Một số đề thi thử học kì II Vật lí lớp 7

doc 3 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 23Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Một số đề thi thử học kì II Vật lí lớp 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Một số đề thi thử học kì II Vật lí lớp 7
ĐỀ THI THỬ 1:
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3điểm)
Câu 1. Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách.
a. Cọ xát vật. b. Nhúng vật vào nước nóng.
c. Cho chạm vào nam châm. d. Cả b và c.
Câu 2. Một thanh kim loại chưa bị nhiễm điện được cọ xát và sau đó trở thành vật mang điện tích dương. Thanh kim loại khi đó ở vào tình trạng nào trong các tình trạng sau? a. Nhận thêm electrôn. b. Mất bớt electrôn. 
 c. Mất bớt điện tích dương. d. Nhận thêm điện tích dương
Câu 3. Chiều dòng điện được quy ước là chiều:
 a. Từ cực dương qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực âm của nguồn.
 b. Chuyển dời có hướng của các điện tích.
 c. Dịch chuyển của các electron.
 d. Từ cực âm qua dây dẫn và dụng cụ điện tới cực dương của nguồn.
Câu 4. Khi có dòng điện chạy qua một bóng đèn, phát biểu nào sau đây là đúng?
 a. Bóng đèn chỉ nóng lên. c. Bóng đèn vừa phát sáng, vừa nóng lên
 b. Bóng đèn chỉ phát sáng. d. Bóng đèn phát sáng nhưng không nóng lên
Câu 5. Hoạt động của máy sấy tóc dựa trên tác dụng nào của dòng điện ?	
 a . Tác dụng nhiệt và tác dụng từ. b. Tác dụng nhiệt .
 c. Tác dụng nhiệt và tác dụng hoá học. d. Tác dụng sinh lí và tác dụng từ.
Câu 6. Nối 2 cực của một ắc quy bằng một dây nhựa thì thấy không có dòng điện chạy qua dây. Giải thích nào sau đây là đúng?
 a. Trong dây nhựa không có điện tích. b. Trong dây nhựa không có êlectron tự do.
 c. Dây nhựa luôn trung hoà về điện d. Trong dây nhựa không có hạt nhân chuyển động tự do.
B. PHẦN TỰ LUẬN. (7điểm)
Câu 1 (1,25điểm). Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các tấm kim loại
nhiễm điện ở trên cao. Việc làm này có tác dụng gì?
Câu 2 (3điểm). Dùng kí hiệu để vẽ sơ đồ mạch điện trong các trường hợp sau: 
 a. Hai pin mắc liên tiếp, một bóng đèn Đ1, một khoá K1 và một số dây dẫn. Sao cho khi K1đóng đèn Đ1 sáng.
 b. Hai pin mắc liên tiếp, hai bóng đèn Đ1, Đ2, hai khoá K1, K2 và một số dây dẫn. Sao cho khi K1 mở, K2 đóng chỉ có đèn Đ2 sáng.
Câu 3(1,25điểm). Hãy kể tên các tác dụng của dòng điện và lấy ví dụ cho từng tác dụng. 
 Câu 4(0,75 điểm). Hãy nêu phương pháp mạ vàng cho một chiếc vỏ đồng hồ bằng kim loại . Phải chọn dung dịch nào? Điện cực dương là chất gì? Điện cực âm là vật gì? 
Câu 5 (0,75 điểm). Khi nối liền hai cực của pin bằng dây dẫn kim loại với hai đầu của bóng đèn thì có các điện tích dịch chuyển như thế nào qua dây dẫn và dây tóc bóng đèn?
ĐỀ THI THỬ 2
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3điểm. Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau:
Câu 1. Vật bị nhiễm điện là vật:
	A. Có khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác.
	B. Có khả năng hút các vật nhẹ khác.
	C. Có khả năng đẩy các vật nhẹ khác.
	D. Không có khả năng đẩy hoặc hút các vật nhẹ khác.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện?
	A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển.
	B. Dòng điện là sự chuyển động của các điện tích.
	C. Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích.
	D. Dòng điện là dòng dịch chuyển theo mọi hướng của các điện tích.
Câu 3. Trong các vật dưới dây, vật dẫn điện là:
 A. Thanh gỗ khô B. Một đoạn ruột bút chì 
C. Một đoạn dây nhựa D. Thanh thuỷ tinh
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chiều của dòng điện trong một mạch điện kín có dùng nguồn điện là pin?
	A. Dòng điện đi ra từ cực dương của pin qua các vật dẫn đến cực âm của pin.	
	B. Dòng điện đi ra từ cực âm của pin qua các vật dẫn đến cực dương của pin.
	C. Ban đầu, dòng điện đi ra từ cực dương của pin sau một thời gian dòng điện đổi theo chiều ngược lại.
	D. Dòng điện có thể chạy theo bất kì chiều nào.
Câu 5. Trong các phân xưởng dệt, nhười ta thường treo các tấm kim loại nhiễm điện ở trên cao. Việc làm này có tác dụng:
	A. Làm cho nhiệt độ trong phòng luôn ổn định.
	B. Chúng có tác dụng hút các bụi bông lên bề mặt của chúng, làm cho không khí trong xưởng ít bụi hơn.
	C. Làm cho phòng sáng hơn.
	D. Làm cho công nhân không bị nhiễm điện.
Câu 6. Dựa vào tác dụng nhiệt của dòng điện, người ta chế tạo các thiết bị dùng trong sinh hoạt hàng ngày như: 
	A. Điện thoại, quạt điện 	B. Mô tơ điện, máy bơm nước.
	C. Bàn là, bếp điện. 	D. Máy hút bụi, nam châm điện.
II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm
Câu 7 (2 điểm). Chất dẫn điện là gì? chất cách điện là gì? lấy ví dụ minh họa?
Câu 8 (2 điểm). 	
 a) Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi hai mảnh ni lông, sau khi cọ xát bằng vải khô và đặt gần nhau? Giải thích tại sao?
	 b) Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi thanh thủy tinh và thanh nhựa, sau khi bị cọ xát bằng vải khô đặt gần nhau? Giải thích tại sao?
Câu 9 (1 điểm). Hãy giải thích tại sao trên các cánh quạt điện trong gia đình thường bám bụi?
Câu 10 (2 điểm). Vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm 1 nguồn điện (1 pin), 1 bóng đèn, 1 công tắc đóng. Dùng mũi tên chỉ chiều dòng điện trong mạch khi công tắc đóng?
ĐỀ THI THỬ 3
i/ PhÇn tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm)
Chän ®¸p ¸n ®óng vµ trong c¸c c©u sau råi ghi vµo bµi lµm
C©u 1. Dßng ®iÖn cã thÓ ch¹y qua chÊt nµo sau ®©y?
A. §o¹n vá nhùa cña d©y ®iÖn	B. §o¹n d©y ThÐp
C. §o¹n d©y cao su	D. §o¹n d©y c­íc
C©u 2 §¬n vÞ nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ ®¬n vÞ ®o C­êng ®é dßng ®iÖn?
	A, Ampe(A)	B, Miniampe(mA)	C, kil«ampe(kA)	D, miniv«n(mV)
C©u 3. Ng­êi ta chÕ t¹o c¸c nam ch©m ®iÖn dùa trªn t¸c dông nµo cña dßng ®iÖn ?
	A. T¸c dông nhiÖt	B. T¸c dông Tõ	C. T¸c dông ph¸t s¸ng	D. C¶ ABC
C©u 4. Dïng dông cô nµo sau ®©y dïng ®Ó ®o c­êng ®é dßng ®iÖn?
	A. V«n kÕ	B. Lùc kÕ	C. Ampe kÕ	D. NhiÖt kÕ 	
C©u 5. VËt nµo sau ®©y kh«ng ph¶i lµ nguån ®iÖn?
	A. Pin ®iÖn tho¹i di ®éng	B. Pin ®ång hå ®iÖn tö	C. B×nh ¾c quy	D. Bãng ®Ìn pin
C©u 6. ë t©m mçi nguyªn tö cã mét h¹t nh©n mang ®iÖn tÝch g×?
	A. §iÖn tÝch d­¬ng	B. §iÖn tÝch ©m
	C. C¶ ®iÖn tÝch d­¬ng vµ ®iÖn tÝch ©m	D. Kh«ng mang ®iÖn tÝch
II/ PhÇn tù luËn: (7 ®iÓm).
C©u 1 (1 ®iÓm): H·y ®æi c¸c ®¬n vÞ sau
1,5A = ...........Ma 150mA =........... A
C©u 2 (3 ®iÓm): 
Dïng c¸c kÝ hiÖu ®Ó vÏ l¹i c¸c s¬ ®å m¹ch ®iÖn sau:
C©u 3 (3 ®iÓm): 
Cho 4 vËt A,B,C,D ®· nhiÔm ®iÖn. VËt A hót vËt B vµ ®Èy vËt C, vËt C hót vËt D. BiÕt r»ng vËt D nhiÔm ®iÖn d­¬ng. Hái c¸c vËt A. B. C ®· nhiÔm ®iÖn g× ? v× sao ?

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_thu_vat_ly_lop_7_HKII.doc