Kiểm tra chất lượng giữa học kì I môn: Toán 7 - Đề 8

doc 3 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 844Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chất lượng giữa học kì I môn: Toán 7 - Đề 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chất lượng giữa học kì I môn: Toán 7 - Đề 8
§Ò 8	 kiÓm tra chÊt l­îng gi÷a häc k× I
M«n: To¸n 7
Thêi gian lµm bµi: 90 phót
I/ Tr¾c nghiÖm: (2 ®iÓm) Chän ®¸p ¸n ®óng vµ ghi vµo bµi lµm:
 1. Trong các phân số sau, phân số nào biểu diễn số hữu tỉ 
 A.; 	 B.; 	 C.; 	 D.
 2. Kết quả của phép tính là:
 A.; 	 B.; 	 	 C.; 	 D.
 3. Tỉ lệ thức nào sau đây không thể suy ra từ đẳng thức a.b = c.d 
 A. ; 	 B. ; 	 C. ; 	 D. .
 4. Cho 3 đường thẳng , , . Biết // và . Khẳng định nào sau 
 đây là đúng:
 A. ab; 	 B. a và b cùng vông góc với c;
 C. a // b; D. a và b cùng song song với c.
 II/ Tù luËn: (8 ®iÓm) 
C©u 1(2 ®iÓm) : Thực hiện phép tính:
a) ; 	b) .
C©u 2 (1,5 ®iÓm) : Tìm x biết:
a) 	 b)
C©u 3(1,5 ®iÓm) : 
 	Một hộp đựng ba loại bi màu khác nhau. Số lượng loại bi màu xanh, bi màu 
vàng và bi màu đỏ tỉ lệ với các số 5, 7, 9. Tính số bi mỗi loại, biết số bi màu 
xanh ít hơn số bi màu vàng 4 viên.
C©u 4 (2 ®iÓm) : Cho tam giác ABC có . Qua đỉnh B của tam giác kẻ 
đường thẳng xy vuông góc với cạnh AB ( AC, By thuộc cùng một nửa mặt 
phẳng có bờ là đường thẳng chứa cạnh AB). 
 a) Chứng minh xy // AC.
 b) Biết góc . Tính số đo các góc còn lại của tam giác ABC.
C©u 5 (1 ®iÓm) : Tìm x, y biết: 
 -----------Hết---------
HD CHẤM VÀ thang ®iÓm ®Ò thi kh¶o s¸t gi÷a k× I
M«n: To¸n 7
Sè trang: 02
I/ Tr¾c nghiÖm: Mçi ý ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm.
	1 - B	; 2 - D	;	3 - A	;	 4 - A	;	
II/ Tù luËn:
C©u
ý
Néi dung
§iÓm
1
2
a)
 = 	
1
b)
. = 
=
0.5
0.5
2
1.5
a) 
Vậy .
0.5
0.5
0.5
b)
 hoặc 
 hoặc 
 hoặc 
Vậy hoặc .
0.5
0.5
0.5
3
1.5
Gọi số bi màu xanh, vàng, đỏ lần lượt là x, y, z (viên)
 và 
 Từ đó 
tìm được 
KL
0.5
0.5
0.5
4
2
A
B
C
y
x
- Vẽ hình và ghi giả thiết kết luận đúng
0.5
a)
- Ta có vuông tại A (1)
- (gt) (2)
- Từ (1) và (2) xy // AC
0.25
0.25
0.25
b)
- Có (gt) góc 
Mặt khác 
- Dựa vào tính chất tổng ba góc trong tam giác ABC hoặc 
 từ xy // AC tính được góc 
- Kết luận.
0.25
0.25
0.25
5
1
- Vì với ; với .
 khi và chỉ khi
 và 
 và 
Tìm được .
Kết luận.
0.25
0.25
0.25
0.25

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_giua_hk1_toan_7.doc