Bài kiểm tra 45 phút chương II - Đại số 9 ( bài số 3)

doc 7 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1121Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra 45 phút chương II - Đại số 9 ( bài số 3)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra 45 phút chương II - Đại số 9 ( bài số 3)
Trường THCS Nhơn Phúc	Năm học: 2015 – 2016
Họ và tên.............................................................Lớp..9A....
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
	 Chương II - Đại số 9 ( Bài số 3)
I.TRẮC NGHỆM: ( 5 điểm)
	Hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng nhất để điền vào bảng.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trả lời
Câu 1: Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào cắt đường thẳng ?
	A. 	B. 	C. 	 D. 
Câu 3: Hàm số y = - x + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 khi b bằng:
	A. 1	B. 2	C. 3	D. – 2.
Câu 4: Hệ số góc của đường thẳng là:
	A. 3.	B. 	 C. – 2	D. 
Câu 5: Cho hàm số và . Với giá trị nào của m thì đồ thị hai hàm số trên song song với nhau?
	A. 	B. 	 C. 	 D. Không có m thoả mãn.
Câu 6: Hàm y = ( m – 2)x + 5 đồng biến khi: 
m 2 C. m - 2 	 D. m 2
Câu 7: Hai đường thẳng y = 2x – 4 và y = (1 – m )x + 3 cắt nhau khi:
	A. 	B.	C.	D. 
	Câu 8: Với giá trị nào của m thì hàm số y = ( m - 1)x – 3 là hàm số bậc nhất ?
	A. 	B. 	C. 	D. 
	Câu 9: Cho hàm số y = f(x) = x + 1. Giá trị nào sau đây là đúng.
	A. f(1) = 1	B. f(2) = 2	C. f(3) = 3	D. f(4) = 4
	Câu 10: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = 2x - .
	A. A(1; )	B. B( -1; -)	C. C(1; -)	D. D( -1; )	
	II. TỰ LUẬN: ( 5 điểm)
	Bài 1: ( 2điểm) Cho hàm số y = ax + b, tìm các hệ số a, b thoã mãn một trong các điều kiện sau :
Đi qua điểm A(-1; 2) và song song với đường thẳng .
Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 và đi qua điểm M(-2; 1).
	Bài 2: ( 2điểm) 
	Cho hàm số y = x – 1.
	a) Vẽ đồ thị của hàm số.
	b) Tính góc tạo bỡi đường bỡi đường thẳng y = x – 1. và trục Ox ( làm tròn đến phút). 
	Bài 3: ( 1điểm) 
	Cho hàm số y = 2x – 3 có đồ thị (d). A(xA; yA) và B( xB; yB) là hai điểm thuộc (d). Tìm toạ độ của hai điểm A và B, biết rằng xA : xB = 3 : 2 và yA - yB = 4.
	Bài làm. 
.
.
.
.
.
.
.
.
Trường THCS Nhơn Phúc	Năm học: 2015 – 2016
Họ và tên.............................................................Lớp..9A....
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT
	 Chương II - Đại số 9 ( Bài số 3)
I.TRẮC NGHIỆM: ( 5 điểm)
	Hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng nhất để điền vào bảng.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trả lời
Câu 1: Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất:
	A. ( x + 1)	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào cắt đường thẳng ?
	A. 	B. 	C. 	 D. 
Câu 3: Hàm số y = - x + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 khi b bằng:
	A. 1	B. 2	C. 3	D. – 2.
Câu 4: Hệ số góc của đường thẳng là:
	A. 2.	B. 	 C. – 2	D. 
Câu 5: Cho hàm số và . Với giá trị nào của m thì đồ thị hai hàm số trên song song với nhau?
	A. 	B. 	 C. 	 D. Không có m thoả mãn. 
Câu 6: Hàm y = ( m – 2)x + 5 nghịch biến khi: 
m 2 C. m - 2 	 D. m 2
Câu 7: Hai đường thẳng y = 2x – 4 và y = (1 + m )x + 3 cắt nhau khi:
	A. 	B.	C. 	D. 
	Câu 8: Với giá trị nào của m thì hàm số y = mx – 3 là hàm số bậc nhất ?
	A. 	B. 	C. 	D. 
	Câu 9: Cho hàm số y = f(x) = x + . Giá trị nào sau đây là đúng.
	A. f(1) = 1	B. f(2) = 2	C. f(3) = 3	D. f(4) = 4
	Câu 10: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = -2x - .
	A. A(1; )	B. B( -1; -)	C. C(1; -)	D. D( -1; )	
	II. TỰ LUẬN: ( 5 điểm)
	Bài 1: ( 2điểm) Cho hàm số y = ax + b, tìm các hệ số a, b thoã mãn một trong các điều kiện sau :
	a) Đi qua điểm A(1; -2) và song song với đường thẳng .
b) Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và đi qua điểm M(-2; 1).
	Bài 2: ( 2điểm) 
	Cho hàm số y = x + 3.
	a) Vẽ đồ thị của hàm số.
	b) Tính góc tạo bỡi đường bỡi đường thẳng y = x + 3. và trục Ox ( làm tròn đến phút). 
	Bài 3: ( 1điểm) 
	Cho hàm số y = 2x – 3 có đồ thị (d). A(xA; yA) và B( xB; yB) là hai điểm thuộc (d). Tìm toạ độ của hai điểm A và B, biết rằng xA : xB = 3 : 2 và yA - yB = 4.
	Bài làm. 
.
.
.
.
.
.
.
.
HƯỚNG DẪN CHẤM
	I.Trắc nghiệm: ( 5 điểm) Mỗi ý đúng ghi 0,5đ ( chữ « Đai số 9 » không có gạch)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trả lời
A
D
B
C
D
B
D
C
B
A
	Mỗi ý đúng ghi 0,5đ ( chữ « Đai số 9 » có gạch ngang)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Trả lời
C
B
C
A
A
A
C
D
C
D
	II. Tự luận: ( 5 điểm)
	Bài 1: ( 2điểm)
	a) Nêu được: 
	Vì đ/t song song với đường thẳng nên a = -------------------0,25đ
	Vì đ/t đi qua điểm A(-1; 2) nên 2 = .(-1) + b b = -------------------0,5đ
	Phương trình đ/t cần tìm là : -------------------0,25đ
Nêu được : 
	Vì đ/t cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 nên b = -3 -------------------0,25đ
	Vì đ/t đi qua điểm M(-2; 1) nên 1 =a.(-2) + (-3) a = -2 -------------------0,5đ
	Phương trình đ/t cần tìm là : y = -2x -3 -------------------0,25đ
	Bài 2: ( 2điểm) 
	a) Nêu được: Cho x = 0 y = b = - 1 A( 0; -1) -------------------0,25đ
	 Cho y = 0 x = B( 3; 0) -------------------0,25đ
	 Vẽ đúng đồ thị. -------------------0,5đ
	b) Tính được -------------------0,5đ
	 Tính góc tạo bỡi đường bỡi đường thẳng và trục Ox --------------0,5đ
	Bài 3: ( 1điểm) y = 2x – 3 xA : xB = 3 : 2 và yA - yB = 4.
	Vì A(xA; yA) và B( xB; yB) là hai điểm thuộc (d) nên ta có yA= 2xA – 3; 
yB = 2xB -3
	Từ xA : xB = 3 : 2 và yA - yB = 4 và 2xA – 3 – (2xB -3) = 4	 ---0,5đ	
	 2xA – 3 – 2xB +3 = 4 2xA – 2xB = 4 xA – xB = 2	
	Dó đó : 
	 ------------- 0,5đ
	Vậy : A(6; 9) và B( 4; 5)
	-----------------------------------------------------------
* Ma trận:
Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Khái niệm, tính chất hàm số bậc nhất
4
 2
4
 2
Đồ thị hàm số 
y = ax + b (a ≠ 0).
1
 0,5
2
 3
3
 3,5
Đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau. 
1
 0,5
3
 1,5
2
 2
6
 4
Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b 
( a0).
1
 0,5
1
 1
2
 1,5
Tổng
5
 2,5
4
 4
6
 4,5
13
 10

Tài liệu đính kèm:

  • docKT_C_II_DS9_50_trac_nghiem.doc