Kiểm tra một tiết Hình học 7 - Chương 2

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 696Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra một tiết Hình học 7 - Chương 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra một tiết Hình học 7 - Chương 2
 KiÓm tra mét tiÕt Ch÷ kÝ phô huynh
Họ và tên: H×nh häc - Ch­¬ng 2 .. 
Lớp :7A
 Điểm
 Nhận xét của giáo viên.
Phần trắc nghiệm:( 3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Cho tam giác ABC có 
A. 700	B. 1100	C . 900	D. 500
Câu 2: Chọn câu sai.
A. Góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.
B. Trong tam giác cân hai góc ở đáy bằng nhau.
C Trong tam giác vuông hai góc nhọn bằng nhau.
D. Trong tam giác đều mỗi góc bằng 600.
Câu 3: Chọn câu sai.
A. Tam giác có hai cạnh bằng nhau là tam giác cân.
B. Tam giác có ba cạnh bằng nhau là tam giác đều.
C. Tam giác đều là tam giác cân.
D. Tam giác cân là tam giác đều.
Câu 4: Chọn câu đúng.
A. Nếu 2 cạnh và một góc của tam giác này bằng hai cạnh và một góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
B. Nếu một cạnh và hai góc của tam giác này bằng một cạnh và hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
C. Nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
D. Nếu cạnh góc vuông và góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh góc vuông và góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
Câu 5: Tam giác nào có 3 cạnh như sau là tam giác vuông?
A. 2cm;4cm;6cm.
B. 4cm;6cm;8cm.
C. 6cm;8cm,10cm.
D. 8cm;10cm;12cm.
Câu 6: Tam giác ABC vuông tại A suy ra:
A. AB2=BC2+ AC2
B. BC2=AB2+ AC2
C. AC2=AB2+ BC2
D. Cả A, B, C đều đúng.
Phần Tự Luận: (7đ)
Câu 7: Cho tam giác ABC, AH vuông góc với BC, AH=12cm, AB=15cm, CH=16cm. 
Tính độ dài BH,AC?
Tam giác ABC là tam giác vuông hay không? Vì sao?
Câu 8: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AC, AB.
a. Chứng minh BM=CN và ?
b. Gọi I là giao điểm của BM và CN. Chứng minh tam giác IBC cân?
c. Chứng minh AI là phân giác của góc A?
d. Chứng minh AI vuông góc với BC?
Baøi 3: (6 ñieåm) 
Cho goùc nhoïn , goïi Ot laø tia phaân giaùc cuûa , laáy ñieåm M Ot. Keû MAOx taïi A, keû MB Oy taïi B.
Chöùng minh:MA =MB.
Ñöôøng thaúng BM caét tia Ox taïi D vaø ñöôøng thaúng AM caét tia Oy taïi E. 
Chöùng minh: MD = ME.
Chöùng minh: OM DE
Bài làm: 

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_HINH_7_CHUONG_II.doc