Đề thi học kì II Sinh học lớp 7 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Tô Hiệu

doc 4 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 15/01/2021 Lượt xem 369Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì II Sinh học lớp 7 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Tô Hiệu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì II Sinh học lớp 7 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Tô Hiệu
Tiết 67
KIỂM TRA HỌC KỲ II
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Kiểm tra đánh giá nhận thức của hs về: lớp lưỡng cư, chim, thú và sự tiến hoá của động vật.
2. Kỹ năng:
Hs có kĩ năng làm bài kiểm tra cận thận, chính xác, tư duy loggic
3. Thái độ: 
Nhận thức đúng đắn về bộ môn sinh học.
II. MA TRẬN 
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng 
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Ngành Động vật có xương sống
18 tiết
-Biết được đặc điểm hệ tuần hoàn và nhận biết được một số đặc điểm đặc trưng của các lớp ĐVCXS
-
- Trình bày được đặc điểm chung của lớp thú
Phân tích tính ưu việt của hình thức sinh sản: đẻ con, phôi phát triển trực tiếp có nhau thai.
7đ = 70 %
29%=2đ
29%=2đ
42%=3đ
Sự tiến hóa của động vật
.
Hiểu dược ý nghĩa của cây phát sinh giới động vật
10%=1đ
100%=1đ
Động vật và đời sống con người
6 tiết
Biết được một số loài thiên địch và cách sử dụng chúng ở địa phương.
 2đ = 20%
100%=2đ
Tổng số câu
Số điểm
3câu
4đ=40%
1 câu
1đ=10%
2 câu
5đ=50%
III. ĐỀ 
A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 
C©u 1: ( 1 ®) Chän néi dung ë cét B sao cho phï hîp víi néi dung ë cét A ®Ó điền kết quả vào cét tr¶ lêi(C) .
C¸c líp ®éng vËt cã xương sống(A)
§Æc ®iÓm hÖ tuÇn hoµn(B)
Tr¶ lêi
(C)
1. Líp C¸
a. Tim 3 ng¨n, cã v¸ch hôt ng¨n t©m thÊt, 2 vßng tuÇn hoµn, m¸u nu«i c¬ thÓ Ýt pha h¬n.
1-
2. Líp lưỡng cư 
b. Tim 4 ng¨n, 2 vßng tuÇn hoµn, m¸u ®á tươi nu«i c¬ thÓ.
2-
3. Líp Bß s¸t
c. Tim 2 ng¨n, 1 vßng tuÇn hoµn, m¸u ®á tươi nu«i c¬ thÓ.
3-
4. Líp Chim
d. Tim 3 ng¨n, 1 vßng tuÇn hoµn, m¸u pha nu«i c¬ thÓ.
4-
Câu 2(1đ) Em hãy chọ những từ ngữ sau đây để điền vào chỗ trống cho thích hợp: ( Thằn lằn, Lưỡng cư, Chim bồ câu, Thỏ).
	1. .. là động vật có xương sống có cấu tạo thích nghi với điều kiện sống vừa ở cạn, vừa ở nước.
	2. .. có những đặc điểm phù hợp với đời sống hoàn toàn ở cạn.
	3. .. là động vật hằng nhiệt, thích nghi với đời sống bay lượn
	4. .. Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
B. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1(2điểm): Em hãy kể tên một số loài thiên địch .Ở địa phương em thường sử dụng những loài thiên địch nào để tiêu diệt sinh vật có hại?
Câu 2(2 điểm): Trình bày những đặc điểm chung của lớp thú.
Câu 3(3 điểm): Phân tích tính ưu việt của hình thức sinh sản ở thú: đẻ con, phôi phát triển trực tiếp có nhau thai, nuôi con bằng sữa mẹ?
b) Câu 4(1 điểm): Cây phát sinh giới động vật có ý nghĩa gì.
IVĐÁP ÁN
A. TRẮC NGHIỆM
Câu 1:Học sinh trả lời đúng mỗi câu ghi 0,25 điểm 
1-c 2-d 3-a 4-b
Câu 2: Học sinh điền đúng mỗi từ ghi 0,25 điểm
	1. Lưỡng cư
	2. Thằn lằn
	3. Chim bồ câu
	4. Thỏ
B. TỰ LUẬN
Câu 1: 2đ mối ý 1đ
-Kể được ít nhất 2 loài thiên địch ở địa phương.
-Loài thiên địch được sử dụng ở địa phương
Câu 2: 2đ Là ĐV có xương sống có tổ chức cao nhất có các đặc điểm chung là: 0,5đ
Mỗi ý 0,25 đ
-Thai sinh và nuôi con bằng sữa. 
-Có lông mao. 
-Bộ răng phân hoá 3 loại. 
-Tim 4 ngăn, 
-Là động vật hằng nhiệt. 
-Bộ não phát triển
Câu 3: 3đ
HS nêu được mỗi ý đúng: (1đ )
- Thai sinh không phụ thuộc vào lượng noãn hoàng có trong trứng như ĐVCXS đẻ trứng. 
- Phôi được phát triển trong bụng mẹ an toàn và điều kiện sống thích hợp cho sự phát triển
- Con được nuôi bằng sữa mẹ không phụ thuộc vào nguồn thức ăn trong tự nhiên,tỉ lệ sống sót của con non cao hơn.
Câu 4: 1 đ - Cây phát sinh ĐV phản ánh nguồn gốc, chiều hướng tiến hoá của động vật, quan hệ họ hàng giữa các loài động vật.
Trường THCS Tô Hiệu
Họ và Tên:......................................................
Lớp: 7A.....
KIỂM TRA HK II (2015-2016)
MÔN: SINH HỌC 7
TG: 45’
Điểm
Lời phê của thầy (cô)
A. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) 
C©u 1: ( 1 ®) Chän néi dung ë cét B sao cho phï hîp víi néi dung ë cét A ®Ó điền kết quả vào cét tr¶ lêi(C) .
C¸c líp ®éng vËt cã xương sống(A)
§Æc ®iÓm hÖ tuÇn hoµn(B)
Tr¶ lêi
(C)
1. Líp C¸
a. Tim 3 ng¨n, cã v¸ch hôt ng¨n t©m thÊt, 2 vßng tuÇn hoµn, m¸u nu«i c¬ thÓ Ýt pha h¬n.
1-
2. Líp lưỡng cư 
b. Tim 4 ng¨n, 2 vßng tuÇn hoµn, m¸u ®á tươi nu«i c¬ thÓ.
2-
3. Líp Bß s¸t
c. Tim 2 ng¨n, 1 vßng tuÇn hoµn, m¸u ®á tươi nu«i c¬ thÓ.
3-
4. Líp Chim
d. Tim 3 ng¨n, 1 vßng tuÇn hoµn, m¸u pha nu«i c¬ thÓ.
4-
Câu 2(1đ) Em hãy chọ những từ ngữ sau đây để điền vào chỗ trống cho thích hợp: ( Thằn lằn, Lưỡng cư, Chim bồ câu, Thỏ).
	1. .. là động vật có xương sống có cấu tạo thích nghi với điều kiện sống vừa ở cạn, vừa ở nước.
	2. .. có những đặc điểm phù hợp với đời sống hoàn toàn ở cạn.
	3. .. là động vật hằng nhiệt, thích nghi với đời sống bay lượn
	4. .. Có hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa mẹ
B. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1(2điểm): Em hãy kể tên một số loài thiên địch .Ở địa phương em thường sử dụng những loài thiên địch nào để tiêu diệt sinh vật có hại?
Câu 2(2 điểm): Trình bày những đặc điểm chung của lớp thú.
Câu 3(3 điểm): Phân tích tính ưu việt của hình thức sinh sản ở thú: đẻ con, phôi phát triển trực tiếp có nhau thai, nuôi con bằng sữa mẹ?
b) Câu 4(1 điểm): Cây phát sinh giới động vật có ý nghĩa gì.

Tài liệu đính kèm:

  • docHK2_2015_2016.doc