Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Phòng GD & ĐT Lương Tài (Có đáp án)

doc 6 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 05/07/2022 Lượt xem 480Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Phòng GD & ĐT Lương Tài (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Lịch sử Lớp 9 - Năm học 2015-2016 - Phòng GD & ĐT Lương Tài (Có đáp án)
 UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 9
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC: 2015- 2016 
 Môn thi: Lịch sử 9 
 Ngày thi: 03/12/2015 
 Thời gian làm bài:120 phút (Không kể thời gian giao đề)
PHẦN A: LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Câu 1: (1,5 điểm)
 Mục tiêu đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La- tinh sau Chiến tranh thế giới hai? Những sự kiện tiêu biểu trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La- tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 80 của thế kỉ XX.
Câu 2: (1,5 điểm)
 Từ những năm 40 của thế kỷ XX, loài người đã bước vào cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật với nhiều thành tựu kì diệu có ý nghĩa và tác động lớn đối với đời sống của con người.
 a. Nêu tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật thế giới từ những năm 40 của thế kỉ XX đến nay. 
 b. Từ những tác động tiêu cực trên, theo em có những vấn đề cấp bách nào đặt ra cho chúng ta hiện nay cần phải giải quyết ? 
PHẦN B: LỊCH SỬ VIỆT NAM
Câu 3:(3 điểm)
 Trình bày thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp mới sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Vai trò của các giai cấp đó được xác định như thế nào trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
Câu 4:(4 điểm)
 a/ Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. 
 b/ Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nêu những mốc lớn có tính chất bước ngoặt đánh giá thắng lợi từng bước của nhân dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
************Hết***********
( Đề thi gồm có 01 trang)
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
 Họ và tên thí sinh:.. , Số báo danh:
 UBND HUYỆN LƯƠNG TÀI HƯỚNG DẪN ĐÁP ĐÁN CHẤM
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn thi: Lịch sử 9
 Năm học: 2015- 2016
 Ngày thi: 03/12/2015
 Thời gian làm bài:120 phút.
PHẦN A: LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Câu 1 ( 1,5điểm)
Ý/ Phần
Đáp án
Điểm
 Mục tiêu đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La- tinh sau Chiến tranh thế giới hai? 
* Mục tiêu đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La- tinh sau Chiến tranh thế giới hai?
+ Khu vực Mü La-tinh lµ ®Êu tranh ®Ó lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ, tho¸t khái sù lÖ thuéc vµo Mü.
0,25đ
* Những sự kiện tiêu biểu trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La- tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 80 của thế kỉ XX.
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ:
 + Mở đầu bằng cuộc Cách mạng Cu-ba năm 1959 dưới sự lãnh đạo của Phiđen Catxtơrô thắng lợi. Ngày 1/1/1959 chế độ Batixta sụp đổ. Nước Cộng hòa Cuba ra đời.
- Từ những năm 60 đến những năm 80 của TK XX, một cao trào đấu tranh bùng nổ ở Mĩ La-tinh như ở Bô-lô-vi-a, Côm-lôm-bi-a, Ni-ca-ra goa.. Khu vực này được ví như “ Lục địa bùng cháy”.
- Kết quả là chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước đã bị lật đổ, các chính phủ dân tộc, dân chủ được thiết lập và tiến hành các cải cách tiến bộ, nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt là ở 2 nước: Chi-lê và Ni-ca-ra-goa ...
0,5đ
0,25đ
0, 5đ
Câu 2 ( 1,5điểm)
Ý/ Phần
Đáp án
Điểm
 a. Tác động của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật thế giới từ năm 1945 đến nay? 
*Tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật: 
 * Tác động tích cực:
	+ Cho phép con người thực hiện những bước nhảy vọt chưa từng thấy về sản xuất và năng xuất lao động, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống con người với những hàng hóa và tiện nghi sinh hoạt mới.
	+ Thay đổi cơ cấu dân cư lao động với xu hướng tỉ lệ dân cư lao động trong nông nghiệp và công nghiệp giảm dần, tỉ lệ dân cư trong các ngành dịch vụ tăng dần.
* Tiêu cực: 
- Cuộc cách mạng này đem lại những hậu quả tiêu cực do chính con người tạo ra: Đã tạo ra những loại vũ khí hủy diệt, các phương tiện quân sự hủy diệt sự sống. Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, trái đất đang kêu cứu. Sinh ra nhiều dịch bệnh, cùng những đe dọa về đạo đức, tai nạn gắn với kĩ thuật hiện đại đe dọa cuộc sống con người.
0,25đ
0,25đ
0,5đ
b. Từ những tác động tiêu cực trên, theo em những vấn đề cấp bách nào cần đặt ra cho chúng ta hiện nay cần giải quyết ? 
* Có rất nhiều vấn đề đặt ra đòi hỏi con người trong đó cần cả vai trò của học sinh để giải quyết:
- Ô nhiễm môi trường, nguồn nước, phóng xạ, không khí nên con người cần phải bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên
- Con người cần phải bảo vệ hòa bình, không sử dụng các loại vũ khí
 - Thực hiện đúng quy định của pháp luật về ATGT, không tham gia các tệ nạn xã hội.
 H s có thể liên hệ thêm .....
0,5đ
PHẦN B: LỊCH SỬ VIỆT NAM
Câu 3:
Ý/ Phần
Đáp án
Điểm
Trình bày thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp mới sau chiến tranh thế giới thứ nhất. 
* Trình bày thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp mới sau chiến tranh thế giới thứ nhất:
 Giai cấp mới là giai cấp tư sản, tầng lớp tiêu tư sản và giai cấp công nhân. 
- Giai cấp tư sản: Phần đông là những tiểu chủ đứng trung gian làm thầu khoán, cung cấp nguyên vật liệu hay đại lý cho tư bản Pháp khi có số vốn khá, họ đứng ra kinh doanh riêng như Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Thu...Giai cấp tư sản phân thành 2 bộ phận :
+ Tư sản mại bản: quyền lợi gắn liền với đế quốc nên cấu kết chặt chẽ về chính trị với Pháp.
+ Tư sản dân tộc có khuynh hướng kinh doanh độc lập nên ít nhiều có tinh thần dân tộc chống đế quốc, phong kiến nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp.
- Tầng lớp tiểu tư sản: tăng nhanh về số lượng, bị tư sản Pháp chèn ép, bạc đãi khinh rẻ... một bộ phận trí thức sinh viên, học sinh có điều kiện tiếp xúc với các trào lưu tư tưởng văn hóa tiến bộ bên ngoài nên có tinh thần hăng hái cách mạng và là một lực lượng trong quá trình cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta.
- Giai cấp công nhân: Ra đời ngay trước chiến tranh, phát triển khá nhanh về số lượng và chất lượng phần lớn tập trung tại các vùng mỏ và các thành phố, đồn điền
 Giai cấp công nhân có đặc điểm riêng: bị ba tầng áp bức có quan hệ tự nhiên gắn bó với nông dân, kế thừa truyền thống yêu nước của dân tộc. Trên cơ sở đó giai cấp công nhân nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta. 
0,75đ
0,75đ
0,75đ
* Vai trò của các giai cấp đó được xác định như thế nào trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?
* Cương lĩnh xác định vai trò của các giai cấp tư sản, tầng lớp tiểu tư sản và công nhân:
+ Lực lượng cách mạng: là công, nông, TTS, trí thức. Còn phú nông, trung và tiểu địa chủ và tư sản dân tộc thì lợi dụng hoạc trung lập, đồng thời phải liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản hóa thế giới
+ Lãnh đạo cách mạng: Là giai cấp công nhân thông qua chính đảng của mình là Đảng Cộng sản. 
 Như vậy Cương lĩnh chính trị đã thấy được khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam và tập hợp được các giai cấp đó dưới sự lãnh đạo của Đảng để đưa cách mạng đi đến thắng lợi.( HS có thể không kết luận được phần này nhưng làm được 2 ý trên vẫn cho 0,75 đ)
0, 5đ
0,25đ
 Câu 4 ( 4 điểm ) 
Ý/ Phần
Đáp án
Điểm
a/ Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930. 
* Hoàn cảnh lịch sử:
- Từ cuối 1928 đến đầu 1929, phong trào dân tộc dân chủ ở nước ta đặc biệt phong trào công nông theo con đường cách mạng vô sản đã phát triển mạnh mẽ dẫn đến sự ra đời của ba tổ chức cộng sản: Đông Dương cộng sản Đảng (6-1929), An Nam cộng sản Đảng (8-1929) và Đông Dương cộng sản liên đoàn (9-1929)
-Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam. Các tổ chức cộng sản đã xây dựng cơ sở ở nhiều địa phương , trực tiếp tổ chức và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh của công nhân và nông dân
-Tuy nhiên ba tổ chức cộng sản nói trên lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng của nhau. Tình hình đó nếu kéo dài sẽ có nguy cơ dẫ đến sự chia rẽ lớn. Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải có một đảng cộng sản thống nhất trong cả nước.
0,25đ
0,25đ
0,25đ
* Nội dung Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930:
- Từ ngày 6-1- 1930 Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc) dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị thông qua các nội dung:
- Tại hội nghị, Nguyễn Ái Quốc đã phân tích tình hình trong và ngoài nước, phê phán những hành động thiếu thống nhất của các tổ chức cộng sản trong nước, đặt ra yêu cầu hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất.
- Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một đảng cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng do NAQ soạn thảo. Nguyễn Ái Quốc ra lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng và bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời
0,25đ
0,25đ
0, 5đ
0,25đ
b/ Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nêu những mốc lớn có tính chất bước ngoặt đánh giá thắng lợi từng bước của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.
b/ Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:
- Đảng Cộng sản VN ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở VN trong thời đại mới, là sản phẩm kết hợp của chủ nghĩa Mác- Lê nin với phong trào công nhân, phong trào yêu nước ở Việt Nam trong những năm 20 của TK XX.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo. Từ đây khẳng định quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng cộng sản Việt Nam.
- Từ đây cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.Cách mạng VN nhận được sự ủng hộ của cách mạng thế giới, đồng thời cũng góp phần mình cho cách mạng thế giới.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu. Đó là nhân tố có tính chất quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
0,25đ
0,5đ
0,25đ
0,5đ
*Nêu những mốc lớn có tính chất bước ngoặt đánh giá thắng lợi từng bước của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng:
- Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.
- Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ 1954.
- Cuộc kháng chiến chống Mĩ thắng lợi với đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
 Hs có thể kể Cách mạng tháng Tám thắng lợi 1945, Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn được 0,5 đ
0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_mon_lich_su_lop_9_nam_ho.doc