Đề thi học kì I năm học 2005-2006 môn: Toán 7

doc 4 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1838Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I năm học 2005-2006 môn: Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì I năm học 2005-2006 môn: Toán 7
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2005-2006
MÔN: TOÁN 7
THỜI GIAN: 90 PHÚT
I/ TIÊU CHÍ KIỂM TRA:
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng ở cấp độ thấp
Vận dụng ở cấp độ cao
Các phép tính về số hữu tỉ
2
(1)
1
(0.5)
3
(1.5)
Tỉ lệ thức
1
(0.5)
Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch
1
(1)
Đồ thị hàm số
y = ax
1
(1.5)
Hai đướng thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc
4
(1)
1
(0.5)
Tam giác 
1
(0.5)
1
(1)
2
(1)
Tổng số câu hỏi
6
4
5
3
Tổng số điểm
2
2
4
2
%Điểm
20
20
40
20
II/ ĐỀ THI
	A/ TRẮC NGHIỆM: (4đ)
Câu 1: Điền dấu “x” vào ô thích hợp(1đ)
Nội dung
Đúng
Sai
a) Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng cắt nhau và tạo thành một góc vuông.
b) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau
c) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì tạo ra các cặp góc so le trong bù nhau. 
d) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đưởng thẳng kia.
Câu 2: Cho hình vẽ có a//b. Khoanh tròn câu trả lời đúng(0.5đ)
	Ta có :
 A/ AÔB = 900	B/ AÔB = 600
C/ AÔB = 1500	D/ AÔB = 300
Câu 3:Khoanh tròn câu trả lời đúng:(0.5đ)
Nếu DABC và DMNP có : AB = MN , Â = NÂ , AC = NP thì:
A/ DABC = DMNP (c.g.c)	B/ DABC = DNMP (c.g.c)
C/ DABC = DMPN (c.g.c)	D/ DABC = DPMN (c.g.c)
Câu 4:Thực hiện phép tính 1550:1550 ta được kết quả:(0.5đ)
A/ 1	B/ 15100	C/ 15	D/ 0
Câu 5: Tìm giá trị của x biết - (x - ) = - ta được:(0.5đ)
A/ x = 	 B/ x = - 	 C/ x = 	D/ x = - 
Câu 6: Biết ba số x, y, z tỉ lệ với các số 2, 3, 4 và x + y +z = 45 ta tìm
 được: (0.5đ)
A/ x = 10, y = 15, z = 20	B/ x = 20, y = 15, z = 10
C/ x = 15, y = 10, z = 20	D/ x = 15, y = 20, z = 10
Câu 7: Khi x = 2.5 thì ta tìm được :(0.5đ)
A/ x = 2.5	B/ x = -2.5	C/ x = +- 2.5	D/ x = 0
B/ TỰ LUẬN:(6đ)
Câu 8: Thực hiện phép tính:(1.5đ)
a) 
b) 
c) 
Câu 9: Cho hàm số y = 1,5.x (1.5đ)
a/ Vẽ đồ thị của hàm số trên.
b/ Điểm A(2;3) , B(-1;1) có thuộc đồ thị hàm số không?
Câu 10: Ba người thu hoạch lúa một sào ruộng mất 6 giờ. Hỏi nếu cùng năng suất thì 9 người thu hoạch sào ruộng đó trong bao lâu? (1đ)
Câu 11: Cho tam giác ABC có :AB = AC, M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD .(2đ)
Chứng minh DABM = D DCM.
Chứng minh AB // DC
Chứng minh AMBC
III/ ĐÁP ÁN:
Câu 1: a. Sai	b.Đúng	c.Sai	d.Đúng.
Mỗi ý đúng đạt 	0.25 đ
Câu 2: Câu đúng là câu A 	0.5đ
Câu 3: B/ DABC = DNMP (c.g.c)0.5đ
Câu 4: A/ 1	0.5đ
Câu 5: A/ x = 	0.5đ
Câu 6: A/ x = 10, y = 15, z = 20	0.5d
Câu 7: C/ x = +- 2.5	0.5đ
Câu 8:a. –1	0.5đ
b. 	0.5đ	
c. 	0.5đ
Câu 9: a. Vẽ đồ thị đúng, chính xác 1đ
	b. Điểm thuộc đồ thị A(2;3) 0.5đ
Câu 10:Với 9 người thu hoạch mất 2 giờ 1đ
Câu 11:Hình vẽ, GT, KL đúng và chính xác 0.5đ
a. DABM = D DCM(c.g.c)	0.5đ
b. AB // DC do có cặp góc sole trong bằng nhau 0.5đ
c. AMBC 	0.5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docThi_HKI_Toan_7.doc