Đề kiểm tra 1 tiết môn: Hình học lớp 7

doc 2 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 677Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn: Hình học lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn: Hình học lớp 7
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MễN: HèNH HỌC 7 – Đấ̀ 1
Bài 1 (2đ): Chọn đáp án đúng nhṍt
Cõu 1: Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu:
A. xy vuụng gúc với AB	B. xy vuụng gúc với AB tại A hoặc tại B 
C. xy đi qua trung điểm của AB	D. xy vuụng gúc với AB và đi qua trung điểm của AB
Cõu 2: Nếu a b và b//c thỡ
A. a // b // c 	B. a c 	C. a // c 	D. b c 
Cõu 3: Cho gúc xOy = 500. Gúc đối đỉnh của gúc xOy cú số đo là
 A. 500	 B. 1300 C. 1800 D. 400	 
Cõu 4: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thỡ tạo thành cặp gúc so le trong ?
A. Bằng nhau 	B. Bự nhau 	C. Phụ nhau 	D. Đối nhau 
Bài 2 (2,5đ): Cho cỏc đường thẳng a, b, c, d phõn biệt: a // c; 
a, Vẽ hỡnh theo yờu cầu trờn
b, Điền kớ hiệu , // vào ..... cho thớch hợp: 
a
b
600
c
1/ a.......b	2/ a.......d	3/ c......d
Bài 3 (3đ): cho hỡnh 
a, chứng minh a // b
b, chứng minh b 
c, Tính góc C1
Bài 4 (2,5đ): Cho hình vẽ sau. Biết MN // PQ , 
góc NAO = 400, góc AOB = 1050.
Tính số đo góc OBQ. 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MễN: HèNH HỌC 7 – Đấ̀ 2
Bài 1 (2đ): Chọn đáp án đúng nhṍt
Cõu 1: Cho gúc xOy = 700. Gúc đối đỉnh của gúc xOy cú số đo là
A. 1100	 B. 200 C. 700 D. 1800
Cõu 2: Đường thẳng ab là đường trung trực của đoạn thẳng MN nếu:
A. ab vuụng gúc với MN	 B. ab đi qua trung điểm của MN	
C. ab vuụng gúc với MN và đi qua trung điểm của MN D. ab vuụng gúc với MN tại M hoặc tại N
Cõu 3: Nếu ac và bc thỡ
A. a // b // c B. a // b C. a // c D. a c 
Cõu 4: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thỡ tạo thành cặp gúc đồng vị ?
c
b
a
1
2
C
D
B
A
A. Đối nhau 	B. Bự nhau 	C. Phụ nhau 	D. Bằng nhau 
Bài 2 (2,5đ): Cho cỏc đường thẳng a, b, c, d phõn biệt: a // b; b
a, Vẽ hỡnh theo yờu cầu trờn
b, Điền kớ hiệu , // vào ..... cho thớch hợp
1/ a.......c	2/ a.......d	3/ b......d
Bài 3 (3đ) Trong hỡnh bờn, biết a // b, gúc D1 = 500 
a) Chứng minh c ^ b
b) Tớnh số đo của gúc C2 . 
Cõu 4(2,5 đ): Cho hỡnh vẽ:
 Biết a//b, gúc A1 = 1500, 
gúc B2 = 450 .Tớnh số đo của gúc AOB.
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – CHƯƠNG I
Mụn: Hỡnh học 7 – Đấ̀ 1
Bài 1 (2đ): (Mụ̃i ý đúng - 0,5đ) 
1
2
3
4
D
B
A
A
Bài 2 (2,5đ)
a, Vẽ hình đúng 
b, 1, 
 2, 
 3, 	
1đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
a
b
600
c
Bài 3 (3đ)
a, - Chỉ ra 2 cặp góc so le trong bằng nhau
kờ́t luọ̃n a // b (có giải thích)
0,5 đ
0,5 đ
b, - Chỉ ra ; a // b (cmt)
kờ́t luọ̃n (có giải thích)
0,5 đ
0,5 đ
c, Vì a // b (cmt)
góc ADC1 + góc C1 = 1800 (giải thích)
Thay và tính đúng góc C1 = 1200
0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ
Bài 4 (2,5đ):
Qua O kẻ đường thẳng a // MN chia góc O thành 2 góc O1 và O2
Chỉ ra góc O1 = góc A (so le trong)
Tính góc O1 = 400 (có giải thích)
Tính góc O2 = 1050 – 400 = 650
Chứng minh: a // PQ
Tính đúng góc OBQ (có giải thích)
0,5 đ
0,25 đ
0,5 đ
0,25 đ
0,5 đ
0,5 đ
	Đấ̀ 2 (chṍm tương tự)
Bài 1 (2đ): (Mụ̃i ý đúng - 0,5đ) 
1
2
3
4
C
C
B
D

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_toan_7_Ci.doc