Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I năm học:2015-2016 môn : địa lí lớp: 8

doc 7 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1158Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I năm học:2015-2016 môn : địa lí lớp: 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết học kỳ I năm học:2015-2016 môn : địa lí lớp: 8
 Phßng GD - ĐTQu¶ng Tr¹ch §Ò kiÓm tra 1 tiÕt häc Kú i 
Tr­êng THCS Qu¶ng Ph­¬ng N¡M Häc:2015-2016
 M«n : §Þa lÝ Líp:8 
Đề số 1:
Câu 1: (3 ®iÓm) Em hãy trình bày đặc điểm địa hình Châu Á?
Câu 2: (3 ®iÓm) Thiên nhiên châu Á có thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế -xã hội?
Câu 3: (2 ®iÓm) Châu Á là nơi ra đời của các tôn giáo nào? Cho biết thời gian và địa điểm ra đời của các tôn giáo đó?
TT
Tên các tôn giáo
Thời gian ra đời
Địa điểm
Câu 4: (2 ®iÓm) So sánh gió muà mùa đông và gió mùa mùa hạ? Giải thích?
Đề số 2:
Câu 1: (3 ®iÓm) Trình bày đặc điểm về sông ngòi Châu Á?
Câu 2: (3 ®iÓm) Thiên nhiên châu Á có thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế -xã hội?
Câu 3: (2 ®iÓm) Hoàn thiện bảng về các chủng tộc ở châu Á?
TT
Tên các chủng tộc
Phân bố
Câu 4: (2 ®iÓm) So sánh gió muà mùa đông và gió mùa mùa hạ? Giải thích
BÀI LÀM
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Đề số1
Câu 1:
- Châu á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới. .(1đ)
+ Các dãy núi chạy theo 2 hướng chính: đông - tây và bắc -nam làm cho địa hình bị chia cắt phức tạp. .(1đ)
+ Các dãy núi tập trung ở trung tâm, trên các đỉnh núi cao có băng hà bao phủ quanh năm. .(1đ)
Câu 2) Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu á:
* Thuận lợi: 
- Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú: Đất, nước, khí hậu, động thực vật rừngthủy năng gió, năng lượng mặt trời, đia nhiệt.(1.5đ)
* Khó khăn:
- Các vùng núi cao hiểm trở, các hoang mạc khô cằn rộng lớn, ác vùng khí hậu giá lạnh khắc nghiệt chiếm tỉ lệ lớn. .(1đ)
- Thiên tai thường xuyên xảy ra: Động đất, núi lửa, bão lụt.(0,5đ)
Câu 3:
Hs kể tên 4 tôn giáo ( 0,5đ) và điền đúng mỗi ô ( 0,25 đ)
Câu 4: 2 điểm
 Gió mùa mùa đông: không khí khô ,lạnh và mưa ít vì gió thổi từ cao áp lục địa xuống nên gây thời tiết khô ,lạnh.(1đ)
. Gió mùa mùa hạ : nóng ẩm , nhiều mưa. vì gió thổi từ biển vào lục địa nên gây thời tiết nóng ẩm , nhiều mưa .(1đ)
Đề 2
Câu 1: 3 điểm
- Sông ngòi Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn ( I-ê-nít-xây, Hoàng Hà, trường Giang, Mê Kông, Ấn, Hằng..(0,25đ)
- Các sông phân bố không đều và có chế độ nước khá phức tạp. .(0,25 đ)
* Bắc Á
- Mạng lưới sông dày. Về mùa đông các sông đóng băng kéo dài. Mùa xuân băng tuyết tan nước sông lên nhanh thường gây lũ băng lớn. .(1đ)
* Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á
- Mạng lưới sông dày, có nhiều sông lớn. Các sông có lượng nước lớn nhất vào cuối hạ, đầu thu, nước cạn vào cuối đông, đầu xuân ( Mùa mưa). .(1đ)
* Tây Nam Á, Trung Á ít sông, nguồn cung cấp nước do băng tuyết tan.(0,5đ)
Câu 2, và 4 như đề1
Câu 3: Hs kể tên 3 chủng tộc ( 0,5 đ) , phân bố mỗi chủng tộc ( 0,5 đ)
Phßng GD - ĐTQu¶ng Tr¹ch §Ò kiÓm tra 1 tiÕt häc Kú i 
Tr­êng THCS Qu¶ng Ph­¬ng N¡M Häc:2015-2016
 M«n : §Þa lÝ Líp:6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề số 1:
Câu 1: (2 ®iÓm) sắp xếp các từ dưới đây để có đáp án đúng về bản đồ
Bề mặt Trái đất/ là hình vẽ thu nhỏ trên giấy /Bản đồ/về một khuvực/ tương đối chính xác.
Câu 2: (4 ®iÓm) Tỉ lệ bản đồ là gì? Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì? Cho bản đồ có tỉ lệ 1:200 000 và 1:5000 000, Hãy cho biết 5cm trên mỗi bản đồ bằng bao nhiêu km trên thực địa?
Caâu 3 (2 ñieåm) Haõy xaùc ñònh caùc höôùng coøn laïi ôû hình sau:
Ñoâng
Câu 4: (2 ®iÓm) Cho hình vẽ tượng trưng cho Trái đất.Hãy chọn các cụm từ: Cực Bắc,Cực Nam, đường xích đạo,nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam ghi vào ô trống chính xác.
Đề số 2:
Câu 1: (2 ®iÓm) sắp xếp các từ dưới đây để có đáp án đường đồng mức
Những đường nối liền/ Đường đồng mức /các điểm/có cùng một độ cao.
Câu 2: (4 ®iÓm) Tỉ lệ bản đồ là gì? Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì? 
Cho bản đồ có tỉ lệ 1:300 000 và 
1:6 000 000, Hãy cho biết 5cm trên mỗi bản đồ bằng bao nhiêu km trên thực địa?
Caâu 3 (2 ñieåm) Haõy xaùc ñònh caùc höôùng coøn laïi ôû hình sau:
 Tây Nam
Câu 4: (2 ®iÓm) Nh­ ®Ò 1
§¸P ¸N Vµ BIÓU §IÓM
§Ò sè 1:
C©u 1: B¶n ®å lµ h×nh vÏ trªn giÊy, t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vÒ mét vïng hay toµn bé bÒ mÆt Tr¸I §Êt ( 2®)
C©u 2:TØ lÖ b¶n ®å lµ tØ sègi÷a kho¶ng c¸ch ®­îc vÏ trªn b¶n ®å sovíi kho¶ng c¸ch t­¬ng øng cña chóng trªn thùc ®Þa( 1®)
TØ lÖ b¶n ®å cho biÕt b¶n ®å ®· thu nhá bao nhiªu lÇn so víi thùc tÕ ( 1®)
B¶n ®å cã tØ lÖ 1:200000 1cm trªn b¶n ®å b»ng 2km trªn thùc ®Þa
VËy5cm = 5.2 = 10km ( 1®)
B¶n ®å cã tØ lÖ 1:5000000 1cm trªn b¶n ®å b»ng 50km trªn thùc ®Þa
VËy5cm = 5.50 = 250km( 1®)
C©u 3,4: Ghi mçi h­íng ®óng trªn s¬ ®å (0,25®)
§Ò sè2: 
C©u 1: §­êng ®ång møc lµ nh÷ng ®­êng nèi liÒn c¸c ®iÓm cã cïng mét ®é cao(2 ®iÓm)
C©u 2:TØ lÖ b¶n ®å lµ tØ sègi÷a kho¶ng c¸ch ®­îc vÏ trªn b¶n ®å so víi kho¶ng c¸ch t­¬ng øng cña chóng trªn thùc ®Þa( 1®)
TØ lÖ b¶n ®å cho biÕt b¶n ®å ®· thu nhá bao nhiªu lÇn so víi thùc tÕ ( 1®)
B¶n ®å cã tØ lÖ 1:300000 1cm trªn b¶n ®å b»ng 3km trªn thùc ®Þa
VËy5cm = 5.3 = 15km ( 1®)
B¶n ®å cã tØ lÖ 1:6000000 1cm trªn b¶n ®å b»ng 50km trªn thùc ®Þa
VËy5cm = 5.60 = 300km( 1®)
C©u 3,4: Ghi mçi h­íng ®óng trªn s¬ ®å (0,25®)
Phßng GD - ĐTQu¶ng Tr¹ch §Ò kiÓm tra 1 tiÕt häc Kú i 
Tr­êng THCS Qu¶ng Ph­¬ng N¡M Häc:2015-2016
 M«n : §Þa lÝ Líp:9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề số 1:
C©u 1: (3 ®iÓm) Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm nguån lao ®éng n­íc ta? 
C©u 2: (4 ®iÓm) Giao th«ng vËn t¶i cã vai trß nh­ thÕ nµo ®èi víi sù ph¸t triÓn KT- XH? C¸c lo¹i h×nh GTVT ë n­íc ta? KÓ tªn c¸c tuyÕn ®­êng bé chÝnh? Liªn hÖ Qu¶ng B×nh
 C©u 3: (3 ®iÓm) Cho b¶ng sè liÖu sau: C¬ cÊu gi¸ trÞ ngµnh ch¨n nu«i ( ®¬n vÞ: %
N¨m
Tæng sè
Gia sóc
Gia cÇm
S¶n phÈm trøng s÷a
Phô phÈm ch¨n nu«i
1990
2002
100
100
63.9
62.8
19.3
17.5
12.9
17.3
3.9
2.4
H·y vÏ biÓu đå thÓ hiÖn gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh ch¨n nu«i. rót ra nhËn xÐt cÇn thiÕt?
Đề số 2:
C©u 1: (3 ®iÓm) Ph©n bè d©n c­ n­íc ta cã ®Æc ®iÓm g×?
C©u 2: (4 ®iÓm) Tr×nh bµy vai trß cña ngµnh dÞch vô? §Æc ®iÓm ph¸t triÓn vµ ph©n bè ngµnh dÞch vô? ChovÝ dô?
C©u 3: (3 ®iÓm) Cho b¶ng sè liÖu sau C¬ cÊu gi¸ trÞ ngµnh ch¨n nu«i ( ®¬n vÞ: %)
N¨m
Tæng sè
Gia sóc
Gia cÇm
S¶n phÈm trøng s÷a
Phô phÈm ch¨n nu«i
1990
2002
100
100
63.9
62.8
19.3
17.5
12.9
17.3
3.9
2.4
H·y vÏ biÓu ®å thÓ hiÖn gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh ch¨n nu«i. rót ra nhËn xÐt cÇn thiÕt?
§¸P ¸N Vµ BIÓU §IÓM
Đề số 1:
Caâu 1: 
§Æc ®iÓm nguån lao ®éng n­íc ta:
- N­íc ta cã nguån lao ®éng dåi dµo (41,3 triÖu) (0,75 ®iÓm)
- Lao ®éng n«ng th«n chiÕm tû lÖ cao (75,7%); Lao ®éng thµnh thÞ chØ chiÕm 24,2% (0,75 ®iÓm)
- Lao ®éng ®· qua ®µo t¹o chiÕm tû thÊp (21,2%) Kh«ng qua ®µo t¹o 78,8%/ (0,75 ®iÓm)
- Ng­êi lao ®éng cã nhiÒu kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt cã kh¶ n¨ng tiÕp thu nÒn khoa häc kü thuËt (0,75 ®iÓm)
Caâu 2: Vai troø cuûa GTVT:
- GTVT coù yù nghóa ñaëc bieät quan troïng ñoái vôùi moïi ngaønh kinh teá vaø söï hoaït ñoäng coù hieäu quaû cuûa neàn kinh teá thi tröông(0,5 ®iÓm)
Vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu haøng hoùa(0,25 ®iÓm)
Phuïc vuï nhu caàu ñi laïi cuûa nhaân daân(0,25 ®iÓm)
Phuïc vuï an ninh quoác phoøng(0,25 ®iÓm)
Taïo neân caùc moái quan heä kinh teá giöõa caù ngaønh, giöõa caùc vuøng mieàn trong vaø ngoaøi nöôùc(0,5 ®iÓm)
Taïo ñieàu kieän cho nhöõng vuøng khoù khaên coù ñieàu kieän ñeå phaùt trieån (0,5 ®iÓm)
C¸c lo¹i h×nh GTVT: §­êng bé, ®­êng s¾t,®­êng biÓn, ®­êng s«ng, ®­êng hµng kh«ng, ®­êng èng(0,5 ®iÓm)
C¸c tuyÕn ®­êng bé chÝnh: 1A. HCM, 8,9 ,19, 27 (0,5 ®iÓm)
Liªn hÖ tØnh QB: TØnh ta cã c¸c tuyÕn ®­êng bé QL1A, ®­êng HCM,QL12A, QL15 ®i qua,cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i h×nh GTVT (0,75 ®iÓm)
Caâu 3:
- Hoïc sinh veõ bieåu ñoà hình coät choàng veõ ñeïp chính xaùc coù ghi teân bieåu ñoà, chuù giaûi(2ñ)
-Nhaän xeùt: 
 +Tæ troïng gia suùc gia caàm giaûm, saûn phaåm tröùng söõa taêng(0,5 ®iÓm)
 + Nguyeân nhaân laø do neàn noâng nghieäp ñang phaùt trieån theo höôùng saûn xuaát haøng hoùa(0,5 ®iÓm)
Đề số 2:
Caâu 1: ®Æc ®iÓm ph©n bè d©n c­ :
- D©n c­ n­íc ta ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu (0,75 ®iÓm)
- D©n c­ tËp trung ®ång b»ng ven biÓn vµ c¸c ®« thÞ(0,75 ®iÓm)
- MiÒn nói vµ cao nguyªn th­a thít (0,75 ®iÓm)
- PhÇn lín d©n c­ n­íc ta sèng ë n«ng th«n (76%)(0,75 ®iÓm)
C©u 2:
* Vai troø cuûa dòch vuï:
- Cung caáp nguyeân vaät lieäu ñeå saûn xuaát (0,25 ®iÓm)
- Tieâu thuï caùc saûn phaåm ñaõ saûn xuaát ñöôïc(0,25 ®iÓm)
- Taïo ra moái quan heä giöõa caùc ngaønh saûn xuaát(0,5 ®iÓm)
- Taïo ra caùc moái quan heä kinh teá xaõ hoäi trong vaø ngoaøi nöôùc(0,5 ®iÓm)
- Thu huùt lao ñoäng naâng cao ñôøi soáng nhaân daân(0,5 ®iÓm)
* Ñaëc ñieåm phaân boá:
-Ngaønh dòch vuï thu huùt 25% löïc löôïng lao ñoäng, taïo ra khoái löôïng saûn phaåm baèng 38,5% GDP caû nöôùc(0,5 ®iÓm)
- Trong ñieàu kieän hieän nay ngaønh dòch vuï coù nhieàu ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå phaùt trieån(0,5 ®iÓm)
- Vieât nam ñang laø thi tröôøng thu huùt nhieàu loaïi hình dòch vuï(0,5 ®iÓm)
* Phaân boá: Hoaït ñoäng dòch vuï thöôøng phaân boá ôû nhöõng nôi taäp trung daân cö vaø nôi coù neàn kinh teá phaùt trieån( Coù ví duï cuï theå) (0,5 ®iÓm)
Caâu 3: Nhö ñeà 1

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_ki_1.doc