Kiểm tra chương II - Hình học lớp 7

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 592Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương II - Hình học lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chương II - Hình học lớp 7
 kiÓm tra ch­¬ng ii - h×nh häc 7
A Môc tiªu :
1 Veà kieán thöùc: 
	Heä thoáng caùc kieán thöùc veà tam giaùc: tính chaát toång ba goùc cuûa moät tam giaùc , tính chaát goùc ngoaøi cuûa tam giaùc
BiÕt c¸c kh¸i niÖm tam gi¸c c©n, tam gi¸c vu«ng c©n, tam gi¸c ®Òu vµ c¸c tÝnh chÊt cña c¸c tam gi¸c ®Æc biÖt.
BiÕt c¸c TH b»ng nhau cña tam gi¸c, c¸c Th b»ng nhau cña tam gi¸c vu«ng.
2 Veà kó naêng: 
HiÓu vµ vËn dông ®­îc c¸c ®Þnh lÝ vµo trong tÝnh to¸n
+Ño ñaït, veõ hình, tính toaùn, chöùng minh hình hoïc.
+Kyõ naêng quan saùt, tính caån thaän, chính xaùc. 
VËn dông ®­îc c¸c tÝnh chÊt cña tam gi¸c c©n vµo trong tÝnh to¸n ®¬n gi¶n.
3 Th¸i ®é 
Trung thùc, cÈn thËn khi lµm bµi. 
B. Ma trËn ®Ò kiÓm tra
 Møc ®é
ChuÈn
NhËn biÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông thÊp
VËn dông cao
Tæng
1. Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c
TN
TN
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1
 0,5
1
 0,5
2. Hai tam gi¸c b»ng nhau
1
0,5
1
0,5
2
3,0
4
 4,0
3. C¸c d¹ng tam gi¸c ®Æc biÖt.
2
1,0
1
0,5
1
 1,5
2
2,5
6
4,5
Tæng
3
1,5
3
1,5
3
4,5
2
2,5
11
 10,0
C. §Ò bµi
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm: (3,0 ®iÓm)
H·y khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi mµ em chän.
Bµi 1: Quan s¸t (H.1) vµ chän gi¸ trÞ ®óng 
cña x (biÕt IK // MN)	
A. 1000 ; B. 900 ; C. 800 ; D. 500
Bµi 2: Quan s¸t (H.2) vµ cho biÕt
®¼ng thøc nµo viÕt ®óng theo quy ­íc: 	
A. PQR = DEF ; C. PQR = EDF
B. PQR = DFE ; D. PQR = EFD	
Bµi 3 NÕu tam gi¸c ABC 
cã AB = 13 cm, AC = 12 cm , BC = 5 cm
 th× tam gi¸c ABC:
A. Lµ tam gi¸c vu«ng t¹i A C. Lµ tam gi¸c vu«ng t¹i C
B. Lµ tam gi¸c vu«ng t¹i B D. Kh«ng ph¶i lµ tam gi¸c vu«ng
Bµi 4 Quan s¸t (H.3) vµ chän gi¸ trÞ ®óng cña y:
A. y = 9 B. y = 25	
C. y = 225 D. y = 15
Bµi 5: Góc ngoài của tam giác lín h¬n:
A. Mçi gãc trong kh«ng kÒ víi nã 	 B. Góc trong kề với nó. 
C. Tæng cña hai góc trong kh«ng kề với nó D. Tổng ba góc trong của tam giác.
Bµi 6: Trong tam giaùc ñeàu, moãi goùc baèng :
A. 450 	 B. 600 	 C. 900 	 D. 1800
II. Tù luËn: (7,0 ®iÓm)
Bµi 7: (6.0 ®iÓm): Cho gãc nhän xOy Vµ M lµ mét ®iÓm thuéc tia ph©n gi¸c cña gãc xOy. KÎ MA vu«ng gãc víi Ox ( A Ox), MB vu«ng gãc víi Oy ( B Oy)
 a. Chøng minh: MA = MB.
 b. Tam gi¸c OAB lµ tam gi¸c g×? V× sao?
 c. §­êng th¼ng BM c¾t Ox t¹i D, ®­êng th¼ng AM c¾t Oy t¹i E. Chøng 
minh: MD = ME.
 d. Chøng minh OM DE
Bµi 8(1.0 ®iÓm): Cho tam gi¸c ABC cã M lµ trung ®iÓm cña c¹nh BC vµ AM = BC, gãc C =150 . TÝnh sè ®o gãc B.
D. §¸p ¸n & biÓu chÊm:
PhÇn I. Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm ) 
Mçi bµi lùa chän ®óng ®¸p ¸n ®­îc 0,5 ®iÓm
Bµi 
1
2
3
4
5
6
§¸p ¸n
B
D
C
D
A
B
PhÇn II.Tù luËn: ( 7 ®iÓm )
Bµi 7: (6,0 ®iÓm) Mçi c©u ®óng cho 1,5 ®iÓm 
a) XÐt AMO vµ BMO cã:
AOM = BOM (v× OM lµ ph©n gi¸c)
OAM = OBM = 900 ( v× MA Ox; MB Oy)
OM lµ c¹nh huyÒn chung
 AMO = BMO (c¹nh huyÒn gãc nhän) (1,0 ®iÓm)	
 MA = MB. (0,5 ®iÓm)
b) V× AMO = BMO OA = OB (hai c¹nh t­¬ng øng) (0,75 ®iÓm)
 VËy OAB lµ tam gi¸c c©n ( hai c¹nh b»ng nhau) (0,75 ®iÓm)
c) XÐt AMD vµ BMD cã
 DAM = EBM = 900
 AM = BM ( suy ra tõ AMO = BMO)
 AMD = BME (hai gãc ®èi ®Ønh)
 AMD = BMD (g.c.g) (1,0 ®iÓm)
 MD = ME 	(0,5 ®iÓm)
d) AMD = BMD AD = BE (hai c¹nh t­¬ng øng)	(0,5 ®iÓm)
Mµ ®· cã OA = OB 
VËy suy ra OA + AD = OB + BE
	 OD = OE (0,5 ®iÓm)
(v× A n»m gi÷a O vµ D, B n»m gi÷a O vµ E)
VËy ODE c©n t¹i O 
mµ OM lµ ph©n gi¸c nªn OM lµ ®­êng cao OM DE (0,5 ®iÓm)
A
C
B
M
Bµi 8 (1.0®iÓm) Ghi GT vµ KL ®Çy ®ò
Chøng minh ®­íc tam gi¸c ABM c©n t¹i M
Chøng minh ®­íc tam gi¸c ACM c©n t¹i M
Tinh ®­îc gãc A = 900
tÝnh ®­îc gãc C = 850

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_1_tiet_chuong_2.doc