Đề ôn tập kiểm tra chương I Đại số - Lớp 7 - Số 7

doc 2 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1078Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập kiểm tra chương I Đại số - Lớp 7 - Số 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn tập kiểm tra chương I Đại số - Lớp 7 - Số 7
ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CHƯƠNG I 
ĐẠI SỐ - LỚP 7
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào câu em chọn:
1/ Câu nào sau đây đúng?
	A/ -1,5 Z	B/ 	C/ N Q	D/ 
2/ Kết quả phép tính: là:
	A/ 	B/ 	C/ 	D/ Đáp số khác
3/ Biết . Giá trị của x là:
	A/ 	B/ 	C/ 	D/ 2
4/ Cho x= 6,67254. Giá trị của x khi làm tròn đến 3 chữ số thập phân là:
	A/ 6,673	B/ 6,672	C/ 6,67	D/ 6,6735
5/ Kết quả phép tính (-5)2 .(-5)3 là:
	A/ (-5)5	B/ (-5)6	C/(25)6	D/ (25)5
6/ Cho . Khi đó x là:
	A/ Số hữu tỉ bất kì.	B/ Số hữu tỉ dương.	C/ Số hữu tỉ âm. D/ Số hữu tỉ không âm.
II. TỰ LUẬN.
Bài 1. Tìm ba số a, b, c biết a : b : c = 2 : 4 : 5 và a + b + c = 22.
Bài 2. Tính nhanh:
4,8 + 3,2 + ( - 4,2 ) + ( - 4,8 ) + 4,2.
.
 (1000 – 13) . (1000 – 23) . (1000 – 33) .  . (1000 – 153)
Bài 3. Tìm x, biết:
.
HƯỚNG DẪN GIẢI
I. TRẮC NGHIỆM.
1D 2C 3B 4A 5A 6D 
II. TỰ LUẬN.
BÀI
NỘI DUNG
1
Ta có: a:b:c = 2:4:5 .
Mà a + b + c =22 .
 a=4, b=8, c=10.
2
a)
4,8 + 3,2 + ( - 4,2 ) + ( - 4,8 ) + 4,2 =3,2.
b)
.
c)
(1000 – 13) . (1000 – 23) . (1000 – 33) .  . (1000 – 153)=0.
3
a)
 .
b)
 .

Tài liệu đính kèm:

  • docde on tap kiem tra chuong I - So 7.doc