Khảo sát chất lượng học kì i năm học 2014 - 2015 môn: Toán lớp 9

doc 2 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 1272Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Khảo sát chất lượng học kì i năm học 2014 - 2015 môn: Toán lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khảo sát chất lượng học kì i năm học 2014 - 2015 môn: Toán lớp 9
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
 THANH HÓA Môn: TOÁN – LỚP 9
 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh: .. Lớp:  Trường: ....
Số báo danh
Giám thị 1
Giám thị 2
Số phách
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm
Giám khảo 1
Giám khảo 2
Số phách
ĐỀ A
Câu 1 (2,0 điểm):
 a/ Tính: 
 b/ Giải hệ phương trình: 
Câu 2 (2,5 điểm): Cho biểu thức 
 a/ Tìm x để A có nghĩa và rút gọn A
 b/ Với giá trị nào của x thì A có giá trị âm.
Câu 3 (2,0 điểm):
 a/ Vẽ đồ thị (d) của hàm số y = 2x - 3
 b/ Tìm m để đường thẳng y = (m – 1)x + m song song với đồ thị (d) của hàm số 
 y = 2x - 3
Câu 4 (3,5 điểm): Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O) bán kính R kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). 
 a/ Chứng minh rằng: Bốn điểm A, B, O, C cùng thuộc một đường tròn.
 b/ Gọi H là giao điểm của OA và BC. Biết OA = 2R. Tính AH, OH theo R.
 c/ Từ A kẻ cát tuyến ADE bất kì (D nằm giữa A và E), tiếp tuyến tại D của đường tròn (O) cắt AB, AC theo thứ tự tại I và K. Qua điểm O kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt AB tại P và cắt AC tại Q. Chứng minh rằng IP + KQ PQ.
Bài làm 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
 THANH HÓA Môn: TOÁN – LỚP 9
 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh: .. Lớp:  Trường: ....
Số báo danh
Giám thị 1
Giám thị 2
Số phách
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm
Giám khảo 1
Giám khảo 2
Số phách
ĐỀ B
Câu 1 (2,0 điểm):
 a/ Tính: 
 b/ Giải hệ phương trình: 
Câu 2 (2,5 điểm): Cho biểu thức 
 a/ Tìm y để B có nghĩa và rút gọn B
 b/ Với giá trị nào của y thì B có giá trị âm.
Câu 3 (2,0 điểm):
 a/ Vẽ đồ thị (d) của hàm số y = - 2x + 3
 b/ Tìm m để đường thẳng y = (n + 1)x + n song song với đồ thị (d) của hàm số 
 y = - 2x + 3
Câu 4 (3,5 điểm): Từ một điểm A nằm ngoài đường tròn (O) bán kính R kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (M, N là các tiếp điểm). 
 a/ Chứng minh rằng: Bốn điểm A, M, O, N cùng thuộc một đường tròn.
 b/ Gọi H là giao điểm của OA và MN. Biết OA = 2R. Tính AH, OH theo R.
 c/ Từ A kẻ cát tuyến ABC bất kì (B nằm giữa A và C), tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) cắt AM, AN theo thứ tự tại P và Q. Qua điểm O kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt AM tại I và cắt AN tại K. Chứng minh rằng IP + KQ IK.
Bài làm 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_Khao_sat_chat_luong_lop_9_HK_I_nam_hoc_20142015_Thanh_Hoa.doc