Kiểm tra học kì II môn Sinh học 7 năm học 2014 - 2015

doc 4 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 730Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì II môn Sinh học 7 năm học 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì II môn Sinh học 7 năm học 2014 - 2015
KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN SINH HỌC 7
Năm học 2014 - 2015
I. Mục tiêu đề kiểm tra: 
 1.Kiến thức:
	a) Chủ đề 1: Chương 6 - Ngành động vật có xương sống – Lớp Thú ( 8 tiết )
	b) Chủ đề 2: Chương 7 – Sự tiến hóa của động vật ( 4 tiết)
	c) Chủ đề 3: Chương 8 – Động vật và đời sống con người (6 tiết)
 2. Kĩ năng:
 Rèn luyện kỹ năng học tập và kỹ năng sống.
 3.Thái độ :
 - Học sinh có ý thức làm bài nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra.
 - Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của học sinh khi giải quyết vấn đề.
 - Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc, khoa học.
II. Hình thức kiểm tra. Tự luận (100%)
III. Ma trận đề . 
Tên Chủ đề
(nội dung chương)
Mức độ nhận thức
Cộng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng ở mức cao hơn
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1
Ngành động vật có xương sống – Lớp Thú
Dựa vào đặc điểm chính nào để phân biệt ba bộ Thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm và bộ Ăn thịt?
Lợn thuộc bộ Guốc chẳn hay bộ Guốc lẻ?
Trong lớp Thú, bộ nào duy nhất biết bay?
Trong lớp Thú, bộ nào có đặc điểm đi bằng hai chân, tứ chi thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo, ăn tạp?
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ: 
1 câu
2điểm
20%
1 câu
2điểm
20%
Chủ đề 2
Sự tiến hóa của động vật
-So sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính? Hình thức sinh sản nào ưu thế hơn?
- Trong sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, đẻ con ưu thế hơn đẻ trứng ở điểm nào?
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
1 Câu 
2điểm
20%
1 Câu 
1điểm
10%
2câu
3điểm
30%
Chủ đề 3
Động vật và đời sống con người
- Nêu những biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học?
- Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học?
- Nêu hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học.
- Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng?
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
1.5 câu
4 điểm
40%
0.5câu
1 điểm
10%
2 câu
5,0điểm
50%
Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ%:
2.5 câu
6.0 điểm
60%
1.5 câu
3.0 điểm
30%
1 câu
1.0 điểm
10%
5 câu
10 điểm
100%
IV. Đề kiểm tra:
Trường THCS Hòa Đông
Họ và tên: ............................................................... 	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
	NĂM HỌC: 2014 - 2015
Lớp: ............... 	MÔN: SINH HỌC – LỚP 7
	THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 Phút
	(không kể thời gian phát đề)
Điểm
Lời phê của giáo viên
Đề bài:
Câu 1: (2 điểm)
Dựa vào đặc điểm chính nào để phân biệt ba bộ Thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm và bộ Ăn thịt?
Lợn thuộc bộ Guốc chẳn hay bộ Guốc lẻ?
Trong lớp Thú, bộ nào duy nhất biết bay?
Trong lớp Thú, bộ nào có đặc điểm đi bằng hai chân, tứ chi thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo, ăn tạp?
Câu 2: (2 điểm)
	Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng? Nêu những biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học?
Câu 3: (3 điểm)
Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học?
Nêu hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học.
Câu 4: (2 điểm)
	So sánh hình thức sinh sản vô tính và hình thức sinh sản hữu tính? Hình thức sinh sản nào ưu thế hơn?
Câu 5: (1 điểm)
	Trong sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, đẻ con ưu thế hơn đẻ trứng ở điểm nào?
V. Đáp án.
Câu 1: (2 điểm)
Dựa vào bộ răng để phân biệt ba bộ Thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm và bộ Ăn thịt.
Lợn thuộc bộ Guốc chẳn.
Trong lớp Thú, bộ Dơi là bộ duy nhất biết bay.
Trong lớp Thú, bộ Linh trưởng có đặc điểm đi bằng hai chân, tứ chi thích nghi với sự cầm nắm, leo trèo, ăn tạp.
Câu 2: (2 điểm)
- Do moâi tröôøng nhieät ñôùi gioù muøa coù khí haäu noùng aåm töông ñoái oån ñònh neân coù ñieàu kieän soáng và nguoàn soáng ña daïng và phong phuù taïo ñieàu kieän cho ÑV thích nghi và chuyeân hoaù cao với điều kiện sống của môi trường..
- Bieän phaùp để duy trì söï ña daïng sinh hoïc :
+ Nghieâm caám ñoát phaù, khai thaùc röøng böøa baõi.
+ Nghieâm caám saên baén, buoân baùn ÑV, nhaát laø vaøo muøa sinh saûn.
+ Choáng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng.
+ ThuÇn ho¸, lai t¹o gièng ®Ó t¨ng ®é ®a d¹ng sinh häc vµ ®é ®a d¹ng vÒ loµi..
Câu 3: (3 điểm)
	- Những biÖn ph¸p ®Êu tranh sinh häc:
+ Thiªn ®Þch tiªu diÖt sinh vËt g©y h¹i.
+ Thiªn ®ich ®Î trøng kÝ sinh vµo sinh vËt g©y h¹i hay trøng s©u h¹i.
+ Sö dông vi khuÈn g©y bÖnh truyÒn nhiÔm diÖt sinh vËt g©y h¹i.
+ Gây vô sinh diệt động vật gây hại
	- Hạn chế:
	+ Chæ coù hieäu quaû ôû nôi khí haäu oån ñònh.
	+ Khoâng tieâu dieät heát sinh vaät coù haïi.
	+ Taïo ñieàu kieän cho loaøi sinh vaät coù haïi khaùc phaùt trieån.
	+ Coù theå vöøa coù ích vöøa coù haïi.
Câu 4: (2 điểm)
Sinh sản vô tính
Sinh saûn höõu tính
- Không có sự kết hợp tế bào sinh dục đực và cái.
- Hình thức sinh sản:
	+ Phân đôi cơ thể
	+ Sinh sản sinh dưỡng: mọc chồi và tái sinh
- Coù söï keát hôïp cuûa teá baøo sinh duïc ñöïc vaø caùi.
- Hình thức sinh sản:
	+ Thuï tinh ngoaøi.
	+ Thuï tinh trong.
* Hình thức sinh sản hữu tính ưu thế hơn hình thức sinh sản vô tính.
Câu 5: (1 điểm)
	Trong sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, đẻ con ưu thế hơn đẻ trứng ở:
phôi phát triển trong cơ thể mẹ nên an toàn hơn.
Phôi được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng hơn
Các điều kiện cần thiết cho sự phát triển của phôi luôn ổn định, không phụ thuộc môi trường bên ngoài

Tài liệu đính kèm:

  • docKIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC 7 2014-2015.doc