Kiểm tra 1 tiết chương 4 Đại số 7

pdf 9 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 705Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết chương 4 Đại số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết chương 4 Đại số 7
Gia sư thành Được www.daythem.edu.vn 
 KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 
I)Trắc Nghiệm(3 điểm) 
A / Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng 
Câu 1. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 2
2
3
xy 
 A. 3yx(-y) B. 2
2
( )
3
xy C. 2
2
3
x y D. 
2
3
xy 
Câu 2. Biểu thức nào sau đây được gọi là đơn thức 
 A. – 2 B. 2 + x2 C. (2+x).x2 D. 2y+1. 
Câu 3. Giá trị của biểu thức 5xy2 tại x = - 2 và y = - 1 là: 
 A. 10 B. - 10 C. -5 D. 5 
Câu 4. Bậc của đa thức M = x6 + 5x2y2 + y4 – x4y3 - 1 là: 
 A. 5 B. 4 C. 6 D. 7 
Câu 5: Kết quả thu gọn của : 5 3 5 3 5 3-4x y +3x y -7x y là: 
 A. 
5 3-x y B. 5 317x y C. 5 310x y D. 5 3-8x y 
Câu 6:Biểu thức biểu thị câu nĩi “Hiệu của 2x2 và y” là: 
 A. 2x
2
 + y B.2x
2 – y C.2y2 – x D. 2y2 + x 
ĐỀ 1: 
II/ Tự luận: (7đ) 
Bài 1 : Cho các đơn thức sau : yx 23 ; 6xy ; yx22 ; 2
2
1
xy ; xyz ; yx2 
a/ Viết các đơn thức thành hai nhóm . 
Nhóm 1 : Các đơn thức đồng dạng . Nhóm 2: các đơn thức còn lại . (1điểm) 
b/ Tính tổng các đơn thức ở nhóm 1 . (1điểm) 
c/ Tính tích các đơn thức ở nhóm 2 rồi tìm bậc của đơn thức thu được . (1điểm) 
Bài 2: Cho hai đa thức: P(x) = -4x
5 
- 6x
4
 + 5x
2 
- 3x 
Q(x) = 2x
5
 – 6x4 - x3 +2x2 -x - 5 
 a/ Hãy tính P(x) + Q(x) (1điểm) 
 b/ Hãy tính P(x) – Q(x) (1điểm) 
Bài 3 : 
 a/ Chứng tỏ x = -5 là nghiệm của đa thức P(x) = 562  xx (1điểm) 
 b/ Tìm nghiệm của đa thức M(x) = (x -5)(x -1) (1điểm) 
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
ĐỀ 1: 
I.Trắc nghiệm:(3đ)Mỗi câu đúng được 0,5đ 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
A A B D D B 
II/ TỰ LUẬN : (7Đ) 
Bài Các ý 
trong 
câu 
Yếu Đạt Tốt 
Gia sư thành Được www.daythem.edu.vn 
1 
a 
Sắp xếp được đúng 1 
đơn thức ở mỗi nhĩm 
Làm được mức trước 
Sắp xếp được đúng 1 đơn 
thức ở mỗi nhĩm 
Làm được mức trước 
Sắp xếp được đúng tất 
cả đơn thức ở mỗi 
nhĩm 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
b 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Tính đúng tổng các đơn thức 
Điểm 0,25 đ 1 đ 
c 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Tính đúng tích 
Làm được mức trước 
Tìm đúng bậc 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
2 
a 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Nhĩm được các hạng tử 
đồng dạng(cách 1)hay sắp 
xếp đúng thứ tự các hạng 
tử cùng bậc(cách 2) 
Làm được mức trước 
Tính đúng phép tính 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
b 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Nhĩm được các hạng tử 
đồng dạng(cách 1)hay sắp 
xếp đúng thứ tự các hạng 
tử cùng bậc(cách 2) 
Làm được mức trước 
Tính đúng phép tính 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
3 
a 
Thế đúng giá trị của 
biến vào đa thức 
Làm được mức trước 
Tính đúng giá trị của đa 
thức 
Làm được mức trước 
Kết luận được nghiệm 
của đa thức 
Điểm 0,25 đ 0,75 đ 1 đ 
b 
Cho đa thức bằng 0 Làm được mức trước 
Tìm được các giá trị của x 
Làm được mức trước 
Kết luận được nghiệm 
0,25 đ 0,75 đ 1 đ 
 KIỂM TRA 1 TIẾT-Năm học 2011 – 2012 
Môn:ĐẠI SỐ 7- CHƯƠNG 4 
Trường:.. 
Lớp:. 
Họ và tên: 
ĐTN: ĐTL: Tổng: 
ĐỀ 2: 
I)Trắc Nghiệm(3 điểm) 
A / Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng 
Câu 1. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 
2
1
x
2
y
2 
 A. 3yx(-y) B. 
22 ( )
3
xy C. 2
2
3
x y D. 
2
3
xy 
Gia sư thành Được www.daythem.edu.vn 
Câu 2. Biểu thức nào sau đây được gọi là đơn thức 
 A. 2y+1 B. 2 + x
2
 C. (2+x).x
2
 D.-2x. 
Câu 3. Giá trị của biểu thức 5x2y tại x = - 2 và y = - 1 là: 
 A. -20 B. - 10 C. -5 D. 5 
Câu 4. Bậc của đa thức M = x6 + 5x2y2 + y4 – x3y3 - 1 là: 
 A. 5 B. 4 C. 6 D. 7 
Câu 5. Kết quả thu gọn của : 3 x2y + x
2
y - 7x
2
y là: 
 A. -3x
2
y B. 4x
2
y C. x
2
y D. 3x
2
y 
Câu 6.Biểu thức biểu thị câu nĩi “Hiệu của 2y2 và x” là: 
 A. 2x
2
 + y B.2x
2 – y C.2y2 – x D. 2y2 + x 
ĐỀ 2: 
II/ Tự luận: (7đ) 
Bài 1 : Cho các đơn thức sau : 5x
2
y;3x
2
y
2
 ; yx24 ; 2
4
1
xy ; x2yz ; yx23 
a/ Viết các đơn thức thành hai nhóm . 
Nhóm 1 : Các đơn thức đồng dạng . Nhóm 2: các đơn thức còn lại . (1điểm) 
b/ Tính tổng các đơn thức ở nhóm 1 . (1điểm) 
c/ Tính tích các đơn thức ở nhóm 2 rồi tìm bậc của đơn thức thu được . (1điểm) 
Bài 2: Cho hai đa thức: P(x) = -6x
5 
- 4x
4
 + 3x
2
-2x 
 Q(x) = 2x
5
 – 4x4 -2x3 +2x2 -x - 3 
a/ Hãy tính P(x) + Q(x) (1điểm) 
b/ Hãy tính P(x) – Q(x) (1điểm) 
Bài 3 : 
 a/ Chứng tỏ x = 3 là nghiệm của đa thức P(x) = x
2
 – 4x + 3 (1điểm) 
 b/ Tìm nghiệm của đa thức M(x) = (x +5)(x -1) (1điểm) 
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
ĐỀ 2: 
I.Trắc nghiệm:(3đ) Mỗi câu đúng được 0,5đ 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
B D A C A C 
II/ TỰ LUẬN : (7Đ) 
Bài Các ý 
trong 
câu 
Yếu Đạt Tốt 
1 
a 
Sắp xếp được đúng 1 
đơn thức ở mỗi nhĩm 
Làm được mức trước 
Sắp xếp được đúng 1 đơn 
thức ở mỗi nhĩm 
Làm được mức trước 
Sắp xếp được đúng tất 
cả đơn thức ở mỗi 
nhĩm 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
b 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Tính đúng tổng các đơn thức 
Điểm 0,25 đ 1 đ 
Gia sư thành Được www.daythem.edu.vn 
c 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Tính đúng tích 
Làm được mức trước 
Tìm đúng bậc 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
2 
a 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Nhĩm được các hạng tử 
đồng dạng(cách 1)hay sắp 
xếp đúng thứ tự các hạng 
tử cùng bậc(cách 2) 
Làm được mức trước 
Tính đúng phép tính 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
b 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Nhĩm được các hạng tử 
đồng dạng(cách 1)hay sắp 
xếp đúng thứ tự các hạng 
tử cùng bậc(cách 2) 
Làm được mức trước 
Tính đúng phép tính 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
3 
a 
Thế đúng giá trị của 
biến vào đa thức 
Làm được mức trước 
Tính đúng giá trị của đa 
thức 
Làm được mức trước 
Kết luận được nghiệm 
của đa thức 
Điểm 0,25 đ 0,75 đ 1 đ 
b 
Cho đa thức bằng 0 Làm được mức trước 
Tìm được các giá trị của x 
Làm được mức trước 
Kết luận được nghiệm 
0,25 đ 0,75 đ 1 đ 
KIỂM TRA 1 TIẾT-Năm học 2011 – 2012 
Môn:ĐẠI SỐ 7- CHƯƠNG 4 
Trường:.. 
Lớp:. 
Họ và tên: 
ĐTN: ĐTL: Tổng: 
ĐỀ 3: 
I)Trắc Nghiệm(3 điểm) 
A / Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng 
Câu 1. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 
2
1
x
2
y
 A. 3xy(-x) B. 
22 ( )
3
xy C. 2
2
3
x y 3 D. 
2
3
xy 
Câu 2. Biểu thức nào sau đây được gọi là đơn thức 
 A. 2y+1 B.-5y C. (2+x).x
2
 D. 2 + x
2
Câu 3. Giá trị của biểu thức 4xy2 tại x = - 2 và y = - 1 là: 
 A. -20 B. - 10 C. -8 D. 5 
Câu 4. Bậc của đa thức M = x6 + 5x2y5 + y4 – x3y3 - 1 là: 
 A. 5 B. 4 C. 6 D. 7 
Câu 5. Kết quả thu gọn của : 5x5y3+ 2x5y3-8x5y3 là: 
Gia sư thành Được www.daythem.edu.vn 
A. 
5 3-x y B. 5 317x y C. 5 310x y D. 5 3-8x y 
Câu 6.Biểu thức biểu thị câu nĩi “Tổng của 2x2 và y” là: 
A. 2x
2
 + y B.2x
2 – y C.2y2 – x D. 2y2 + x 
ĐỀ 3: 
II/ Tự luận: (7đ) 
Bài 1 : Cho các đơn thức sau : yx22 ; 4xy
3
 ; yx23 ; 2
3
1
xy ; xy2z ; yx24 
a/ Viết các đơn thức thành hai nhóm . 
Nhóm 1 : Các đơn thức đồng dạng . Nhóm 2: các đơn thức còn lại . (1điểm) 
b/ Tính tổng các đơn thức ở nhóm 1 . (1điểm) 
c/ Tính tích các đơn thức ở nhóm 2 rồi tìm bậc của đơn thức thu được . (1điểm) 
Bài 2: Cho hai đa thức: P(x) = -3x
5 
- 6x
4
 + 5x
2
-2x +2 
Q(x) = x
5–3x4 -2x3 +2x2 -x - 3 
 a/ Hãy tính P(x) + Q(x) (1điểm) 
 b/ Hãy tính P(x) – Q(x) (1điểm) 
Bài 3 : 
 a/ Chứng tỏ x = 4 là nghiệm của đa thức P(x) = x
2
 – 5x + 4 (1điểm) 
 b/ Tìm nghiệm của đa thức M(x) = (x +4)(x -2) (1điểm) 
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
ĐỀ 3: 
I.Trắc nghiệm:(3đ) Mỗi câu đúng được 0,5đ 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
A B C D A A 
II/ TỰ LUẬN : (7Đ) 
Bài Các ý 
trong 
câu 
Yếu Đạt Tốt 
1 
a 
Sắp xếp được đúng 1 
đơn thức ở mỗi nhĩm 
Làm được mức trước 
Sắp xếp được đúng 1 đơn 
thức ở mỗi nhĩm 
Làm được mức trước 
Sắp xếp được đúng tất 
cả đơn thức ở mỗi 
nhĩm 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
b 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Tính đúng tổng các đơn thức 
Điểm 0,25 đ 1 đ 
c 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Tính đúng tích 
Làm được mức trước 
Tìm đúng bậc 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
2 a 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Nhĩm được các hạng tử 
đồng dạng(cách 1)hay sắp 
xếp đúng thứ tự các hạng 
tử cùng bậc(cách 2) 
Làm được mức trước 
Tính đúng phép tính 
Gia sư thành Được www.daythem.edu.vn 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
b 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Nhĩm được các hạng tử 
đồng dạng(cách 1)hay sắp 
xếp đúng thứ tự các hạng 
tử cùng bậc(cách 2) 
Làm được mức trước 
Tính đúng phép tính 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
3 
a 
Thế đúng giá trị của 
biến vào đa thức 
Làm được mức trước 
Tính đúng giá trị của đa 
thức 
Làm được mức trước 
Kết luận được nghiệm 
của đa thức 
Điểm 0,25 đ 0,75 đ 1 đ 
b 
Cho đa thức bằng 0 Làm được mức trước 
Tìm được các giá trị của x 
Làm được mức trước 
Kết luận được nghiệm 
0,25 đ 0,75 đ 1 đ 
KIỂM TRA 1 TIẾT-Năm học 2011 – 2012 
Môn:ĐẠI SỐ 7- CHƯƠNG 4 
Trường:.. 
Lớp:. 
Họ và tên: 
ĐTN: ĐTL: Tổng: 
ĐỀ 4: 
I)Trắc Nghiệm(3 điểm) 
A / Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng 
Câu 1. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 
2
1
x
2
y
3 
 A. 3xy(-x) B. 2
2
( )
3
xy C. 2
2
3
x y D. -2x2y3 
Câu 2. Biểu thức nào sau đây được gọi là đơn thức 
 A. 2y+1 B.-5y -1 C. (2+x).x
2
 D. -2x
2
yz 
Câu 3. Giá trị của biểu thức 3xy2 tại x = - 2 và y = - 1 là: 
 A. -20 B. - 10 C. -6 D. 5 
Câu 4. Bậc của đa thức M = x7 + 5x2y5 + y4 – x3y3 - 1 là: 
 A. 5 B. 4 C. 6 D. 7 
Câu 5. Kết quả thu gọn của : 6 x2y + 5x
2
y - 7x
2
y là: 
 A. -3x
2
y B. 4x
2
y C. x
2
y D. 3x
2
y 
Câu 6.Biểu thức biểu thị câu nĩi “Hiệu của 2y2 và x” là: 
 A. 2x
2
 + y B.2x
2 – y C.2y2 – x D. 2y2 + x 
ĐỀ 4: 
II/ Tự luận: (7đ) 
Gia sư thành Được www.daythem.edu.vn 
Bài 1 : Cho các đơn thức sau : yx 2 ; 3x
3
y
3
 ; yx23 ; 2
3
1
xy ; xy2z2 ; yx 23 
a/ Viết các đơn thức thành hai nhóm . 
Nhóm 1 : Các đơn thức đồng dạng . Nhóm 2: các đơn thức còn lại . (1điểm) 
b/ Tính tổng các đơn thức ở nhóm 1 . (1điểm) 
c/ Tính tích các đơn thức ở nhóm 2 rồi tìm bậc của đơn thức thu được . (1điểm) 
Bài 2: Cho hai đa thức: P(x) = -3x
5 
- 5x
4
 + 4x
2 
- 2x 
Q(x) = x
5
 – 6x4 - 3x3 +2x2 -2x - 5 
 a/ Hãy tính P(x) + Q(x) (1điểm) 
 b/ Hãy tính P(x) – Q(x) (1điểm) 
Bài 3 : 
 a/ Chứng tỏ x = 6 là nghiệm của đa thức P(x) = x
2
 – 7x + 6 (1điểm) 
 b/ Tìm nghiệm của đa thức M(x) = (x +5)(x -2) (1điểm) 
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
ĐỀ 4: 
I.Trắc nghiệm:(3đ) Mỗi câu đúng được 0,5đ 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
 D D C D B C 
II/ TỰ LUẬN : (7Đ) 
Bài Các ý 
trong 
câu 
Yếu Đạt Tốt 
1 
a 
Sắp xếp được đúng 1 
đơn thức ở mỗi nhĩm 
Làm được mức trước 
Sắp xếp được đúng 1 đơn 
thức ở mỗi nhĩm 
Làm được mức trước 
Sắp xếp được đúng tất 
cả đơn thức ở mỗi 
nhĩm 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
b 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Tính đúng tổng các đơn thức 
Điểm 0,25 đ 1 đ 
c 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Tính đúng tích 
Làm được mức trước 
Tìm đúng bậc 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
2 
a 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Nhĩm được các hạng tử 
đồng dạng(cách 1)hay sắp 
xếp đúng thứ tự các hạng 
tử cùng bậc(cách 2) 
Làm được mức trước 
Tính đúng phép tính 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
b 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Nhĩm được các hạng tử 
đồng dạng(cách 1)hay sắp 
xếp đúng thứ tự các hạng 
tử cùng bậc(cách 2) 
Làm được mức trước 
Tính đúng phép tính 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
3 a 
Thế đúng giá trị của 
biến vào đa thức 
Làm được mức trước 
Tính đúng giá trị của đa 
Làm được mức trước 
Kết luận được nghiệm 
Gia sư thành Được www.daythem.edu.vn 
thức của đa thức 
Điểm 0,25 đ 0,75 đ 1 đ 
b 
Cho đa thức bằng 0 Làm được mức trước 
Tìm được các giá trị của x 
Làm được mức trước 
Kết luận được nghiệm 
0,25 đ 0,75 đ 1 đ 
 KIỂM TRA 1 TIẾT-Năm học 2011 – 2012 
Môn:ĐẠI SỐ 7- CHƯƠNG 4 
Trường:.. 
Lớp:. 
Họ và tên: 
ĐTN: ĐTL: Tổng: 
ĐỀ 5: 
I)Trắc Nghiệm(3 điểm) 
A / Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng 
Câu 1. Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức 
2
1
x
2
y
3 
 A. 3xy(-x) B. 2
2
( )
3
xy C. 2
2
3
x y D. -2x2y(-y2) 
Câu 2. Biểu thức nào sau đây được gọi là đơn thức 
 A. 2y+1 B.-5y -1 C. (2+x).x
2
 D. x
2 
Câu 3. Giá trị của biểu thức 3xy2 tại x = - 2 và y = - 1 là: 
 A. -20 B. - 10 C. -6 D. 5 
Câu 4. Bậc của đa thức M = x7 + 5x2y5 + y4 – x3y3 - 1 là: 
 A. 5 B. 4 C. 6 D. 7 
Câu 5. Kết quả thu gọn của : 3xy2 - 7xy2 +6xy2 là: 
 A.2xy
2
 B. -2xy
2
 C. 4xy
2
 D.-5xy
2
Câu 6.Biểu thức biểu thị câu nĩi “Hiệu của 2x và y2” là: 
 A. 2x + y
2
 B.2x
 – y2 C.2y – x2 D. 2y + x2 
ĐỀ 5: 
II/ Tự luận: (7đ) 
Bài 1 : Cho các đơn thức sau : 2 yx 2 ; 4x
3
y
3
 ; yx23 ; 2
3
1
xy ; -2xy2z2 ; yx 23 
a/ Viết các đơn thức thành hai nhóm . 
Nhóm 1 : Các đơn thức đồng dạng . Nhóm 2: các đơn thức còn lại . (1điểm) 
b/ Tính tổng các đơn thức ở nhóm 1 . (1điểm) 
c/ Tính tích các đơn thức ở nhóm 2 rồi tìm bậc của đơn thức thu được . (1điểm) 
Bài 2: Cho hai đa thức: P(x) = -2x
5 
- 3x
4
 + 5x
2 
- x 
Q(x) = x
5
 – 5x4 - 3x3 +x2 -2x - 5 
 a/ Hãy tính P(x) + Q(x) (1điểm) 
Gia sư thành Được www.daythem.edu.vn 
 b/ Hãy tính P(x) – Q(x) (1điểm) 
Bài 3 : 
 a/ Chứng tỏ x = 3 là nghiệm của đa thức P(x) = 2x
2
 – 8x + 6 (1điểm) 
 b/ Tìm nghiệm của đa thức M(x) = (x +4)(x -3) (1điểm) 
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
ĐỀ 5: 
I.Trắc nghiệm:(3đ) 
Mỗi câu đúng được 0,5đ 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 
D D C D A D 
II/ TỰ LUẬN : (7Đ) 
Bài Các ý 
trong 
câu 
Yếu Đạt Tốt 
1 
a 
Sắp xếp được đúng 1 
đơn thức ở mỗi nhĩm 
Làm được mức trước 
Sắp xếp được đúng 1 đơn 
thức ở mỗi nhĩm 
Làm được mức trước 
Sắp xếp được đúng tất 
cả đơn thức ở mỗi 
nhĩm 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
b 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Tính đúng tổng các đơn thức 
Điểm 0,25 đ 1 đ 
c 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Tính đúng tích 
Làm được mức trước 
Tìm đúng bậc 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
2 
a 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Nhĩm được các hạng tử 
đồng dạng(cách 1)hay sắp 
xếp đúng thứ tự các hạng 
tử cùng bậc(cách 2) 
Làm được mức trước 
Tính đúng phép tính 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
b 
Đặt được phép tính Làm được mức trước 
Nhĩm được các hạng tử 
đồng dạng(cách 1)hay sắp 
xếp đúng thứ tự các hạng 
tử cùng bậc(cách 2) 
Làm được mức trước 
Tính đúng phép tính 
Điểm 0,25 đ 0,5 đ 1 đ 
3 
a 
Thế đúng giá trị của 
biến vào đa thức 
Làm được mức trước 
Tính đúng giá trị của đa 
thức 
Làm được mức trước 
Kết luận được nghiệm 
của đa thức 
Điểm 0,25 đ 0,75 đ 1 đ 
b 
Cho đa thức bằng 0 Làm được mức trước 
Tìm được các giá trị của x 
Làm được mức trước 
Kết luận được nghiệm 
0,25 đ 0,75 đ 1 đ 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfOn_tap_chuong_4_dai_so_7_chuong_bieu_thuc_dai_so.pdf