Kiểm tra 90 phút Đại số lớp 7 - Bài số 2

pdf 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1037Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 90 phút Đại số lớp 7 - Bài số 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 90 phút Đại số lớp 7 - Bài số 2
Họ và tên: ...................................................... 
Lớp: ................................................................ 
Điểm số: 
KIỂM TRA 90 PHÚT ĐẠI SỐ LỚP 7 
 BÀI SỐ 2 
Đọc kỹ yêu cầu của câu hỏi và thực hiện bài làm ngay 
trên tờ giấy này ( Được phép sử dụng tài liệu ) 
I – Trắc nghiệm (30 điểm) : 
Câu 1 (3đ) : Chọn đáp án đúng nhất. Trong các bài toán sau, bài toán nào không tìm được x : 
 A. |𝑥 − 
1
2
| = 0 B. √𝑥 = -3 C. |𝑥 − 
1
2
| + 3= 0 D. Cả B và C đều đúng 
Câu 2 (2đ) : Chọn các cách viết đúng: 
 A. I ∪ Q = R B. I ∩ Q = ∅ C. I ⊂ R D. Z ⊂ I E. R ∩ I = ∅ 
Câu 3 (3đ) : Chọn các phát biểu SAI : 
 A. |-3| = √(−9)
2
 B. Hàm hằng là hàm số có giá trị y không phụ thuộc vào biến số x. 
 C. x0 = 1 với mọi x ∈ Q D. Từ đẳng thức: x : 4 = y : 5 ta suy ra được tỉ lệ thức x : y = 4 : 5 
Câu 4 (3đ) : Điền nội dung thích hợp vào chỗ trống: 
 Số 224 viết dưới dạng lũy thừa có số mũ 8 là : ........................................................................ 
 So sánh 224 và 166 : .................................................................................................................. 
Câu 5 (3đ) : Chọn các phát biểu sai: 
 A. - 4,321(3) < -4,321(2) B. 12014 < 12015 C. 
1
1
2
 
 
 
:1,25 = 
−2
5
 D. (-x)9 . (-x)2 = x11 
Câu 6 (3đ) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: |−3,12| ; 0,312(2) ; (-0.2)2 ; −1
1
2
 ......................................................................................................................................................................... 
Câu 7 (2đ) Chọn đáp án đúng nhất : Hai điểm đối xứng qua trục hoành thì 
 A. Có hoành độ bằng nhau B.Có tung độ đối nhau C. Cả A, B đều sai D. Cả A, B đều đúng 
Câu 8 (2đ) Chọn đáp án đúng nhất: Đồ thị hàm số y = a x ( a ≠ 0) là : 
 A. Một đường thẳng B. Một đoạn thẳng đi qua gốc tọa độ 
 C. Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ D. Cả ba câu đều đúng 
Câu 9 (3đ) Cho tỉ lệ thức 
a c
b d

 (a, b, c, d ≠ 0; a ≠ b ; c ≠ d). Ta có thể suy ra được 
A. 
a b d
b c d


 B. 
a b c d
a c
 

 C. 
a c d
a b d


 D. 
a b c
a c d


 
Câu 10 (3đ) Cho bảng giá trị 
Hàm số y = f (x) được cho bởi công thức : A. y= 3x B. y = - 3x C. y = 3 |𝑥| D. y = -3. |𝑥| 
Câu 11 (3đ) 12 người may xong một lô hàng hết 5 ngày . Muốn may hết lô hàng đó sớm một 
ngày thì cần thêm mấy người ? ( với năng suất máy như nhau ) 
 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 
II – Tự luận (70 điểm ) : 
Câu 1 (10đ) a) Vẽ giản đồ Venn biểu thị mối quan hệ của các tập hợp N, N*, Z, Q, I, R 
 b) Sắp xếp các số: -0.5; 
7
15

 ; 2 ; -5 ; 5 ; √9 vào các tập hợp N, Z, I , Q, R sao cho đúng. 
Câu 2 (35đ) Tìm x, y, z biết : a) 




















2
1
15,0
3
2
:
3
1
.9
23
 - x = 0 ; b) |x -1| = 2x – 5 
 c) 
2 3 5
x 1 1 : 2
5 4 4
    ; d) (2x - 3)2 = 36 ; e) 
4
4
3
2
2
1 



 zyx
 và 2x + 3y – z = 50. 
Câu 3 (10đ) Chọn 1 trong 2 câu sau để làm: 
 Câu 3.1 Một thanh kim loại có thể tích 20 cm3 cân nặng 178g. Một thanh kim loại khác cùng chất 
nặng 133,5g có thể tích bằng bao nhiêu ? 
 Câu 3.2 Ba góc của tam giác ABC tỉ lệ với 1 ; 2 ; 3 . Tính số đo các góc của tam giác ABC ? 
Câu 4 (15đ) Cho x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận với bảng giá trị : 
a) Tìm công thức biểu diễn hàm số y = f(x) với bảng giá trị cho ở trên. 
b) Tính f(-2) ; f(0) ; f(1) 
c) Vẽ đồ thị hàm số ở câu a 
d) Biểu diễn các điểm A ( 1,5 ; 5 ) ; B ( 2,5 ; 5 ) ; C ( 1,5 ; 2 ) ; D ( 2,5 ; 2 ) lên trên cùng hệ trục tọa độ 
với đồ thị hàm số vừa vẽ ở câu c . Hỏi trong 4 điểm A,B,C điểm nào thuộc đồ thị hàm số vừa vẽ ? 
 Tính diện tích hình tạo bởi 4 điểm A,B,C,D ở trên. 
Thực hiện bài làm ra phần giấy làm bài tự luận đã in kèm theo bài kiểm tra này ! 
x -3 -2 -1 0 1 2 3 
y = f(x) 9 6 3 0 3 6 9 
x -3 -2 -1 0 1 2 3 
y -6 -2 4 6 
 KHU VỰC LÀM TỰ LUẬN 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................... 

Tài liệu đính kèm:

  • pdfKT 90 phut Bai 2.pdf