Giáo án Lớp 4 - Tuần 12 (Bản đẹp)

doc 9 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 195Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 12 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Lớp 4 - Tuần 12 (Bản đẹp)
TuÇn 12
 Thø 2 ngµy 9 th¸ng 11 n¨m 2009 
 To¸n: Ôn tập
I/Yêu cầu:
	Rèn cho HS kỹ năng đổi đơn vị đo diện tích . giải toán có lời văn về đơn vị thời gian ; về tìm số trung bình 
II/Chuẩn bị: 
	Soạn bài tập 
III/Lên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/Ổn định:
2/Luyện tập:
 Bài 1 : Viết số thích hợp 
 1 dm2 35 cm2 = cm2 ; 5 dm2 9 cm2 = cm2
 3 dm2 40 cm2 = cm2 ; 4 dm2 8 cm2 = cm2
 234 cm2 = dm2 cm2 ; 150 cm2 = dm2 cm2
 Bài 2 : Biết 1 ngày có 24 giờ và 1 giờ có 60 phút . Hỏi 7 ngày có bao nhiêu phút ? 30 ngày có bao nhiêu phút ? 
-HS tóm tắt đề , giải vào vở ; 1 HS lên bảng .
 Bài 3 : Bài toán 
 Có hai xe chở gạo, xe 1 chở được 2150 (Kg gạo.) . Xe thứ 2 chở nhiều hơn xe thứ nhất 150 Kg . Hỏi trung bình 1 xe chở được bao nhiêu .
-Cho HS nêu cách tính diện tích hình chữ nhật , công thức tính .
-HS làm vở .
-Thu chấm vở , nhận xét .
3/nhận xét tiết học
-Thực hiện vào bảng con .
-Thực hiện theo nhóm 2 em , tóm tắt đề , rồi giải vào vở cá nhân . 
-HS thực hiện . Tìm hiểu , tóm tắt đề vào nháp . 
-Nhận dạng toán 
-Thực hiện giải
Chấm vở
-Lắng nghe .
TiÕng viÖt : «n tËp 
I.Yeâu caàu :
	-Cuûng coá cho HS veà daáu hai chaám , xaùc ñònh ñoäng töø , caâu noùi tröïc tieáp .
II.Chuaån bò :
	Soaïn ñeà baøi . Baûng phuï ghi ñeà 
III.Leân lôùp :
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/OÅn ñònh : 
2/Baøi taäp :
Baøi 1 : 
-Cho ñoïc thaàm baøi “ Vua Mi-dñaùt thích vaøng” cho bieát tac duïng cuûa daâu hai chaám.
-Goïi HS trình baøy mieäng . 
-Nhaän xeùt tuyeân döông .
Baøi 2 : Gaïch döôùi caùc ñoäng töø coù trong ñoaïn vaên sau :
 Thaàn Ñi-oâ-ni-doát hieän ra vaø phaùn : Nhaø ngöôi aõy ñeán soâng Paùc-toân , nhuùng mình vaøo doøng nöôùc , pheùp maøu seõ bieán maát vaø nhaø ngöôi seõ röõa saïch ñöôïc loøng tham .
Baøi 3 :§ieàn caùc caâu nhaân vaät tröïc tieáp noùi ôû muïc a, vaøo caùc choã troáng trong daáu ngoaëc «   » ôû muïc b ñeå coù caâu vaên hoaøn chænh 
b/Saép söûa ñi chuyeán haøng moái,ngöôøi laùi buoân Ba Tö noí vôùi veït : «   »
Nghe veït noùi ngöôøi laùi buoân thaàm nghó : « .. »
Chuù veït lieàn noùi : « . »
a/Oâng chuû laøm ôn noùi vôùi ñoàng baøo toâi laø ôû ñaây duø ñaày ñuû thöùc aên toâi vaãn gaày moøn vì nhôù röøng queâ nhôù baïn beø doøng hoï.Oâng chuû baoû baïn beø toâi haõy chæ giuùp toâi caùch naøo ñeå trôû veà queâ höông.
 Naøy veït ôi ta saép trôû veà queâ höông Trung Phi cuûa mi ,mi coù nhaén gì vôùi baø con , baïn höõu mi khoâng ?
Thaûo naøo ngöôøi ta noùi ngu nhö veït !Ñöøng hoøng tao thuaät laïi caùi möu keá chuùng baøy cho maøy.
-HS laøm vôû .
-Chaám vôû HS .
3/.Nhaän xeùt, daën doø
-Goïi HS nhaéc laïi noäi dung oân luyeän
-Thöïc hieän caù nhaân . Laøm mieäng , em khaùc boå sung.
-Thöïc hieän caù nhaân vaøo vôû , 1 hS leân baûng .
-Thöïc hieän vaøo vôû
-Laéng nghe .
-Thöïc hieän .
Khoa häc : SÔ ÑOÀ VOØNG TUAÀN HOAØN CUÛA NÖÔÙC TRONG TÖÏ NHIEÂN
 I/ Muïc tieâu Giuùp HS:
 - Hoµn thµnh s¬ ®å voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân .
 - M« t¶ voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân : chØ vµo s¬ ®å vµ nãi sù bay h¬i , ng­ng tô cña n­íc trong thiªn nhiªn.
 II/ Ñoà duøng daïy- hoïc:
 -Hình minh hoaï trang 48, 49 / SGK (phoùng to neáu coù ñieàu kieän).
 -Caùc taám theû ghi: 
	 	 Bay hôi Möa Ngöng tuï 
 -HS chuaån bò giaáy A4, buùt maøu. 
III/ Hoaït ñoäng daïy- hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1.OÅn ñònh lôùp:
2.Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 3 HS l/baûng traû lôøi caâu hoûi:
1) Maây ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo ?
2) Haõy neâu söï taïo thaønh tuyeát ?
3)H/tr/baøy v/tuaàn hoaøn cuûa n/trong töï nhieân ?
 -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3.Daïy baøi môùi:
 * Giôùi thieäu baøi: 
 * Hoaït ñoäng 1: V/tuaàn hoaøn cuûa n/trong töï nhieân.
.Muïc tieâu : Bieát chæ vaøo sô ñoà vaø noùi söï bay hôi, ngöng tuï cuûa nöôùc trong töï nhieân.
.Caùch tieán haønh : -GV toå chöùc cho HS thaûo luaän nhoùm theo ñònh höôùng. -Yeâu caàu HS quan saùt hình minh hoaï 48 / SGK vaø th/luaän traû lôøi caùc caâu hoûi:
 1) Nhöõng hình naøo ñöôïc veõ trong sô ñoà ?
2) Sô ñoà treân moâ taû hieän töôïng gì ?
3) Haõy moâ taû laïi hieän töôïng ñoù ? (Nöôùc töø suoái, laøng maïc chaûy ra soâng, bieån. Nöôùc bay hôi bieán thaønh hôi nöôùc. Hôi nöôùc lieân keát vôùi nhau taïo thaønh nhöõng ñaùm maây traéng. Caøng leân cao caøng laïnh, hôi nöôùc ngöng tuï laïi thaønh nhöõng ñaùm maây ñen naëng tróu nöôùc vaø rôi xuoáng taïo thaønh möa. Nöôùc möa chaûy traøn lan treân ñoàng ruoäng, soâng ngoøi vaø laïi baét ñaàu voøng tuaàn hoaøn.)
 -Giuùp ñôõ caùc nhoùm gaëp khoù khaên, 
 -Goïi 1 nhoùm trình baøy, caùc nhoùm khaùc boå sung, nhaän xeùt.
 -Ai coù theå vieát teân theå cuûa n/vaøo hình veõ moâ taû voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc ?
 -GV nhaän xeùt, tuyeân döông HS vieát ñuùng.
 * Keát luaän: Nöôùc ñoïng ôû ao, hoà, soâng, suoái, bieån, khoâng ngöøng bay hôi, bieán thaønh hôi nöôùc. Hôi n/bay l/cao g/laïnh taïo th/nh haït n/nhoû li ti.Chuùng k/hôïp vôùi nhau thaønh nh/ñaùm maây traéng. Chuùng caøng bay leân cao vaø caøng laïnh nen caùc haït nöôùc taïo thaønh nhöõng haït lôùn hôn maø chuùng ta nhìn thaáy laø nhöõng ñaùm maây ñen. Chuùng rôi xuoáng ñaát vaø taïo thaønh möa. Nöôùc möa ñoïng ôû ao, hoà, soâng, bieån vaø laïi kh/ngöøng b/hôi tieáp tuïc v/tuaàn hoaøn.
 * Hoaït ñoäng 2: Em veõ: “Sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân”.
.Muïc tieâu: HS vieát veõ vaø trình baøy sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân.
.Caùch tieán haønh : -GV toå chöùc cho HS hoaït ñoäng caëp ñoâi. -Hai HS ngoài c/baøn th/luaän, quan saùt hình m/hoaï trang 49 vaø t/hieän yeâu caàu vaøo giaáy A4.
 -GV giuùp ñôõ caùc em gaëp khoù khaên.
 -Yeâu caàu tranh veõ toái thieåu phaûi coù ñuû 2 muõi teân vaø caùc hieän töôïng: bay hôi, möa, ngöng tuï.
-Nhaän xeùt, t/döông nhoùm veõ ñeïp, ñuùng,coù yù t/ hay.
-Goïi HS leân gh/theû voøng t/hoaøn cuûa n/treân baûng.
 * Hoaït ñoäng 3: Troø chôi: Ñoùng vai.
.Muïc tieâu: B/caùch gi/quyeát ph/hôïp vôùi t/t/huoáng.
.Caùch tieán haønh : -GV coù theå choïn caùc tình huoáng sau ñaây ñeå tieán haønh troø chôi. Vôùi moãi tình huoáng coù theå cho 2 ñeán 3 nhoùm ñoùng vai ñeå coù ñöôïc caùc caùch giaûi quyeát khaùc nhau phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa töøng ñòa phöông.
*Tình huoáng 1: Baéc vaø Nam cuøng hoïc boãng Baéc nhìn thaáy oáng nöôùc thaûi cuûa moät gia ñình bò vôõ ñang chaûy ra ñöôøng. Theo em caâu chuyeän giöõa Nam vaø Baéc seõ dieãn ra nhö theá naøo ? Haõy ñoùng vai Nam vaø Baéc ñeå theå hieän ñieàu ñoù.
 3.Cuûng coá- daën doø:
 -GV nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông nhöõng HS, nhoùm HS tích cöïc tham gia xaây döïng baøi, nhaéc nhôû HS coøn chöa chuù yù.
 -Veà nhaø veõ laïi sô ñoà voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc.
-3 HS traû lôøi.
-HS laéng nghe.
-HS hoaït ñoäng nhoùm.
-HS vöøa trình baøy vöøa chæ vaøo sô ñoà.
1)+D/soâng nhoû chaûy ra soâng lôùn, bieån.
 +Hai beân bôø s/coù l/maïc, caùnh ñoàng.
 +Caùc ñaùm maây ñen vaø maây traéng.
 +Nhöõng gioït möa töø ñaùm maây ñen rôi xuoáng ñænh nuùi vaø chaân nuùi. Nöôùc töø ñoù chaûy ra suoái, soâng, bieån.
 +Caùc muõi teân. 
2) Bay hôi, ngöng tuï, möa cuûa nöôùc.
3)HS traû lôøi
-Moãi HS ñeàu phaûi tham gia thaûo luaän.
-HS boå sung, nhaän xeùt.
-HS leân baûng vieát teân.
 Maây ñen Maây traéng 
 Möa Hôi nöôùc
 Nöôùc 
-HS laéng nghe.
-Thaûo luaän ñoâi.
-Thaûo luaän, veõ sô ñoà, toâ maøu.
-Veõ saùng taïo.
-1 HS caàm tranh, 1 HS trình baøy yù töôûng cuûa nhoùm mình.
-HS leân baûng gheùp.
-HS nhaän xeùt.
-HS nhaän tình huoáng vaø phaân vai.
(*Tình huoáng 2: Em nhìn thaáy moät phuï nöõ ñang raát voäi vöùt tuùi raùc xuoáng con möông caïnh nhaø ñeå ñi laøm. Em seõ noùi gì vôùi baùc ?
 *Tình huoáng 3: Laâm vaø Haûi treân ñöôøng ñi hoïc veà, Laâm thaáy moät baïn ñang cho traâu vöøa uoáng nöôùc vöøa phoùng ueá xuoáng soâng. Haûi noùi: “Soâng naøy nhoû, nöôùc khoâng chaûy ra bieån ñöôïc neân khoâng sôï gaây oâ nhieãm”. Theo em Laâm seõ noùi theá naøo cho Haûi vaø baïn nhoû kia hieåu.)
ThÓ dôc : Bµi 23 HOÏC ÑOÄNG TAÙC THAÊNG BAÈNG 
 TROØ CHÔI “MEØO ÑUOÅI CHUOÄT”
I. Muïc tieâu :
 -Troø chôi : “Meøo ñuoåi chuoät” Yeâu caàu HS naém ñöôïc luaät chôi, chôi töï giaùc, tích cöïc vaø chuû ñoäng. 
 -Hoïc ñoäng taùc thaêng baèng. HS naém ñöôïc kó thuaät ñoäng taùc vaø thöïc töông ñoái ñuùng 
II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän :
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu: 
 -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.
 -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. 
 -Khôûi ñoäng: 
 +Ñöùng taïi choã xoay caùc khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai. 
 +Chaïy nheï nhaøng treân ñòa hình töï nhieân quanh saân taäp. 
 +Troø chôi: “Troø chôi hieäu leänh”. 
2. Phaàn cô baûn:
 a) Baøi theå duïc phaùt trieån chung:
 * OÂn 5 ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung 
 +Laàn 1: GV ñieàu khieån vöøa hoâ nhòp cho HS taäp vöøa quan saùt ñeå söûa sai cho HS, döøng laïi ñeå söûa neáu nhòp naøo coù nhieàu HS taäp sai. 
 +Laàn 2: Môøi caùn söï leân hoâ nhòp cho caû lôùp taäp, GV quan saùt ñeå söûa sai cho HS ( Chuù yù : Xen keõ giöõa caùc laàn taäp GV neân nhaän xeùt) 
 * Hoïc ñoäng taùc thaêng baèng 
 +Laàn 1: 
 -GV neâu teân ñoäng taùc. 
 -GV laøm maãu cho HS hình dung ñöôïc ñoäng taùc. 
 -GV vöøa laøm maãu vöøa phaân tích giaûng giaûi töøng nhòp ñeå HS baét chöôùc. 
 Nhòp 1:Ñöa chaân traùi ra sau (muõi chaân khoâng chaïm ñaát) ñoàng thôøi ñöa hai tay ra tröôùc leân cao cheách chöõ V, loøng baøn t/höôùng vaøo nhau, ngöûa ñaàu. 
Nhòp 2: Gaäp chaân veà tröôùc chaân traùi ñöa leân cao veø phía sau, hai tay dang ngang baøn tay saáp, ñaàu ngöûa thaønh tö theá thaêng baèng saáp treân chaân phaûi. 
Nhòp 3:Nhö nhòp 1. 
Nhòp 4: Veà TTCB. 
Nhòp 5 , 6, 7, 8 : Nhö nhòp 1, 2, 3, 4 nhöng ñoåi 
 Ch©n.
* GV treo tranh: HS phaân tích, tìm hieåu caùc cöû ñoäng cuûa ñoäng taùc theo tranh. 
 +Laàn 2: GV ñöùng tröôùc taäp cuøng chieàu vôùi HS, HS taäp rieâng caùc cöû ñoäng cuûa ñoäng taùc haêng baèng 2 - 3 laàn, khi HS thöïc hieän töông ñoái thuaàn thuïc thì môùi cho HS taäp phoái hôïp chaân vôùi tay. 
 +Laàn 3: GV hoâ nhòp cho HS taäp toaøn boä ñoäng taùc vaø quan saùt HS taäp. 
 +Laàn 4: Cho caùn söï lôùp leân vöøa taäp vöøa hoâ nhòp cho caû lôùp taäp theo, GV t/doõi söûa sai cho caùc em. 
 +Laàn 5: HS taäp töông ñoái thuoäc baøi GV khoâng laøm maãu chæ hoâ nhòp cho HS taäp. 
 -GV ñieàu khieån keát hôïp cho HS taäp oân caû 5 ñoäng taùc cuøng moät löôït (Xen keõ moãi ñoäng taùc taäp GV coù nhaän xeùt).
 -Caùn söï lôùp ñieàu khieån hoâ nhòp ñeå HS caû lôùp taäp.
 -GV chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån, GV quan saùt söûa chöõa sai soùt cho HS caùc toå.
 -Taäp hôïp caû lôùp ñöùng theo toå, cho caùc toå thi ñua trình dieãn. GV cuøng HS quan saùt, nhaän xeùt, ñaùnh giaù. GV söûa chöõa sai soùt, bieåu döông caùc toå thi ñua taäp toát. 
 * GV ñieàu khieån taäp laïi cho caû lôùp ñeå cuûng coá .
 b) Troø chôi : “Meøo ñuoåi chuoät”
 -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi. 
 -Neâu teân troø chôi. 
 -GV giaûi thích caùch chôi vaø phoå bieán luaät chôi. 
 -Cho HS chôi thöû vaø nhaéc nhôû HS thöïc hieän ñuùng quy ñònh cuûa troø chôi. 
 -Toå chöùc cho HS chôi chính thöùc vaø coù hình phaït vui vôù nhöõng HS phaïm luaät.
 -GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông nhöõng HS chôi töï giaùc, tích cöïc vaø chuû ñoäng. 
3. Phaàn keát thuùc:
 -Thöïc hieän caùc ñoäng taùc thaû loûng. 
 -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc. 
6 – 10 phuùt
1 – 2 phuùt
2 – 3 phuùt
1 – 2 phuùt 
18 – 22 phuùt
12 – 14 phuùt
2 laàn moãi ñoäng taùc 
 2 x 8 nhòp 
4 – 5 laàn 
1 – 2 laàn
5 – 6 phuùt
1 laàn 
4 – 6 phuùt 
 1 phuùt 
 1 phuùt 
1 – 2 phuùt
1 phuùt
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo. 
====
====
====
====
5GV
-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
========== 
==========
========== 
==========
 5GV
========== 
==========
========== 
==========
 5GV
-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.
T1
T2
T3
T4
5GV
= ===
= 5GV ===
= ===
= ===
= ===
==========
==========
==========
==========
5GV
5GV
-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc.
==== 
==== 
==== 
==== 
5GV
-GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø.
*******************************************************************************
 Thø 4 ngµy 11 th¸g 11 n¨m 2009 
 To¸n : ¤n tập 
I. Môc tiªu : Gióp HS cñng cè thªm vÒ :
 - §Ò xi mÐt vu«ng,mÐt vu«ng 
 - Nh©n 1 sè víi mét tæng.
 - Th/haønh tính nhanh.
II. Ho¹t ®éng : 
Bµi 1. §iÒn dÊu thÝch hîp vµo dÊu chÊm
 6 dm2 ......590cm2 17 dm2 ......1700cm2 
 4 m2 ......500dm2 8 m2 ......79999cm2 
 800cm2 ......7dm2 70000cm2 ......703dm2 
 90000cm2 ......9m2 40000 dm2 ......401m2 
Häc sinh lµm bµi – NhËn xÐt – GV ch÷a bµi
Bµi 2: TÝnh theo 2 c¸ch 
 a, 9 x ( 25 +33 ) b. 8 x (63 +25 )
 c. 9 x (25 -22) d. 7 x (65 -57 )
Häc sinh lµm bµi – NhËn xÐt – GV ch÷a bµi
Bµi 3: Mét cöa hµng cã 35 bao g¹o, mçi bao nÆng 50 kg. Cöa hµng ®· b¸n ®i 7 bao . Hái cña hµng cßn bao nhiªu kg g¹o?
Häc sinh lµm bµi – NhËn xÐt – GV ch÷a bµi
Bµi 4: TÝnh nhanh :
25 x5 + 25 x 4
12 x 25 + 88 x 25
15x35 + 35 x 85
Häc sinh lµm bµi – NhËn xÐt – GV ch÷a bµi
TiÕng ViÖt: ¤n tËp
I.Yeâu caàu :-Cuûng coá cho HS veà tính töø , vieát ñuùng chính taû moät soá tieáng coù aâm r , d , gi , vieát caâu .
II.Chuaån bò : Soaïn ñeà baøi . Baûng phuï ghi ñeà 
III.Leân lôùp : 
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1/OÅn ñònh : 
2/Baøi taäp :
-GV neâu ñeà baøi
 Baøi 1 : 
-Tìm töø hoaëc thaønh ngöõ coù tieáng baét ñaàu baèng chöõ caùi r , d , gi .
-Cho HS neâu mieäng maãu 2-3 töø
-Cho laøm vôû .
-Goïi HS trình baøy mieäng .
-Nhaän xeùt tuyeân döông .
Baøi 2 : 
 Xaùc ñònh tính töø coù trong ñoaïn vaên sau : 
a)Bình yeâu nhaát ñoâi baøn tay meï . Tay meï khoâng traéng ñaâu .Baøn tay meï raùm naéng , caùc ngoùn tay gaày gaày , xöông xöông .
b)Ñaø Laït phaûng phaát tieát trôøi cuûa muøa thu . Vôùi saéc thaùi xanh bieác vaø khoâng gian khoaùng ñaõng meânh moâng , quanh naêm khoâng bieát ñeán maët trôøi choùi chang muøa heø .
-Goïi HS neâu laïi khaùi nieäm tính töø .
-HS laøm vôû
-Chaám söûaõ baøi.
Baøi 3 :
 Vieát 2 caâu noùi veà quyeån saùch Tieáng Vieät cuûa em coù duøng tính töø dung ñeå taû hình daùng , kích thöôùc, maøu saéc 
-Cho HS nhìn saùch Tieáng Vieät ( vôùi hoïc sinh TB, yeáu )
-Goïi HS neâu mieäng .
-HS khaùc nhaän xeùt, GV nhaän xeùt , ghi ñieåm . 
 3/.Nhaän xeùt, daën doø
-Goïi HS nhaéc laïi noäi dung oân luyeän
-Thöïc hieän caù nhaân . Laøm vaøo vôû .
-2-3 em traû lôøi.
-Thöïc hieän caù nhaân , 1 hS leân baûng laøm baûng phuï.
-Thöïc hieän neâu mieäng.
-Thöïc hieän
-Laéng nghe 
-Thöïc hieän
-Laéng nghe 
-Laéng nghe .
-Thöïc hieän .
-Laéng nghe.
 Anh v¨n : C« HiÒn d¹y 
ThÓ dôc : Bµi 24 HOÏC ÑOÄNG TAÙC NHAÛY.TROØ CHÔI “ MEØO ÑUOÅI CHUOÄT ”
I. Muïc tieâu :
 -Troø chôi: “Meøo ñuoåi chuoät” Yeâu caàu HS tham gia chôi. 
 -Hoïc ñoäng taùc thaêng baèng . HS naém ñöôïc kó thuaät ñoäng taùc vaø thöïc töông ñoái ñuùng. 
II. Ñaëc ñieåm – phöông tieän : 
III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp:
Noäi dung
Ñònh löôïng
Phöông phaùp toå chöùc
1 . Phaàn môû ñaàu: 
 -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só soá.
 -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. 
 -Khôûi ñoäng: 
 +Ñöùng taïi choã xoay caùc khôùp coå chaân, coå tay, ñaàu goái, hoâng, vai. 
 +Giaäm chaân taïi choã, voã tay vaø haùt. 
 +Troø chôi: “Troø chôi hieäu leänh”.
2. Phaàn cô baûn:
 a) Troø chôi : “Meøo ñuoåi chuoät”
 -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi. 
 -Neâu teân troø chôi. 
 -GV giaûi thích laïi c/chôi vaø phoå bieán luaät chôi. 
 -Cho HS chôi thöû vaø nhaéc nhôû HS thöïc hieän ñuùng quy ñònh cuûa troø chôi. 
 -Toå chöùc cho HS chôi chính thöùc vaø coù hình phaït vui vôùi nhöõng HS phaïm luaät.
 -GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông nhöõng HS chôi töï giaùc, tích cöïc vaø chuû ñoäng. 
 b) Baøi theå duïc phaùt trieån chung:
*OÂn 6 ñ/taùc cuûa baøi t/duïc phaùt trieån chung ñaõ hoïc 
 +Laàn 1: GV ñieàu khieån vöøa hoâ nhòp cho HS taäp vöøa quan saùt ñeå söûa sai cho HS, döøng laïi ñeå söûa neáu nhòp naøo coù nhieàu HS taäp sai. 
 +Laàn 2: Môøi caùn söï leân hoâ nhòp cho caû lôùp taäp, GV quan saùt ñeå söûa sai cho HS (Chuù yù: Xen keõ giöõa caùc laàn taäp GV neân nhaän xeùt). 
 +GV chia toå taäp luyeän do toå tröôûng ñieàu khieån, GV quan saùt söûa chöõa sai soùt cho HS caùc toå.
 +Taäp hôïp caû lôùp ñöùng theo toå, cho caùc toå thi ñua trình dieãn. GV cuøng HS quan saùt, nhaän xeùt, ñaùnh giaù. GV söûa chöõa sai soùt, bieåu döông caùc toå thi ñua taäp toát. 
 * Hoïc ñoäng taùc nhaûy:
 +Laàn 1: GV neâu teân ñoäng taùc. 
 -GV laøm maãu cho HS hình dung ñöôïc ñoäng taùc. 
 -GV vöøa laøm maãu vöøa phaân tích giaûng giaûi töøng nhòp ñeå HS baét chöôùc. 
 Nhòp 1:Baät nhaûy ñoàng thôøi taùch chaân, khi rôi xuoáng ñöùng hai chaân roäng baèng vai, hai tay ñöa ra tröôùc cheách thaáp vaø voã tay. 
 Nhòp 2:Baät nhaûy veà tö theá chuaån bò. 
 Nhòp 3:Nhö nhòp 1, nhöng hai tay voã treân cao, ngöûa ñaàu. 
Nhòp 4: Nhö nhòp 2. 
Nhòp 5 , 6, 7, 8 : Nhö nhòp 1, 2, 3, 4.
 * GV treo tranh: HS phaân tích, tìm hieåu caùc cöû ñoäng cuûa ñoäng taùc theo tranh. 
 +Laàn 2: GV ñöùng tröôùc taäp cuøng chieàu vôùi HS, HS taäp rieâng caùc cöû ñoäng cuûa ñoäng taùc nhaûy 2 - 3 laàn, khi HS thöïc hieän töông ñoái thuaàn thuïc thì môùi cho HS taäp phoái hôïp chaân vôùi tay. 
 +Laàn 3: GV hoâ nhòp chaäm cho HS taäp toaøn boä ñoäng taùc vaø quan saùt HS taäp. Cöù nhö theá GV hoâ taêng daàn toác ñoä ñeå HS thöïc hieän cho ñeán khi hoâ nhòp coù toác ñoä vöøa phaûi. 
 +Laàn 4: Cho caùn söï lôùp leân vöøa taäp vöøa hoâ nhòp cho caû lôùp taäp theo, GV theo doõi söûa sai cho caùc em. 
 +Laàn 5: HS taäp töông ñoái thuoäc baøi GV khoâng cho laøm maãu chæ hoâ nhòp cho HS taäp roài choïn moät vaøi HS leân thöïc hieän 1 laàn cho caû lôùp xem, GV cuøng caû lôùp nhaän xeùt, tuyeân döông kòp thôøi. 
 -GV ñieàu khieån cho HS taäp hoaøn chænh ñoäng taùc vöøa hoïc. 
 - GV ñieàu khieån keát hôïp cho HS taäp oân 7 ñoäng taùc cuøng moät löôït (Xen keõ moãi ñoäng taùc taäp GV coù nhaän xeùt).
 3. Phaàn keát thuùc: 
 -HS chaïy nheï nhaøng 1 voøng quanh saân taäp. 
 -Thöïc hieän taäp caùc ñoäng taùc thaû loûng. 
 -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc. 
 -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc vaø giao baøi taäp veà nhaø.
6 – 10 phuùt
1 – 2 phuùt
1 phuùt
1 – 2 phuùt 
1 – 2 phuùt 
18 – 22 phuùt
5 – 6 phuùt
1 laàn 
12 – 14 phuùt
2 laàn moãi ñoäng taùc 
 2 x 8 nhòp 
5-6 phuùt
7-8 phuùt
1 – 2 laàn 
4 – 6 phuùt
1 phuùt 
4-6 phuùt
1 – 2 phuùt 
1 – 2 phuùt
-Lôùp tröôûng taäp hôïp lôùp baùo caùo. 
====
====
====
====
 5GV
-HS ñöùng theo ñoäi hình 4 haøng ngang.
==========
==========
==========
==========
5GV
-HS ñöùng theo ñoäi hình voøng troøn. 
5GV
==========
==========
==========
==========
 5GV
-Hoïc sinh 4 toå chia thaønh 4 nhoùm ôû vò trí khaùc nhau ñeå luyeän taäp.
T1
T2
T3
T4
5GV
= ===
 = 5GV ===
= ===
= ===
= ===
==========
==========
==========
==========
5GV
5GV
-Ñoäi hình hoài tónh vaø keát thuùc.
==== 
==== 
==== 
==== 
5GV
***********************************HÕt *********************************

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_tuan_12_ban_dep.doc