Bộ đề kiểm tra học kì 1 - Năm học 2015-2016 môn: Toán 7

docx 25 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1311Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ đề kiểm tra học kì 1 - Năm học 2015-2016 môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ đề kiểm tra học kì 1 - Năm học 2015-2016 môn: Toán 7
UBND TP..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA HK1 - NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 1
Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
	a/ 	b/ 
Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:
	a/ 	b/ 
Bài 3: (1 điểm) Cho hàm số: . 
	Hãy tính: f(0); f(1); f; f(- 2) ?
Bài 4: (1,5 điểm) 
	Ba người A, B, C góp vốn kinh doanh theo tỉ lệ 3, 5, 7. Biết tổng số vốn của ba người là 105 triệu đồng. Hỏi số tiền góp vốn của mỗi người là bao nhiêu ?
Bài 5: (3 điểm) Cho , vẽ điểm M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD.
	a/ Chứng minh: 
	b/ Chứng minh: AB // DC
	c/ Kẻ , . Chứng minh: M là trung điểm của EF.
Bài 6: (1 điểm) So sánh:
	a/ và (Dành cho học sinh lớp không chọn)
	b/ và (Dành cho học sinh lớp chọn)
--------------------- Hết -----------------------
UBND TP..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA HK1 - NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 2
Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính .
a. b. 
Câu 2: (2,5 điểm)
1/ Tìm số hữu tỉ x , biết 
2/ Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ tỉ lệ thuận với nhau và khi x=5 thì y = -4.
Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.
Biểu diễn y theo x.
Tính giá trị của y khi x = -10; x = 5.
Câu 3: (2 điểm) Ba đội máy san đất cùng làm một khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 6 ngày, đội thứ hai trong 10 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (các máy có cùng năng suất), biết đội thứ hai có ít hơn đội thứ ba 3 máy.
Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác MNP, H là trung điểm của NP. Trên tia đối của của tia HM lấy điểm E sao cho MH = HE. Chứng minh rằng:
 a) MP = NE và MP // NE	
 b) Gọi A là một điểm trên MP ; B là một điểm trên NE sao cho MA = EB . Chứng minh ba điểm A , H , B thẳng hàng
 c) Từ E kẻ EK vuông góc với NP (K thuộc NP) . Biết góc KNE = 50o ; góc HEN = 25o . Tính góc KEH và góc NHE
Câu 5(1điểm)
Cho a,b,c là ba số khác 0 thỏa mãn: ( với giả thiết các tỉ số đều có nghĩa)
Tính giá trị của biểu thức M = 
. Hết .
UBND TP..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA HK1 - NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 3
Câu 1: (1 điểm):Thực hiện các phép tính sau
 	a) 
	b) 47,57.15,36 + 15,36.52,43
Câu 2: ( 2 điểm):
Tìm x biết (2x + 4,2) – 3,6 = 5,4
 b) Thực hiện phép tínhTính: 	
Câu 3: (2 điểm)
 Cho hàm số y = f(x) = x -2	
a)Tính f(-1) ; f(0)
b)Tìm x để f(x) = 0
c)Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y = f(x) = x -2 
A(1;0) ; B(-1;-3) C(3;-1) 
Câu 4: (2 điểm)
Số đo ba góc của một tam giác tỉ lệ với 2:3:4. Tính số đo mỗi góc của tam giác đó?
Câu 5: : (1 điểm):
 Cho hình vẽ:
 a) Vì sao m//n?
 b) Tính số đo góc C (Hình vẽ)
Câu 6 : (2điểm) 
Cho DAMN có AM = AN. Tia phân giác của góc A cắt MN tại I. Chứng minh:
IM = IN
AI ^ MN
Biết . Tính số đo góc M.
UBND TP..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA HK1 - NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 4
Câu 1: (2 điểm)Thực hiện phép tính
Câu 2: (2 điểm) Tìm x biết:
Câu 3: (1 điểm) Cho hàm số y = f(x) = x -2
Tính f(-1); f(0)
Tìm x để f(x) = 0
Câu 4: (1 điểm)
	Cho biết 3 người làm cỏ một thửa ruộng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (cùng với năng suất như thế) làm cỏ thửa ruộng đó hết bao nhiêu thời gian.
Câu 5: (3 điểm)
Cho tam giác ABC có AB = AC. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. 
a) Chứng minh: ADB = ADC.
b) Kẻ DH vuông góc với AB (HÎAB), DK vuông góc với AC (KÎAC). Chứng minhDH = DK
c) Biết . Tính số đo các góc của tam giác ABC
Câu 6: (1 điểm)
Biết . Tính nhanh tổng sau: 
UBND TP..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA HK1 - NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 5
Bài 1: ( 2 điểm) Tính giá trị của biểu thức 
a) 
b) 
Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:
 a) 
 b) 
Bài 3: ( 2 điểm)
Hai thanh kim loại đồng chất có thể tích là 10 cm3 và 15 cm3. Hỏi mỗi thanh nặng bao nhiêu gam ? biết rằng khối lượng của 2 thanh nặng 222,5 gam.
Bài 4: (3điểm)
Cho ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho MA=ME. Chứng minh:
a) MAB = MEC 
b) AB // EC 
c) BEC vuông tại E 
Bài 3: (1điểm) Tính tổng : A = 
UBND TP..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA HK1 - NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 6
PHẦN CHUNG
Câu 1: (2đ) Thực hiện các phép tính .
a. b. 
Câu 2: (2đ)
1/ Tìm số hữu tỉ x , biết 
2/ Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ tỉ lệ thuận với nhau và khi x=5 thì y = -4.
a.Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.
b.Biểu diễn y theo x.
 c.Tính giá trị của y khi x = -10; x = 5.
Câu 3: (2đ) Ba đội máy san đất cùng làm một khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 6 ngày, đội thứ hai trong 10 ngày và đội thứ ba trong 8 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (các máy có cùng năng suất), biết đội thứ hai có ít hơn đội thứ ba 3 máy.
Câu 4: (3đ) Cho tam giác MNP, H là trung điểm của NP. Trên tia đối của của tia HM lấy điểm E sao cho MH = HE. Chứng minh rằng:
 a) MP = NE và MP // NE
 b) Gọi A là một điểm trên MP ; B là một điểm trên NE sao cho MA = EB . Chứng minh ba điểm A , H , B thẳng hàng
 c) Từ E kẻ EK vuông góc với NP (K thuộc NP) . Biết góc KNE = 50o ; góc HEN = 25o . Tính góc KEH và góc NHE
PHẦN RIÊNG
Câu 5(1đ)
a/ Dành cho lớp đại trà:
 Tìm số tự nhiên n biết 
b/ Dành cho lớp chọn:
 Chứng tỏ rằng : 720 + 4911 + 3437 chia hết cho 57
UBND TP..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA HK1 - NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 7
Bài 1.(3 điểm)
	1. Nêu các tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch . Cho ví dụ về đại lượng tỉ lệ nghịch ?.
	2. a, Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ hai của hai tam giác ? Vẽ hình minh hoạ và viết giả thiết, kết luận định lí trên bằng kí hiệu.
	b, Cho tam giác ABC bằng tam giác DEF. Hãy viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác, các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau.
Bài 2. Thực hiện phép tính(1 điểm)
 ; b) .
Bài 3.(2 điểm) Hai xe máy cùng đi từ A đến B. Một xe đi hết 1 giờ 20 phút, xe kia đi hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc trung bình của mỗi xe, biết rằng vận tốc trung bình của xe thứ nhất lớn hơn vận tốc trung bình của xe thứ hai là 6 Km/h.
Bài 4. (2 điểm)
a, Vẽ hình theo trình tự sau:
Vẽ ba điểm không thẳng hàng A, B, C;
Qua điểm B vẽ đường thẳng d1 vuông góc với đường thẳng AC;
Qua điểm B vẽ đường thẳng d2 song song với đường thẳng AC;
b, Vì sao đường thẳng d1 vuông góc với đường thẳng d2.
Bài 5.(2 điểm) Cho tam giác ABC có . Tia phân giác góc A cắt BC tại D.
a)Vẽ hình và ghi giả thiết kết luận của bài toán bằng kí hiệu;
b)Chứng minh AB = AC.
UBND TP..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA HK1 - NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 8 
Câu 1 (1,0đ): 
 a/ Viết công thức tính lũy thừa của một lũy thừa?
 b/ Tính: 
Câu 2 (1,5đ): Thực hiện phép tính:
 a) b) 23. - 13. c) 
Câu 3 (1,5đ): Tìm x biết: a) b) 
Câu 4 (2,0đ) Tìm các số a, b, c biết: và 
Câu 5 (3,5đ): Cho tam giác ABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại E, trên cạnh BC lấy điểm F sao cho BF = BA
	a) Chứng minh: 
 	b) Tính số đo góc EFB
 c) Từ A kẻ AH vuông góc với BC (H BC) chứng minh AH // EF.
Câu 6 (0,5đ)Tìm số nguyên n lớn nhất sao cho n150 < 5225
UBND TP..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA HK1 - NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 9
Câu 1: (1.5 điểm) 
a) Thực hiện phép tính: 
b) Tìm x, biết: 
Câu 2:(1.5 điểm) 
a) Viết dạng tổng quát nhân hai luỹ thừa có cùng cơ số. 
b) Áp dụng tính: 
Câu 3: (2 điểm) 
a) Thế nào là hàm số, cho ví dụ ? 
b) Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2;3;5 và chu vi của nó bằng 45cm.
Tính các cạnh của tam giác đó 
Câu 4 : (1 điểm) 
 - Cho tam giác ABC (ở hình 1). Tính tổng các góc: 
 - Cho tam giác MNP (ở hình 2). Tính góc: 
Hình 1
C
B
A
Hình 2
105o
1
P
N
M
35o
Bài 5 : ( 3.5đ) Cho đoạn thẳng AB, gọi H là trung điểm của AB, vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại H. Trên d lấy hai điểm M, N. 
a) Vẽ hình, Ghi GT và KL
b) Chứng minh AMH = BMH.
c) Chứng minh AN = BN.
d) Chứng minh NH là tia phân giác của góc ANB.
Bài 6: (0.5đ): So sánh và 11.
UBND TP..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA HK1 - NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 10
Câu 1: (2đ) Tính
38 ∙ 1318 - 38 ∙ 56
-25 ÷ 113 -122
Câu 2: (2đ) Tìm x
14x- 13 = -59 
x6= 23 
Câu 3: (2đ) 
Tìm 3 số a; b; c biết a + b + c = 24 và a; b; c tỉ lệ với 3; 4; 5
Câu 4: (1đ)
Vẽ đồ thị hàm số y = 2x lên mặt phẳng tọa độ Oxy
Câu 5: (2đ) 
Cho ∆ ABC có A = 900. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác của B cắt AC tại M.
Chứng minh ∆ ABM = ∆ EBM.
Tính số đo BEM.
Câu 6: (1đ)
Dành cho lớp đại trà: So sánh 32009 và 91005
Dành cho lớp chọn: Tìm n là số tự nhiên lớn nhất để n150 < 5225 
UBND TP..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA HK1 - NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ 11
Bài 1: ( 2,0điểm) Thực hiện phép tính: 
 a) 	 b) 
Bài 2 : ( 1,5 đ ) Tìm x biết : a) 
 b) x - = 
Bài 3:( 1,5điểm) Cho hàm số y = f(x) = ax ( a0)
Tìm a biết đồ thị hàm số đi qua điểm A( 1; -2)
Vẽ đồ thị ứng với giá trị a vừa tìm được
Bài 4: ( 1,5điểm) Để làm một công việc, người ta cần huy động 40 người làm trong 12 giờ. Nếu số người tăng thêm 8 người thì thời gian giảm được mấy giờ?( Năng suất làm của mỗi người như nhau)
Bài 5: ( 2,5điểm) Cho ABC vuông tại A có M là trung điểm củâ AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm K sao cho MK = MB.Chứng minh: 
 a) 
 b) CKAC 
 c) AK // BC
Bài 6: ( 1,0 điểm). Tìm a,b,c biết : và a –b =15 
UBND TP..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA HK1 - NĂM HỌC 2015-2016
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 1 
Bài
Đáp án
Bài 1: a/
= = = = 1
 b/
 = = = 
Bài 2: a/
 óóóó
 b/
óó 
ó 
Bài 3:
Cho hàm số: .
Tính được: ; 
 ; 
Bài 4:
- Gọi a, b, c theo thứ tự là số tiền góp vốn của ba người A, B, C.
- Lập được: và 
- Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau.
Ta có: 
- Tính được: a = 21; b = 35; c = 49
- Trả lời: Vậy: Người A góp vốn 21 triệu
 Người B góp vốn 35 triệu
 Người C góp vốn 49 triệu
Bài 5:
 A 
 Cho 
 GT MB = MC
 E MA = MD 
 B M C 
 F 
 KL a/ 
 D b/ AB//DC
 c/ M là trung điểm
 của EF
 a/
Xét có:
 MB = MC (gt)
 (đối đỉnh)
 MA = MD (gt)
 Vậy: (c-g-c)
 b/
Từ (chứng minh câu a)
Suy ra: (hai góc tương ứng)
 Mà hai góc và ở vị trí so le trong.
 Vậy: AB // DC
 c/
Xét và ()
 Có: MB = MC (gt)
 (đối đỉnh)
Do đó: = (cạnh huyền-góc nhọn)
Suy ra: ME = MF (hai cạnh tương ứng)
Vậy M là trung điểm của EF
Bài 6: a/
Ta có: 
 Vì 5 < 6 nên < 
 Vậy: < 
 b/
Ta có: 
 Vì: < nên < 
 Vậy : < 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 2
Câu 
Phần
Hướng dẫn giải
1
a
b
2
1
*Trường hợp 1: 
*Trường hợp 2: 
2
a. Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k nên .
Theo đề bài khi x = 5 thì y = -4 nên
b. Ta có: 
c/ Khi x = -10 thì y = ; Khi x = 5 thì y = 
3
Gọi x,y,z lần lượt là số máy của ba đội ( x,y,z)
Vì đội hai ít hơn đội ba 3 máy nên z – y = 3
Vì số máy mỗi đội tỉ lệ nghịch với số ngày làm việc nên x.6 = y.10 = z. 8.
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau => x/40 = y/24 = z/30 = (z – y)/(30 – 24) = 3/6 = 1/2 Suy ra: x = 20; y = 12; z = 15.
4
a
HS vẽ hình và viết GT và KL đúng.
 Xét và có : AM = EM (gt), AMC = EMB (đối đỉnh), 
BM = MC (gt) Nên : = (c.g.c ) AC = EB	
Vì = MAC = MEB
(2 góc có vị trí so le trong ) . Suy ra AC // BE .
b
Xét và có : AM = EM (gt); MAI = MEK (vì ), 
AI = EK (gt) Nên ( c.g.c ) Suy ra AMI = EMK 	
Mà AMI + IME = 180o (tớnh chất hai gúc kề bự) 
 EMK + IME = 180o Ba điểm I; M; K thẳng hàng 
c/ Trong tam giác vuông BHE ( H = 90o ) có HBE = 50o 
 BEH = 90o – HBE = 90o – 50o = 40o HEM = HEB – MEB = 40o – 25o = 15o BME là góc ngoài tại đỉnh M của 
 Nên BME = HEM + MHE = 15o + 90o = 105o (góc ngoài của tam giác) 
5
Ta có: 
Do đó: 
Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. 
ĐÁP ÁN ĐỀ 3 
Câu
Nội dung yêu cầu (cần đạt)
Câu 1
( 1 điểm): 
a) = 3:- = = = 
b) 47,57.15,36 + 15,36.52,43 = 15,36.(47,57 + 52,43) = 15,36.100 = 1536
Câu 2
( 2 điểm):
a)(2x + 4,2) – 3,6 = 5,4ó 2x + 4,2 = 5,4 +3,6ó2x + 4,2 = 10
2x = 10 – 4,2ó 2x = 5,8ó x = 5,8 : 2 ó x = 2,7.
 b) = - 7 . 6 + 25 = - 42 +25 = -17
Câu 3
( 2 điểm):
Cho hàm số y = f(x) = x -2	
a) f(-1) = 1 - 2 = - 1 ; f(0) = 0 - 2 = -2
b) f(x) = 0 ó x -2 = 0óx = 2
c)Điểm thuộc đồ thị của hàm số y = f(x) = x -2 ; B(-1;-3) C(3;-1) 
Câu 4
( 2 điểm):
Gọi số đo ba góc của tam giác là a, b, c (a ,b , c >0 )
Ta có: Và a + b + c = 1800 (Tổng ba góc của tam giác)
Þ 	Þ 
 Vậy: Số đo ba góc của tam giác đó là: 400, 600, 900.
Câu 5
( 1 điểm):
a)
 m//n
b) m//n
 + = 1800 (trong cùng phía)
 + 1100 = 1800 =>	 =1800	-1100 = 700
Câu 6
( 2 điểm):
=
=
2
2
1
1
A
M
N
I
GT
DAMN (AM = AN)
AI phân giác góc A
KL
a) IM = IN
b) AI ^ MN
c) = ?
a) Xét DAMI và DANI, ta có:
Suy ra: IM = IN (hai cạnh tương ứng)
b) Vì DAMI = DANI (cm trên) Þ (hai góc tương ứng)
 Mà (kề bù) . Do đó: Þ AI ^ MN
c) (vì AI là phân giác )
 DAMI có: 
 900 + 250 + =1800 Þ = 650
ĐÁP ÁN ĐỀ 4
Câu
Đáp án
1
(2 điểm)
2
(2 điểm)
3
(1 điểm)
 y = f(x) = x -2
a) f(-1) =1 -2 = -1; 
 f(0) = 0-2 = -2
f(x) = 0
 x -2 = 0
 x =2
4
(1 điểm)
Gọi a là thời gian mà 12 người làm cỏ xong thửa ruộng
Ta có số người làm và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên
Vậy 12 người làm cỏ xong thửa ruộng mất 1,5 giờ
5
(3 điểm)
a) Xét ADB và ADC có:
 AB = AC (gt)	
 ( AD là phân giác của góc A)
	AD là cạnh chung
Vậy ADB = ADC (c-g-c)	
b) Xét ADH ()và ADK() có:
 ( AD là phân giác của góc A)
	 AD là cạnh chung
Vậy ADB = ADC (ch-gn)	
Þ DH = DK (2 cạnh tương ứng)
c) Ta có:ADB = ADC(câu a) (2 góc tương ứng)
 mà (gt)
Trong ABC ta có:
6
(1 điểm)
Ta có: . 
ĐÁP ÁN ĐỀ 5 
Bài
Nội dung
1a
a) =	
1b
. 
2a
 óó
2b
. ó ó 
3
3/ Bài 3:( 2 điểm) 
Gọi khối lượng của hai thanh kim loại lần lượt là m1(gam) và m2(gam). 
Do khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau 
nên và m1 + m2 = 222,5
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
Suy ra m1= 8,9. 10 = 89(g) và m2 = 8,9. 15 = 133,5(g)	
Vậy khối lượng của hai thanh kim loại lần lượt là 89g và 13,5g. 
GT ABC vuông tại A
 M là trung điểm BC 
 MA=ME
 a) MAB = MEC ?
 KL b) AB // EC ?
 c) BEC vuông tại E ?
4a
Xét hai tam giác MAB vàMEC có:
MB = MC (gt) ; MA = ME(gt) ; (đối đỉnh) 
Nên MAB = MEC(c – g – c) 
4b
Vì MAB = MEC (cmt) .Suy ra (góc tương ứng) 
Mà hai góc này ở vị trí so le trong . Nên AB // EC 
4c
Xét hai tam giác ABC vàBEC có
AB = EC (Vì MAB = MEC ) ; BC là cạnh chung; (cmt) 
Nên ABC = ECB(c – g – c). Suy ra Mà nên . Hay BEC vuông tại E 
5
Ta có : A =
A = 
A =
A =
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I ĐỀ 6
Câu 
Hướng dẫn giải
1
(2điểm)
a
b
2
(2điểm)
1
*Trường hợp 1: 
*Trường hợp 2: 
2
a. Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k nên .
Theo đề bài khi x = 5 thì y = -4 nên
b. Ta có: 
c/ Khi x = -10 thì y = ; Khi x = 5 thì y = 
3
(2điểm)
Gọi x,y,z lần lượt là số máy của ba đội
 ( x,y,z)
Vì đội hai ít hơn đội ba 3 máy nên z – y = 3
Vì số máy mỗi đội tỉ lệ nghịch với số ngày làm việc nên 
x.6 = y.10 = z. 8.
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
=> x/40 = y/24 = z/30 = (z – y)/(30 – 24) = 3/6 = 1/2
Suy ra: x = 20; y = 12; z = 15.
4
(3điểm)
a
HS vẽ hình và viết GT và KL đúng.
Xét và có : AM = EM (gt), AMC = EMB (đối đỉnh), 
BM = MC (gt). Nên : = (c.g.c ) AC = EB	
Vì = MAC = MEB
(2 góc có vị trí so le trong). Suy ra AC // BE .
b
Xét và có : AM = EM (gt); MAI = MEK (vì ), 
AI = EK (gt)
Nên ( c.g.c ) . Suy ra AMI = EMK 	
Mà AMI + IME = 180o (tớnh chất hai gúc kề bự) 
 EMK + IME = 180o Ba điểm I; M; K thẳng hàng 
c
5
Trong tam giác vuông BHE ( H = 90o ) có HBE = 50o 
 BEH = 90o – HBE = 90o – 50o = 40o HEM = HEB – MEB = 40o – 25o = 15o ;BME là góc ngoài tại đỉnh M của 
Nên BME = HEM + MHE = 15o + 90o = 105o (góc ngoài của tam giác) 
 => =>5 –n = 3 => n = 5 - 3 =2
720 + 4911 + 3437 = 720 + (72 )11 + (73 )7 
 =720 + 722 + 721 
 =720 (1+ 72 + 7) 
 = 720.57 chia hết cho 57 
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ 7
Bài 1.1. Tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch: Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì
- Tích hai giá trị tương ứng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ).
- Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. Ví dụ: Vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau...
2. a, Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác
A
B
C
D
E
F
Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
GT
,
KL
b, =>; 
Bài 2.a) ; b) 
Bài 3. Đổi: 1h20ph = h; 1h30ph = h.
Gọi v/ tốc trung bình của hai xe là v1(Km/h) và v2(Km/h).Theo điều kiện bài ra ta có: v1- v2 = 6
Do vận tốc và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: 
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
A
d2
d1
B
C
Suy ra ; .Trả lời
Bài 4. 
Hai đường thẳng d1 và d2 vuông góc với nhau vì: 
 và (Quan hệ giữa tình vuông góc
 và tính song song) . 
A
B
C
2
D
1
1
2
Bài 5.
GT
, AD là tia phân giác góc A()
KL
AB = AC
Chứng minh
 có (Định lí tổng ba góc trong tam giác)
 có (Định lí tổng ba góc trong tam giác)
 Mà ; 
và có:
(vì AD là tia phân giác góc A); AD cạnh chung; (chứng minh trên)
 = (g.c.g)
 AB = AC (hai cạnh tương ứng)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 8
CÂU
ĐÁP ÁN
1
a/ Viết đúng công thức
b/ 
2
a/
b/ 23. - 13. = . = .10 = 14
c) 
3
 a)ó ó
b) 
Nếu 
Nếu 
4
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
Từ 	; 
A
B
C
E
F
H
. Vậy 3 số cần tìm a,b,c cần tìm lần lượt là 35, 49, 14
5
-Vẽ hình viết đúng để chứng minh được câu a
- Viết được GT-KL theo hình
a) Xét rABE và rFBE có BA = BF (gt)
 (gt); BE là cạnh chung
Nên rABE = rFBE (c-g-c)
b) rABE = rFBE (cmt) 
(Hai góc tương ứng)
c) 
Ta có : (Hai đường thẳng cùng vuông góc với 
đường thẳng thứ ba)
6
 n150=(n2)75 và 5225=(53)75=12575
 n150<5225 hay (n2)75<12575n2<125
Vậy số nguyên lớn nhất thỏa mãn điều kiện trên là n=11
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 9
CÂU
ĐÁP ÁN
Câu 1
(1.5đ)
a) 
b) Ta có: . Vậy : 
Câu 2 
(1.5đ)
a) Ta có công thưc nhân hai luỹ thừa có cùng cơ số: 
b) Áp dụng công thức nhân 2 luỹ thừa có cùng cơ số, ta có: 
Câu 3:
 (2đ)
a) Định nghĩa: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luân xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x và x gọi là biến số.
 - VD: y = 3x-7
b) Gọi các cạnh của tam giác lần lượt là x, y, z
Theo bài ra ta có: x + y + z = 45(cm) và 
Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có
; ; 
Vậy ba cạnh của tam giác là 10cm; 15cm; 20cm
Câu 4: 
(1đ)
Trên h1, ta có : (đ.lý tổng 3 góc của tam giác) 
Trên h2, ta có: (tính chất góc ngoài của tam giác)
Bài 5 :
(3,5đ)
Vẽ hình đúng:
Ghi GTvà KL đúng
b) Chứng minh AMH = BMH (c.g.c) 
Bài 6: 
(0,5đ):
c) Chứng minh ANH = BNH (c.g.c)AN = BN ( cạnh tương ứng).
c)Chứng minh ANH = BNH NH là tia phân giác của góc ANB.
So sánh và 11.Ta có: 
=> < 5+6
=> < 11
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 10 
Bài
Nội dung
Câu 1a
= 38 1318- 56 
= 38 1318- 1518 
= 38 ∙-218= 1 ∙ (-1)4 ∙ 6= -124
Câu 1b
 14x= -59+ 13 = – 0,3 – 0,25 = – 0,55 
Câu 2a
 14x= -59+ 13 
 14x= -29óx= -29 ∙ 4= -89
Câu 2b
3x =6 ∙2 óx = 6 ∙ 23ó x=4
Câu 3
a3= b4= c5= a+b+c3+4+5= 2412=2 Ò a=6 ; b=8 ; c=10
Câu 4
Với x =1 ta được y=2. 
Điểm A (1; 2) thuộc đồ thị của hàm số y=2x
Vẽ hình đúng.
Câu 5a
Xét ∆ ABM và ∆ EBM có
 BA = BE (gt)
 BM chung
 B1 = B2  (gt)
Vậy ∆ ABM = ∆ EBM (cgc)
Câu 5b
Ta có: BEM = BAM mà BAM = 900 
Nên: BEM = 900
Câu 6a
91005 = (32)1005 = 32010
32009 < 91005
Câu 6b
(n2)75 < (53)75 
 n2 < 53 = 125
 n = 11
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 11
Bài
Câu
Đáp án
Bài 1:
(2,0đ)
a)
 = = 
b)
 = = 
Bài 2:
(1,5đ)
a)
b)
x - = óx = + x =

Tài liệu đính kèm:

  • docxBO_DE_KIEM_TRA_HKI_TOAN_7_Nh1516.docx