Kiểm tra chương 3 Hình 9 (Đề 3)

doc 1 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 760Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chương 3 Hình 9 (Đề 3)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chương 3 Hình 9 (Đề 3)
Câu1: Biết AB = R laø daây cung cuûa (O;R). Soá ño laø:
A. 600	B. 900	C. 1200	D. 1500
Câu2: Số đo treân moät ñöôøng troøn baèng 120o, thì goùc ôû tâm chaén coù soá ño baèng:
A. 90o	B. 60o	 C. 120o	 D. 240o
Câu 3: ABC caân taïi A coù = 30o noäi tieáp ñöôøng troøn (O). Soá ño laø:
A. 150o	B. 165o	C. 135o	D. 160o
Câu 4: 7.Trong caùc hình sau ñaây hình naøo khoâng theå noäi tieáp ñöôïc trong moät ñöôøng troøn:
A. Hình vuoâng	B. Hình chöõ nhaät	C. Hình bình haønh	 D. Hình thang caân
Câu 5: Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp ñöôøng troøn (O), bieát . Hai vaø coù soá ño laø:
A. B. 	C. 	D. 
Câu 6: Cho hình vuoâng noäi tieáp (O; R). Dieän tích cuûa hình vuoâng baèng:
A. R2	B. R2	C. 2R2	D. 3R2
Caâu 1: (3đ) Cho hình veõ beân : Ñöôøng troøn ( O;R), ñöôøng kính AB = 3cm, = 300
Tính ñoä daøi ?
Tính dieän tích hình quaït troøn OBmD ?
Caâu 2 : (4đ) Cho tam giaùc ABC vuoâng ôû A ( AC = 4AB ) . 
Treân AC laáy moät ñieåm M vaø veõ ñöôøng troøn ñöôøng kính MC. 
Keû BM caét ñöôøng troøn taïi E. Ñöôøng thaúng EA caét ñöôøng troøn taïi F. 
Chöùng minh raèng :
ABCE laø töù giaùc noäi tieáp.
 = 
CA laø tia phaân giaùc cuûa.
3/Cho rABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O; 3cm). Vẽ 2 đường cao BE và CF cắt nhau tại H.
a) Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp b) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp
c) Tính độ dài cung nhỏ AC d). Chứng minh đường thẳng OA vuông góc với EF.
4/Cho ñöôøng troøn (O ;R) vaø moät daây AB , treân tia BA laáy ñieåm C sao cho C naèm ngoaøi ñöôøng troøn . Töø ñieåm chính giöõa P cuûa cung lôùn AB keû ñöôøng kính PQ cuûa ñöôøng troøn caét daây AB taïi D. Tia CP caét ñöôøng troøn taïi I. Caùc daây AB vaø QI caét nhau taïi K.
a) Chöùng minh töù giaùc PDKI noäi tieáp .
b) Chöùng minh IQ laø tia phaân giaùc cuûa goùc AIB .
c) Cho bieát R = 5cm , . Tính ñoä daøi cuûa cung AQB .
d) Chöùng minh CK.CD = CA.CB .
C©u 5/ Cho tam gi¸c c©n ABC ( AB = AC ). C¸c ®­êng cao AG, BE, CF c¾t nhau t¹i H.
a)Chøng minh tø gi¸c AEHF lµ tø gi¸c néi tiÕp. X¸c ®Þnh t©m O cña ®­êng trßn ngo¹i tiÕp tø gi¸c ®ã 
b) Chøng minh: tø gi¸c CEHG néi tiÕp vµ 
c) Chøng minh: GE lµ tiÕp tuyÕn cña (O) 

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_hinh_chuong_3.doc