Đề kiểm tra 1 tiết môn: Đại số 7 (tiết ppct: 50)

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 719Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Đại số 7 (tiết ppct: 50)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Đại số 7 (tiết ppct: 50)
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi	 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Tổ: Toán – Tin học	 Môn: Đại số 7 (Tiết ppct: 50)
 	 Năm học: 2013 - 2014
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 7 – CHƯƠNG III
 Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
(nội dung,
chương trình)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Thu thập số liệu, bảng tần số
Biết dấu hiệu, số các giá trị, các giá trị khác nhau của dấu hiệu. 
Lập được bảng tần số từ bảng số liệu thống kê ban đầu, Nêu được một số nhận xét dựa vào bảng tần số.
Nêu được một số nhận xét dựa vào biểu đồ.
Số câu:5 
Số điểm:5,0đ 
 Tỉ lệ 50,0%
Số câu: 3
Bài 1a,b,c
2,0 đ 
Số câu: 1
Bài 2a
2,0đ 
Số câu: 1
Bài 3c
1,0 đ 
5
5,0đ
50,0 %
Biểu đồ, số TBC, mốt của dấu hiệu.
Tìm được mốt của dấu hiệu
Tính được số TBC
Vẽ được biểu đồ đoạn thẳng thông qua bảng tần số.
Số câu: 3 
Số điểm: 5,0đ 
Tỉ lệ 50,0%
Số câu: 1
Bài 2b
0,5đ 
Số câu: 1
Bài 3b
2,5 đ 
Số câu: 1
Bài 3b
2,0 đ 
3
5,0đ 
50,0 %
Tổng số câu: 8
Tổng số điểm10 Tỉ lệ 100 %
Số câu: 3
Số điểm: 2đ
20%
Số câu: 2
Số điểm: 2,5đ
25%
Số câu: 3
Số diểm: 5,5đ
55%
Tổng số câu: 8
Tổng số điểm10 
Tỉ lệ 100 %
 Giáo viên ra đề
 Lại Văn Tiến
Trường THCS COLETTE	 Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2014
Họ và tên : TRẦN THỊ BẢO QUYÊN 	 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG III
Lớp : 7/1	 Môn: Đại số 7 – Tiết PPCT : 50
ĐỀ: 01
Bài 1: (2 đ) Điều tra năng suất lúa( tạ / ha) xuân năm 2012 của thôn 4 xã Hà Đông được ghi lại trong bảng sau:
30 35 30 40 45 30 45 50 35 40
35 45 40 45 35 30 50 40 50 45
30 35 50 45 30 35 30 50 30 45
35 30 40 50 40 30 45 55 35 40
40 45 30 45 40 30 35 55 30 55 
a/ Dấu hiệu ở dây là gì?
b/ Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?
c/ Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu? Đó là những giá trị nào?
Bài 2: ( 2,5 đ) Số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của học sinh lớp 7C được ghi lại trong bảng sau:
10
5
8
8
9
7
8
9
2
8
5
7
8
10
9
8
10
7
3
8
3
8
9
9
9
9
10
5
5
3
a/ Lập bảng “ tần số” và nhận xét.
b/ Tìm mốt của dấu hiệu	
Bài 3: ( 5,5 đ) Điểm kiểm tra học kỳ I ( một toán ) của học sinh lớp 7C được ghi lại trong bảng sau: 
4 	7 	9 	7 	10 	4 	6 	9 	4 	6
5	6	7	8	3	7	6	4	4	5
3 	7 	5 	3 	8 	5 	10 	7 	9 	9
a/ Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
b/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 
c/ Nêu nhận xét.
Trường THCS COLETTE	 Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2014
Họ và tên : TRẦN THỊ BẢO QUYÊN 	 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG III
Lớp : 7/1	 Môn: Đại số 7 – Tiết PPCT : 50
ĐỀ: 02
Bài 1: (2 đ) Điều tra năng suất lúa( tạ / ha) xuân năm 2012 của thôn 4 xã Quảng Trị được ghi lại trong bảng sau:
30 35 30 40 45 30 45 50 35
45 45 30 55 35 35 40 45 40
30 35 50 45 30 45 30 50 30
55 40 55 50 40 30 55 55 35
30 35 40 45 40 30 35 55 60
a/ Dấu hiệu ở dây là gì?
b/ Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu?
c/ Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu? Đó là những giá trị nào?
Bài 2: ( 2,5 đ) Số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của học sinh lớp 7C được ghi lại trong bảng sau:
9
5
7
8
5
7
8
9
2
9
7
5
6
10
4
8
11
9
3
6
1
8
9
9
9
9
10
5
5
3
a/ Lập bảng “ tần số” và nhận xét.
b/ Tìm mốt của dấu hiệu	
Bài 3: ( 5,5 đ) Điểm kiểm tra học kỳ I (một Văn) của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau: 
6 	6 	9 	7 	9 	4 	6 	7 	3 	6
4	5	2	3	3	7	6	4	4	6
3 	7 	5 	3 	8 	5 	7 	7 	7 	9
a/ Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
b/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. 
c/ Nêu nhận xét.
Trường THCS COLETTE	 Thứ bảy ngày 25 tháng 02 năm 2014
Họ và tên : TRẦN THỊ BẢO QUYÊN 	 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG III
Lớp : 7/1	 Môn: Đại số 7 – Tiết PPCT : 50
ĐÁP ÁN
Bài 1: ( 2 đ) 
a/	 Dấu hiệu ở dây là : Năng xuất lúa xuân năm 2012 của thôn 4 ở xã Mỹ Đức	(0,5 đ)
b/ 	Số các giá trị của dấu hiệu là 50	(0,5 đ)
c/	Có 6 giá trị khác nhau của dấu hiệu	(0,5 đ) 
Đó là những giá trị : 30, 35, 40, 45, 50, 55	(0,5 đ)
 Bài 2: ( 2,5 đ) 
a/ 	- Lập được bảng tần số	(1,0 đ)
- Nhận xét:
+ Số học sinh sai lỗi chính tả ít nhất là 2 lỗi, nhiều nhất là 10 lỗi.	(0,5 đ)
+ Đa số học sinh sai lỗi chính tả ở khoảng từ 6 đến 8 lỗi chính tả.	(0,5 đ)
b/ Tìm đúng mốt của dấu hiệu	(0,5 đ)
Bài 3: ( 5,5 đ)
a/ 	- Lập đúng 3cặp (được 0,25đ), đúng 6cặp (được 0,5đ), đúng tất cả 8 cặp (được 0,75đ), Tìm đúng N được (0,25đ)	(1,0 đ)
- Tính được số trung bình cộng:	(1,5 đ)
	+ Viết đúng công thức (0,5đ)
	+ Tính đúng tổng các tích (0,5đ)
	+ Tính và làm tròn đúng số trung bình cộng (0,5đ)	
b/ 	- Vẽ được biểu đồ đoạn thẳng:	(2,0 đ)
Vẽ đúng mỗi đoạn đạt 0,25đ; đúng tất cả đạt điểm tối đa.
c/ 	- Nhận xét:
+ Điểm kiểm tra học kỳ I ( môn toán ) của học sinh lớp 7C thấp nhất là 2 điểm, cao nhất là 10 điểm	(0,5đ)
+ Đa số điểm của các học sinh ở khoảng từ 5 đến 7 điểm	(0,5đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM_TRA_TIET_CHUONG_3_TOAN_7_CO_DAP_AN.doc