Đề kiểm tra học kì I Sinh học 7 (Đề 1) - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phạm Mệnh

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 15/01/2021 Lượt xem 455Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Sinh học 7 (Đề 1) - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phạm Mệnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I Sinh học 7 (Đề 1) - Năm học 2016-2017 - Trường THCS Phạm Mệnh
UBND HUYỆN KINH MÔN
TRƯỜNG THCS PHẠM MỆNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học 2016-2017
Môn: Sinh học; Lớp: 7
Thêi gian lµm bµi: 45 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò)
I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Trùng sốt rét phá huỷ loại tế bào nào của máu?
A. Bạch cầu.	 	 B. Hồng cầu.	
C. Tiểu cầu.	 	D. Cả A và C
Câu 2: Thành cơ thể của thuỷ tức có:
A. 1 lớp tế bào. 	 	B. 2 lớp tế bào.	
C. 3 lớp tế bào. 	D.4 lớp tế bào.
Câu 3: Người ta xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm vì:
A. Thân mềm có khoang áo 	
B. Thân mềm có tầng keo
C. Thân mềm có vỏ đá vôi 	
D. Thân mềm mất đối xứng 
Câu 4: Với vùng đất nông nghiệp giun đất có vai trò 
A. Làm đất trồng tơi xốp và màu mỡ 	
B. Làm thức ăn cho động vật khác
C. Làm thức ăn cho cá 	
D. Làm thức ăn cho người 
Câu 5: Đặc điểm cơ bản nhất để nhận biết động vật thuộc ngành chân khớp là.
A. Có hạch não phát triển 
B. Hệ tuần hoàn hở
C. Có lớp vỏ ki tin 
 	D. Các phần phụ phân đốt và khớp động 
Câu 6: Vây nào của cá làm nhiệm vụ giữ thằng bằng, rẽ phải, rẽ trái, bơi hướng lên trên, bơi hướng xuống dưới: 
Vây lưng, vây bụng.	B. Vây ngực, vây đuôi.
C. Vây ngực, vây bụng.	 	D. Vây lưng, vây đuôi. 
II. Tự luận (7 ®iÓm) 
Câu 1 (2,5điểm): Nêu đặc điểm chung của ngành thân mềm?
Câu 2 (2,5điểm): 
a) Trình bày cấu tạo ngoài của Nhện? 
b) Vì sao châu chấu non phải nhiều lần lột xác mới lớn lên thành con trưởng thành? 
Câu 3 (2điểm): Nêu vai trò của giun đốt trong tự nhiên và đối với đời sống con người?
------------------Hết-----------------
ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM
I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm) 
	Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
B
C
A
D
C
II. Tự luận (7 ®iÓm) 
Câu
Đáp án
Điểm
1
- Đặc điểm chung của ngành thân mềm:
+ Thân mềm, không phân đốt
+ Có vỏ đá vôi
+ Khoang áo phát triển
+ Hệ tiêu hoá phân hoá
+ Cơ quan di chuyển thường đơn giản
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
2
a) Cấu tạo ngoài của nhện: Cơ thể gồm 2 phần:
+ §Çu – ngùc:
- §«i k×m cã tuyÕn ®éc.
- §«i ch©n xóc gi¸c phñ ®Çy l«ng
- 4 ®«i ch©n bß
+ Bông 
- §«i khe thë
- 1 lç sinh dôc
- C¸c nóm tuyÕn t¬
b) Châu chấu phải lột xác nhiều lần vì lớp vỏ kitin cứng rắn bao bọc không lớn theo cơ thể được.
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25đ
0,25đ
1 đ
3
Vai trò của giun đốt trong tự nhiên và đối với đời sống con người:
- Lîi Ých: 
+ Lµm thøc ¨n cho ng­êi: r­¬i... vµ cho ®éng vËt: giun ®Êt, giun ®á...
+ Lµm cho ®Êt t¬i xèp, tho¸ng khÝ, mµu mì: giun ®Êt...
+ Lµm thøc ¨n cho c¸: giun ®Êt, giun ®á
- T¸c h¹i: Hót m¸u ng­êi vµ ®éng vËt, g©y bÖnh: ®Øa, v¾t...
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

Tài liệu đính kèm:

  • dockt hk sinh 7 1.doc