Đề kiểm tra khảo sát đầu năm môn: Toán 7

doc 6 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 596Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra khảo sát đầu năm môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra khảo sát đầu năm môn: Toán 7
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM
Môn : Toán 7 năm 2016-2017
Thời gian làm bài : 90 phút (không kể thời gian phát đề)
 Ma trận đề kiểm tra:
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Thấp
Cao
Chủ đề 1:
Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè
Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè
Vận dụng t/c phân phối của nhân đối với phép cộng để Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
 2
20% 
1
 1
10%
3
3,0
30% 
Chủ đề 2:
VËn dông c¸c quy t¾c ph©n sè ®Ó t×m x.T×m x cã chøa dÊu GTT§
.
VËn dông c¸c quy t¾c ph©n sè ®Ó t×m x.
T×m x cã chøa dÊu GTT§
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
1
 0,5
5%
3
1,5
15%
Chủ đề 3:
Gi¶i mét sè bµi to¸n thùc tiÔn. t×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tr­íc
Gi¶i mét sè bµi to¸n thùc tiÔn. t×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tr­íc
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
2
20%
2
2,0
20%
Chủ đề 4:
Gi¶i b×a to¸n ph©n sè viÕt theo quy luËt
Gi¶i bµito¸n ph©n sè viÕt theo quy luËt
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
 0,5
5%
1
0,5
5%
Chủ đề 5:
VÏ gãc,biÕt céng sè ®o hai gãc kÒ nhau cã c¹nh chung n»m gi÷a hai c¹nh cßn l¹i,nhËn biÕt ®­îc tia ph©n gi¸c cña mét gãc
VÏ gãc,biÕt céng sè ®o hai gãc kÒ nhau cã c¹nh chung n»m gi÷a hai c¹nh cßn l¹i
NhËn biÕt ®­îc tia ph©n gi¸c cña mét gãc
Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
2
20%
1
1
10%
3
3,0
30% 
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
8
7,0
70%
4
3,0
30%
12
10,0
100%
Duyệt của c/m Duyệt của tổ trưởng GV: Lập ma trận 
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM (Đề 1)
Thời gian 90 phút
Câu1: (3đ)Thực hiện phép tính
a) b) c) 
Câu 2: (1,5đ)Tìm x biết:
 b) c) 3. | x - 1| = 12
 Câu 3(2đ): Một lớp học có 40 học sinh gồm 3 loại:giỏi,khá và trung bình. Số h/s trung bình chiếm 35%số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh còn lại 
a) Tính số HS khá, số HS giỏi của lớp
b) Tìm tỉ số phần trăm của số HS khá so với số HS của lớp
Câu 4:(0,5đ) Tính S=
Câu 5:(3đ) Treân nöûa maët phaúng coù bôø chöùa tia Ox, veõ hai tia Oy vaø Oz sao cho = 700 , = 1400 .
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia naøo naèm giöõa hai tia coøn laïi ? Vì sao ?
b) Tính soá ño cuûa ? So saùnh vaø ?
c) Tia Oy coù phaûi laø tia phaân giaùc cuûa khoâng ? Vì sao ?
 Duyệt của c/m Duyệt của tổ trưởng GV: ra đề 
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM (Đề 2)
Thời gian 90 phút
Câu1:(3đ) Thực hiện phép tính
a) b) c) . + . - 
Câu 2:(1,5đ):Tìm x biết:
a) : x =13 b) c) 2 = 20.
Câu 3:(2đ): Một lớp học có 48 học sinh gồm 3 loại:giỏi,khá và trung bình. Số h/s trung bình chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng số học sinh còn lại 
a) Tính số HS khá, số HS giỏi của lớp
b) Tìm tỉ số phần trăm của số HS giỏi so với số HS của lớp
Câu 4: 0,5đ) TínhS=
 Câu 5: (3đ) Treân nöûa maët phaúng coù bôø chöùa tia Ax, veõ hai tia Ay vaø Az sao cho = 650 , = 1300 .
a) Trong ba tia Ax, Ay, Az tia naøo naèm giöõa hai tia coøn laïi ? Vì sao ?
b) Tính soá ño cuûa ? So saùnh vaø ?
c) Tia Ay coù phaûi laø tia phaân giaùc cuûa khoâng ? Vì sao ?
 Duyệt của c/m Duyệt của tổ trưởng GV: ra đề 
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM (ĐỀ I)
Bài
Nội dung
Điểm
Bài:1
(3đ)
a) == 
b) = 
c) 
1đ
1đ
1đ
Bài:2
(1,5đ)
a) 
b) 
=2
2x = 2 -= 
 x = 
c)/ 3. | x – 1| = 12
 | x – 1| = 4 
 => x – 1 = 4 hoặc x – 1 = - 4
 x = 5 hoặc x = -3 
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Bài:3
(2đ)
Số HS trung bình của lớp là:
	40.35%= (HS)
Số HS còn lại của lớp là:
	40-14=26 (HS)
Số HS khá của lớp là:
	 (HS)
Số HS giỏi của lớp là:
	26-16 =10 (HS)
Tỷ lệ phần trăm của số HS khá so với HS cả lớp là:
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
Bài:4
(0,5đ)
S=
 S=
S=
S=
S=
0,25đ
0,25đ
Bài:5
(3đ)
 y
 z
 1400
 700
 O x
a)Theo baøi ra ta coù :Treân cuøng moät nöõa maët phaúng bôø chöùa tia Ox coù < ( 700 < 1400 ) 
Neân tia Oy naèm giöõa hai tia Ox vaø Oz 
b)Theo caâu a ta coù :Tia Oy naèm giöõa hai tia Ox vaø Oz neân:
+ = (nhaän xeùt) 
700 + = 1400
	 = 1400 - 700
	 =700 
Vaäy = ( =700 ) 
c)Theo caâu a ta coù: Tia Oy naèm giöõa hai tia Ox vaø Oz (1)
Theo caâu b ta coù = ( = 700 ) (2)
 Töø(1) vaø (2) ta coù: Oy laø tia phaân giaùc cuûa 
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Duyệt của c/m Duyệt của tổ trưởng GV: Soạn đápán 
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM (ĐỀ 2)
Bài
Nội dung
Điểm
Bài:1
(3đ)
a) = 
b) = 
c) . + . - = .( + ) - 
 = . 1 - 
 = - = 
1đ
1đ
0,5đ
0,5đ
Bài:2
(1,5đ)
 a/ : x =13
 x = :13 
 x= . 
 b) 
 x =
c)2 = 20
 = 20 : 2 
 = 10
Suy ra: x – 5 = -10; hoặc: x – 5 = 10
Vậy: x = - 5 ; hoặc: x = 15
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Bài:3
(2đ)
Số HS trung bình của lớp là:
48 . (HS)
Số HS khá của lớp là:
	(48-20) (HS)
Số HS giỏi của lớp là:
	48-(20 +16) =12 (HS)
Tỷ lệ phần trăm của số HS giỏi so với HS cả lớp là:
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Bài:4
(0,5đ)
S=
 S=
S=
S=
S=
0,25đ
0,25đ
Bài:5
(3đ)
 y
 z
 1300
 650
 A x
 a)Theo baøi ra ta coù :
Treân cuøng moät nöõa maët phaúng bôø chöùa tia Ax coù < ( 650 < 1300 ) 
Neân tia Ay naèm giöõa hai tia Ax vaø Az 
b)Theo caâu a ta coù :Tia Ay naèm giöõa hai tia Ax vaø Az neân:
+ = (nhaän xeùt) 
650 + = 1300
	 = 1300 - 650
	 =650 
Vaäy = ( =650 ) 
c)Theo caâu a ta coù: Tia Ay naèm giöõa hai tia Ax vaø Az (1)
Theo caâu b ta coù = ( = 650 ) (2)
 Töø(1) vaø (2) ta coù: Ay laø tia phaân giaùc cuûa 
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Duyệt của c/m Duyệt của tổ trưởng GV: Soạn đáp án 

Tài liệu đính kèm:

  • docKhao_sat_dau_nam_Toan_7.doc