Tổng hợp đề trắc nghiệm kiểm tra 15p chương 1 Hình học lớp 7

doc 6 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 04/02/2021 Lượt xem 612Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tổng hợp đề trắc nghiệm kiểm tra 15p chương 1 Hình học lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tổng hợp đề trắc nghiệm kiểm tra 15p chương 1 Hình học lớp 7
KIỂM TRA CHƯƠNG I. Môn:HÌNH TRẮC NGHIỆM
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . Lớp: 7. .	Thời gian: 15’ (không kể thời gian phát đề)M1
Điểm:
Lời phê của giáo viên:
 Chọn câu trả lời đúng. (10 câu đầu = 0,8đ,4 câu cuối = 0.5đ)
Câu 1: Xem hình vẽ và cho biết số đo góc biết = 40o. 
40o	B. 180o	C.140o	D. 50o
Câu 2: Xem hình vẽ, biết MC = 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MN?
2 cm	B. 8 cm	C. 1 cm	D. 4 cm
Câu 3: Cho ba đường thẳng m, n, x biết m x, m // n thì:
x cắt n	B. x n	C. x // n	D. x n
Câu 4: Nếu có hai đường thẳng:
A. Cắt nhau thì vuông góc nhau.	C. Cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.
B. Vuông góc với nhau thì cắt nhau. 	D. Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.
Câu 5: Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d:
A. Có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
B. Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.
C. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
 D. Có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.
Câu 6: Cho đường thẳng c cắt hai đuờng thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì:
 A. a cắt b.	B. a//b.	C. ab.	D. ab.
Câu 7: Hai góc đối đỉnh thì :
 A) Bù nhau; B) Phụ nhau; C) Bằng nhau; 
Câu 8: Đường trung trực của đoạn thẳng A B là đường thẳng : 
A) Vuông góc với AB; B) Đi qua trung điểm của AB. 
C) Vuông góc với AB tại trung điểm của AB; D) Cả 3 ý trên đều đúng. 
Câu 9: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a // b và a // c, suy ra:
 A ) b // c; B) b c; C) ) a b. 
Câu 10: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt . Biết a c và b c, suy ra 
 A) a và b cắt nhau; B) a b; C) a // b.
Câu 11: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị:
A) Bù nhau; B) Phụ nhau; C) Bằng nhau; 
Câu 12: Số đường thẳng song song với đường thẳng a cho trước là:
1; B) 2 ; C) Vô số ; D) 0.
Câu 13: Số đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng a cho trước là:
A)1; B) 2 ; C) Vô số ; D) 0.
Bài 14:(1,0đ). Cho hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại O sao cho . Số đo bằng: A. 80o B. 180o	 C.100o	 D. 50o
KIỂM TRA CHƯƠNG I. Môn:HÌNH TRẮC NGHIỆM
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . Lớp: 7. .	Thời gian: 15’ (không kể thời gian phát đề)M2
Điểm:
Lời phê của giáo viên:
 Chọn câu trả lời đúng. (4 câu đầu = 0,5đ,các câu còn lại = 0.8đ)
Câu 1: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị:
A) Bù nhau; B) Phụ nhau; C) Bằng nhau; 
Câu 2: Số đường thẳng song song với đường thẳng a cho trước là:
1; B) 2 ; C) Vô số ; D) 0.
Câu 3: Số đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng a cho trước là:
A)1; B) 2 ; C) Vô số ; D) 0.
Bài 4:(1,0đ). Cho hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại O sao cho . Số đo bằng: A. 80o B. 180o	 C.100o	 D. 50o
Câu 5: Xem hình vẽ và cho biết số đo góc biết = 40o. 
40o	B. 180o	C.140o	D. 50o
Câu 6: Xem hình vẽ, biết MC = 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MN?
2 cm	B. 8 cm	C. 1 cm	D. 4 cm
Câu 7: Cho ba đường thẳng m, n, x biết m x, m // n thì:
x cắt n	B. x n	C. x // n	D. x n
Câu 8: Nếu có hai đường thẳng:
A. Cắt nhau thì vuông góc nhau.	C. Cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.
B. Vuông góc với nhau thì cắt nhau. 	D. Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.
Câu 9: Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d:
A. Có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
B. Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.
C. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
 D. Có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.
Câu 10: Cho đường thẳng c cắt hai đuờng thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì:
 A. a cắt b.	B. a//b.	C. ab.	D. ab.
Câu 11: Hai góc đối đỉnh thì :
 A) Bù nhau; B) Phụ nhau; C) Bằng nhau; 
Câu 12: Đường trung trực của đoạn thẳng A B là đường thẳng : 
A) Vuông góc với AB; B) Đi qua trung điểm của AB. 
C) Vuông góc với AB tại trung điểm của AB; D) Cả 3 ý trên đều đúng. 
Câu 13: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a // b và a // c, suy ra:
 A ) b // c; B) b c; C) ) a b. 
Câu 14: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt . Biết a c và b c, suy ra 
 A) a và b cắt nhau; B) a b; C) a // b.
KIỂM TRA CHƯƠNG I. Môn:HÌNH TRẮC NGHIỆM
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . Lớp: 7. .	Thời gian: 15’ (không kể thời gian phát đề)M3
Điểm:
Lời phê của giáo viên:
 Chọn câu trả lời đúng. (4 câu 7,8,9,10 = 0,5đ,các câu còn lại = 0.8đ)
Câu 1: Xem hình vẽ và cho biết số đo góc biết = 40o. 
40o	B. 180o	C.140o	D. 50o
Câu 2: Xem hình vẽ, biết MC = 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MN?
2 cm	B. 8 cm	C. 1 cm	D. 4 cm
Câu 3: Cho ba đường thẳng m, n, x biết m x, m // n thì:
x cắt n	B. x n	C. x // n	D. x n
Câu 4: Nếu có hai đường thẳng:
A. Cắt nhau thì vuông góc nhau.	C. Cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.
B. Vuông góc với nhau thì cắt nhau. 	D. Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.
Câu 5: Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d:
A. Có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
B. Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.
C. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
 D. Có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.
Câu 6: Cho đường thẳng c cắt hai đuờng thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì:
 A. a cắt b.	B. a//b.	C. ab.	D. ab.
Câu 7: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị:
A) Bù nhau; B) Phụ nhau; C) Bằng nhau; 
Câu 8: Số đường thẳng song song với đường thẳng a cho trước là:
1; B) 2 ; C) Vô số ; D) 0.
Câu 9: Số đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng a cho trước là:
A)1; B) 2 ; C) Vô số ; D) 0.
Bài 10:(1,0đ). Cho hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại O sao cho . Số đo bằng: A. 80o B. 180o	 C.100o	 D. 50o
Câu 11: Hai góc đối đỉnh thì :
 A) Bù nhau; B) Phụ nhau; C) Bằng nhau; 
Câu 12: Đường trung trực của đoạn thẳng A B là đường thẳng : 
A) Vuông góc với AB; B) Đi qua trung điểm của AB. 
C) Vuông góc với AB tại trung điểm của AB; D) Cả 3 ý trên đều đúng. 
Câu 13: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a // b và a // c, suy ra:
 A ) b // c; B) b c; C) ) a b. 
Câu 14: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt . Biết a c và b c, suy ra 
 A) a và b cắt nhau; B) a b; C) a // b.
KIỂM TRA CHƯƠNG I. Môn:HÌNH TRẮC NGHIỆM
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . Lớp: 7. .	Thời gian: 15’ (không kể thời gian phát đề)M4
Điểm:
Lời phê của giáo viên:
 Chọn câu trả lời đúng. (4 câu 4,5,6,7 = 0,5đ,các câu còn lại = 0.8đ)
Câu 1: Xem hình vẽ và cho biết số đo góc biết = 40o. 
40o	B. 180o	C.140o	D. 50o
Câu 2: Xem hình vẽ, biết MC = 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MN?
2 cm	B. 8 cm	C. 1 cm	D. 4 cm
Câu 3: Cho ba đường thẳng m, n, x biết m x, m // n thì:
x cắt n	B. x n	C. x // n	D. x n
Câu 4: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị:
A) Bù nhau; B) Phụ nhau; C) Bằng nhau; 
Câu 5: Số đường thẳng song song với đường thẳng a cho trước là:
1; B) 2 ; C) Vô số ; D) 0.
Câu 6: Số đường thẳng đi qua M và vuông góc với đường thẳng a cho trước là:
A)1; B) 2 ; C) Vô số ; D) 0.
Bài 7:(1,0đ). Cho hai đường thẳng MN và PQ cắt nhau tại O sao cho . Số đo bằng: A. 80o B. 180o	 C.100o	 D. 50o
Câu 4: Nếu có hai đường thẳng:
A. Cắt nhau thì vuông góc nhau.	C. Cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.
B. Vuông góc với nhau thì cắt nhau. 	D. Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.
Câu 5: Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d:
A. Có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
B. Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.
C. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
 D. Có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.
Câu 6: Cho đường thẳng c cắt hai đuờng thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì:
 A. a cắt b.	B. a//b.	C. ab.	D. ab.
Câu 11: Hai góc đối đỉnh thì :
 A) Bù nhau; B) Phụ nhau; C) Bằng nhau; 
Câu 12: Đường trung trực của đoạn thẳng A B là đường thẳng : 
A) Vuông góc với AB; B) Đi qua trung điểm của AB. 
C) Vuông góc với AB tại trung điểm của AB; D) Cả 3 ý trên đều đúng. 
Câu 13: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a // b và a // c, suy ra:
 A ) b // c; B) b c; C) ) a b. 
Câu 14: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt . Biết a c và b c, suy ra 
 A) a và b cắt nhau; B) a b; C) a // b.
Bài 4: (1,0đ). Có 2015 đường thẳng phân biệt cùng đi qua điểm O. Hỏi có bao nhiêu cặp góc bằng nhau (không kể góc bẹt) được tạo thành ?
2015 đường thẳng phân biệt cùng đi qua điểm O tạo thành 4030 tia
Cứ mỗi tia tạo với các tia còn lại ta được 
4030.(4030 - 1) = 16 236 870 (góc)
Nhưng cách tính như trên mỗi góc đã tính lặp lại 2 lần. Do đó số góc được tạo thành là : (góc)
Trong đó số góc khác góc bẹt là : 8 118 435 - 2015 = 8 116 420 (góc)
Khi đó số cặp góc bằng nhau (vì đối đỉnh) là: 
 8 116 420 : 2 = 4 058 210 (cặp góc)
KIỂM TRA CHƯƠNG I – Môn: HÌNH
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . Lớp: 7. .	Thời gian: 45’ (không kể thời gian phát đề)
Điểm:
Lời phê của giáo viên:
TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Chọn câu trả lời đúng. 
Câu 1: Xem hình vẽ và cho biết số đo góc biết .
1240	B. 560	C. 1340	D. 1800
Câu 2: Xem hình vẽ, biết MN= 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MC?
8 cm	B. 6 cm	C. 1,5 cm	D. 2 cm
Câu 3: Cho ba đường thẳng m, n, y biết m x, m y thì: 
x // y	B. x cắt y	C. x y	D. x y
Câu 4: Nếu có hai đường thẳng:
A. Vuông góc với nhau thì cắt nhau.	C. Cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau.
 B. Cắt nhau thì vuông góc nhau. 	 D. Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.
Câu 5: Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d:
A. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
B. Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.
C. Có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
 D. Có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.
Câu 6: Cho đường thẳng c cắt hai đuờng thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
 A. a cắt b.	B. ab.	 C. a//b. D. ab.
TỰ LUẬN (7 điểm).
Câu 1 (2,0 điểm): Nhận biết định lí từ hình vẽ sau, rồi ghi giả thuyết, kết luận của định lý:
KL
GTT
Định lí:	
Câu 2 (4,0 điểm): Cho hình vẽ, biết c // d. Tính số đo của góc .
Câu 3 (1,0 điểm): Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Chứng tỏ rằng hai tia phân giác của một cặp góc so le trong thì song song với nhau.

Tài liệu đính kèm:

  • docktra15_pp_hh7_trac_nghiem_ky_1.doc