Đề thi violympic Toán Lớp 4 - Vòng 12 - Năm học 2013-2014

docx 3 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/07/2022 Lượt xem 18Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi violympic Toán Lớp 4 - Vòng 12 - Năm học 2013-2014", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi violympic Toán Lớp 4 - Vòng 12 - Năm học 2013-2014
ĐỀ THI VIOLYPIC TOÁN
VÒNG 12 - LỚP 4 - 2013-2014 (11/02)
1
BÀI THI SỐ 3 :
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Tìm s ố b ị chia c ủa mộ t phép chia có dư biết số chia là s ố l ớn nh ất có một ch ữ s ố, thươ ng là số l ẻ nh ỏ nh ất có ba chữ số khác nhau và số dư là số dư l ớ n nh ất có
thể có. Trả l ờ i:
Số bị chia của phép chia Câu 2:
Tính diện tích của hình chữ nhật có chu vi bằng 326cm, chiều dài hơn chiều rộng 15cm.Trả l ờ i:Diện tích của hình chữ nhật đó là
2
Câu 3:
Lầ n thứ nhấ t bác Thanh nhập về 105 bao gạo, lần thứ hai bác nhập về 178 bao gạ o. Mỗ i bao gạo đự ng 25kg. Tính số gạo bác Thanh nhập về c ả hai lần.
Trả l ờ i:
Số gạ o bác Thanh đã nhập về trong cả hai lần là kg. 
Câu 4:
Tìm số biết số đó chia hết cho cả 2 ; 5 và 9. Trả l ời:
Số cần tìm 
Câu 5:
Mộ t phép chia hết có th ương b ằng 5537. Nếu giữ nguyên số b ị chia và gấp số chia lên 49 lần thì thương mới bằng bao nhiêu?
Trả lờ i:Thương củ a phép chia mới là 
Câu 6:
Mộ t hình bình hành có diện tích bằng 86436 và độ dài đáy bằng 588m. Hỏ i độ dài đáy của hình bình hành gấp mấy lần chiều cao của nó? 
Trả lời:
Độ dài đáy củ a hình bình hành gấp chiều cao của nó số lần Câu 7:
Mộ t hình bình hành có diện tích bằng 35088 và chiều cao là 136dm. Tính độ dài đáy của hình bình hành đó.
Trả lời:
Độ dài đáy của hình bình hành đó là . Câu 8:
Khi thự c hiện một phép nhân, lẽ ra ph ải nhân s ố 1975 với 39, bạn Huyền sơ ý viết nhầm số 1975 thành số 1957. Hỏi tích giảm đi bao nhiêu đơn vị?
Trả l ời:Tích giảm đi đơ n vị. Câu 9: 
Khi chia s ố tự nhiên A cho 48 thì có dư 29, còn khi chia số A cho 24 thì ta được phép chia có thương bằ ng 37 và còn dư . Tìm số A.
Trả l ời: Số A là
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10: So sánh:
3

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_violympic_toan_lop_4_vong_12_nam_hoc_2013_2014.docx