Kiểm tra 1 tiết Đại 7 Chương I

docx 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 570Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết Đại 7 Chương I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết Đại 7 Chương I
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng cấp độ thấp
vận dụng cấp độ cao
Cộng
Chủ đề 1
1.Tập hợp Q các số hữu tỉ và các phép toán trong Q.
Nhận biết và SD t/c phép nhân, phép cộng
( B1a,b,)
Biết VD các phép toán trong Q
( B1)
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
Số câu
Số điểmTL%
1
1 = 10%
2
2 = 20%
1
1 = 10%
4
5 = 50%
Chủ đề 2
Tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 
Biết VD t/c dãy tỉ số bằng nhau
( B3)
Biết VD t/c tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau
( B4)
Số câu
Số điểmTL%
1
2 = 20%
1
1 = 10%
1
2 = 20%
Chủ đề 3
Số vô tỉ, số thực và khái niệm về căn bậc hai.
Nhận biết và SD CBH để tính x
( B2a)
Biết phối hợp thực hiện thứ tự các p. tính x, chia hai luỹ thừa cùng cơ số
( B2b)
Số câu
Số điểmTL%
1
1=10%
2
2 = 20%
3
3 = 30%
Tổng số câu
TS điểm
Tể lệ %
2
2,0
20%
2
2,0
20%
2
4,0
40%
2
2,0
20%
8
10
100%
 3,4: Đề, đáp và biểu điểm
Đề bài
Đáp án
TĐ
 Bài 1(3điểm): Tính giá trị biểu thức bằng cách hợp lý nhất (nếu có thể)
A = - 
B = + + - + 
C = -3,75. ( - 7,2 ) + 2,8. 3, 75
Bài 2 (3 điểm): Tìm x Î Q, biết: 
b) 
c) 1,6 - = 0
Bài 3 (2 điểm): Tìm x, y, z biết:
 và 2x + 3y – z = 186
Bài 4 (1điểm ) 
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức sau
N = - + 7 
Bài 5( 1 điểm)
Cho a, b, c, d khác 0 thoả mãn: b2 = ac ; c2 = bd.Chứng minh rằng: 
Bài 1( 3đ) Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể)
 B = + 13+23- 
= 1+1 - 
C = 3,75 ( 7,2 + 2,8 ) = 3,75. 10 = 37,5 
Bài 2 (3 điểm): Tìm x Î Q, biết: 
a)  ;  ; 
b) 
5 
c) = 1,6
TH1: x – 0,2 = 1,6 à x = 1,6 + 0,2 = 1,8
TH2: x – 0,2 = -1,6 à x = -1,6+ 0,2 = -1,4
Bài 3 (3 điểm): 
Từ xy=34 => x3=y4 => x15=y20
Và yz=57 => y5=z7 => y20=z28
=>x15=y20 = z28 (*)
Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
Vậy x = 45; y = 60 và z = 84
Bài 4 (1điểm )
N = - + 7 
Ta có: 0
- 0
N = - + 7 7 
Vậy GTLN của N là 7 đạt được khi và chỉ khi : 2 x + 5 = 0 => x = 
Bài 5
 ; 
Vậy 
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
 (1)
Ta có: (2)
Từ (1) và (2) 
1
1
1
1
1
1
1
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docxKiem_tra_1_tiet_dai_7_chuong_I.docx