Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2011-2012 môn thi: Vật lí 7 thời gian làm bài 150 phút

doc 3 trang Người đăng TRANG HA Lượt xem 1628Lượt tải 6 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2011-2012 môn thi: Vật lí 7 thời gian làm bài 150 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2011-2012 môn thi: Vật lí 7 thời gian làm bài 150 phút
UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
PHềNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2011-2012
MễN THI: VẬT LÍ 7
Thời gian làm bài 150 phỳt
Bài 1.(2 điểm)
Hai bạn Bỡnh và Sơn cú một ống bằng thộp dài 25,5 m. Khi Bỡnh dựng bỳt gừ một lần vào một đầu ống thỡ Sơn đặt tai ở đầu kia ống nghe được hai tiếng gừ cỏch nhau 0,0708s
 a) Giải thớch tại sao gừ một tiếng mà lại nghe được hai tiếng?
 b)Tỡm vận tốc truyền õm trong thộp biết vận tốc truyền õm trong khụng khớ là 340m/s
Bài 2.(1,5 điểm)
	Hai con lắc a và b dao động trong cùng điều kiện, con lắc a trong 10 giây thực hiện được 100 dao động, con lắc b trong 5 giây thực hiện được 60 dao động. Hỏi:
	a) Tần số dao động của hai con lắc a và b là bao nhiêu?
	b) Con lắc nào dao động nhanh hơn?
	c) Con lắc nào có chiều dài của dây dài hơn?
.
S
B
C
A
60o
Bài 3.(2 điểm)
	Hai gương phẳng giống nhau AB và AC được đặt hợp với nhau một gúc 60o, mặt phản xạ hướng vào nhau (A, B, C tạo thành một tam giỏc đều) như hỡnh vẽ (Hỡnh 1). 
	Một nguồn sỏng điểm S di chuyển trờn đoạn BC. Ta chỉ xột trong mặt phẳng hỡnh vẽ. Gọi S1 là ảnh của S qua AB, S2 là ảnh của S1 qua AC.
Hỡnh 1
	a) Hóy nờu cỏch vẽ đường đi của tia sỏng phỏt ra từ S, phản xạ lần lượt trờn AB, AC rồi quay về S.
	b) Chứng tỏ rằng độ dài đường đi trờn bằng SS2.
Bài 4.(2 điểm)
	Một chiếc vũng Bạc mạ Vàng cú khối lượng 64,76g và thể tớch 6cm3. Tỡm khối lượng lớp Vàng đó mạ, biết khối lượng riờng của Bạc là 10,5g/cm3 và của Vàng là 19,3g/cm3 
A
1
2
3
Đ1
Đ2
+
-
K
Bài 5.(2,5 điểm)
	Cho mạch điện cú sơ đồ như hỡnh vẽ (Hỡnh 2). Khi cụng tắc K đúng, cỏc đốn Đ1 và Đ2 đều sỏng.
Hỡnh 2
	a) Ampe kế, đốn Đ1, Đ2 được mắc với nhau như thế nào? Khi ampe kế chỉ 0,3A, hóy tớnh cường độ dũng điện qua đốn Đ1 và Đ2.
	b) Mắc vụn kế V vào hai điểm 1 và 3, lỳc này vụn kế chỉ 5,2V, mắc vụn kế V2 vào hai điểm 2 và 3, lỳc này vụn kế V2 chỉ 3,6V. Tớnh hiệu điện thế giữa hai đầu Đ1 (vẽ lại sơ đồ mạch điện với cỏc vụn kế V và V2)
	c) Nếu thay nguồn điện đó cho bằng nguồn điện khỏc, sao cho số chỉ của vụn kế V là 6V thỡ độ sỏng của cỏc đốn sẽ thay đổi như thế nào? Giải thớch ?
Họ và tờn thớ sinh: .........................................................SBD: ......................
HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN
MễN VẬT Lí LỚP 7
NĂM HỌC 2011 - 2012
BÀI
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1
(2 điểm)
a)Hai tiếng gừ mà Sơn nghe thấy được là:
- Âm trong khụng khớ
- Âm trong thộp
b) Quóng đường truyền õm trong cả hai cỏch là như nhau bằng 25,5 m
Thời gian õm truyền trong khụng khớ là 25,5/340=0,075s
Vận tốc truyền õm trong thộp(chất rắn) lún hơn khụng khớ(chất khớ) nờn thời gian truyền õm trong thộp ớt hơn. 
Thời gian truyền õm trong thộp sẽ là 0,075 - 0,0708 = 0,0042s
Vận tốc truyền õm trong thộp sẽ là 25,5/0,0042 = 6071m/s
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
(1,5 điểm)
Tần số dao động của con lắc a là: Hz
Tần số dao động của con lắc b là: Hz
Con lắc b có tần số dao động lớn hơn nên dao động nhanh hơn.
Con lắc a dao động chậm hơn nên có chiều dài của dây dài hơn.
0,25
0,25
0,5
0,5
3
(2 điểm)
- Nhận xét: 
+ Tia sáng JS có đường kéo dài ra phía sau phải đi qua S2 (ảnh của S1 tạo bởi gương AC).
+ Tia sáng IJ có đường kéo dài ra phía sau phải đi qua S1 (ảnh của S tạo bởi gương AB).
.
S
B
C
A
60o
.
.
I
J
S1
S2
- Do đó ta có cách vẽ như sau: 
+ Vẽ ảnh S1 của S qua AB và ảnh S2 của S1 qua AC.
+ Kẻ SS2 cắt AC tại J, kẻ S1J cắt AB tại I, kẻ SI.
Vậy SI, IJ và JS là ba đoạn của tia sáng cần dựng.
- Hình vẽ đúng.
0,25
0,5
0,5
Tổng độ dài ba đoạn: SI + IJ + JS = S1I + IJ + JS = S1J + JS = S2J + JS = SS2
Vậy SI + IJ + JS = SS2 (đpcm). 
0,5
0,25
4
(2 điểm)
Gọi khối lượng Vàng là x(g) đ khối lượng Bạc là 64,76 - x
(Điều kiện: 0 < 64,76)
Áp dụng cụng thức 
Thể tớch Vàng + thể tớch bạc = 6cm3. Hay: 
Từ đú tớnh được (g)
Vậy khối lượng Vàng là 3,86g
0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,25
5
(2,5 điểm)
 Ampe kế, đèn Đ1 và Đ2 được mắc nối tiếp với nhau.
Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch.
Ta có I = I1 = I2 = IA = 0,3 A
Vậy cường độ dòng điện qua đèn Đ1 và Đ2 là 0,3 A.
0,25
0,5
1
2
3
Đ1
Đ2
+
-
K
A
V2
V
b) Vẽ sơ đồ với vôn kế V và V2 đúng.
Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện và hiệu điện thế giữa hai đầu ngoài cùng của 2 bóng đèn nên: U13 = UV = 5,2 V
Vôn kế V2 đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2 nên: 
U23 = UV2 = 3,6 V
Vì Đ1 nt Đ2 nên U13 = U12 + U23 ị U12 = U13 - U23 = 5,2 - 3,6 = 1,6V
0,25
0,25
0,25
0,5
c) Nếu thay nguồn điện đã cho bằng nguồn điện khác sao cho số chỉ của vôn kế V là 6V thì đèn Đ1 và Đ2 sáng hơn vì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện qua bóng đèn càng lớn, đèn càng sáng.
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi hsg.doc