Hình học 7 - Tiết 46: Kiểm tra 45 phút - Năm học 2013 - 2014

doc 3 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 624Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hình học 7 - Tiết 46: Kiểm tra 45 phút - Năm học 2013 - 2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hình học 7 - Tiết 46: Kiểm tra 45 phút - Năm học 2013 - 2014
Tiết 46. KIỂM TRA 45 Phút
Môn: Hình học 7 Năm học 2013 - 2014
 Họ và tên:.
 Lớp: 7I Đề chẵn
 Phần I. Trắc nghiệm khách quan (2điểm)
Bài 1: (1 điểm) Chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi câu:
Câu 1: MNP cân tại P. Biết góc N có số đo bằng 500. Số đo góc P bằng:
A. 800	 B. 1000	 C. 500	 D. 1300
 Câu 2: HIK vuông tại H có các cạnh góc vuông là 3cm; 4cm. Độ dài cạnh huyền IK bằng
A. 8cm	 B. 16cm	 C. 5cm	 D.12cm
Câu 3: Trong các tam giác có các kích thước sau đây, tam giác nào là tam giác vuông ?
A. 11cm; 12cm; 13cm	 B. 5cm; 7cm; 9cm
C. 12cm; 9cm; 15cm	 D. 7cm; 7cm; 5cm
Câu 4: ABC và DEF có AB = ED, BC = EF. Cần thêm điều kiện nào sau đây để ABC = DEF ?
A. 	 B. 	 C. AB = AC	 D. AC = DF
Bài 2:(1 điểm) Điền dấu “x” vào ô trống một cách hợp lí.
Khẳng định
Đúng
Sai
A. Góc ngoài của một tam giác lớn hơn tổng hai góc trong của tam giác ấy.
B. Tam giác vuông có một góc bằng 450 là tam giác vuông cân.
C. Nếu ba góc của tam giác này lần lượt bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
D. Nếu hai góc và một cạnh của tam giác này lần lượt bằng hai góc và một cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau 
..
.
.
.
.
Phần II. Tự luận (8điểm): Cho tam giác đều ABC .Trên tia đối của tia BC lấy điểm D,trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE = BC .Chứng minh rằng:
 a, Tam giác ADE cân . 
 b, Tính số đo góc DAE.
 c, Đường thẳng vuông góc với AB tại B cắt AD tại M. Đường thẳng vuông góc với AC tại C cắt AE tại N. Đường thẳng BM cắt Đường thẳng CN tại O.Chứng minh rằng :
 1, AO là tia phân giác của góc BAC. 
 2, MN // DE.
 d, Gọi I là giao điểm của AO và BC. Biết AI = 9 hãy tính AC?
 Tiết 46. KIỂM TRA 45 Phút
Môn: Hình học 7 Năm học 2013 - 2014
 Họ và tên:.
 Lớp: 7I Đề lẻ
 Phần I. Trắc nghiệm khách quan (2điểm)
Bài 1: (1 điểm) Chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi câu:
Câu 1: MNP cân tại P. Biết góc N có số đo bằng 700. Số đo góc P bằng:
A. 800	 B. 400	 C. 700	 D. 1100
 Câu 2: HIK vuông tại H có các cạnh góc vuông là 6cm; 8cm. Độ dài cạnh huyền IK bằng
A. 9cm	 B. 7cm	 C. 10cm	 D.15cm
Câu 3: Trong các tam giác có các kích thước sau đây, tam giác nào là tam giác vuông ?
A. 11cm; 12cm; 13cm	 B. 5cm; 7cm; 9cm
C. 4cm; 3cm; 5cm	 D. 7cm; 7cm; 5cm
Câu 4: ABC và DEF có AB = ED, BC = EF. Cần thêm điều kiện nào sau đây để ABC = DEF ?
A.	 B.	 C. AB = AC	 D. DE = DF
Bài 2:(1 điểm) Điền dấu “x” vào ô trống một cách hợp lí
Khẳng định
Đúng
Sai
A. Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn của Tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
B. Tam giác có hai góc bằng 450 là tam giác vuông cân.
C. Nếu ba góc của tam giác này lần lượt bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó không bằng nhau.
D. Nếu hai cạnh và một góc của tam giác này lần lượt bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau 
Phần II. Tự luận (8điểm): Cho tam giác DEF có .Trên tia đối của tia EF lấy điểm B,trên tia đối của tia FE lấy điểm C sao cho BE = CF = FE .Chứng minh rằng:
 a, Tam giác BDC cân. 
 b, Tính số đo góc BDC. 
 c, Đường thẳng vuông góc với DE tại E cắt BD tại M. Đường thẳng vuông góc với DF tại F cắt DC tại N. Đường thẳng EM cắt Đường thẳng FN tại I.Chứng minh rằng: 
 1, DI là tia phân giác của góc FDE . 
 2, MN // BC.
 d, Gọi O là giao điểm của DI và FE. Biết DO = 6 hãy tính EO?

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet_46_dai_so_7.doc