Các bài tập liên quan đến cạnh cạnh cạnh và cạnh góc cạnh

docx 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 2453Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Các bài tập liên quan đến cạnh cạnh cạnh và cạnh góc cạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các bài tập liên quan đến cạnh cạnh cạnh và cạnh góc cạnh
CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN
CẠNH CẠNH CẠNH VÀ CẠNH GÓC CẠNH.
1. Cho goùc nhoïn , treân tia laáy ñieåm B, treân tia laáy ñieåm C
sao cho AB = AC. Cho I laø trung ñieåm cuûa BC. Chöùng minh :
 a)
 b) AI la øñöôøng trung tröïc cuûa BC	
	 c) Treân laáy ñieåm M, treân laáy ñieåm N, sao cho BM = CN. Chöùng minh:IM = IN.
2. Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D saocho MA = MD. 
Chứng minh rằng∆MAC = ∆MDB
Chứng minh rằng AC = BD và AC // BD
Chứng minh ACD = DBA
Trênđoạnthẳng AC và BD lần lượt lấy các điểm K và H sao cho AK=DH. Chứng minh rằng 3 điểm K,M,H thẳng hàng.
3. Cho tam giaùc ABC coù AB = AC. Treân caïnh AB laáy ñieåm M vaø treân caïnh AC laáy ñieåm N sao cho AM =AN. Goïi H laø trung ñieåm cuûa BC.
Chöùng minh: ΔABH = ΔACH 	 	 
Goïi E laø giao ñieåm cuûa AH vaø MN. Chöùng minh: AEMN	
Chöùng minh: MN // BC
4. Tam giaùc ABC coù AB = AC. Goïi M laø trung ñieåm cuûa caïnh BC.
Chöùng minh : . 	(1ñ)
Chöùng minh : 	(1ñ)
Treân caïnh BA laáy ñieåm D, treân caïnh CA laáy ñieåm E sao cho BD = CE. 
Chöùng minh : . 	(1ñ)
Chöùng minh : DE // BC. 	(0,5ñ)
5. Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ) ,BE là tia phân giác của góc ABC . Lấy điểm H trên BC sao cho BD = AB , từ H kẻ HF AB ( F AB ) 
Chứng minh : ∆ABE = ∆HBE và EH BC
CM: HF//AC
Gọi O là trung điểm của EF . Trên tia đối của tia AE lấy điểm I sao cho EI = HF . 
Chứng minh rằng ba điểm H , O ,I thẳng hàng
6. Cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm của AB và E là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia ED, lấy điểm F sao cho EF = ED.
Chứng minh rằng DADE = DCFE rồi suy ra DB = CF.
Chứng minh rằng DBDC = DFCD.
DE // BC và DE = BC.
7. Cho tam giác ABC có AB < AC. Trên cạnh AC lấy điểm K sao cho AK =AB. Gọi I là trung điểm BK.
a) CM: DABI = DAKI.
b) Tia AI cắt cạnh BC tại M. CM: ABM=AKM
c) Trên tia đối của tia BA lấy điểm N sao cho BN = KC. CM: 3 điểm N, M, K thẳng hàng.
8. cho tam giac ABC có AB= AC. Gọi M là trung điểm của cạnh BC.
a) CM: DABM = DACM.
b) CM: AM BC	
c) Trên cạnh BA lấy điểm E, trên cạnh CA lấy diểm F sao cho BE = CF. CM: DEBC = DFCB.
d) CM: EF // BC
9. Cho tam giác ABC (AB < AC), tia phân giác góc BAC cắt BC tại D, trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB.
a) CM: DABD = DAED
b) Tia AB và ED cắt nhau tại F. CM: DBF=DEC
c) CM: DDBF = DDEC	

Tài liệu đính kèm:

  • docxcac_bai_toan_ve_tam_giac_bang_nhau.docx