Giáo án môn Toán 7 - Tiết 33: Luyện tập I

doc 42 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 745Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Toán 7 - Tiết 33: Luyện tập I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án môn Toán 7 - Tiết 33: Luyện tập I
Ngaøy soaïn : 26/11/2007
Tieâùt 33 
I-MUÏC TIEÂU:
- Cuûng coá tröôøng hôïp baèng nhau goùc – caïnh –goùc 
- Reøn luyeän kyõ naêng nhaän bieát hai tam giaùc baèng nhau goùc - caïnh - goùc 
- Luyeän taäp kyõ naêng veõ hình , trình baøy baøi giaûi 
- Phaùt huy trí löïc cuûa hoïc sinh
II- CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ :
 GV: Baûng phuï
 HS: Thöôùc thaúng , thöôùc ño goùc 
III- TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
1.OÅn ñònh lôùp: (1’)
2. Kieåm tra baøi cuõ: (10’)
HS: Neâu tröôøng hôïp baèng nhau caïnh – goùc – caïnh . Laøm baøi 37 (SGK)
 H. 101: Trong DEF coù = 1800 – (800 + 600) = 400. Vaäy vì coù , BC = ED = 3, 
 H. 102 vaø MIK khoâng baèng nhau
 H.103 : NPR coù 
 RQN coù = 800 
HS: - Neâu caùc heä quaû cuûa tröôøng hôïp baèng nhau g-c-g
 - Chöõa baøi taäp 35 ( 123-SGK)
 a) Xeùt AOH vaø BOH coù 
	(gt) ; OH chung ; 
	Vaäy AOH =BOH (g-c-g) 	OA = OB
	b) Xeùt OAC vaø OBC coù :
	OA = OB(cmt) ; (gt) ; OC chung
	Vaäy OAC = OBC (c-g-c)
	CA = CB ; 
 3. Luyeän taäp:
TL
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Kieán thöùc
32’
GV:Cho HS laøm baøi 36 (SGK)
H: Muoán CM : CA = BD ta phaûi CM ñieàu gì?
H: CA vaø BD laø hai caïnh töông öùng cuûa tam giaùc naøo ?
H: OAC vaø OBD coù baèng nhau khoâng?
GV: Cho HS laøm baøi 38 (SGK)
H: Muoán CM : AB = CD ; AD = BC ta phaûi laøm gì ?
H: Tam giaùc naøo nhaän AB ; CD laøm caïnh
H: Ai coù theå CM : ABC = CDA ?
HS: Veõ hình 100. Ghi gt & kl
HS : Qui veà CM hai tam giaùc baèng nhau
HS: OAC vaø OBD 
HS: OAC =OBD (g-c-g)
HS 1 em leân baûng trình baøy 
HS: veõ hình 104 vaø ghi GT & KL
HS: Xeùt 2 tam giaùc naøo nhaän AB vaø CD ; AD vaø BC laø caïnh töông öùng
HS:ABC ; CDA 
HS: Leân baûng CM
Baøi 36 (123- SGK)
GT
OA = OB
KL
AC = BD
Xeùt OAC vaø OBD coù :
OA = OB (gt) ;chung ; (gt)
Vaäy OAC =OBD (g-c-g) 	AC = BD
Baøi 38 (124 – SGK)
GT
AB // CD
AD // BC
KL
AB = CD
AD = BC
Noái AC
Xeùt ABC vaøCDA coù :
( so le trong cuûa AB // CD)
GV: Cho HS laøm baøi 51 
(104 – SGK)
H: Nhaän xeùt gì veà DN vaø EM?
H: Laøm theá naøo chöùng minh ñöïôc DN = EM?
GV: Yeâu caàu HS caû lôùp laøm vaøo vôû, 1 HS leân baûng trình baøy.
GV: Nhaän xeùt 
HS: DN = EM
HS: Chöùng minh DNE = EMD
HS: Caû lôùp laøm vaøo vôû 
HS: Moät em leân baûng trình baøy.
HS: Nhaän xeùt 
AC laø caïnh chung
 (so le trong cuûa AD // BC )
Do ñoù ABC = CDA (g-c-g)
 	AB= CD ; BC = DA ( ñpcm)
Baøi 51(SGK)
GT
ADE; 
DM laø phaân giaùc cuûa
DN laø phaân giaùc cuûa 
 KL
So saùnh DN & EM
Ta coù:(vì DM laø phaân giaùc cuûa goùc D)
 (vì EN laø phaân giaùc cuûa goùc E )
 	(gt)
 maø	(gt) vaø DE chung
DNE = EMD (g-c-g) 
Suy ra: DA = EM	
4. Höôùng daãn hoïc ôû nhaø:( 2’)
 - Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ laøm 
 - Laøm baøi taäp 40;41 (124 – SGK )
IV – RUÙT KINH NGHIEÄM; BOÅ SUNG
Ngaøy soaïn:
Tieát: 34 
I- MUÏC TIEÂU:
Cuûng coá caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa tam giaùc vuoâng : (caïnh goùc vuoâng – goùc nhoïn ) vaø ( caïnh huyeàn – goùc 
 nhoïn ) , (2 caïnh goùc vuoâng)
Luyeän taäp kyõ naêng söû duïng caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa 2 tam giaùc vuoâng ñeå chöùng minh 2 tam giaùc baèng 
Nhau, ñoaïn thaúng baèng nhau
Phaùt huy trí löïc cuûa hoïc sinh
II- CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ:
GV: Baûng phuï veõ hình 105,106, 107, 108 ñeå laøm baøi 39, ñeà baøi , thöôùc , eâke
HS: Theo höôùng daãn cuûa tieát tröôùc, thöôùc , compa
III- TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY: 
OÅn ñònh tieát daïy (1’)
Kieåm tra baøi cuõ : (10’) Treo baûng phuï ghi ñeà baøi 39 ( HS traû lôøi mieäng )
H.105 	H. 106
 AHB = AHC ( c-g-c ) vì 	 DKE = DKF (g-c-g )
 AH laø caïnh chung	 Vì coù : (gt)
 	 DK laø caïnh chung
 HB = HC (gt)	
H. 107	
	VABD = VACD (caïnh huyeàn – goùc nhoïn ) 
	vì coù : (gt)
	AD laø caïnh huyeàn chung
3) Luyeän taäp:
Tl
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Kieán thöùc
32’
GV: Treo baûng phuï ghi baøi 62 (105 – SBT)
? Ñeå c/m DM = AH ta phaûi c/m hai tam giaùc naøo baèng nhau?
? Hai tam giaùc naøy ñaõ coù nhöõng yeáu toá naøo baèng nhau?
? Vaäy ñeå KL ñöôïc hai tam giaùc baèng nhau phaûi coù theâm yeáu toá naøo baèng nhau GV: Cho HS leân baûng c/m
HS: Ñoïc ñeà, phaân bieät GT & KL – Veõhình ,ghi GT & KL
HS: ADM = BAH
HS:AD = AB(gt);
HS: 
Baøi 62(SBT)
GT
ABC
ABD coù , AD = AB
ACE coù , AC = AE 
 , ,
KL
DM = AH , OD = CE
Ta coù :
Maø trong VAHB coù
GV: Neáu ABC coù = 900; AH BC taïi H . Xeùt xem ABC vaø AHC coù nhöõng yeáu toá naøo baèng nhau vaø coù theå keát luaän hai tam giaùc ñoù baèng nhau khoâng ? Taïi sao?
GV: Cho HS thaûo luaän nhoùm 
HS:
ABC vaø AHC coù 
= 900 , AC laø caïnh chung
chung nhöng khoâng theå keát luaän hai tam giaùc baèng nhau vì caïnh huyeàn cuûa hai tam giaùc khoâng baèng nhau
xeùt DMA vaØ AHB coù :
(gt)
AD = AB (gt) 	DMA = AHB
 (cmt) 	(caïnh huyeàn – goùc nhoïn )
DM = AH (ñpcm) (1)
Töông töï ta chöùng minh ñöôïc NEA =HAC
NE = HA (2)
Töø (1) & (2) DM = NE
Maët khaùc NEMH va øDMAHNE // MD
 MD = NE	 ODM =OEN
 = 1v (gt)	 (g-c-g)
OD = OE (ñpcm)
4) Höôùng daãn hoïc ôû nhaø(2’)
OÂn taäp lyù thuyeát veà caùc tröoøng hôïp baèng nhau cuûa hai tam giaùc 
Laøm caùc baøi taäp 57 61 (105 SBT)
IV.RUÙT KINH NGHIEÄM ; BOÅ SUNG:
Ngaøy soaïn: 04/12/2007
Tieát 35 
I. MUÏC TIEÂU : 
	- Cuûng coá caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa 2 tam giaùc : C – C – C ; C – G – C ; G – C – G vaø caùc tröôøng hôïp baèng nhau aùp duïng vaøo tam giaùc vuoâng
 - Reøn luyeän kyõ naêng veõ hình ; chöùng minh 2 tam giaùc baèng nhau
II. CHUAÅN BÒ CUÛA THAÀY VAØ TROØ:
GV: Thöôùc thaúng , baûng phuï ghi ñeà baøi , veõ hình 45
HS: Thöôùc , baûng con
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
 1. OÅn ñònh lôùp: (1’)
 2. Kieåm tra baøi cuõ: (5’)
 HS: Neâu caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa hai tam giaùc 
 3. Luyeän taäp:
Tl
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
Kieán thöùc
37’
GV: Cho HS laøm baøi 43 (125-SGK)
H:Ñeå c/m AD = CB ta phaûi c/m hai tam giaùc naøo baèng nhau?
GV: Cho HS leân baûng c/m
H:EAB vaø ECD coù nhöõng yeáu toá naøo baèng nhau?
H: Ñaõ coù caëp caïnh naøo baèng nhau chöa ? Ta coù theå c/m caëp caïnh naøo baèng nhau ? Taïi sao?
H: Caëp goùc baèng nhau cuûa hai tam giaùc coù phaûi laø caëp goùc keà vôùi AB vaø CD khoâng H: Vaäy phaûi c/m caëp goùc naøo baèng nhau ñeå keát luaän 2 tam giaùc baèng nhau ?
GV: Cho HS c/m
H: Muoán c/m OE laø tia phaân giaùc cuûa ta phaûi c/m ñieàu gì?
H: Muoán c/m ta phaûi c/m hai tam giaùc naøo baèng nhau?
GV: Cho HS laøm baøi 44
GV: Gôïi yù phaân tích 
 AB = AC
 EAB = ECD
 AD laø caïnh chung 
 Tính ?
GV: Yeâu caàu HS laøm vaøo vôû , 1 HS leân baûng trình baøy.
GV: Nhaän xeùt 
GV: Neâu baøi 45/125 SGK
GV:Gôïi yù , phaân tích
 BC = AD
 BCI =DAG
 CI = AG
 BI = DG
 AB = CD
 ABH =CDK 
 AB // CD
 ABD =CDB
HS: Ñoïc ñeà ; veõ hình ,ghi GT & KL
HS: ta phaûi chöùng minh OAD = OCB
HS: Leân baûng c/m
HS: 
HS: Chöa. Coù theå chöùng minh ñöôïc AB = CD vì OB = OD ;OA = OC
HS:Khoâng;c/m:,
HS:c/m 
HS: 
HS: OAE = OCE
HS: Laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi theo gôïi yù phaân tích cuûa GV.
HS: Caû lôùp laøm vaøo vôû 
HS: Laàn löôït leân baûng trình baøy .
HS: Nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn.
HS: Laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi theo gôïi yù phaân tích cuûa GV.
HS: Caû lôùp laøm vaøo vôû 
HS: Laàn löôït leân baûng trình baøy .
HS: Nhaän xeùt baøi 
GT
A ,BOx
OA< OB, C ,D Oy
OC = OA, OD = OB
ADCB = 
KL
a) AD = BC 
b) EAB = ECD 
c) OE laø phaân giaùc 
a) Xeùt OAD vaø OCB coù :
OA = OC (gt)
 chung	OAD = OCB	AD = CB
OD = OB (gt)	 (c – g – c )
b)Ta coù (keà buø)
 = 1800( keà buø)	 
maø (OAD = OCB)
Ta coù OA = OD (gt) 
 OA = OC (gt) 	hay
Xeùt EAB vaø ECD coù:	
 (cmt)
AB = CD (cmt)	 EAB = ECD
 (OAD = OCB)	 (g – c – g )
c)Xeùt OAE vaø OCE coù :
OA = OC (gt) 
OE laø caïnh chung	OAE = OCE
EA = EC (EAB = ECD )	 ( c – c – c )
	 	 OE laø tia phaân giaùc cuûa 
Baøi 44 (125- SGK)
GT
ABC ;
AD laø tia phaân giaùc cuûa 
KL
a) ABD = ACD
b) AB = AC
a) TrongADB coù : 
maø (gt) 
Xeùt ADB vaø ADC coù :
(AD laø phaân giaùc )
AD laø caïnh chung	 EAB = ECD
(cmt) 	 (g- c- g)
 AB = AC ( 2 caïnh töông öùng )
Baøi 45 (125 SGK) 
a)XeùtABHvaøCDK coù 
AH = CK (= 3ñv )
 (= 1v)
BH = DK (= 1ñv )
 ABH =CDK 
 (c-g-c)
 AB = CD
XeùtBCI vaøDAG coù :
CI = AG (= 4 ñv)
 (= 1v ) BCI =DAG BC = AD
BI = DG (= 2ñv) (c- g –c)
b) Noái BD
XeùtABD vaøCDB coù :
AB = CD (cmt)
BC = DA (cmt) ABD =CDB (c-c-c)
BD laø caïnh chung
( so le trong )
AB // CD
 4/ Höôùùng daãn veà nhaø: 2’
	-OÂn taäp caùc tröôøng hôïp baèng nhau cuûa hai tam giaùc vaø caùc heä quaû 
	-Laøm caùc baøi taäp 54, 56, 57, 58, 59, 60 (105- SBT)
	IV/ RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG:
Ngaøy soaïn: 
Tieát: 36 	 
I. MUÏC TIEÂU:
	Qua baøi naøy HS caàn :
	-Naém ñöôïc ñònh nghóa tam giaùc caân, tam giaùc vuoâng caân, tam giaùc ñeàu; tính chaát veà goùc tam giaùc caân, tam giaùc vuoâng caân, tam giaùc ñeàu.
	-Bieát veõ tam giaùc caân, tam giaùc vuoâng caân, tam giaùc ñeàu. Bieát vaän duïng caùc tính chaát cuûa tam giaùc caân, tam giaùc vuoâng caân, tam giaùc ñeàu ñeå tính soá ño goùc, ñeå chöùng minh caùc goùc baèng nhau.
	-Reøn luyeän kó naêng veõ hình, kó naêng tính toaùn vaø taäp döôït chöùng minh ñôn giaûn 
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH:
	GV:Thöôùc thaúng, com pa, thöôùc ño goùc, giaáy trong, baûng phuï, taám bìa
	HS: Thöôùc thaúng, com pa, thöôùc ño goùc, giaáy trong, baûng nhoùm, taám bìa 
III. TIEÁN TRÌNH:
	1. OÅn ñònh: (1’)
	2. Kieåm tra baøi cuõ: (4’)
 HS1:-Phaùt bieåu ba röôøng hôïp baèng nhau cuûa hai tam giaùc 
	 -Haõy nhaän daïng tam giaùc ôû moãi hình.
	3. Baøi môùi:
TL
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung
8’
12’
12’
6’
HÑ1: Ñònh nghóa
H: Theá naøo laø tam giaùc caân?
GV: Höôùng daãn HS caùch veõ tam giaùc ABC caân taïi A:Veõ caïnh BC, Duøng compa veõ caùc cung taâm B vaø C coù cuøng baùn kính sao cho chuùng caét nhau taiï A. Noái AB, AC ta coù ABC laø tam giaùc caân taïi A
+ Löu yù baùn kính ñoù phaûi lôùn hôn 
GV: Giôùi thieäu :AB, AC :caùc caïnh beân; BC : caïnh ñaùy. Goùc Bvaø C laø caùc goùc ôû ñaùy; Goùc A laø goùc ôû ñænh
H: Cho HS laøm 
HÑ2: Tính chaát 
GV: Yeâu caàu HS laøm 
GV yeâu caàu HS chöùng minh baøi toaùn
GV: Qua nhaän xeùt veà hai goùc ñaùy tam giaùc caân.
GV: Ngöôïc laïi neáu moät tam giaùc coù hai goùc baèng nhau thì ñoù laø tam giaùc gì?
GV: Cho HS ñoïc laïi ñeà baøi 44 /125 SGK
GV: Ñöa baûng phuï ghi ñònh lí 2
GV: Cuûng coá : baøi taäp 47 (hình 117/127 SGK)
GV: Giôùi thieäu tam giaùc vuoâng caân
Tam giaùc ABC ôû hình sau coù ñaëc ñieåm gì?
 ABC tam giaùc vuoâng caân
H: Vaäy tam giaùc vuoâng caân laø tam giaùc nhö theá naøo? 
GV: Tính soá ño moãi goùc nhoïn cuûa tam giaùc vuoâng caân
-Haõy kieåm tra laïi baèng thöôùc ño goùc
HÑ3: Tam giaùc ñeàu
GV: Giôùi thieäu ñònh nghóa tam giaùc ñeàu
GV: Höôùng daãn HS veõ tam giaùc ñeàu baèng thöôùc vaø compa:Veõ moät caïnh baát kì, chaúng haïn BC. Veõ treân cuøng moät nöûa maët phaúng bôø BC caùc cung taâm B vaø taâm C coù baùn kính baèng BC sao cho chuùng caét nhau taïi A. Noái AB, AC ta coù tam giaùc ñeàu ABC (löu yù kí hieäu ba caïnh baèng nhau)
GV: Cho HS laø 
a) GV goïi HS trình baøy
GV: Choát laïi: Trong moät tam giaùc ñeàu moãi goùc baèng 600 ñoù laø heä quaû 1 cuûa ñònh lí 1
-Ngoaøi vieäc döïa vaøo ñònh nghóa ñeå chöùng minh tam giaùc ñeàu, em coøn coù caùch chöùng minh naøo khaùc khoâng? 
GV: Ñöa baûng phuï ghi 3 heä quaû 
GV: Cho HS hoaït ñoäng nhoùm chöùng minh heä quaû 2 vaø 3
-Nöaû lôùp chöùng minh heä quaû 2
-Nöaû lôùp chöùng minh heä quaû 3
HÑ4: Luyeän taäp
H: Neâu ñònh nghóa vaø tính chaát cuûa tam giaùc caân
H: Neâu ñònh nghóa tam giaùc ñeàu vaø caùc caùch chöùng minh tam giaùc ñeàu.
H: Theá naøo laø tam giaùc vuoâng caân?
GV: Cho HS laøm baøi taäp 47/ 127 SGK 
-Haõy tìm trong thöïc teá hình aûnh cuûa tam giaùc caân, tam giaùc ñeàu
HS: Tam giaùc caân laø tam giaùc coù hai caïnh baèng nhau.
HS: Hai HS nhaéc laïi ñònh nghóa tam giaùc caân.
HS: Traû lôøi 
HS laøm 
HS ñoïc vaø neâu GT, KL cuûa baøi toaùn
Xeùt ABD vaø ACD coù:AB = AC (vìø ABC caân); (gt); caïnh AD chungABD =ACD (c-g-c)
(hai goùc töông öùng)
-Hai goùc ñaùy baèng nhau
-HS phaùt bieåu ñònh lí 1
-Hai HS nhaéc laïi ñònh lí 1
-HS khaúng ñònh ñoù laø tam giaùc caân
(keát quaû naøy ñaõ chöùng minh )
-HS ñoïc laïi ñeà baøi 44 /125 SGK
-HS phaùt bieåu ñònh lí 2
Baøi taäp 47:
GHI coù 
 GHI caân taïi I
-ABC coù vaø AB = AC 
-HS ñònh nghóa tam giaùc vuoâng caân
-ABC vuoâng taïi A .
MaøABC caân ñænh A 
 (tam giaùc caân) = 450
-Hs kieåm tra laïi baèng thöôùc ño goùc 
Hai HS nhaéc laïi ñònh nghóa 
HS laøm 
a) Do AB = AC neân ABC caân taïi A (1)
 Do AB = AC neân ABC caân taïi B (2) 
b) Töø (1) vaø (2) ôû caâu a
 Maø 
-Chöùng minh moät tam giaùc coù ba goùc baèng nhau hoaëc tam giaùc caân coù moät goùc baèng 600 thì tam giaùc ñoù ñeàu.
HS: Hoaït ñoäng nhoùm laøm vaøo baûng nhoùm.
-HS traû lôøi caùc caâu hoûi vaø laøm baøi taäp 47:
Theo hình veõ coù ABD caân ñænh A
ACE caân ñænh A
OMN ñeàu vì OM = ON =MN
OMK caân vì OM = MK
ONP caân vaøON = NP
OPK caânvì Thaät vaäy :
OMN ñeàu (heä quaû 1)
laø goùc ngoaøi tam giaùc caân OMK
Chöùmg minh töông töï 
 OPK caân ñænh O
-HS laáy ví duï thöïc teá
1/ Ñònh nghóa:
Ñònh nghóa :
(SGK)
2/Tính chaát 
Ñònh lí 1:
(SGK)
Ñònh lí 2:
(SGK)
3/ Tam giaùc ñeàu
Ñònh nghóa:
(SGK)
Heä quaû :
(SGK)
 	4. Höôùùng daãn veà nhaø: (2’)
	-Naém vöõng ñònh nghóa vaø tính chaát veà goùc cuûa tam giaùc caân, tam giaùc vuoàn caân, tam giaùc ñeàu.
	-Caùc caùch chöùng minh moät tam giaùc laø caân, laø ñeàu.
	BTVN: 46, 49, 50 /127 SGK; 67, 68, 69, 70 / 106 SBT.
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG:
Ngaøy soaïn:
Tieát: 37 	 	
 I. MUÏC TIEÂU:
	-HS ñöôïc cuûng coácaùc kieán thöùc veà tam giaùc caân vaø hai daïng ñaëc bieät cuûa tam giaùc caân.
	-Coù kó naêng veõ hình vaø tính soá ño caùc goùc (ôû ñænh hoaëc ôû ñaùy) cuûa moät tam giaùc caân.
	-Bieât chöùng minh moät tam giaùc caân; noät tam giaùc ñeàu.
	-HS bieát theâm caùc thwtj ngöõ: ñònh lí thuaän, ñònh lí ñaûo; bieát quan heä thuaän ñaûo cuûa hai meänh ñeàvaø hieåu raèng coù nhöõng ñònh lí lhoâng coù ñònh lí ñaûo.
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH:
	GV:Baûng phuï, compa, thöôùc thaúng. 
	HS: Baûng nhoùm,buùt daï, thöôùc thaúng, compa.
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
	1. OÅn ñònh: 1’
	2. Kieåm tra baøi cuõ: 6’
 HS1:- Ñònh nghóa tam giaùc caân. Phaùt bieåu ñònh lí 1 vaø ñònh lí 2 veà tính chaát tam giaùc caân.
	 - Chöõa baøi taäp 46 / 127 SGK: Duøng thöôùc coù chia xentimeùt vaø compa veõ tam giaùc ABC caân taïi B coù caïnh ñaùy baèng 3cm, caïnh beân baèng 4cm.
 HS2:-Ñònh nghóa tam giaùc ñeàu. Neâu daáu hieäu nhaän bieát tam giaùc ñeàu.
	 - Chöõa baøi taäp 49/127 SGK
	3. Baøi môùi:
TL
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi dung
32’
5’
HÑ1: Luyeän taäp
GV: Ñöa baûng phuï ghi ñeà baøi vaø hình veõ119
H: Neáu laø maùi toân, goùc ôû ñænh cuûa tam giaùc caân ABC laø 1450 thì em tính goùc ôû ñaùy nhö theá naøo? 
GV: Töông töï haõy tính trong tröôøng hôïpmaùi ngoùi coù =1000
GV: Nhö vaäy vôùi tam giaùc caân, neáu bieát soá ño cuûa goùc ôû ñænhthì tính ñöôïc soá ño cuûa goùc ôû ñaùy. Vaø ngöôïc laïibieát soá ño cua rgoùc ôû ñaùy seõ tính ñöôïc soáù ño cuûa goùc ôû ñænh.
GV: Ñöa baûng phuï ghi ñeà baøi 51
GV: Goïi 1 HS leân baûngveõ hình vaø ghi GT, KL.
H: Muoán so saùnh vaø ta laøm nhö theá naøo? 
GV: Goïi 1 HS trình baøy mieäng baøi chöùng minh, sau ñoù yeâu caàu 1 HS leân trình baøy
GV: Coù theå cuøng phaân tích vôùi HS caùch chöùng minh khaùc nhö sau:
 DBC = ECB
GV: Yeâu caàu HS trình baøy mieäng caùch chöùng minh naøy.
H: IBC laø tam giaùc gì? Vì sao?
H: Neáu caâu a chöùng minh theo caùch 1 thì caâu b chöùng minh nhö theá naøo? 
GV: Khai thaùc baøi toaùn:
H: Neáu noái ED, em coù theå ñaët theâm nhöõng caâu hoûi naøo? Haõy chöùng minh ?
GV: kieåm tra caùc caùch chöùng minh cuûa caùc nhoùm vaø ñaùnh giaù vieäc khai thaùc baøi toaùn cuûa caùc nhoùm.
Baøi 52/128 SGK:
GV: Ñöa baûng phuï ghi ñeà baøi 
GV: Yeâu caàu caû lôùp veõ hình vaø goïi 1 HS leân baûng veõ hình, ghi GT, KL cuûa baøi toaùn
H: Theo em tam giaùc ABC laø tam giaùc gì?
GV: Haõy chöùng minh döï ñoaùn ñoù.
HÑ2: Giôùi thieäu Baøi ñoïc theâm
GV: Ñöa baûng phuï ghi muïc “ Baøi ñoïc theâm”
H: Vaäy hai ñònh lí nhö theá naøo? laø hai ñònh lí thuaän vaø ñaûo cuûa nhau?
GV: Löu yù HS: Khoâng phaûi ñònh lí naøo cuõng coù ñònh lí ñaûo. Ví duï ñònh lí : Hai goùc ñoái ñænh thì baèng nhaucoù meänh ñeà ñaûo laø gì ? Meänh ñeà ñoù ñuùng hay sai?
-HS ñoïc ñeà baøi
-Hs traû lôøi vaø leân bngr laøm baøi
-Moät HS leân trình baøy treân baûng
-
-HS trình baøy mieäng caùch 2
-IBC laø tam giaùc caân vì theo caùch chöùng minh 2 ta ñaõ coù 
-HS hoaït ñoäng nhoùm 
c)Chöùng minh AED caân
d)Chöùng minh EIB = DIC
Moät HS ñoïc to ñeà baøi 
-Caû lôùp veõ hình 
-1 HS leân baûng veõ hình, ghi GT, KL cuûa baøi toaùn
-Döï ñoaùn tam giaùc ABC laø tam giaùc ñeàu
-HS chöùng minh 
HS: Neáu GT cuûa ñònh lí naøy laø keát luaän cuûa ñònh lí kiavaø KL cuûa ñònh lí naøy laø GT cuûa ñònh lí kia thì hai ñònh lí ñoù laø hai ñònh lí thuaän vaø ñaûo cuûa nhau.
-Meänh ñeà ñaûo cuûa ñònh lí ñoù laø “Hai goùc baèng nhau thì ñoái ñænh”
Meänh ñeà ñoù sai, khoâng phaûi laø ñònh lí .
Baøi 50/127 SGK:
Baøi 51/128 SGK:
GT
ABC caân(AB = AC)
AD = AE 
BD caét CE taïi I
Kl
a) So saùnh vaø
b)IBC laø tam giaùc gì? Taïi sao
a) Xeùt ABD vaø ACE coù:
AB = AC (gt)
 chung
AD = AE (gt)
ABD = ACE (c-g-c)
 = (2 goùc töông öùng)
Caùch 2:
-Vì E AB(gt)AE + EB = AB 
Vì DAC(gt)AD + DC = AC
maø AB = AC(gt); AE = AD (gt)
 EB = DC
-Xeùt DBC vaø ECB coù:
BC caïnh chung
 (goùc ñaùy tam giaùc caân)
DC = BE (chöùng minh treân)
 DBC =ECB (c-g-c)
 (2 goùc töông öùng)
maø (goùc ñaùy tam giaùc caân) (ñpcm)
b)Ta coù (caâu a)
Maø (vì ABC caân)
Vaäy IBC caân 
Baøi 52/128 SGK:
GT
A tia phaân giaùc 
ABOx, ACOy
KL
ABC laø tam giaùc gì? Vì sao?
ABO vaø ACO coù: 
OA chung
ABO = ACO (caïnh huyeàn – goùc nhoïn)
 AB = AC (caïnh töông öùng)
 ABC caân
Trong tam giaùc vuoâng ABO coù 
Chöùng minh töông töï coù 
 ABC laø tam giaùc ñeàu
 	4. Höôùùng daãn veà nhaø: (1’)
	-OÂN lai ñònh nghóa vaø tính chaát tam giaùc caân, tam giaùc ñeàu. Caùch chöùng minh moät tam giaùc laø tam giaùc caân, tam giaùc ñeàu.
	-BTVN:72, 73, 74, 75, 76/ 107 SBT
	ÑoÏc tröôùc baøi “ Ñònh lí Pytago”
IV. RUÙT KINH NGHIEÄM, BOÅ SUNG:
Ngaøy soaïn:
Tieát: 38 	 
 I. MUÏC TIEÂU:
	Hoïc sinh naém ñöôïc ñònh lí Pytagoveà quan heä giöõa ba caïnh cuûa moät tam giaùc vuoângvaø ñònh lí pytago ñaûo.
	Bieát vaän duïng ñònh lí Pytago ñeå tinh tính ñoä daøi moät caïnh cuûa tam giaùc vuoâng khi bieát ñoä daøi hai caïnh kia. Bieát vaän dñôngls Pytago ñaûo ñeå nhaän bieát moät tam giaùc laø tam giaùc vuoâng.
	Bieát vaän duïng kieán thöùc hoïc trong baøi vaøo thöïc teá.
II. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH:
	GV: Baûng phuï ghi ñeà baøi taäp, ñònh lí Pytago (thuaän , ñaûo), baøi giaûi moät soá baøi taäp .
	 Hai taám bìa maøu hình vuoângcoù caïnh baèng a + b vaø taùm tôø giaays traéng hình tam giaùc vuoâng baèng nhau, coù ñoä daøi hai caïnh goùc vuoâng laø a vaø b
	HS: Ñoïc baøi ñoïc theâmgiôùi thieäu ñònh lí thuaän, ñaûo.
	 Thöôùc thaúng,eâke, compa, maùy tính boû tuùi. Baûng phuï 
III. TIEÁN TRÌNH TIEÁT DAÏY:
	1. OÅn ñònh: (1’)
	2. Kieåm tra baøi cuõ:
 	3. Baøi môùi:
	Giôùi thieäu veà nhaø toaùn hoïc Pytago: Pytago sinh tröôûng trongmoät gia ñình quí toäcôû ñaûo Xa-moát, moät ñaûo giaøu coù ven bieån EÂ-gieâ thuoäc Ñòa trung Haûi. OÂng soáng trong khoaûng naêm 570 ñeán naêm 500 tröôùc coâng nguyeân. Töø nhoû, Pytago ñaõ noåi tieáng veà trí thoâng minh khaùc thöôøng. OÂng ñaõ ñi nhieàu nôi treân theá giôùi vaø trôû neân uyeân baùc trong haàu heát caùc lónh vöïc quan troïng: soá hoïc, hình hoïc, thieân vaên, ñòa lí, aâm nhaïc, yhoïc, trieát hoïc.
	Moät trong nhöõng coâng trình noåi tieáng cuûa oâng laø heä thöùc giöõa ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc vuoâng, ñoù chính laø ñònh lí Pytago maø hoâm nay chuùng ta hoïc. (2’)
TL
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Noäi d

Tài liệu đính kèm:

  • docHINH HOC 7 HK II.doc