Bài kiểm tra chương 1 môn: toán 7 thời gian làm bài: 45 phút

doc 4 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 2134Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra chương 1 môn: toán 7 thời gian làm bài: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra chương 1 môn: toán 7 thời gian làm bài: 45 phút
Trường THCS .......... BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG 1
Họ và tên: .......................................................... 	 Môn: Toán 7 
 Lớp: 7.....	 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Điểm 
Lời phê của giáo viên:
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Bài 1: (3,5 điểm) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước phương án chọn đúng. 
Câu 1: Ba đường thẳng a, b, c cùng đi qua điểm O (như hình vẽ) khi đó ta có:
Ba cặp góc đối đỉnh a b
 B. Bốn cặp góc đối đỉnh O
C. Năm cặp góc đối đỉnh c
D. Sáu cặp góc đối đỉnh
Câu 2: Hai góc đối đỉnh thì
A. Bằng nhau B. Bù nhau C. Tạo thành 4 góc vuông D. Phụ nhau 
Câu 3: Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là.
A. Góc tù 	 B. Góc bẹt C. Góc vuông 	 D. Phụ nhau
Câu 4: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b tạo nên cặp góc so le trong thì chúng
A. Bằng nhau B. Bù nhau C. Phụ nhau D. Không kết luận được gì
Câu 5: Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b, đường thẳng b lại vuông góc với đường thẳng c thì
 A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c
 B. Đường thẳng a cắt đường thẳng c 
 C. Đường thẳng a song song với đường thẳng c 
 D. Đường thẳng a thẳng góc với đường thẳng c
Câu 6: Đường trung trực của đoạn thẳng AB là:
 A. Đường thẳng vuông góc với AB
 B. Đường thẳng qua trung điểm của AB 
 C. Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB 
 D. Đường thẳng cắt đoạn thẳng AB
Câu7: Cho 3 đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a c và b c , suy ra
A. a trùng với b B. a và b cắt nhau C. a // b 	 D. a b 
Bài 2: (1,5 điểm) Điền vào chỗ trống (. . . . . . . . ) trong các phát biểu sau
a) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có . . . . . . . . . . . . . . . đường thẳng song song với a
b) Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua A và song song . . . . . . . . . . . là duy nhất 
c) Cho 2 đường thẳng a và b song song. Nếu đường thẳng c cắt a thì . . . . . . . . . . . . . . . 
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Vẽ hình theo trình tự sau:
 a) Góc xOy có số đo 600 , Điểm A nằm trong góc xOy
 b) Đường thẳng m đi qua A và vuông góc với Ox
 c) Đường thẳng n đi qua A và song song với Oy
Bài 2: (1,5 điểm) Phát biểu định lí, viết GT, KL được diễn tả bởi hình vẽ sau:
 a A
 b B 
 Bài 3: (2 điểm) Cho hình vẽ sau, biết  = 300, = 450 300 A a
 số đo góc AOB=750. Chứng minh rằng a//b O
 450 
 B b
 Bài làm:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................. . . 
HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN HÌNH LỚP 7 
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
 Bài 1: (3,5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
	Câu 1: D	(0,5 điểm)
	Câu 2: A	(0,5 điểm)
	Câu 3: C	(0,5 điểm)
 Câu 4: D	(0,5 điểm)
	Câu 5: C (0,5 điểm)
Câu 6: C (0,5 điểm)
Câu 7: C (0,5 điểm)
 Bài 2: (1,5 điểm) Điền mỗi chỗ đúng được 0,5 điểm
 a) duy nhất một
 b) với a 
 c) c cắt b	
II. TỰ LUẬN: (5 điểm) y
 Bài 1: (1,5 điểm)
 Mỗi bước vẽ đúng và chính xác (0,5đ) 
 A
 600
O x n m
 Bài 2: (1,5 điểm)
 	Phát biểu đúng định lí được 0,5 đ. Định lí: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song nhau.
	 Viết đúng GT, KL được 1 đ:
	GT c cắt a tại A và cát b tại và B A c 
 a 1 
 	KL a // b 1  
 b B 
 Bài 3: (2 điểm)
Qua O vẽ đường thẳng xy // a (1)
 Ta có Þ (0,5 đ)
Tia Oy nằm giữa 2 tia OA và OB nên
 (0,5 đ) 
Hay 30o + 750
 450
 Lại có 450
 Þ (0,5 đ) 
 Mà và ở vị trí so le trong 
 nên xy // b (2) 
 Từ (1) và (2) suy ra: a // b (0,5 đ) 
	A a
 1 300 
 x y
 O
 450 1 
	B b

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_toan_hinh_7.doc