Đề kiểm tra một tiết chương 1 Đại số lớp 9 - Trường THCS Ngũ Phụng

doc 5 trang Người đăng dothuong Lượt xem 602Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết chương 1 Đại số lớp 9 - Trường THCS Ngũ Phụng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết chương 1 Đại số lớp 9 - Trường THCS Ngũ Phụng
Trường THCS Ngũ Phụng 	KIỂM TRA MỘT TIẾT 
Họ và tên: .. 	MOÂN: ĐẠI SỐ 9 
Lớp: 9..	TUAÀN: 9 – TIEÁT:18
Điểm
 Lời phê của giáo viên
ĐỀ 1
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm )
Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau:
1/ Căn bậc hai số học của 196 là:
A. 14	B. 98	C. -14 	D. 14 và -14
2/ Căn bậc ba của -8 là:
A. -2	B. 2	C. 4	D. -4
3/ 
A. 1	B. 13	C. 	D. 
4/ Đưa thừa số vào trong dấu căn của với a>0
A. 	B. 	C. 	D. 
5/ Căn thức xác định khi:
A. 	B. x >1,5	C. 	D. x <1,5
6/ Khử mẫu của là: 
A. 	B. 	C. 	D. 
II/ Phần tự luận:(7 điểm)
Bài 1: (2,5 điểm) a/ So sánh 3 và 
b/ Tìm x biết 
Bài 2: (2,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau:
a/ 
b/ 
Bài 3: (2 điểm) Cho biểu thức: M = với 
	a/ Rút gọn biểu thức M.
	b/ Tìm giá trị của x để M < 0.
ĐÁP ÁN - ĐỀ 1
I. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
1
2
3
4
5
6
A
A
D
A
C
C
II. Phần tự luận: ( 7 điểm)
Bài 1: ( 2,5 điểm) 
a/ 3 > 	(1 điểm) 	
b/ 	(0,5 điểm)	
 	(1 điểm) 
Bài 2: (2,5 điểm) 
a/ =12. .0,3 = 3	(1 điểm)	
b/ = 12 - 5 + 5 - 6 = 6	(1,5 điểm)
Bài 3: ( 2 điểm)
a/ M = 	(1 điểm)
b/ M < 0 < 0 x – 1 < 0 x < 1	(0,75 điểm)	
Vậy 0 < x < 1 thì M < 0	(0,25 điểm)
Trường THCS Ngũ Phụng 	KIỂM TRA MỘT TIẾT 
Họ và tên: .. 	MOÂN: ĐẠI SỐ 9 
Lớp: 9..	TUAÀN: 9 – TIEÁT:18
Điểm
 Lời phê của giáo viên
ĐỀ 2
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm )
Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau:
1/ Căn bậc hai số học của 25 là:
A. 25	B. 5 và -5	C. 10	D. 5
2/ Trục căn thức ở mẫu của 
A. 	B. 	C. 	D. 1
3/ Kết quả của là 
A. 3- 	B. 3 + 	C. - 3 	D. (3 - )
4/ Kết quả của phép khai phương là:
A. -3	B. 3	C. 6	D. 9
5/ Căn bậc ba của 64 là:
A. 8	B. -8	C. -4	D. 4
6/ Giá trị của x để căn thứcxác định là
A. 	B. x =2	C. 	D. 
II/ Phần tự luận:(7 điểm)
Bài 1: (2,5 điểm ) a/ So sánh và 
b/ Tìm x biết 
Bài 2: (2,5 điểm ) Rút gọn các biểu thức sau:
a/ 
b/ 
Bài 3: (2 điểm) Cho biểu thức: M = với 
	a/ Rút gọn biểu thức M.
	b/ Tìm giá trị của x để M < 0.
Trường THCS Ngũ Phụng 	KIỂM TRA MỘT TIẾT 
Họ và tên: .. 	MOÂN: ĐẠI SỐ 9 
Lớp: 9..	TUAÀN: 9 – TIEÁT:18
Điểm
 Lời phê của giáo viên
ĐỀ 3
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm )
Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau:
1/ Căn bậc hai số học của 25 là:
A. 25	B. 5 và -5	C. 10	D. 5
2/ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. 	B. 	C. 	D. 
3/ Giá trị của x để căn thứcxác định là
A. 	B. x =2	C. 	D. 
4/ Đưa thừa số vào trong dấu căn của với a>0, b>0
A. 	B. 	C. 	D. 
5/ Kết quả của phép khai phương là:
A. 7	B. -7	C. 14	D. 49
6/ Căn bậc ba của 216 là:
A. 6 và -6	B. 6	C. -6	D. 36
II/ Phần tự luận:(7 điểm)
Bài 1: (2 điểm ) a/ So sánh 3 và 4
b/ Tìm số x không âm biết .
Bài 2: (3 điểm ) Rút gọn các biểu thức sau:
a/ 
b/ với a>0
Bài 3: (2 điểm) Chứng minh rằng: 
Trường THCS Ngũ Phụng KIỂM TRA MỘT TIẾT 
Họ và tên: .. MOÂN: ĐẠI SỐ 9 
Lớp: .	 TUAÀN: 9 – TIEÁT:18
Điểm
 Lời phê của giáo viên
ĐỀ 4
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm )
Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Căn bậc hai số học của 0,64 là:
A. 0,16	B. 0,8	C. 0,4 	D. 0,32
Câu 2: xác định khi:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Nghiệm của phương trình là:
A. x = 2	B. x = 5	C. 	D. 
Câu 4: Căn bậc ba của -0,008 là:
A. -0,2	B. -0,4	C. -0,02	D. -0,002
Câu 5: Kết quả của là 
A. 3- 	B. 3 + 	C. - 3 	D. (3 - ) 
Câu 6: Kết quả rút gọn biểu thức là:
A. 4	B. 18	C. 6	D. 36
II/ Phần tự luận:(7 điểm)
Bài 1: (3 điểm ) a/ Tìm số x không âm, biết: 	
 b/ So sánh và 
Bài 2: (3 điểm ) Rút gọn các biểu thức sau:
a/ 
b/ 
Bài 3: (1 điểm) Chứng minh: với 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dai_9_chuong_I.doc