Đề kiểm tra chương IV - Đại số khối 9

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 732Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chương IV - Đại số khối 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chương IV - Đại số khối 9
Họ và tên ................................................................... .Lớp......................................
Đề kiểm tra chương IV Đại số 9
Thời gian 1 tiết
Đề II
I Trắc nghiệm: (4đ) Khoanh tròn đáp án đúng.
 Câu 1: A( 2; -1) Thuộc đồ thị hàm số nào?
 A. y = 	B. y= 	C.y=	 D. y= 
 Câu 2: Phương trình x2+x – 2 = 0 có nghiệm là:
 A. x=1; x=2	B. x=1; x= -2 C. x= -1; x= -2 D. Vô nghiệm
 Câu 3: Với giá trị nào của a thì phương trình x2+2x – a= 0 có nghiệm kép ?
 A. a= -1	B. a= 4 C. a= - 4 	D. a= 1 
 Câu 4 : phương trình nào sau đây có hai nghiệm làm 3 và – 2 .
 A. x2- x – 2 = 0	B.x2+x – 2 = 0 C. x2+x – 6 = 0	D. x2- x – 6 = 0
 Câu 5: Tích 2 nghiệmcủa phương trình -x2+7x+8= 0 là:
 A. -8	 B. 8 	 C. 7	 D. -7 
 Câu 6: Tìm a biết đồ thị hàm số y = ax2đi qua điểm (2; -1) ta được:
 A. a= 	B. C. 	D. 
 Câu 7: Phương trình x3-x = 0 có nghiệm là:
 A. x= 0 B. x= 1 C. x= -1 D.Cả ba câu trên đều đúng
 Câu 8: Tổng các nghiệmcủa phương trình 2x2-x+3= 0 là :
 A. 	B. C. 	D.Không tính được
 II Tự Luận ( 6đ) 
 Bài 1: ( 2đ) Giải phương trình 6x4- x2 - 1 = 0
 Bài 2: (2đ) Hai xe khởi hành cùng một lúc từ địa điểm A đến B cách nhau 100km . Xe thứ nhất chạy nhanh hơn xe thứ hai 10km/h nên đã đến nơi sớm hơn 30ph.Tính vận tốc mỗi xe?
 Bài 3: (2đ) Cho phương trình x2-2(m-1)x+2m- 4 = 0
 a/ Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
 b/ Gọi x1; x2 là hai nghiệm của phương trình .Tìm giá trị nhỏ nhất của .
Bài làm :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Họ và tên ................................................................... .Lớp......................................
Đề kiểm tra chương IV Đại số 9
Thời gian 1 tiết
Đề I
I Trắc nghiệm: (4đ) Khoanh tròn đáp án đúng.
 Câu 1: Phương trình x2+5x+4 = 0 có nghiệm là :
 A.x=1; x= 4	B. x= - 1; x= - 4 	C. x= -2; x= -3	D. Vô nghiệm
 Câu 2: Với giá trị nào của a thì phương trình x2-4x+a có nghiệm kép?
 A. a= - 4	B. a=16	C. a= 4	D. a= -16
 Câu 3: Phương trình nào sau đây có 2 nghiệm 5và 3
 A. x2-5x+3 = 0 	B. x2+5x+3= 0	C. x2-8x+15= 0	D. x2+8x+15= 0
 Câu 4: Tích 2 nghiệmcủa phương trình -x2+7x+8= 0 là:
 A. -8	B. 8 	C. 7	D. -7 
 Câu 5 : Phương trình nào sau đây vô nghiệm:
 A.x2+1 = 0	 B.2x2+8= 0 C.x2-x+1= 0	 D.Cả 3 phương trình trên
 Câu 6: Tìm a biết đồ thị hàm số y = ax2đi qua điểm (2; -1) ta được:
 A. a= B. C. D. 
 Câu 7: Phương trình x3-x = 0 có nghiệm là:
 A. x= 0 B. x= -1 C. x= 1 D.Cả ba câu trên đều đúng
 Câu 8: Tổng các nghiệmcủa phương trình 2x2-x+3= 0 là :
 A. -	 B. C. 	 D.Không tính được
 I Tự luận (6đ)
 Bài 1: ( 2đ) Giải phương trình x2-8x+15= 0
 Bài 2: (2đ) Một tàu thủy chạy trên một khúc sông dài 80km, cả đi và về mất 8giờ20ph Tính vận tốc của tàu thủy khi nước yên lặng,biết rằng vận tốc của dòng nước là 4km/h. 
 Bài 3: (2đ) Cho phương trình x2- 2(m+1)x+4m= 0 .
 a/ Chứng tỏ rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi m.
 b/ Tính theo m 
Bài làm

Tài liệu đính kèm:

  • docDEKIEM TRA CHUONGIV DAI SO9.doc