Đề thi olympic trường THCS Thanh Văn môn: Vật lí 7 (năm học: 2013 - 2014)

doc 4 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1278Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi olympic trường THCS Thanh Văn môn: Vật lí 7 (năm học: 2013 - 2014)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi olympic trường THCS Thanh Văn môn: Vật lí 7 (năm học: 2013 - 2014)
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH OAI 
 ĐỀ THI OLYMPIC
 TRƯỜNG THCS THANH VĂN MÔN: Vật lí 7
 (Năm học: 2013 - 2014)
 Câu 1: (4 điểm) Biết 10 lít cát có khối lượng 15 kg.
 a) Tính thể tích của 2 tấn cát.
 b) Tính trọng lượng của một đống cát 6m3
 Câu 2. (4 điểm): Cho hai gương phẳng vuông góc với nhau, một tia sáng chiếu đến gương thứ nhất, phản xạ truyền tới gương thứ hai, rồi phản xạ.
 a) Vẽ hình minh họa?	
 b) Chứng minh tia phản xạ cuối cùng song song với tia tới ban đầu?
 c) Cho một điểm sáng S đặt trước hai gương trên. Hãy vẽ hình minh họa số ảnh của S tạo bởi hai gương?
 Câu 3: (4 điểm) Mét ng­êi cao 1,7m m¾t ng­êi Êy c¸ch ®Ønh ®Çu 10 cm. §Ó ng­êi Êy nh×n thÊy toµn bé ¶nh cña m×nh trong g­¬ng ph¼ng th× chiÒu cao tèi thiÓu cña g­¬ng lµ bao nhiªu mÐt? MÐp d­íi cña g­¬ng ph¶i c¸ch mÆt ®Êt bao nhiªu mÐt?
 Câu 4 (6 điểm): Một nguồn điện, ba bóng đèn giống nhau, một khóa K, một động cơ và dây nối.
 a)Vẽ sơ đồ mạch điện trong đó tất cả các thiết bị nối tiếp với nhau và vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu động cơ, am pe kế đo cường độ dòng điện trong mạch.
 b)Hiệu điện thế ở hai đầu động cơ là 3V và ở hai đầu mỗi đèn là 1,5V. Xác định hiệu điện thế của nguồn điện.
c)Một đèn bị cháy, các đèn còn lại có sáng không? Hiệu điện thế ở hai đầu mỗi đèn, động cơ và pin khi đó bằng bao nhiêu?
 Câu 5 (2 điểm): Ở một vùng núi người ta nghe thấy tiếng vang do sự phản xạ âm lên các vách núi. Người ta đo được thời gian giữa âm phát ra và âm nhận được tiếng vang là 1,2 giây.
 a)Tính khoảng cách giữa người quan sát và vách núi. Biết vận tốc âm trong không khí là 340m/s.
 b)Người ta có thể phân biệt hai âm riêng rẽ nếu khoảng thời gian giữa chúng là 1/10 giây. Tính khoảng cách tối thiểu giữa người quan sát và vách núi để nghe được tiếng vang.
Hết
	Duyệt của BGH	 Người ra đề
 Phạm Thị Biển
 Hướng dẫn chấm môn vật lý 7
 Câu 1.( 4 điểm)
 a) Tính thể tích của hai tấn cát.
 Tính thể tích của một tấn cát.
 1lít = 1 dm3 = m3 , tức là cứ m3 cát nặng 15 kg. 0,5 điểm
- Khối lượng riêng của cát là: D = = 1500kg/m3	 	0,5 điểm
 - Vậy 1 tấn cát = 1000kg cát cã thể tích : V = = m3. 0,5 điểm
-Thể tích 2 tấn cát là : V’ = m3	 0,5 điểm
 b) Tính trọng lượng của 6 m3 cát:
- Khối lượng cát có trong 1m3 là : 1500kg.	 0,5 điểm
- Khối lượng cát có trong 6m3 là :6.1500 = 9000kg. 0,5 điểm
- Trọng lượng của 6m3 cát là : 9000.10 = 90000N. 1 điểm
 Câu2: 4đ
 a) Hình vẽ (0,5 điểm) 	 
 G1
 M
 M1 P R 
 H 
 O K G2
 H1
 Trong đó:
- M1 đối xứng với M qua G1 
- H1 đối xứng với H qua G2 
- Đường MHKR là đường truyền cần dựng 0,5 điểm
 b) Hai đường pháp tuyến ở H và K cắt nhau tại P. 
Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có:
 0,5 điểm
Mà 
 0,5 điểm
Mặt khác 
 0,5 điểm
( Hai góc này lại ở vị trí so le trong ). Nên MH//KR ( 0,5 điểm)
 c, Vẽ hình: ( 0,5 điểm)
 G1
 S1 S 
 H O 
 G2
 S3 S2
KL: Hệ gương này cho 3 ảnh S1 , S2 , S3 (0,5 điểm)
 Câu 3: (4 điểm)
- VËt thËt AB (ng­êi) qua g­¬ng ph¼ng cho ¶nh ¶o A’B’ ®èi xøng.(0,5 điểm)	
- §Ó ng­êi ®ã thÊy toµn bé ¶nh cña m×nh th× kÝch th­íc nhá nhÊt vµ vÞ trÝ ®Æt g­¬ng ph¶i tho· m·n ®­êng ®i cña tia s¸ng nh­ h×nh vÏ (.0,5 điểm)
MIK ~ MA’B’ => IK = 	 ( 1 điểm)
 A’KH ~ A’MA => KH = ( 1 điểm)
VËy chiÒu cao tèi thiÓu cña g­¬ng lµ 0,85 m ( 0,5 điểm)
G­¬ng ®Æt c¸ch mÆt ®Êt tèi ®a lµ 0,8 m ( 0,5 điểm)
B
M
A
H
A’’’,,,,,,,,'
B'
I
K
 Câu 4: (6 điểm)
M
A
V
+
-
K
Đ1
Đ2
Đ3
 a) 2 điểm
 b)Trong đoạn mạch nối tiếp, hiệu điện thế của nguồn điện bằng tổng hiệu điện thế đặt vào các thiết bị điện nên ta có: U = 3.1,5 + 3 = 7,5V (2 điểm)
 c) Một đèn bị cháy các đèn còn lại không sáng do mạch hở. Hiệu điện thế trên mỗi đèn và động cơ bằng 0, hiệu điện thế ở hai đầu nguồn điện khi đó bằng 7,5 V. 
 (2 điểm)
 Câu 5: (2 điểm)
 a).Khoảng cách d giữa người quan sát và vách núi
 d = 340.0,6 = 204(m)	 1 điểm
 b). Khoảng cách tối thiểu giữa người quan sát và vách núi để nghe được tiếng vang: dmin = 340. 1 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docDe-Olympic-ThanhOai-Vatly7.doc