Đề 2 kiểm tra 15 phút môn sinh học 7

doc 14 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 5332Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề 2 kiểm tra 15 phút môn sinh học 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 2 kiểm tra 15 phút môn sinh học 7
 KIEÅM TRA HKI
 KIEÅM TRA 15’ 
 Caâu hoûi
 1/ Ñaëc ñieåm caáu taïo,dinh döôõng cuûa truøng kieát lò. Neâu caùc bieän phaùp phoøng beänh kieát lò.
 2/ Truøng kieát lò vaø truøng soát reùt gioáng nhau cô baûn ôû ñieåm naøo?
 Ñaùp aùn
 Caâu 1 : 8ñ
 - Truøng kieát lò coù caáu taïo gioáng truøng bieán hình nhöng chaân giaû ngaén. 1ñ
 - Soáng kyù sinh trong thaønh ruoät ngöôøi, baøo xaùc soáng ngoaøi moâi tröôøng nöôùc. 2ñ
 - Khi vaøo cô theå ngöôøi, truøng aên hoàng caàu, laøm loeùt nieâm maïc ruoät gaây ngöôøi beänh bò ñau buïng, ñi ngoaøi, suy kieät söùc löïc. 2ñ
 - Phoøng beänh : 
 +Giöõ veä sinh moâi tröôøng: xöû lyù toát nguoàn phaân. 1ñ
 + Giöõ veä sinh trong aên uoáng :uoáng nöôùc ñun soâi ñeå nguoäi, thöùc aên naáu chín ñaäy kyõ, rau soáng, quaû töôi röûa saïch.. 2ñ
 Caâu 2 : 2ñ
 - Ñeàu soáng kyù sinh trong cô theå ngöôøi
 - Ñeàu aên hoàng caàu
 KIEÅM TRA 45’
MA TRAÄN ÑEÀ KIEÅM TRA.
Chuû ñeà chính
Möùc ñoä nhaän thöùc
Nhaän bieát
Thoâng hieåu
Vaän duïng
VD cao
TNo
TL
TNo
TL
 TNo
TL
Chöông I 
30%=3đd
Bieát truøng roi gioáng TV
C 1 0,5ñ
Hieåuñöôïc caáu taïo dd cuûa truøng kieát lò C 1 a : 1,5 ñ
SSï gioáng nhau trong dd cuûa tkl vaø tsr 
 Neâu ñöôïc caùc bieän phaùp phoøng beänh kieát lò
 C 1 b :0,5ñ
Chương II
30%=3ñ
 Bieát ñöôïc loaøi soáng coäng sinh C 4 :0,5ñ
 Bieát ñöôïc ñaëc ñieåm caáu taïo di chuyeån cuûa sứa C3 a : 1,5ñ
 Ñ ieåm gioáng nhau söùa vaø thuûy töùc Neâu caùc BP baûo veä RK (C 3b, c 1 ñ)
Chương III
40%=4ñ 
Ñ aëc ñieåm caáu taïo giun ñuõa
C 3 :0,5ñ
 Hieåu yù nghóa voû cuticun cuûa giun ñuõa C 2 :0,5ñ
Hieåu caùch tieán haønh moå giun c 2 (2ñ) 
Söï tieán hoùa trong TK giun ñaát
C5 0,5ñ
Giaûi thích ñöôïc lyù do moå ÑVKXS ôû maët löng(C 
100%=10ñ 
15%=1,5ñ 
15%=1,5 ñ
5%=0,5 ñ
35%=3,5ñ 
10%=1ñ
15%=1,5ñ 
5%=0,5đ
NOÄI DUNG ÑEÀ :
A / Phaàn traéc nghieäm : (3ñ) 
Haõy khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñaàu các caâu em cho laø ñuùng 
 1/ Truøng roi xanh gioáng vôùi thöc vaät ôû ñaëc ñieåm nào?
	 A. Co ùroi	 B. Soáng töï döôõng
	 C. Soáng dò döôõng	 D.Di chuyeåển ñược 
 2/ Lôùp voû cuticun cuûa cô theå giun ñuõa coù taùc duïng gì?.
 A. Nhö boä aùo giaùp traùnh söï taán coâng cuûa keû thuø.
 B. Nhö boä aùo giaùp traùnh bò dòch tieâu hoaù phaân huyû.
 C. Giuùp di chuyeån deã daøng.
 D. Giúp giun đũa tự vệ
3/ Giun đũa có đặc điểm cấu tạo như thế nào?
 A OÁng tiêu hóa thẳng B. Khoang cơ thể chính thức 
 C. Ruoât phân nhánh D. Chưa có khoang cơ thể 
 4/ Loaøi naøo soáng coäng sinh vôùi toâm ôû nhôø môùi di chuyeån ñöôïc ?.
 A. San hoâ B. Thuûy töùc C Söùa D. Haûi quyø
 5/ Heä thaàn kinh giun ñaát có ñaëc ñieåm gì?
 A. Thaàn kinh maïng löôùi 
 B. Thaàn kinh chuoãi haïch nằm mặt lưng
 C. Coù haïch naõo, voøng haàu , chuoãi haïch buïng
 D. Coù haïch naõo, chuoãi haïch buïng
 6/ Truøng kieát lò vaø truøng soát reùt gioáng nhau ôû ñaëc ñieåm nào?
	 A Đều soáng kí sinh trong ruột ngöôøi
	 B. Đeàu soáng kí sinh trong hoàng caàu ngöôøi
	 C. Đeàu sống tự do
	 D. Đeàu ăn hồng cầu	
B Phaàn töï luaän (7ñ)
 Caâu 1 :Trùng kiết lị có đặc điểm cấu tạo dinh dưỡng như thế nào? Hãy nêu các biện pháp cụ thể để phòng bệnh kiết lị (2 ñieåm)
Caâu 2: Trình bày các bước tiến hành mổ giun đất? Tại sao phải mổ giun đất ở mặt lưng mà không mổ mặt bụng? (2,5 ñieåm)
 Caâu 3 : Sứa có đặc điểm cấu tạo như thế nào? Đặc điểm nào của sứa giống với thủy tức? Em phải làm gì để bảo vệ ruột khoang? (2,5đ)
 ÑAÙPAÙN: 
I/ Phaàn traéc nghieäm : moãi caâu ñuùng (0,5 ñ).
Caâu 
1
2
3
4
5
6
Ñaùp aùn
B
B 
A
D
 C
 D
 -
II/ Phaàn töï luaän: 
 Caâu 1 
 - Neâu ñöôïc 3 yù veà : caáu taïo, nôi soáng, dinh döôõng, moãi yù ñuùng 0,5 ñ
 - Neâu ñöôïc 
 * Giöõ veä sinh moâi tröôøng 0,25ñ
 * Caùc bieän phaùp giöõ veä sinh trong aên uoáng 0, 25 ñ
Caâu 2:	
Trình bày 4 bước tiến hành mổ giun, mỗi bước đúng 0,5đ
Giải thích hệ thần kinh của giun nằm ở mặt bụng..0,5đ
Caâu 3
 - Trình bày đúng 3 đặc điểm của sứa , mỗi ý đúng 0,5 đ
 - Trình bày đúng 2 đ đ sứa giống thủy tức 0,5đ
 - Nêu đúng ít nhất 2 biện pháp bảo vệ 0,5đ
 Ma trận đề kiểm tra HKI 
Cấp độ
Nội dung
 Nhận biết
 Thông hiểu
 Vận dụng
Cấp độ thấp
 Cấp độ cao
Chương I: 
 ĐVNS
Biết đặc điểm trùng trùng sốt rét 
Hiểu biện pháp phòng bệnh sốt rét
Số câu: 2
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15 %
Số câu:1
Số điểm:1đ
Số câu:1
Số điểm 0,5đ
Chương II
 Ruột khoang
Biết đặc điểm dinh dưỡng của thủy tức
Cách sinh sản của thủy tức
Số câu :2
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
Số câu:1
Số điểm:1đ
Số câu:1
Số điểm:0,5đ
Chương III
Các ngành giun
Hiểu vòng đời giun đũa, các giun dẹp gây hại
Giải thích được nguyên nhân nhiễm giun cao,đưa được biện pháp phòng bệnh
Số câu2
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
Số câu:2
Số điểm:2
 Số câu 1
 Số điểm :1đ
Chương IV
 Thân mềm
Biết cách tự vệ của ốc sên
Giải thích được mực, ốc sên xếp cùng ngành
Số câu:2
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
Số câu 2
Số điểm 1đ
Số câu:1
Số điểm:0,5đ
Chương V
Chân khớp
Hiểu các bộ phận trong hệ tiêu hóa tôm
So sánh tiêu hòa châu chấu và tôm
Giải thích sự thích nghi trong cấu tạo của châu chấu
Số câu: 3
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%
Số câu:1
Số điểm:1,0đ
Số câu:1
Số điểm: 0,5đ
Số câu:1
Số điểm:1đ
 10đ 
 100%
4 câu
 3 đ
 30%
 5 câu
 4đ
 40%
 3 câu
 2 đ
 20%
 1 câu
 1đ
 10%
 NỘI DUNG ĐỀ
 A TRẮC NGHIỆM ( 3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu em cho là đúng nhất
 Câu 1: Trong điều kiện có đủ thức ăn thủy tức sinh sản bằng cách nào?
 A Hữu tính B Mọc chồi
 C Tái sinh D Phân đôi
 Câu 2: Những động vật nào thuộc ngành giun dẹp sống ký sinh gây hại?
 A Giun đũa, giun móc câu B Sán lá máu, sán dây
 C Giun kim, giun chỉ D Sán lông, sán bã trầu
 Câu 3: Ốc sên tự vệ bằng cách nào?
 A Co rút cơ thể vào trong vỏ B Tiết chất nhờn quanh cơ thể
 C Dùng lưỡi bào tấ công kẻ thù D Cả A B C đúng
 Câu 4 : Các phần trên cơ thể than mềm dùng làm dược liệu là gì?
 A Vỏ sò, vỏ trai B Hạt ngọc trai
 C Vỏ ốc, vỏ xà cừ D Vỏ bào ngư, mai mực 
 Câu 5 :Mực bơi nhanh xếp cùng ngành với ốc sên bò chậm vì cùng có đặc điểm?
 A Có vỏ tiêu giảm B Tua đầu phát triển
 C Thân mềm không phân đốt D Có một vỏ xoắn 
 Câu 6 : Hệ tiêu hóa châu chấu khác tôm ở đặc điểm nào?
 A Không có tuyến tiêu hóa B Có nhiều ống bài tiết đổ vào ruột sau
 C Có tuyến gan lớn D Có nhiều ruột tịt 
 B TỰ LUẬN (7đ)
 Câu 1 Trùng sốt rét có đặc điểm cấu tạo, dinh dưỡng như thế nào? Bản than em có những biện pháp nào đệ phòng bệnh sốt rét? (1,5đ)
 Câu 2 / Thủy tức có đặc điểm về dinh dưỡng như thế nào? (1đ)
 Câu 3 / Vẽ vòng đời giun đũa. Tại sao ở Việt Nam tỉ lệ trẻ em mắc bệnh giun đũa cao? Biện pháp phòng bệnh giun đũa. (2,5đ)
 Câu 4 / Vì sao hệ tuần hoàn của châu chấu đơn giản đi khi hệ thống ống khí phát triển (1đ)
 Câu 5/ Khi mổ tôm quan sát đượccác bộ phận nào trong hệ tiêu hóa? (1đ) 
 ĐÁP ÁN 
 A TRẮC NGHIỆM 
 Mỗi câu đúng 0,5đ
Caâu 
1
2
3
4
5
6
Ñaùp aùn
C
B 
A
D
 C
 B
 -
 B TỰ LUẬN
 Câu 1 (1,5đ)
 -Đặc điểm trùng sốt rét :1đ 
 +Sống kí sinh 0,25đ
 +Vào cơ thể .. 0,5đ
 +Làm người bệnh. 0,25đ
Biện pháp phòng bệnh :0,5đ
 +VS môi trường 0,25đ
 + Phòng tránh muỗi đốt .0,25đ
 Câu 2 (1,0đ)
Đặc điểm về dinh dưỡng1đ
 Câu 3 (2,5đ)
 - Vẽ đúng vòng đời 1,5đ (mỗi giai đoạn đúng 0,25đ)
 -Giải thích :0,5đ ( 2 ý, mỗi ý đúng 0,25đ )
 - Đưa ra biện pháp 0,5đ (VS môi trường ., VS ăn uống..)
 Cậu 4 (1,0 đ) 
 - Giải thích :1đ
 + Hệ ống khí phát triển mang oxi.. 0,5đ
 +Hệ tuần hoàn chỉ còn nhiệm vụ .. 0,5đ
 Câu 5 (1,0đ) 
 - Kể đúng các phần theo thứ tự :miệng, thực quản , dạ dày:
 KIỂM TRA HKII
 KIỂM TRA 15’
 CÂU HỎI
 1/ Đặc điểm cấu tạo của dơi thích nghi với đời sống bay?
 2/Tại sao dơi bay được mà không xếp vào lớp chim? Dơi và cá voi có chung dặc điểm gì?
 TRẢ LỜI
 1/ Câu 1 ( 7đ) Trả lời 7 ý, mỗi ý đúng 1đ
 Dơi là thú có cấu tạo thích nghi với đời sống bay:
 Chi trước là màng cánh da rộng.
 Thân ngắn và hẹp nên bay thoăn thoắt, thay hướng đổi chiều linh hoạt. 
 Chi sau yếu, bám vào cành cây treo ngược cơ thể.
 Khi bay chân rời vật bám buông mình từ cao.
 Bộ răng nhọn sắc.
 Đẻ con, nuôi con bằng sữa.
 2 / Câu 2 ( 3đ ) 
 - Dơi bay được nhưng đẻ con nuôi con bằng sữa 1đ
 - Còn lớp chim đẻ trứng 1đ
 - Dơi và cá voi có cùng đặc điểm đẻ con nuôi con bằng sữa 1đ
KIỂM TRA 1 TIẾT
 MA TRẬN ĐỀ: 
Cấp độ
Chủ đề
Biết
Hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
TN
TL
TN
TL
Lưỡng cư
Đặc điểm máu pha của ếch
Nêu được đời sống, ss của ếch
15%= 1,5đ
1c = 0,5đ
1c = 1đ
Bò sát
Đặc điểm phổi thằn lằn
So sánh về đời sống của ếch và thằn lằn
Nêu được sự tiến hóa trong ss của TL so với ếch 
25% = 2,5đ
1c =0,5đ
1c =1đ
1c =1đ
Chim
Đặcđiểm cấu tạo ngoài, tt CBC
20% =2đ
1c =2đ
Thú
Biết nơi tiêu hóa xenlu lô, loài ĐV lớn nhất, 
Trung ương của các phản xạ p tạp ở thỏ, tổ tiên của cá voi
Biện pháp bảo vệ ĐV ở nước nói chung , bộ cá voi nói riêng
Giải thích được sự phát triển của bộ não thú nói chung, cá heo nói riêng
40%= 4đ
2c= 1đ
2c= 1đ
1c= 1đ
1c= 1đ
TỔNG
100% =10đ
10%=1đ
20%= 2đ
20%=2đ
20%= 2 đ
20%= 2 đ
10%= 1 đ
NỘI DUNG ĐỀ :
 A/ Traéc nghieäm: (3 ñ) Haõy khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñaàu caâu em cho laø ñuùng nhaát
 1/ Trung öông caùc phaûn xaï phöùc taïp ôû thoû laø gì?
 A Baùn caàu naõo B Naõo giöõa C Tieåu naõo D Naõo trung gian 
 2/ ÔÛ thoû, nôi tieâu hoaï chaát xenluloâ laø gì?
	A. Daï daøy B Manh traøng C Ruoät non D Ruoät giaø 	 
 3/ Loaøi ñoäng vaät lôùn nhaát trong giôùi ñoäng vaät la loài nào?:
	A. Voi 	 B. Haø maõ 	 C. Caù voi xanh 	 D. Caù maäp
 4/ Phoåi thaèn laèn hoaøn chænh hôn phoåi eách ôû ñaëc ñieåm naøo?
Soá vaùch ngaên maët trong phoåi nhieàu hôn
Xuaát hieän caùc cô lieân söôøn
Khoâng coù söï hoâ haáp baèng da
Hoâ haáp baèng da vaø phoåi 
 5/ Toåà tieân caù voi soáng ôû moâi tröôøng nào?
	A. Nöôùc ngoït	 B. Nöôùc maën	 C. Nöôùc lôï D. Ở caïn
 6 /Maùu pha ñi nuoâi cô theå ôû thaèn laèn vaø eách laø söï pha troän giöõa:
A. maùu vaø khí cacbonic 	 B. maùu vaø khí oxi	
C. maùu ñoû töôi vaø maùu ñoû thaåm	 D. maùu vaø chaát dinh döôõng đđ	
B/ Töï Luaän (7ñ)
 Caâu 1: Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm caáu taïo ngoaøi cuûa chim boà caâu thích nghi vôùi ñôøi soáng bay? Chim boà caâu coù nhöõng taäp tính naøo? (2ñ)
 Caâu 2: So saùnh ñaëc ñieåm ñôøi soáng thaèn laèn vaø eách . Söï sinh saûn cuûa thaèn laèn tieán boä hôn eách nhö theá naøo? (3ñ)
 Caâu 3:Taïi sao ngöôøi ta huaán luyeän caù heo laøm xieác maø khoâng huaán luyeän caùc loaøi caù khaùc? Neâu caùc bieän phaùp baûo veä caù voi, caù heo. (2ñ)
 ÑAÙP AÙN
 Moãi caâu traéc nghieäm ñuùng: 0, 5 ñ
Câu 
1
2
3
4
5
6
Đáp án
A
B
C
A
D
C
 Phaàn töï luaän
 Caâu 1: (2 ñ) 
 Moãi ñaëc ñieåm ñuùng cuøng vôùi yù nghóa thích nghi 0,25 ñ
 Neâu caùc taäp tính 0,5ñ
 Caâu 2: (3 ñ)
 So saùnh 4 ñaëc ñieåm, moãi ñaëc ñieåm ñuùng 0,5 ñ 
 Neâu ñöôïc söï tieán hoùa 1ñ 
 Caâu 3 (2 ñ) 
 Giaûi thích ñöôïc caù heo thuoäc lôùp thuù , .. 0,5ñ
 Caùc loaøi caù khaùc thuoäc lôùp caù 0,5ñ
 Neâu caùc bieän phaùp ( 4 BP) 1đ 
 KIỂM TRA HKII
 MA TRẬN
 Möùc ñoä
 Chuû ñeà 
Biết 
Hiểu 
Vận dụng thấp 
Vận dụng cao
Chöông VI :ÑVCXS
( 18 t)
. Ñaëc ñieåm caáu taïo ngoài của thoû .Nơi diều khiển hoạt động
thỏ.Cấu tạo tim thằn lằn.Nhiệt độ cơ thể chim , bò sát
. Đặc điểm bộ xương CBC thích nghi với đời sống bay..Dơi tránh được chướng ngại vật.Điểm hoàn thiện của phổi thằn lằn
 Đặc điểm tiêu hóa chỉ có ở thú
Điểm tiến hóa trong hệ tuần hoàn thằn lằn
3 TL, 6TN= 65%=6,5đ
1TL,3 TN
=46,15%= 3đ
1TL,2TN
= 38’46%=1đ
 1TN= 7%= 0,5đ
1TL = 7 %= 0,5đ
Chương VII Sự tiến hóa (4 t)
Hiểu mối quan hệ trong sơ đồ cây phát sinh
Chứng minh được nguồn gốc các loài ĐV
 2 TL = 15%=1,5đ
1TL= 66’67%
=1đ
1 TL = 33,33%= 0,5 đ 
 Chương VIII Động vật và đời sống con người (6 t)
Biện pháp đấu tranh sinh học
Ưu điểm, hạn chế biện pháp đấu tranh sinh học
Biện pháp để đấu tranh sinh học luôn phát huy tác dụng
Tổng :3 TL =20%=2đ
1TL= 25%= 0,5đ
1 TL= 50%= 1đ
1 TL= 0, 25%= 0,5 đ
Tổng 100% 
6TN, 8TL 
=100%=10đ 
1TL, TN= 30%= 3đ
2TN, 3TL = 40%= 4 đ
2TL, 1TN = 20%= 2đ
2TL=10%= 1 đ
 NỘI DUNG ĐỀ
 A PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)
 Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu cho là đúng nhất
 1/ Trung ương các phản xạ phức tạp ở thỏ là gì?
 A Não giữa B Bán cầu não 
 C Tiểu não D Hành tủy 
 2/ Dơi tránh né các chướng ngại vật khi bay là nhờ bộ phận nào?
 A Đôi mắt tinh B Khứu giác phát triển
 C Đôi tai thính D Cả A B C đúng
3/ Phổi thằn lằn hoàn chỉnh hơn phổi ếch ở đặc điểm nào?:
 A Số vách ngăn mặt trong phổi nhiều hơn 
 B Xuất hiện cơ liên sườn
 C Không có sự hô hấp bằng da 
 D Hô hấp bằng da và phổi
4/Nhiệt độ trong cơ thể của chim và bò sát là gì?
 A Chim và bò sát đều biến nhiệt 
 B Chim và bò sát đều hằng nhiệt
 C Chim biến nhiệt, bò sát hằng nhiệt 
 D Chim hằng nhiệt, bò sát biến nhiệt .
 5/ Cấu tạo tim thằn lằn gồm:
 A 2 tâm nhĩ 1 tâm thất 
 B 2 tâm thất 1 tâm nhĩ 
 C 1 tâm nhĩ 1 tâm thất 
 D 2 tâm nhĩ 1 tâm thất có vách ngăn hụt 
 6/ Đặc điểm hệ tiêu hóa chỉ có ở thú không có ở các lớp động vật khác là ?
 A Ống tiêu hóa dài B Có thực quản dạ dày lớn
 C Có tuyến nước bọt D Có manh tràng
PHÂN TỰ LUẬN (7 đ)
 Câu 1 (1,5đ)
 Khi quan sát bộ xương chim bồ câu có những đặc điểm nào thích nghi với đời sống bay?
 Câu 2 ( 2đ)
 Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài thỏ thích nghi hoàn toàn với đời sống đào hang lẫn trốn kẻ thù .Hệ tuần hoàn thỏ tiến hóa hơn hệ tuần hoàn thằn lằn như thế nào?
 Câu 3 ( 1,5đ)
 Sơ đồ cây phát sinh ĐVphản ánh những vấn đề gì? Lấy dẫn chứng chứng minh nguồn gốc chim cổ.
 Câu 4 (2đ)
 Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học?. Ưu điểm hạn chế của biện pháp này?Chúng ta phải làm gì để đấu tranh sinh học luôn phát huy tác dụng?
 ĐÁP ÁN 
 A Trắc nghiệm
 Mỗi câu đúng 0,5 đ
 1 B 2 C 3A 4 D 5 D 6 C 
 B Tự luận
 Câu 1 (1,5đ) 
 Gồm 6 ý, mỗi ý đúng 0,25đ
 - Bộ xương xốp, nhẹ ,xương cánh tay xương đùi rỗng 
 -Xương chi trước,biến đổi xương cánh
 -Đai chi trước gắn chắc với xương cánh 
 - Xương chi sau, sắp xếp thích nghi với chuyền cành, hạ cánh 
 - Đai chi sau gắn chắc với đốt sống hông 
 - Xương mỏ ác phát triển mạnh là nơi bám của cơ ngực giúp vận động cánh 
 Câu 2 (2đ)
 - Nêu 3 đặc điểm ,mỗi đặc điểm đúng 0,5đ
 +Bao phủ cơ thể là bộ lông mao dày xốp để bảo vệ và giữ nhiệt
 + Bốn chi có vuốt: 
 Chi trước ngắn để đào hang. 
 Chi sau dài khỏe bật nhảy xa
 +Giác quan: 
 Mũi thính có lông xúc giác nhạy bén:thăm dò thức ăn và môi trường.
 Tai thính có vành tai lớn cử động được : phát hiện sớm kẻ thù
 - Nêu điểm tiến hóa ( 0,5đ ) (cấu tạo tim 4 ngăn, máu đi nuôi cơ thể đỏ tươi..)
 Câu 3( 1,5đ ) 
 - Nêu được 4ý, mỗi ý đúng 0,25đ
 + Nguồn gốccủa các loài ĐV
 +Mối quan hệ họ hàng giữa các ngành các lớp ĐV. 
 + Sự tiến hóa của các loài ĐV 
 + So sánh số lượng các loài ĐV 
 -Nêu được
 - Chim cổ giống bò sát ( có răng ,có đuôi dài) 0,25đ. 
 - Chimcổ giống chim ngày nay( có cánh, có lông vũ) 0,25 đ
 Câu 4 (2đ)
 - Nêu khái niệm (0,5đ)
 - Ưu điểm 0,5đ
 + Tiêu diệt được SV gây hại
 + Không gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm
 - Hạn chế 0,5đ
 + ĐTSH chỉ có hiệu quả ở nơi có khí hậu ổn định , không diệt triệt để SV gây hại 
 +Tiêu diệt loài này có thể ảnh hưởng loài khác, một loài vừa có lợi vùa có hại 
 - Để ĐTSH luôn phát huy tác dụng, chúng ta phải biết bảo vệ môi trường sống để bảo vệ các loài thiên địch 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KTHK_2015.doc