Tóm tắt lý thuyết và bài tập học kì I Vật lí lớp 7 - Trần Văn Thảo

pdf 122 trang Người đăng dothuong Lượt xem 529Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tóm tắt lý thuyết và bài tập học kì I Vật lí lớp 7 - Trần Văn Thảo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tóm tắt lý thuyết và bài tập học kì I Vật lí lớp 7 - Trần Văn Thảo
1 
 Tóm tắt lý thuyết và bài tập vật lý lớp 7 
Ths Trần Văn Thảo – DĐ: 0934040564 Mail: tranvanthao1985.vllt@gmail.com 
MỞ ĐẦU 
Vật lý là khoa học nghiên cứu về các quy luật vận động của tự nhiên, từ 
thang vi mô (các hạt cấu tạo nên vật chất) cho đến thang vĩ mô (các hành tinh, thiên 
hà và vũ trụ). Đối tượng nghiên cứu chính của vật lý hiện nay bao gồm vật chất, 
năng lượng, không gian và thời gian. 
 Vật lý còn được xem là ngành khoa học cơ bản bởi vì các định luật vật lý chi 
phối tất cả các ngành khoa học tự nhiên khác. Điều này có nghĩa là những ngành 
khoa học tự nhiên như sinh học, hóa học, địa lý học, khoa học máy tính... chỉ nghiên 
cứu từng phần cụ thể của tự nhiên và đều phải tuân thủ các định luật vật lý. Ví dụ, 
tính chất hoá học của các chất đều bị chi phối bởi các định luật vật lý về cơ học 
lượng tử, nhiệt động lực học và điện từ học. Vật lý có quan hệ mật thiết với toán 
học. Các lý thuyết vật lý là bất biến khi biểu diễn dưới dạng các quan hệ toán học, 
và sự xuất hiện của toán học trong các thuyết vật lý cũng thường phức tạp hơn trong 
các ngành khoa học khác. 
Vật lý, nó chứa trong nó những trừu tượng, cách mà con người nhìn nhận, 
đánh giá về thế giới xung quanh. Trong thế giới ấy, logic, toán học là những công cụ 
chiếm ưu thế. Nên vật lý đôi khi rất rất khó cảm nhận. Tuy nhiên cái khó đó có thể 
vượt qua một cách dễ dàng khi cách tiếp cận Vật lý bằng đầu óc ngây thơ kèm với 
tính hoài nghi! Tại sao phải ngây thơ, ngây thơ để bắt đầu chấp nhận lắng nghe; để 
không bị bất cứ thứ tâm lý vụng vặt nào cản trở, để có được sự trừu tượng cao nhất! 
Hoài nghi để luôn hỏi tại sao, để luôn luôn rõ ràng và chính xác! 
M«n vËt lý chiÕm gi÷ mét vÞ trÝ quan träng ®èi víi viÖc ph¸t triÓn n¨ng lùc t- 
duy s¸ng t¹o, h×nh thµnh kü n¨ng, kü x¶o cho häc sinh. Nã lµ mét m«n khoa häc 
thùc nghiÖm cã liªn hÖ mËt thiÕt víi c¸c hiÖn t-îng trong tù nhiªn vµ ®-îc øng dông 
rÊt nhiÒu trong cuéc sèng. Qua viÖc häc m«n häc nµy, häc sinh biÕt vËn dông kiÕn 
thøc ®Ó liªn hÖ thùc tiÔn vµ c¶i t¹o thiªn nhiªn. 
HiÖn nay bé gi¸o dôc ®· tiÕn hµnh thay s¸ch gi¸o khoa. §èi víi m«n vËt lý, 
häc sinh kh«ng cßn tiÕp thu kiÕn thøc mang tÝnh hµn l©m cao nh- tr-íc n÷a mµ t¨ng 
c-êng thùc hµnh, tù t×m hiÓu ®Ó rót ra vÊn ®Ò cÇn lÜnh héi. Víi c¸ch häc míi nµy, 
bµi tËp ®ãng vai trß rÊt quan träng, nã gióp häc sinh hiÓu s©u h¬n vÒ b¶n chÊt vËt lý 
cña c¸c hiÖn t-îng. §Ó tõ ®ã biÕt vËn dông kiÕn thøc ®Ó øng dông trong ®êi sèng vµ 
kü thuËt. Vì thế tôi soạn bộ bài tập lớp 7 này với những mục đích trên. Khi làm bài 
tập của bộ bài tập này học sinh có được: 
- Học sinh có thể giải thích được các hiện tượng một cách định tính liên 
quan đến quang học, âm học và điện học trong chương trình vật lý lớp 7. 
 - Học sinh có thể giải được tất cả các dạng bài tập theo chương trình chuẩn 
trên lớp 
- Hiểu và có thể làm được những bài tập nâng cao tạo nền tảng cho việc 
học chương trình vật lý lớp 9 nâng cao (Điện học + Quang học); với mục đích thi 
vào chuyên lý trường Hoàng Lê Kha và tạo nguồn học sinh giỏi vật lý cấp 2 
(một số học sinh tiềm năng). 
 - Quan trọng nhất là khơi dậy lòng đam mê khám phá, đam mê hiểu biết, 
đam mê khoa học và đam mê vật lý ở các em học sinh. 
2 
 Tóm tắt lý thuyết và bài tập vật lý lớp 7 
Ths Trần Văn Thảo – DĐ: 0934040564 Mail: tranvanthao1985.vllt@gmail.com 
HỌC TRÒ 
Vui chơi giới hạn hỡi trò ơi 
Việc học chuyên tâm chớ được vơi 
Nghĩa mẹ công cha ngàn biển rộng 
Ơn thầy lộc nước vạn trùng khơi 
Ăn chơi trác táng đừng nên vướng 
Học tập chăm ngoan phúc cả đời 
Nếu thuận lời thầy trò sẽ tiến 
Bằng không chỉ đáng kẻ rong chơi 
Vì thời gian của các trò trên đời này chỉ là hữu hạn, các trò sẽ già đi, và 
chắc chắn các trò không muốn trở thành một người già chìm đắm trong hối tiếc 
về quá khứ bị bỏ lỡ. Vì thế hãy làm những gì có thể để khẳng định sự tồn tại 
của mình, hãy làm tất cả những gì có thể để có thể thực hiện những gì mình 
ao ước. 
 Chúc các trò học thật tốt 
 Thầy Thảo 
3 
 Tóm tắt lý thuyết và bài tập vật lý lớp 7 
Ths Trần Văn Thảo – DĐ: 0934040564 Mail: tranvanthao1985.vllt@gmail.com 
Ch-¬ng I. Quang häc 
NhËn biÕt ¸nh s¸ng- Nguån s¸ng vµ vËt s¸ng 
I. KiÕn thøc c¬ b¶n 
- M¾t chØ cã thÓ nhËn biÕt ®-îc ¸nh s¸ng khi cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t ta vµ g©y 
c¶m gi¸c s¸ng. 
- Chóng ta chØ nh×n thÊy vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ nã truyÒn ®Õn m¾t ta. 
- Nguån s¸ng lµ vËt tù nã ph¸t ra ¸nh s¸ng. VËt s¸ng gåm nguån s¸ng vµ nhøng vËt 
h¾t l¹i ¸nh s¸ng chiÕu vµo nã. 
II. bµi tËp 
1.1. Vì sao ta nhìn thấy 1 vật? 
 A. Vì mở mắt hướng về vật. 
 B. Vì mắt phát ra tia sáng 
 C. Vì có ánh sáng truyền vào mắt ta 
 D. Vì vật được chiếu sáng 
1.2. Chỉ ra vật nào không phải là nguồn sáng? 
 A. Ngọn nến đang cháy 
 B. Vỏ chai thủy tích chói dưới ánh nắng 
 C. Mặt trời 
 D. Đèn ống đang sáng 
1.3. Giải thích vì sao trong phòng có cửa gỗ đống kín, không bật đèn thì ta không 
nhìn thấy các vật trong phòng? 
1.4. Ta biết vật đen không phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu 
vào. Nhưng ban ngày ta vẫn nhìn thấy những vật đen là vì sao? 
1.5. Ta có thể dùng gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa làm sáng trong 
phòng. Hỏi gương đó có phải nguồng sáng không? Vì sao? 
1.6. Nh÷ng vËt sau ®©y vËt nµo lµ nguån s¸ng: 
a. B¶ng ®en 
b. Ngän nÕn ®ang ch¸y 
c. Ngän nÕn 
d. MÆt tr¨ng 
e. MÆt trêi vµ c¸c ng«i sao 
f. ¶nh cña chóng ta trong g-¬ng. 
1.7. T¹i sao ta kh«ng nh×n thÊy c¸c vËt trong tñ khi ®ãng kÝn? 
1.8. V× sao khi ®äc s¸ch ng-êi ta th-êng ngåi n¬i cã ¸nh s¸ng thÝch hîp? 
1.9. T¹i sao khi ®i trong ®ªm tèi ng-êi ta sö dông ®Ìn pin hoÆc ®uèc s¸ng? 
1.10. T¹i sao cïng mét lo¹i mùc, viÕt trªn giÊy tr¾ng ta thÊy râ h¬n khi viÕt trªn 
giÊy sÉm mµu? 
1.11. V× sao trªn ®Çu kim v¯ c²c con sè cña ®ång hå ng­êi ta l³i s¬n “ D³ quang”? 
1.12. T¹i sao trªn mÆt c¸c ®-êng nhùa ( mµu ®en) ng-êi ta l¹i s¬n c¸c v¹ch ph©n 
luång b»ng mµu tr¾ng ? 
1.13. B»ng kiÕn thøc vËt lý h·y gi¶i thÝch c©u tôc ng÷: :” Tèi nh­ hò nót”? 
1.14. T¹i sao trªn c¸c dông cô ®o l-êng c¸c v¹ch chØ thÞ ng-êi ta l¹i s¬n cã mµu s¾c 
kh¸c víi dông cô? 
4 
 Tóm tắt lý thuyết và bài tập vật lý lớp 7 
Ths Trần Văn Thảo – DĐ: 0934040564 Mail: tranvanthao1985.vllt@gmail.com 
1.15. B»ng c¸ch nµo ®Ó ph©n biÖt nh÷ng n¬i cã luång ¸nh s¸ng cña ®Ìn pin vµ n¬i 
kh«ng cã luång ¸nh s¸ng ®i qua ( kh«ng ®Ó m¾t n¬i cã ¸nh s¸ng ®i qua). 
1.16. Nh÷ng vËt sau ®©y vËt nµo lµ nguån s¸ng: 
A. B¶ng ®en 
B. Ngän nÕn ®ang ch¸y 
C. Ngän nÕn 
D. MÆt tr¨ng 
E. ¶nh cña chóng ta trong g-¬ng. 
Chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c c©u trªn. 
1.17. Chóng ta kh«ng nh×n thÊy c¸c vËt trong tñ khi ®ãng kÝn lµ do: 
A. C¸c vËt kh«ng ph¸t ra ¸nh s¸ng. 
B. ¸nh s¸ng tõ vËt kh«ng truyÒn ®i. 
C. ¸nh s¸ng kh«ng truyÒn ®-îc ®Õn m¾t ta 
D. VËt kh«ng h¾t ¸nh s¸ng v× tñ che ch¾n. 
E. Khi ®ãng kÝn c¸c vËt kh«ng s¸ng. 
Chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c c©u trªn. 
1.18. Khi ®äc s¸ch ng-êi ta th-êng ngåi n¬i cã ¸nh s¸ng thÝch hîp bëi v×: 
A. ¸nh s¸ng qu¸ m¹nh g©y c¶m gi¸c chãi lµm mái m¾t. 
B. ¸nh s¸ng yÕu g©y c¨ng th¼ng cho m¾t 
C. ¸nh s¸ng thÝch hîp lµm m¾t ta kh«ng c¨ng th¼ng 
D. Gióp m¾t tho¶i m¸i khi ®äc s¸ch. 
E. C¸c nhËn ®Þnh trªn ®Òu ®óng. 
1.19. Khi ®i trong ®ªm tèi ng-êi ta sö dông ®Ìn pin hoÆc ®uèc s¸ng bëi: 
A. Khi ®-îc chiÕu lèi ®i s¸ng lªn. 
B. Khi c¸c vËt s¸ng lªn ta ph©n biÖt ®-îc lèi ®i 
C. NÕu kh«ng chiÕu s¸ng ta kh«ng thÓ ®i ®-îc. 
D. Cã thÓ tr¸nh ®-îc c¸c vòng n-íc. 
E. Cã thÓ tr¸nh ®-îc c¸c vËt c¶n. 
Chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c c©u trªn. 
1.20. V× sao trªn ®Çu kim vµ c¸c con sè cña ®ång hå ng­êi ta l³i s¬n “ D³ quang”? 
Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau: 
A. ChÊt d¹ quang gióp ta ph©n biÖt giê mét c¸ch dÔ dµng . 
B. S¬n c¸c chÊt d¹ quang ®Ó trang trÝ cho ®ång hå ®Ñp. 
C. Ban ®ªm chÊt d¹ quang ph¸t s¸ng v× thÕ ta cã thÓ biÕt giê. 
D. S¬n c¸c chÊt d¹ quang ®Ó b¶o vÖ kim vµ c¸c con sè cña ®ång hå. 
E. ChÊt d¹ quang cã thÓ h¾t s¸ng tèt lµm ®ång hå s¸ng lªn. 
1.21. T¹i sao trªn c¸c dông cô ®o l-êng c¸c v¹ch chØ thÞ ng-êi ta l¹i s¬n cã mµu s¾c 
kh¸c víi dông cô lµ nh»m: 
A. §Ó trang trÝ c¸c dông cô. 
B. §Ó b¶o vÖ dông cô khi sö dông nhiÒu 
C. §Ó dÔ ph©n biÖt khi ®o ®¹c. 
D. §Ó g©y hÊp dÉn ng-ßi ®o ®¹c. 
E. §ª g©y chó ý khi tiÕn hµnh ®o ®¹c. 
Chon c©u ®óng nhÊt trong c¸c c©u trªn. 
1.22. M¾t chØ nh× thÊy vËt khi: 
5 
 Tóm tắt lý thuyết và bài tập vật lý lớp 7 
Ths Trần Văn Thảo – DĐ: 0934040564 Mail: tranvanthao1985.vllt@gmail.com 
A. Khi vËt ph¸t ra ¸nh s¸ng vÒ c¸c phÝa. 
B. Khi ¸nh s¸ng tõ vËt truyÒn ®i c¸c phÝa. 
C. Khi cã ¸nh s¸ng truyÒn ®Õn m¾t ta. 
D. Khi c¸c vËt ®-îc ®èt ch¸y s¸ng. 
E. Khi cã ¸nh s¸ng tõ vËt ph¸t ra thay ®æi. 
Chän c©u ®óng trªn c¸c nhËn ®Þnh trªn. 
1.23. Chän tõ thÝch hîp ®iÒn khuyÕt hoµn chØnh c©u sau: 
Trong mét m«i tr-êng trong suèt (1).... ¸nh s¸ng truyÒn theo.(2)...... 
§¸p ¸n nµo sau ®©y ®óng: 
A. (1) - kh«ng ®æi ; (2) - ®-êng th¼ng. 
B. (1) - thay ®æi ; (2) - ®-êng th¼ng. 
C. (1) - ®ång tÝnh ; (2) - ®-êng th¼ng. 
D. (1) - ®ång tÝnh ; (2) - mét ®-êng th¼ng. 
E. (1) - nh- nhau ; (2) - ®-êng th¼ng. 
1.24. Vào ban đêm, chúng ta nhìn thấy trời đầy sao. Có phải tất cả những ngôi sao 
đó đều là nguồn sáng không? Tai sao? 
1.25. Choïn caâu ñuùng : 
A-Vaät ñöôïc chieáu saùng laø nguoàn saùng. 
B-Vaät saùng töï noù khoâng phaùt ra aùnh saùng. 
C- Vaät ñöôïc chieáu saùng khoâng phaûi laø nguoàn saùng. 
D-Vaät saùng goàm nguoàn saùng vaø vaät ñöôïc chieáu saùng. 
1.26. Ñeå nhìn thaáy moät vaät : 
A- Vaät aáy phaûi ñöôïc chieáu saùng. 
B- Vaät aáy phaûi laø nguoàn saùng. 
C- Phaûi coù caùc tia saùng ñi töø vaät ñeán maét. 
D- Vaät vöøa laø nguoàn saùng, vöøa laø vaät ñöôïc chieáu saùng. 
1.27. Khi chieáu aùnh saùng ñeán moät vaät ñaët trong khoâng khí (nhö thuûy tinh), ta thaáy 
vaät trong suoát laø vì : 
A- Vaät hoaøn toaøn khoâng cho aùnh saùng ñeán maét ta. 
B- Vaät khoâng nhaän aùnh saùng chieáu ñeán. 
C- Vaät phaûn chieáu taát caû moïi aùnh saùng. 
D- Coù caùc tia saùng ñi ñeán maét nhöng maét khoâng nhaän ra. 
1.28. Moät hoïc sinh ñang ñoïc saùch. Hình naøo sau ñaây moâ taû ñuùng ñöôøng ñi cuûa tia 
saùng ? 
6 
 Tóm tắt lý thuyết và bài tập vật lý lớp 7 
Ths Trần Văn Thảo – DĐ: 0934040564 Mail: tranvanthao1985.vllt@gmail.com 
1.29. Qua hình veõ sau, em haõy giaûi thích taïi sao maét ngöôøi coù theå nhìn thaáy vaät. 
1.30. Trong caùc tröôøng hôïp sau, haõy cho bieát ñaâu laø nguoàn saùng, vaät ñöôïc chieáu 
saùng ? Traùi Ñaát, Maët Trôøi, ngoâi sao, Sao Mai, maét ngöôøi, Sao choåi. 
1.31. Em haõy tìm : 5 nguoàn saùng töï nhieân; 5 nguoàn saùng nhaân taïo. 
1.32. Em haõy keå ra caùc sinh vaät phaùt saùng maø em ñaõ bieát. 
1.33. Sôn phaûn quang laø loaïi sôn coù theå phaûn chieáu haàu heát caùc loaïi aùnh saùng. 
a) Taïi sao caùc bieån soá xe ñeàu duøng sôn phaûn quang ? 
b) Sôn phaûn quang coøn ñöôïc duøng trong caùc lónh vöïc naøo ? 
1.34. Khi nhìn leân baûng hoïc trong lôùp, ñoâi luùc em thaáy baûng bò choùi vaø khoâng ñoïc 
ñöôïc chöõ. Em haõy tìm hieåu nguyeân nhaân töø ñoù ñöa ra caùc phöông phaùp khaéc phuïc. 
1.35. Ñeå thaép saùng moät soá coâng trình (nhö caàu Mó Thuaän), ngöôøi ta duøng kó thuaät 
chieáu saùng giaùn tieáp, nghóa laø höôùng caùc ngoïn ñeøn chieáu vaøo coâng trình, ñoàng thôøi 
boá trí sao cho aùnh saùng ñeøn khoâng chieáu tröïc tieáp vaøo maét ngöôøi quan saùt. Haõy 
neâu caùc öu ñieåm cuûa kó thuaät chieáu saùng naøy. 
7 
 Tóm tắt lý thuyết và bài tập vật lý lớp 7 
Ths Trần Văn Thảo – DĐ: 0934040564 Mail: tranvanthao1985.vllt@gmail.com 
Bµi 2. Sù truyÒn ¸nh s¸ng 
I. KiÕn thøc c¬ b¶n 
- §Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng: Trong m«i tr-êng trong suèt vµ ®ång tÝnh, ¸nh 
s¸ng truyÒn theo ®-êng th¼ng. 
- §-êng truyÒn cña ¸nh s¸ng ®-îc biÓu diÔn b»ng mét ®-êng th¼ng cã h-íng gäi 
lµ tia s¸ng. 
- Chïm song song gåm c¸c tia s¸ng kh«ng giao nhau trªn ®-êng truyÒn cña chóng. 
- Chïm héi tô gåm c¸c tia s¸ng giao nhau trªn ®-êng truyÒn cña chóng. 
- Chïm ph©n kú gåm c¸c tia s¸ng loe réng ra trªn ®-êng truyÒn cña chóng. 
- Ñaët moät caây neán tröôùc hoäp, aûnh cuûa neán hieän leân boùng giaáy môø. Duøng buùt chì 
ghi laïi hình aûnh ñoù treân giaáy. 
Vaän duïng : 
8 
 Tóm tắt lý thuyết và bài tập vật lý lớp 7 
Ths Trần Văn Thảo – DĐ: 0934040564 Mail: tranvanthao1985.vllt@gmail.com 
- Em haõy duøng hoäp naøy ñeå öôùc löôïng chieàu cao moät caây ôû xa hoaëc quan saùt aûnh 
cuûa vaät ôû xa 
II. bµi tËp 
2.1. Trong một buổi tập đội ngũ, khi lớp trưởng hô “đằng trước thẳng”, em làm thế 
nào để biết mình thẳng chưa? 
2.2. Chän c©u sai trong c¸c ph¸t biÓu sau: 
A. Tia s¸ng lu«n tån t¹i trong thùc tÕ. 
B. Trong thùc tÕ ¸nh s¸ng lu«n truyÒn theo chïm s¸ng. 
C. Chïm s¸ng gåm nhiÒu tia s¸ng hîp thµnh. 
D. Chïm s¸ng lu«n ®-îc giíi h¹n bëi c¸c tia s¸ng. 
E. C¸c tia s¸ng trong chïm song song lu«n cïng h-íng. 
2.3. T×m tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn khuyÕt hoµn chØnh c©u sau: 
§-êng truyÒn cña ¸nh ¸nh s¸ng ®-îc biÓu 
diÔn b»ng:..(1)...... cã (2).... ®Þnh h-íng. 
§¸p ¸n nµo sau ®©y ®óng? 
A. (1) - a ; (2) - e 
B. (1) - a ; (2) - d 
C. (1) - b ; (2) - e 
D. (1) - c ; (2) - e 
E. (1) - b ; (2) - d 
2.4. Coù 6 baïn A, B, C, D, E, G ôû trong phoøng ñöôïc ngaên caùch bôûi moät böùc töôøng 
coù caùc loã. Em haõy cho bieát caùc baïn naøo thaáy nhau ñöôïc. 
2.5. H·y chän c©u những ®óng trong c¸c nhËn xÐt sau: 
a. ¸nh s¸ng lu«n lu«n truyÒn theo ®-êng th¼ng trong mäi m«i tr-êng. 
a. ®-ßng th¼ng 
b. ®-êng bÊt kú. 
c. ®-êng cong. 
d. Mòi tªn 
e. VÐc t¬ 
9 
 Tóm tắt lý thuyết và bài tập vật lý lớp 7 
Ths Trần Văn Thảo – DĐ: 0934040564 Mail: tranvanthao1985.vllt@gmail.com 
b. Trong n-íc ¸nh s¸ng truyÒn theo ®-êng th¼ng. 
c. Trong kh«ng khÝ ¸nh s¸ng truyÒn theo ®-êng th¼ng. 
d. ¸nh s¸ng truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo n-íc lu«n truyÒn theo ®-êng th¼ng. 
e. ¸nh s¸ng truyÒn tõ m«i tr-êng trong suèt nµy sang m«i tr-êng trong suèt kh¸c 
lu«n truyÒn theo ®-êng th¼ng. 
2.6. Dïng c¸c tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn 
khuyÕt ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau: 
a. NÕu lµ chïm (1)............. th× c¸c tia s¸ng (2)............ 
b. Mét chïm s¸ng cã c¸c tia (3) ............... ®-îc gäi 
 lµ chùm (4).................. 
2.7. Dïng c¸c tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn khuyÕt ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau: 
a. Chïm s¸ng ph©n kú ®-îc giíi h¹n bëi c¸c tia........ 
b. Chïm s¸ng song song ®-îc giíi h¹n bëi c¸c tia ...... 
c. Chïm s¸ng héi tô ®-îc giíi h¹n bëi c¸c tia............ 
2.8. §Ó kiÓm tra ®é ph¼ng cña bøc t-êng, ng-êi 
thî x©y th-êng dïng ®Ìn chiÕu lµ lµ mÆt t-êng. T¹i sao? 
2.9. Dïng ba tÊm b×a ®ôc lç ( h×nh 2.2 s¸ch gi¸o khoa vËt lý 7) vµ mét thanh thÐp 
th¼ng, nhá vµ mét ®Ìn pin. Em h·y ®-a ra ph-¬ng ¸n ®Ó kiÓm tra sù truyÒn th¼ng cña 
¸nh s¸ng. 
2.10. Dïng mét tÊm b×a cã dïi mét lç nhá ®Æt ch¾n s¸ng tr-íc mét ngän nÕn ®ang 
ch¸y vµ quan s¸t ¶nh cña nã trªn mµn? H·y vÏ c¸c ®-êng truyÒn cña c¸c tia s¸ng 
xuÊt ph¸t tõ ngän nÕn. 
2.11. H·y chän c©u ®óng nhÊt trong c¸c nhËn xÐt sau: 
A. ¸nh s¸ng lu«n truyÒn theo ®-êng th¼ng trong mäi m«i tr-êng. 
B. Trong m«i tr-êng n-íc ¸nh s¸ng truyÒn theo ®-êng th¼ng. 
C. Trong m«i tr-êng kh«ng khÝ ¸nh s¸mg truyÒn theo ®-êng th¼ng. 
D. ¸nh s¸ng truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo n-íc lu«n truyÒn theo ®-êng th¼ng. 
E. C©u B vµ C ®óng 
a. Giao nhau 
b. Loe réng ra 
c. Héi tô 
d. Giao nhau 
e. Ph©n kú 
f. Song song 
g. Kh«ng giao nhau 
a. Song song 
b. Kh«ng song song 
c. Giao nhau 
d. Kh«ng giao nhau 
e. Loe réng ra 
f. Kh«ng loe réng 
10 
 Tóm tắt lý thuyết và bài tập vật lý lớp 7 
Ths Trần Văn Thảo – DĐ: 0934040564 Mail: tranvanthao1985.vllt@gmail.com 
2.12. Dïng c¸c tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn 
khuyÕt ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau: 
Mét chïm s¸ng giíi h¹n bëi (1).......... .............. 
NÕu lµ chïm ph©n kú th× c¸c tia s¸ng (2)............ 
Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n sau: 
A. (1) - a ; (2) - b. 
B. (1) - d ; (2) - b. 
C. (1) - c ; (2) - b. 
D. (1) - e ; (2) - b. 
E. (1) - f ; (2) - b. 
2.13. Dïng c¸c tõ thÝch hîp trong khung ®Ó 
®iÒn khuyÕt ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau: 
Mét chïm s¸ng cã c¸c tia (1) ............... ®-îc gäi 
lµ chïm (2)............................... 
Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n sau: 
A. (1) - f ; (2) - f 
B. (1) - e ; (2) - f 
C. (1) - b ; (2) - f 
D. (1) - c ; (2) - f 
E. (1) - d ; (2) – f 
2.14. Dïng c¸c tõ thÝch hîp trong khung ®Ó ®iÒn khuyÕt ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau: 
a. Chïm s¸ng ph©n kú ®-îc giíi h¹n bëi c¸c tia (1)........ 
b. Chïm s¸ng song song ®-îc giíi h¹n bëi c¸c tia (2...... 
Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n sau: 
A. (1) - c ; (2) - d 
B. (1) - e ; (2) - d 
C. (1) - c ; (2) - d 
D. (1) - e ; (2) - f 
2.15. Dïng c¸c tõ thÝch hîp trong khung ®iÒn khuyÕt ®Ó hoµn chØnh c¸c c©u sau: 
a. Chïm s¸ng héi tô ®-îc giíi h¹n bëi c¸c tia (1)........ 
b. Chïm s¸ng song song ®-îc giíi h¹n bëi c¸c tia (2)...... 
Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c ®¸p ¸n sau: 
A. (1) - c ; (2) - e 
B. (1) - e ; (2) - d 
C. (1) - c ; (2) - a 
D. (1) - e ; (2) - f 
E. (1) - c ; (2) - e 
2.16. Trong moät moâi tröôøng trong suoát nhöng khoâng ñoàng ñeàu thì aùnh saùng : 
A- Luoân truyeàn theo ñöôøng thaúng. 
B- Luoân truyeàn theo moät ñöôøng cong. 
C- Luoân truyeàn theo ñöôøng gaáp khuùc. 
D- Coù theå truyeàn theo ñöôøng cong gấp khúc. 
a. Giao nhau 
b. Loe réng ra 
b. Héi tô 
c. Giao nhau 
d. Hai tia s¸ng 
e. Song song 
f. C¸c tia s¸ng 
a. Song song 
b. Kh«ng song song 
c. Giao nhau 
d. Kh«ng giao nhau 
e. Loe réng ra 
f. Kh«ng loe réng 
a.Giao nhau 
b. Loe réng ra 
c. Héi tô 
d. Giao nhau 
e. Hai tia s¸ng 
f. Song song 
g. C¸c tia s¸ng 
a. Song song 
b. Kh«ng song song 
c. Giao nhau 
d. Kh«ng giao nhau 
e. Loe réng ra 
f. Kh«ng loe réng 
11 
 Tóm tắt lý thuyết và bài tập vật lý lớp 7 
Ths Trần Văn Thảo – DĐ: 0934040564 Mail: tranvanthao1985.vllt@gmail.com 
Giải 
Trong moät moâi tröôøng trong suoát vaø ñoàng ñeàu thì aùnh saùng truyeàn theo ñöôøng 
thaúng. Trong moät moâi tröôøng trong suoát nhung khoâng d?ng d?u thì aùnh saùng coù theå 
truyeàn theo nhöõng ñöôøng cong ho?c g?p khuùc. 
2.17. Chuøm tia song song laø chuøm tia goàm : 
A- Caùc tia saùng khoâng giao nhau. 
B- Caùc tia saùng gaëp nhau ôû voâ cöïc. 
C- Caùc tia saùng khoâng hoäi tuï cuõng khoâng phaân kì. 
D- Caùc caâu A, B, C ñeàu ñuùng. 
2.18. Chuøm aùnh saùng chieáu ra töø moät caây ñeøn pin laø : 
A- Chuøm tia song song. 
B- Chuøm tia hoäi tuï. 
C- Chuøm tia phaân kì. 
D- Khoâng song song, hoäi tuï cuõng nhö phaân kì. 
2.19. Treân noøng suùng coù khe ngaém A vaø ñaàu ruoài M. Caùc boä phaän naøy duøng ñeå 
laøm gì ? 
Neáu trôøi naéng noùng, khoâng khí khoâng ñoàng ñeàu thì vieäc ngaém muïc tieâu coù coøn 
chính xaùc khoâng ? 
2.20. Haõy tìm caùc vaät phaùt ra chuøm tia hoäi tuï, chuøm tia phaân kì. 
2.21. Treân moät soá la baøn coù boä phaän ngaém ñeå xaùc ñònh höôùng. Em haõy tìm hieåu 
hoaït ñoäng cuûa boä phaän naøy. 
2.22. AÙnh saùng coù truyeàn trong chaân khoâng khoâng ? Haõy cho ví duï ñeå minh hoïa 
caâu traû lôøi cuûa em. 
2.23. Vaøo nhöõng ngaøy trôøi noùng, ñi treân ñöôøng nhöïa, em coù theå thaáy caây coái, nhaø 
cöûa naèm ngöôïc döôùi maët ñöôøng. Em haõy giaûi thích taïi sao ? 
12 
 Tóm tắt lý thuyết và bài tập vật lý lớp 7 
Ths Trần Văn Thảo – DĐ: 0934040564 Mail: tranvanthao1985.vllt@gmail.com 
Bµi 3. øng dông ®Þnh luËt truyÒn th¼ng cña ¸nh s¸ng 
I. KiÕn thøc c¬ b¶n 
- Bãng tèi n»m phÝa sau vËt c¶n, kh«ng nhËn ®-îc ¸nh s¸ng tµ nguån s¸ng truyÒn 
tíi. 
- Bãng nöa tèi n»m ë phÝa sau vËt c¶n, nhËn ®-îc ¸nh s¸ng tõ mét phÇn cña nguån 
s¸ng truyÒn tíi. 
- NhËt thùc toµn phÇn (hay mét phÇn ) quan s¸t ®-îc ë chæ cã bãng tèi ( hay nöa 
bãng tèi ) cña mÆt tr¨ng trªn tr¸i ®Êt. 
- NguyÖt thùc x¶y ra khi mÆt tr¨ng bÞ tr¸i ®Êt che khuÊt kh«ng ®-îc mÆt trêi chiÕu 
s¸ng. 
II. C¸c bµi tËp 
3.1.Vïng nöa tèi lµ: 
A. Vïng n»m sau vËt ch¾n s¸ng vµ kh«ng cã ¸nh s¸ng chiÕu tíi. 
B. Vïng chØ nhËn ®-îc ¸nh s¸ng tõ mét phÇn cña nguån s¸ng. 
C. Vïng võa cã ¸nh s¸ng chiÕu tíi võa lµ bãng ®en. 
D. Vïng n»m c¹nh v©th ch¾n s¸ng. 
E. Nã chiÕm mét phÇn lín di

Tài liệu đính kèm:

  • pdfBT_VAT_LY_7_HOC_KY_1_cuc_hay_cua_thay_Thao.pdf