Đề kiểm tra 15 phút môn vật lí 7

doc 6 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1224Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 15 phút môn vật lí 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 15 phút môn vật lí 7
MA TRẬN
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Nhận biết ánh sáng, nguồn sáng, vật sáng
1 
 1
1
 1
Sự truyền ánh sáng, ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
3
 3
3
 3
Định luật phản xạ ỏnh sỏng
2
 2
1
4
3
 6
Tổng
3 
 3
3
 3
1
 4
7
 10
 Đề 1 
Câu 1.( 4 điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
 1-Khi nào mắt ta nhìn thấy vật?
 A. Khi mắt ta hướng vào vật. C. Khi giữa vật và mắt ta không có khoảng tối
 B. Khi mắt ta phát ra tia sáng tới vật. D. Khi có ánh sáng từ vật đó đến mắt ta.
 2- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa:
 A. Tia tới và đường vuông góc với tia tới.
 B. Tia tới và đường pháp tuyến với gương.
 C. Tia tới và đờng pháp tuyến của gương ở điểm tới.
 D. Đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới.
 3- Chiếu một tia sáng lên gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 60o. Giá trị của góc tới là: 
 A. 30o C. 60o
 B. 120o D. 45o
 4- Hiện tượng nhật thực xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng thẳng hàng và:
 A. Mặt Trời ở giữa Trái Đất và Mặt Trăng.
 B. Trái Đất ở giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.
 C. Mặt Trăng ở giữa Mặt Trời và Trái Đất.
 Câu 2.(2 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
 1. Trong thuỷ tinh trong suốt ánh sáng truyền đi theo đường.
 2. Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng tới gọi là.
 Câu 3.(4 điểm). Cho hình vẽ: 
Hãy vẽ tia phản xạ và tính góc phản xạ?
------------------------------------------------------------
ĐỀ 2	
Câu 1.(2 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
 1. Trong thuỷ tinh trong suốt ánh sáng truyền đi theo đường.
 2. Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng tới gọi là.
Câu 2.( 4 điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
 1- Hiện tượng nhật thực xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng thẳng hàng và:
 A. Mặt Trời ở giữa Trái Đất và Mặt Trăng.
 B. Trái Đất ở giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.
 C. Mặt Trăng ở giữa Mặt Trời và Trái Đất.
 2- Chiếu một tia sáng lên gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 60o. Giá trị của góc tới là: 
 A. 30o C. 60o
 B. 120o D. 45o
 3- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa:
 A. Tia tới và đường vuông góc với tia tới.
 B. Tia tới và đường pháp tuyến với gương.
 C. Tia tới và đờng pháp tuyến của gương ở điểm tới.
 D. Đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới.
 4-Khi nào mắt ta nhìn thấy vật?
 A. Khi mắt ta hướng vào vật. C. Khi giữa vật và mắt ta không có khoảng tối
 B. Khi mắt ta phát ra tia sáng tới vật. D. Khi có ánh sáng từ vật đó đến mắt ta.
Câu 3.(4 điểm). Cho hình vẽ: 
Hãy vẽ tia phản xạ và tính góc phản xạ?
Đáp án+ Biểu điểm 
ĐỀ 1
Câu 1 (4đ). Chọn đúng mỗi phần :1điểm.
 1- D 2- C 3- A 4- C
Câu 2.(2đ) Điền đúng mỗi ý: 1điểm.
 1- thẳng . 2- bóng tối
Câu 3. (4đ)
 Ta có i +50o = 90o (0,5đ )ị i = 40o (0,5đ)
 mà i’= i (0,5đ)	 ị i’= 40o. (0,5đ)
Vẽ đúng (2điểm): Chia nhỏ đến 0,5đ
Họ và tờn:.. Kiểm tra 15 phỳt
Lớp 8 Mụn vật lý
Điểm
Lời phờ của cụ giỏo
 Đề 1 
Câu 1.( 4 điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
 1-Khi nào mắt ta nhìn thấy vật?
 A. Khi mắt ta hướng vào vật. C. Khi giữa vật và mắt ta không có khoảng tối
 B. Khi mắt ta phát ra tia sáng tới vật. D. Khi có ánh sáng từ vật đó đến mắt ta.
 2- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa:
 A. Tia tới và đường vuông góc với tia tới.
 B. Tia tới và đường pháp tuyến với gương.
 C. Tia tới và đờng pháp tuyến của gương ở điểm tới.
 D. Đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới.
 3- Chiếu một tia sáng lên gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 60o. Giá trị của góc tới là: 
 A. 30o C. 60o
 B. 120o D. 45o
 4- Hiện tượng nhật thực xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng thẳng hàng và:
 A. Mặt Trời ở giữa Trái Đất và Mặt Trăng.
 B. Trái Đất ở giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.
 C. Mặt Trăng ở giữa Mặt Trời và Trái Đất.
 Câu 2.(2 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
 1. Trong thuỷ tinh trong suốt ánh sáng truyền đi theo đường.
 2. Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng tới gọi là.
 Câu 3.(4 điểm). Cho hình vẽ: 
Hãy vẽ tia phản xạ và tính góc phản xạ?
------------------------------------------------------------
Họ và tờn:.. Kiểm tra 15 phỳt
Lớp 8 Mụn vật lý
Điểm
Lời phờ của cụ giỏo
ĐỀ 2	
Câu 1.(2 điểm). Điền từ thích hợp vào chỗ trống.
 1. Trong thuỷ tinh trong suốt ánh sáng truyền đi theo đường.
 2. Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có một vùng không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng tới gọi là.
Câu 2.( 4 điểm). Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
 1- Hiện tượng nhật thực xảy ra khi Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng thẳng hàng và:
 A. Mặt Trời ở giữa Trái Đất và Mặt Trăng.
 B. Trái Đất ở giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.
 C. Mặt Trăng ở giữa Mặt Trời và Trái Đất.
 2- Chiếu một tia sáng lên gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 60o. Giá trị của góc tới là: 
 A. 30o C. 60o
 B. 120o D. 45o
 3- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa:
 A. Tia tới và đường vuông góc với tia tới.
 B. Tia tới và đường pháp tuyến với gương.
 C. Tia tới và đờng pháp tuyến của gương ở điểm tới.
 D. Đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới.
 4-Khi nào mắt ta nhìn thấy vật?
 A. Khi mắt ta hướng vào vật. C. Khi giữa vật và mắt ta không có khoảng tối
 B. Khi mắt ta phát ra tia sáng tới vật. D. Khi có ánh sáng từ vật đó đến mắt ta.
Câu 3.(4 điểm). Cho hình vẽ: 
Hãy vẽ tia phản xạ và tính góc phản xạ?

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KT_15_PHUT_LY_7_TIET_5.doc