Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán Lớp 7 - Năm học 2016-2017

doc 1 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 16/11/2023 Lượt xem 36Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán Lớp 7 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán Lớp 7 - Năm học 2016-2017
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 – 2017
MÔN TOÁN LỚP 7
Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
------------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I: Trắc nghiệm khách quan (3điểm)
 Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.
1. Điểm kiểm tra môn toán lớp 7 được ghi trong bảng sau:
Điểm kiểm tra(x)
 7
 8
 9
 10
Tần số (n)
 5
 4
 6
 3
 Khi đó bằng : A. 10	 B. 6	 C. 3	 D. 9
2. Đa thức x2 – 3x có nghiệm là :
	A. -và 3 B. 2 và 1 C. 3 và 0 D. -3 và 0 
3. Tích của hai đơn thức 2x2yz và (-4xy2z) bằng :
	A. -8x3y3z2 B. -8x3y3z C. . -6x2y2z	 	 D. 8x3y2z2 
4. Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào là đơn thức ?
A. 2x + 3yz
B. y(4 – 7x)
C. – 5x2y3
D. 6x5 + 11
5.Tam giác ABC vuông tại A có AB = 9cm, AC = 12cm.Tính BC ?
 A. BC = 12cm	B. BC = 225cm	C. BC = cm	 D. BC = 15cm
6. Trực tâm của tam giác là giao điểm của:
	A. Ba đường cao	B. Ba đường phân giác
	C. Ba đường trung tuyến	D. Ba đường trung trực
Phần II: Tự luận (7đ)
1). Cho đơn thức A = 
a/. Thu gọn đơn thức A, xác định hệ số và bậc của đơn thức A.
b/. Tính giá trị của A tại x = 2; y = 1; z = -1
2). Cho 2 đa thức:
	P = 4x3 – 7x2 + 3x – 12 	và 	Q = -4x3 + 2x2 + 18 + 5x2 – 9x
a/. Thu gọn và sắp xếp đa thức Q theo lũy thừa giảm dần của biến
b/. Tìm đa thức B sao cho: B – P = Q
c/. Tìm nghiệm của đa thức B.
3). Cho xÔy = 60o , trên tia phân giác của xÔy lấy điểm H. Từ M kẻ MA vuông góc với Ox (A thuộc Ox), kẻ MB vuông góc với Oy (B thuộc Oy).
a/. Chứng minh rằng: OA = OB và tam giác OAB đều.
b/. Gọi E là giao điểm của BM và Ox, F là giao điểm của AM và Oy. Chứng minh rằng: BMF = AME
c/. Gọi H là trung điểm của FE. Chứng minh 3 điểm O, M, H thẳng hàng.
4). Cho bảng tần số sau: 
Thời gian (x)
6
7
8
9
10
Tần số (n)
3
5
23
n
2
Tìm giá trị của n, biết số trung bình cộng là 8

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_2_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2016_2017.doc