Đề khảo sát chất lượng đầu năm năm học 2015 – 2016 môn Toán lớp 7 - Trường THCS Sơn Lâm

doc 5 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 883Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đầu năm năm học 2015 – 2016 môn Toán lớp 7 - Trường THCS Sơn Lâm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng đầu năm năm học 2015 – 2016 môn Toán lớp 7 - Trường THCS Sơn Lâm
PHÒNG GD&ĐT KHÁNH SƠN
TRƯỜNG THCS SƠN LÂM
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN TOÁN – LỚP 7
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
I. Mục tiêu cần đạt: 
1) Kiến thức: HS đạt được chuẩn kiến thức trong nội dung kiến thức đã học.
2) Kỹ năng: HS có kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học để làm các bài tập.
3) Thái độ: Tự đánh giá khả năng của mình và định hướng học tập cho bản thân.
4) Năng lực cần đạt: Phát triển NL tư duy, tính toán, sáng tạo, tự học.
II. Xây dựng đề
A. MA TRẬN
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Dùng cho loại đề kiểm tra kết hợp TL và TNKQ)
 Cấp độ
Tên Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
 Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1.
Phân số. Số hữu tỉ.
- Chỉ ra được số thuộc tập số hữu tỉ.
- Cho trước một số hữu tỉ, HS chỉ ra được điểm biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số.
- Rút gọn được phân số.
- Tính toán được một cách hợp lí nhờ tính chất của phép cộng và phép nhân.
- Vận dụng được qui tắc chuyển vế để tìm x.
- Vận dụng các qui tắc tính toán, tính được một dãy các phép tính một cách hợp lí.
Số câu 
Số điểm.
Tỉ lệ%
2
1
1
0,5
2
4
1
1
6
6,5 
65%
Chủ đề 2. 
Góc
- Chỉ ra được tính chất hai góc kề bù.
- Vẽ được hình. Tính được số đo của một góc dựa vào tính chất hai góc kề bù.
Vận dụng tính chất tia phân giác, tia nằm giữa hai tia, chứng tỏ được OM ^ ON.
Số câu 
Số điểm.
Tỉ lệ%
1
0,5
1
1,25
1
0,75
3
2,5
25%
Chủ đề 3.
Hai góc đối đỉnh. Đường thẳng vuông góc. 
- Chỉ ra được định nghĩa đường trung trục của đoạn thẳng AB.
- Xác định được số đo của một góc khi biết số đo của góc đối đỉnh với nó.
Số câu 
Số điểm.
Tỉ lệ%
1
0,5
1
0,5
2
1
10%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2
20%
5
6,25
62,5%
2
1,75
17,5%
11
10
100%
B. ĐỀ KIỂM TRA
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(3 điểm) 
(Chọn đáp án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ)
Câu 1. Kết quả nào sau đây đúng?
A. ;	B. ;	C. ; 	D. 
Câu 2. Rút gọn phân số có kết quả là:
A. ;	B. ;	C. ;	D. .
Câu 3. Cho trục số: Điểm biểu diễn số hữu tỉ là điểm:
A. Q 	B. P	C. N 	D. M
Câu 4. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Biết . Kết quả nào sau đây đúng?
A. ; 	B. ;	C. ;	D. 
Câu 5. Hai góc có tổng số đo bằng 1800 gọi là	
A. hai góc phụ nhau; 	B. hai góc bù nhau;	C. hai góc kề nhau;	D.hai góc kề bù
Câu 6. Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu:
A. xy vuông góc với AB tại trung điểm I của AB.	
B. xy vuông góc với AB tại A hoặc B;	
C. xy đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB;	
D. xy vuông góc với AB;
PHẦN 2. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7. (3 điểm) Tính hợp lí:
a) 	b) 	
c) 	
Câu 8. (2 điểm) Tìm x, biết:
Câu 9. (2 điểm) Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ tia Oz sao cho. 
a) Tính số đo của .
b) Gọi OM, ON lần lượt là tia phân giác của các góc và . Chứng tỏ OM ^ ON.
C. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(3 điểm) 
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
B
D
C
D
A
PHẦN 2. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu
Nội dung
Điểm
7
3 đ
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
8
2 đ
0,5
0,5
0,5
0,5
9
2 đ
Hình vẽ đúng phần a)
0,5 
a) Vì Ox và Oy là hai tia đối nhau nên (hai góc kề bù)
Vậy 
0,25
0,25
0,25
b) Vì OM là tia phân giác của 
nên 
Tương tự: 
Lại có: OM là tia nằm giữa hai tia Ox và Oz
 ON nằm giữa hai tia Oz và Oy.
	 Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy
Do đó Oz nằm giữa hai tia OM và ON
nên Þ 
Hay OM ^ ON
0,25
0,25
0,25
Duyệt của tổ(nhóm) chuyên môn	 Người ra đề
Nguyễn Thị Phượng
PHÒNG GD&ĐT KHÁNH SƠN
TRƯỜNG THCS SƠN LÂM
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN TOÁN – LỚP 7
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(3 điểm) 
(Chọn đáp án đúng, mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ)
Câu 1. Kết quả nào sau đây đúng?
A. ;	B. ;	C. ; 	D. 
Câu 2. Rút gọn phân số có kết quả là:
A. ;	B. ;	C. ;	D. .
Câu 3. Cho trục số: Điểm biểu diễn số hữu tỉ là điểm:
A. Q 	B. P	C. N 	D. M
Câu 4. Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Biết . Kết quả nào sau đây đúng?
A. ; 	B. ;	C. ;	D. 
Câu 5. Hai góc có tổng số đo bằng 1800 gọi là	
A. hai góc phụ nhau; 	B. hai góc bù nhau;	C. hai góc kề nhau;	D.hai góc kề bù
Câu 6. Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB nếu:
A. xy vuông góc với AB tại trung điểm I của AB.	
B. xy vuông góc với AB tại A hoặc B;	
C. xy đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB;	
D. xy vuông góc với AB;
PHẦN 2. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 7. (3 điểm) Tính hợp lí:
a) 	b) 	
c) 	
Câu 8. (2,0 điểm) Tìm x, biết:
Câu 9. (2,0 điểm) Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Vẽ tia Oz sao cho. 
a) Tính số đo của .
b) Gọi OM, ON lần lượt là tia phân giác của các góc và . Chứng tỏ OM ^ ON.

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_KS_TOAN_7CO_MT_TN_TL.doc