Ma trận đề kiểm tra Đại số chương I - Toán lớp: 9

doc 11 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 2181Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận đề kiểm tra Đại số chương I - Toán lớp: 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận đề kiểm tra Đại số chương I - Toán lớp: 9
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG I
TOÁN 
 LỚP: 9
Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Chủ đề
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Căn thức bậc hai, hằng đẳng thức
 Khi nào thì 
có nghĩa
 Biết tìm căn bậc hai, căn bậc ba của một số cho trước 
Vận dụng Hằng dẳng thức 
Làm các dạng bài tập tìm điều kiện xác định của căn bậc hai
 Vận dụng hằng đẳng thức tính và rút gọn các biểu thức 
Số câu
 1
 1
1
3
Số điểm
0,5 
0.5 
0.5
1.5điểm (15%)
Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai 
Nhận biết được nên dùng các phép biến đổi nào cho phù hợp 
Hiểu và vận dụng các phép biến đổi làm bài tập tính và rút gọn đơn giản 
Vận dụng các phép biến đổi làm bài tập tính và rút gọn đơn giản 
Số câu
1
2
3
Số điểm
1
2
3điểm (30%)
Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Tìm ĐKXĐ
Tính giá trị sau khi rút gọn
áp dụng các phép biến đổi làm toán rút gọn biểu thức chứa căn thức
Số câu
2
 2
4
Số điểm
2
 1.5
3.5 điểm (35%)
5.Tìm x
 Tìm x trong BPT
Hiểu và vận dụng các phép biến đổi làm bài tập giải các phương trình vô tỉ
Số câu
 1
1
2
Số điểm
1 
1
2 điểm (20%)
TS Câu
1
2
6
3
12
TS Điểm
0.5
1.5
5.5
2.5
10điểm (100%)
Tỷ lệ %
0.5%
15%
55%
25%
Trường THCS Phú Hòa BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
 Môn: đại số (Chương I: Bài số 1 ) 
 Thời gian: 45 Phút - Đề A
Họ và tên: - lớp.
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Bài 1: ( 2 điểm) 
 a) Với giá trị nào của x thì có nghĩa 
 b) Tìm căn bậc hai của 5 và căn bậc ba của -8 
 c) Không dùng máy tính, hãy so sánh và 7
Bài 2: (2 điểm) Thu gọn biểu thức
 a) 
 b) với (x 2)
Bài 4: Thực hiện phép tính (3đ)
 a) b) c) 
Bài 3: Giải phương trình và bất phương trình (2 đ)
 a) b) 
 b) 
Bài 5: (2đ) Cho biểu thức:
 A= 
 a) Tìm điều kiện của a để A có nghĩa b) Rút gọn biểu thức A 
Trường THCS Phú Hòa BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
 Môn: đại số (Chương I: Bài số 1 ) 
 Thời gian: 45 Phút - Đề B
Họ và tên: - lớp.
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Bài 1: ( 2 điểm) 
 a) Với giá trị nào của x thì có nghĩa 
 b) Tìm căn bậc hai của 7 và căn bậc ba của -27 
 c) Không dùng máy tính, hãy so sánh và 7
Bài 2: (2 điểm) Thu gọn biểu thức
 a) 
 b) với (x 2)
Bài 3: Thực hiện phép tính (2đ)
 a) b) 
Bài 4: Giải phương trình và bất phương trình (2 đ)
 a) b) 
 b) 
Bài 5: Cho biểu thức: (2đ)
 A= 
 a) Tìm điều kiện của a để A có nghĩa b) Rút gọn biểu thức A 
Đáp án đề A
Table 1
Điểm
Bài 1:
a) có nghĩa khi
0,5
b) Căn bậc hai của 5 là 
 Căn bậc ba của -8 là 
0,25
0,25
c) so sánh và 7
Ta có : Vì nên > 7
0,5
0,5
Bài 2
a) a) 
b) với (x 2)
1 đ
1 đ
Bài 3
a) 
 =
b) 
1đ
0,5
0,5
1 đ
Bài 4
a) b) (ĐK x 1)
Vậy 
b) (ĐK x 0)
KHĐK: 
1đ
1đ
Bài 5
a) Điều kiện của A: 
b) Rút gọn A A
0,5đ
0,5đ
Đáp án đề B
Table 2
Điểm
Bài 1:
a) có nghĩa khi
0,5
b) Căn bậc hai của 7 là 
 Căn bậc ba của -27 là 
0,25
0,25
c) so sánh và 7
Ta có : 
 Vì nên < 7
0,5
0,5
Bài 2
a) 
b) với (x 2)
1 đ
1 đ
1 đ
Bài 3
a) 
 =
b) 
1đ
0,5
0,5
Bài 4
a) b) (ĐK x 3)
Vậy : 
b) (ĐK x 0)
 (TMĐK)
1đ
1đ
Bài 5
a) Điều kiện của A: 
b) Rút gọn A A
0,5đ
0,5đ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG I
TOÁN 
 LỚP: 9
Cấp độ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Chủ đề
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Căn thức bậc hai, hằng đẳng thức
 Khi nào thì 
có nghĩa
 Biết tìm căn bậc hai, căn bậc ba của một số cho trước 
Vận dụng Hằng dẳng thức 
Làm các dạng bài tập tìm điều kiện xác định của căn bậc hai
 Vận dụng hằng đẳng thức tính và rút gọn các biểu thức 
Số câu
 1
 1
2
Số điểm
0,5 
0.5 
1điểm (10%)
Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai 
Nhận biết được nên dùng các phép biến đổi nào cho phù hợp 
Hiểu và vận dụng các phép biến đổi làm bài tập tính và rút gọn đơn giản 
Vận dụng các phép biến đổi làm bài tập tính và rút gọn đơn giản 
Số câu
2
2
4
Số điểm
2
2
4điểm (40%)
Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Tính giá trị sau khi rút gọn
áp dụng các phép biến đổi làm toán rút gọn biểu thức chứa căn thức
Số câu
2
 1
3
Số điểm
2
 1
3 điểm (30%)
Tìm x
 Tìm x trong BPT
Hiểu và vận dụng các phép biến đổi làm bài tập giải các phương trình vô tỉ
Số câu
 1
1
2
Số điểm
1 
1
2 điểm (20%)
TS Câu
1
3
5
2
11
TS Điểm
0.5
2.5
5
2
10điểm (100%)
Tỷ lệ %
0.5%
25%
50%
20%
Trường THCS Phú Hòa BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
 Môn: đại số (Chương I: Bài số 1 ) 
 Thời gian: 45 Phút - Đề A
Họ và tên: - lớp.
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Bài 1: ( 2 điểm) 
 a) Với giá trị nào của x thì có nghĩa 
 b) Tìm căn bậc hai số học của 21 và căn bậc ba của -125 
 c) Rút gọn biểu thức: 
Bài 2: (1 điểm) Thu gọn biểu thức
 với (x 2)
Bài 3: Thực hiện phép tính (3đ)
 a) b) 
Bài 4: Giải phương trình và bất phương trình (2 đ)
 a) 
 b) 
Bài 5: Cho biểu thức: (1đ)
 A= (Với a>0, b>0, ab)
 Rút gọn biểu thức A 
Bài 6: Sắp xếp các căn thức sau từ nhỏ đến lớn: (1đ)
Đáp án đề A
Table 3
Điểm
Bài 1:
a) có nghĩa khi
0,5
b) Căn bậc hai số học của 21 là 
 Căn bậc ba của -125 là 
0,25
0,25
c) 
1
Bài 2
 với (x 2)
1 đ
Bài 3
a) 
 =
b) 
1đ
1đ
 1 đ
Bài 4
 Vậy 
 b) (ĐK x 0)
 (TMĐK)
Vậy x>144
1đ
1đ
Bài 5
 Rút gọn A A
1đ
Bài 6
Làm ra được kết quả:
1đ
Trường THCS Phú Hòa BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
 Môn: đại số (Chương I: Bài số 1 ) 
 Thời gian: 45 Phút - Đề B
Họ và tên: - lớp.
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Bài 1: ( 2 điểm) 
 a) Với giá trị nào của x thì có nghĩa 
 b) Tìm căn bậc hai số học của16 và căn bậc ba của 64
 c) Rút gọn biểu thức: 
Bài 2: (1 điểm) Thu gọn biểu thức
 với (y 2)
Bài 3: Thực hiện phép tính (3đ)
 a) b) 
Bài 4: Giải phương trình và bất phương trình (2 đ)
 a) 
 b) 
Bài 5: Cho biểu thức: (1đ)
 A= (Với a>0, b>0, ab)
 Rút gọn biểu thức A 
Bài 6: Sắp xếp các căn thức sau từ nhỏ đến lớn: (1đ)
Đáp án đề B
Table 4
Điểm
Bài 1:
a) có nghĩa khi
0,5
b) Căn bậc hai số học của 21 là 
 Căn bậc ba của 64 là 
0,25
0,25
c) 
1
Bài 2
 với (y 2)
1 đ
Bài 3
a) a) =
b) 
1đ
1đ
 1 đ
Bài 4
 Vậy 
 b) (ĐK x 0)
KHĐK: 
1đ
1đ
Bài 5
 Rút gọn A A
1đ
Bài 6
Làm ra được kết quả:
1đ

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_toan_9_hinh_hoc.doc