Đề xuất đề thi học kỳ II môn Toán - lớp 7

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 691Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề xuất đề thi học kỳ II môn Toán - lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề xuất đề thi học kỳ II môn Toán - lớp 7
ĐỀ XUẤT ĐỀ THI HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2011-2012
Môn :Toán - Lớp 7
 GV: Bùi Thị Thanh Nhàn - Đơn vị: Trường THCS Nhị Mỹ - Huyện Cao Lãnh.
	MA TRẬN ĐỀ KT HK 2 – LỚP 7 (2011-2012)
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Thấp
Cao
1.Thống kê
(10 tiết)
Nhận biết dấu hiệu điều tra. Biết mốt của dấu hiệu
Biết lập bảng tần số, tính số trung bình cộng.
Số câu 
Số điểm tỉ lệ% 
2 
1,0đ
1
1,0đ
3
2đ= 20%
2.Biểu thức đại số 
(15 tiết)
- Nhận biết đơn thức đồng dạng, thu gọn, xác định phần hệ số,phần biến và bậc đơn thức.
-Biết cộng , trừ hai đa thức đã sắp xếp.
.
-Biết tính giá trị của đa thức 1 biến khi biết giá trị của biến
Vận dụng căn bậc hai để tìm nghiệm đa thức 
Số câu 
Số điểm tỉ lệ %
2
 1,5đ
1
1,0 đ
1
0,5đ
1
0,5đ
5
3,5đ= 35%
3.Tam giác, định lí Pi-ta-go.
(13 tiết)
Biết số đo góc của tam giác,nhận dạng tam giác
Áp dụng định lí Pi-ta-go tính độ dài 1 cạnh của tam giác vuông.
- Vận dụng tính chất để cách chứng minh một tam giác là tam giác cân ,đều.
.
Số câu 
Số điểm tỉ lệ %
2
 1,0đ
2
1,5đ
4
2,5đ= 2,5%
4. Các đường đồng quy trong tam giác.
(13 tiết)
Nhận biết quan hệ giữa cạnh và góc đối diện trong tam giác 
Áp dụng được tính chất trực tâm tam giác.
Áp dụng tính chất trọng tâm tam giác cân để tính khoảng cách từ đỉnh đến trọng .
Số câu 
Số điểm tỉ lệ %
1
0,5đ
1
1,0 đ
1
0,5đ
3
2,0đ
T.số câu 
T.s điểm tỉ lệ%
7
4,0 đ
3
3,0 đ
5
3,0 đ
15
10đ= 100%
ĐỀ XUẤT ĐỀ THI HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2011-2012
Môn :Toán - Lớp 7
Thời gian : 90 phút
 GV: Bùi Thị Thanh Nhàn - Đơn vị: Trường THCS Nhị Mỹ - Huyện Cao Lãnh.
(Đề thi gồm có 01 trang )
Câu 1: (2 điểm). Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán của học sinh Tổ 1 lớp 7A được ghi lại như sau :
5
4
6
4
7
7
5
8
9
6
10
5
7
8
7
10
a/ Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng “tần số”.
b Tính số trung bình cộng ? Tìm mốt của dấu hiệu ?
Câu 2 :(1,5 điểm)
a/ Thu gọn đơn thức sau rồi cho biết phần hệ số, phần biến và bậc của đơn thức thu được: 2xy . ( x2y) 
 b/ Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng :
-2x2y; 5 ;	xy2; x2y; 7xy2
Câu 3 : (2 điểm).Cho các đa thức 
 P(x) = 2x2 – 3x – 4 
	 Q(x) = x2 – 3x + 5
a/ Tính giá trị của đa thức P(x) tại x = -1 .
b/Tính P(x) + Q(x) ; P(x)- Q(x) .
c/ Gọi H(x) = P(x) - Q(x). Tìm nghiệm của đa thức H(x) .
Câu 4 : (2,5 điểm)Cho D DEF có DE =DF = 10cm, EF = 12cm; góc DEF = 550
a/ Tam giác DEF là tam giác gì? Vì sao?
b/ Tính số đo góc EDF ?
c/ Kẻ đường cao DI (I Î EF). Tính DI.
d/ Gọi G là trọng tâm của tam giác DEF, Tính khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh D của tam giác.(kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
Câu 5: (2 điểm).Cho D ABC vuông tại A (AB<AC), phân giác của góc B cắt AC tại D. Kẻ DE vuông góc BC.
a/ So sánh DE và DB.
b/ Tia ED cắt tia BA tại F. Chứng minh đường thẳng BD vuông góc với đường thẳng CF.
c/ Nếu góc ABC = 600; Hãy chứng minh rằng tam giác BCF là tam giác đều. 
Hết.
ĐỀ XUẤT ĐỀ THI HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2011-2012
Môn :Toán - Lớp 7
Hướng dẫn chấm môn Toán 7
(gồm 2 trang)
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1 a/ 
Dấu hiệu: Điểm kiểm tra 1 tiết môn toán của học sinh Tổ 1 lớp 7A
0,5
b/ 
Lập bảng tần số đúng 
0,5
c/ 
Viết đúng công thức tính số trung bình cộng 
0,25
6,75
0,25
0,5
Câu 2 a/ 
2xy . ( x2y) = -3x3y2 
0,25
Hệ số :-3
0,25
Phần biến : x3y2 
0,25
Đơn thức có bậc 5
0,25
b/ 
Các nhóm đơn thức đồng dạng :
 -2x2y và x2y
0,25
 xy2 và 7xy2
0,25
Câu 3 a/ 
 P(-1) = 2.(-1)2 – 3.(-1) – 4 = 1
0,5
 b/ 
 P(x) + Q(x) = 3x2 - 6x + 1
0,5
 P(x) - Q(x) = x2 - 9
0,5
c/
 H(x) = x2 – 9 = 0
 Nên x2 = 9 suy ra x = 
0,5
Câu 4
Vẽ hình đúng
a/
D DEF là tam giác cân tại D vì DE =DF = 10cm .
0,5
b/ 
D DEF là tam giác cân tại D nên góc E= góc F= 550
Vậy góc EDF= 1800 –( 550+550) = 700
0,5
c/ 
Vì D DEF cân tại D nên đường cao DI cũng là đường trung tuyến. Do đó EI =IF = EF/2 = 12/2= 6cm
0,25
Áp dụng định lí Pytago vào tam giác vuông IDE, ta có: 
 DI2 = DE2 - EI2	
0,25
d/ 
vì G là trọng tâm của tam giác DEF cân tại D
 nên GD =DI 
0,25
 GD = 
0,25
Câu 5
Vẽ hình đúng
a/ 
Ta có DE < DB ( cạnh góc vuông bé hơn cạnh huyền)
0,5
b/
DBFC có : CA là đường cao (CA ^ AB)
 FE là đường cao ( BED =900)
0,5
Hai đường này cắt nhau tại D.Do đó D là trực tâm của tam giác BFC. 
Vậy suy ra BD ^ CF
0,5
c/ 
DBFC có BD là đường phân giác(gt), cũng là đường cao (BD ^ CF) nên DBFC cân tại B.
0,25
Mà ABC = FBC= 600 ; nên DBFC là tam giác đều 
0,25
*Ghi chú: Học sinh giải cách khác đúng, vẫn chấm điểm tối đa.
 - Đối với bài hình học có hình vẽ đúng mới chấm điểm bài làm.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_HKII_toan_7.doc