Chương trình công tác của ủy ban kiểm tra công đoàn năm học: 2012 – 2013

doc 10 trang Người đăng tranhong Lượt xem 980Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chương trình công tác của ủy ban kiểm tra công đoàn năm học: 2012 – 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương trình công tác của ủy ban kiểm tra công đoàn năm học: 2012 – 2013
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC KRÔNGPĂK                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS EAKLY                                                          ĐỘC LẬP – TỰ  DO – HẠNH PHÚC
             UBKT CÔNG ĐOÀN                                                                                                ----------
                             --------   
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC: 2012– 2013
Căn cứ Chương trình hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công Đoàn Giáo Dục KrôngPăk; chương trình công tác Công Đoàn trường THCS Eakly năm học 2012 - 2013; hướng dẫn xây dựng phương hướng công tác kiểm tra, giám sát, kế hoạch kiểm tra năm 2012 của UBKT Liên đoàn Lao động huyện KrôngPăk, UBKT Công Đoàn trường THCS Eakly xây dựng Chương trình công tác năm học 2012 -2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Tăng cường công tác kiểm tra của BCH và UBKT Công Đoàn trường nhằm đánh giá được hiệu quả việc thực hiện cũng như tính thực tiễn của từng chủ trương công tác đã ban hành để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra phục vụ công tác chỉ đạo, củng cố và xây dựng tổ chức Công Đoàn vững mạnh.
- Tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ Công Đoàn và kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công đoàn viên, người lao động.
- Việc tiến hành kiểm tra, giám sát phải đảm bảo tính khách quan, toàn diện, hiệu quả. Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng chuyên sâu, chú trọng tính thực tế qua công tác kiểm tra, và đề xuất giải pháp sau khi đúc kết vấn đề tồn tại. Đề cao sự chủ động, thường xuyên tự kiểm tra, giám sát của từng UV BCH, từng tổ công đoàn, Đoàn cấp trên đối với Đoàn cấp dưới, trong đó lấy tự kiểm tra là trọng tâm.
II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM:
1. Tham mưu cho BCH về công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện kế hoạch kiểm tra của UBKT Công Đoàn trường năm học 2012 – 2013:
1.1. Kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình công tác trọng tâm của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động Tỉnh, Huyện và BCH Công Đoàn Trường
- Tham mưu cho BCH Công Đoàn trường tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Liên đoàn lao động các cấp và Nghị quyết Công Đoàn trường
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát kết quả việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong đó chú trọng việc “Làm theo”, cuộc vận động hai không 04 nội dung “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục. Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh ngồi nhằm lớp”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” kết hợp tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức – lối sống, pháp luật cho công đoàn viên.
- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện thực hiện tốt 4 chương trình hành động do Công Đoàn Giáo dục Đăk Lăk đề ra:
+ Chương trình 1: Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CB- GV - CNV, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, phục vụ công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước.
+ Chương trình 2: Xây dựng, nâng cao phẩm chất, đạo đức, năng lực và trình độ nghề nghiệp của nhà giáo và lao động nhằm thực hiện nhiệm vụ cơ bản hiện nay là “Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo”
+ Chương trình 3: Vận động, tổ chức nhà giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn do Bộ và Sở phát động.
+ Chương trình 4: Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Công Đoàn. Xây dựng tổ chức Công Đoàn vững mạnh. Tham gia xây dựng Đảng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh.
- Kiểm tra việc thực hiện công trình công đoàn năm học 2011 – 2012.
1.2. Kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc và các quy định Điều lệ Công Đoàn
- Kiểm tra việc duy trì chế độ sinh hoạt công đoàn định kỳ, kết quả tổ chức “Sinh hoạt chủ điểm”, việc trang bị tài liệu, hồ sơ sổ sách nghiệp vụ theo mẫu quy định mới của Liên đoàn lao động
- Kiểm tra quy trình, thủ tục kết nạp công đoàn viên mới; quy trình, thủ tục tiến hành bình xét, phân loại công đoàn viên, đánh giá, xếp loại thi đua của các tổ công đoàn.
1.3. Kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công đoàn viên, người lao động; kịp thời tham mưu cho BCH Công Đoàn, Chi bộ và Ban Giám Hiệu về kỷ luật công đoàn viên
- Giải quyết kịp thời, chính xác, dứt điểm các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công đoàn viên, người laio động theo phân cấp, đúng trình tự qui định, nhất là những vấn đề liên quan đến quản lý sử dụng ngân sách tài sản công, quỹ của Công Đoàn.
1.4. Kiểm tra cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn về công tác đoàn phí, tài chính của Đoàn
Kiểm tra việc phân bổ chỉ tiêu giao nộp công đoàn phí, nắm bắt tình hình công tác thu, nộp, quản lý, sử dụng công đoàn phí và các nguồn quỹ của Công Đoàn.
2. Công tác giám sát:
- Triển khai hướng dẫn thực hiện công tác giám sát theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công Đoàn.
- Tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ các thành viên UBKT Công Đoàn thực hiện công tác giám sát theo quy định.
- Giám sát việc trang bị tài liệu nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra.
- Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo quy định, UBKT Công Đoàn trường thường trực tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo đối tượng, thẩm quyền. Tiến hành các cuộc kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBKT Công Đoàn cấp trên và BCH Công Đoàn trường.
III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :
- Căn cứ nội dung chương trình công tác UBKT Công Đoàn trường và chương trình công tác Công Đoàn năm học 2012 - 2013, UBKT Công Đoàn trường xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.
- Các thành viên trong Ủy ban kiểm tra đựơc phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý. Phối hợp hiệu quả với BCH Công Đoàn trường trong công tác kiểm tra, đánh giá .
- Giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra tiến hành sơ kết và tổng kết việc thực hiện Chương trình công tác kiểm tra của UBKT Công Đoàn trường.
IV. DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ:
Tháng/năm
Nội dung hoạt động
Tháng
8/2012
*Chủ điểm : Chào mừng 66 năm CMTT và Quốc khánh ngày 2/9.
                   Chào mừng năm học mới 2011 - 2012.
- Họp BCH tháng 8 theo định kỳ, thống nhất kế hoạch hoạt động tháng 8.
- Phối hợp với BGH theo dõi việc trả phép của giáo viên, nhân viên đúng thời gian quy định.
- Phối hợp với BGH phân công giáo viên tham gia học tập nhiệm vụ năm học, tập huấn, bồi các chuyên đề liên quan đến năm học.
- Cùng với BGH chuẩn bị bước vào năm học mới và ổn định nề nếp học tập của GV và học sinh.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục.
- Động viên đoàn viên phấn khởi bước vào năm học mới, thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn do Bộ giáo dục qui định, các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Thực hiện tốt các cuộc vận động.
- Cùng với BGH phân công giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hợp lý.
- Cùng với các bộ phận liên quan lao động vệ sinh toàn trường.
- Cùng với BGH phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.
- Cùng với BGH chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 9/2011.
Tháng
9/ 2012
*Chủ điểm : Chào mừng 66 năm CMTT và Quốc khánh ngày 2/9.
                  Chào mừng năm học mới 2012 - 2013.
- Họp BCH Công đoàn mở rộng tháng 9, thống nhất kế hoạch hoạt động trong tháng 9/2012.
- Chỉ đạo các tổ công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục.
- Cùng với BGH tổ chức thành công Lễ khai giảng năm học mới.
- Cùng với BGH tổ chức họp Cha mẹ học sinh và bầu thường trực Ban đại diện CMHS.
- Tuyên truyền và thực hiện Điều lệ Công đoàn.
- Các tổ công đoàn tổ chức đăng ký thao giảng – dạy tốt, dự giờ thăm lớp.
- Hướng dẫn cho tổ công đoàn, cán bộ, giáo viên và nhân viên ký giao ước thi đua, đăng ký các danh hiệu thi đua, đăng ký đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.
   - Tổ chức tết Trung thu cho toàn thể con CB, GV, NV trong trường.
   - Tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2011 – 2012 của Công đoàn ngành.
-          Tham gia xây dựng Quỹ Khuyến học xã Eakly
-          Chuẩn bị Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn giữa nhiệm kỳ 2011 – 2013.
   - Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 10/2012.
Tháng 10/2012
*Chủ điểm : Kỷ niệm ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành giáo dục và đào tạo (15/10) và ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10.
- Họp BCH tháng 10 theo định kỳ, thống nhất kế hoạch hoạt động tháng 10.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục.
- Tổ chức  Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn giữa nhiệm kỳ 2011 – 2013.
-  Tổ chức tọa đàm và thi đấu bóng chuyền nữ chào mừng kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Giao lưu bóng chuyền nữ giữa các tổ công đoàn .
- Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo công tác hội giảng.
- Tiếp tục phát động đoàn viên gây quỹ giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Phối Kết hợp với Đoàn TN phát động đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam trong đoàn viên và các em học sinh.
- Triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ngành và Công đoàn các cấp.
- Hoàn tất đăng ký danh hiệu thi đua năm học.
- Động viên học sinh dự thi HSG cấp huyện.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 11/2012.
Tháng 11/2012
*Chủ điểm: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Họp BCH tháng 11 theo định kỳ thống nhất kế hoạch hoạt động tháng 11.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục.
- Triển  khai các văn bản chỉ đạo và các phong trào thi đua do các cấp phát động.
- Động viên ĐVCĐ tham gia thi hội thao cấp cụm.
-  Động viên ĐVCĐ tham gia văn nghệ chào mừng ngày 20/11.
- Tham gia kỷ niệm ngày 20/11 và tặng quà cho ĐVCĐ.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 12/2012.
Tháng 12/2012
* Chủ điểm : Kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày  QPTD 22/12.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục theo kế hoạch.
- Họp BCH Công đoàn mở rộng tháng 12 theo định kỳ, thống nhất nội dung hoạt động tháng 12.
- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Ngành và các cuộc vận động do Công đoàn cấp trên phát động.
- Giao lưu bóng đá nam với trường TH Lê Quý Đôn.
- Phối hợp với BGH tham gia góp ý đánh giá Cán bộ, Chi bộ, Đảng viên năm 2012.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 1/2013.
Tháng 1/2013
* Chủ điểm : Kỷ niệm ngày học sinh - sinh viên 9/1 và Mừng xuân Nhâm Thìn.
- Họp BCH tháng 1 theo định kỳ, thống nhất kế hoạch hoạt động Công đoàn Học kỳ II, kế hoạch hoạt động tháng 1/2013.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục theo kế hoạch.
- Tham gia các hoạt động chủ điểm ngày 9/1 và xuân Nhâm Thìn.
- Sơ kết công tác CĐ HKI và định hướng công tác CĐ HKII.
- Động viên đoàn viên tổ chức ôn tập cho học sinh chuẩn bị thi  học kỳ I. Tiến hành coi thi một cách nghiêm túc, chấm bài chính xác, công khai kết quả cho học sinh, đánh giá đúng chất lượng của người  học.
- Kết thúc chương trình học kỳ I.
- Báo cáo sơ kết học kỳ I.
- Động viên cán bộ giáo viên, công nhân viên bước sang học kỳ II
- Phát động thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Đảng, mừng xuân 2013.
- Động viên cán bộ, giáo viên tổ chức ăn tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, tặng quà nhân dịp năm mới 2013 cho CB-GV.
- Ban thanh tra kiểm tra một số loại quỹ.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 2/2013.
Tháng 2/2013
* Chủ điểm: Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2.
- Họp BCH tháng 2 theo định kỳ thống nhất kế hoạch hoạt động tháng 2.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục theo kế hoạch.
- Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày 3/2.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động do công đoàn Ngành và địa phương phát động.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 3/2013.
Tháng 3/2013
* Chủ điểm: Kỷ niệm ngày QTPN 8/3; 38 năm ngày giải phóng Buôn Ma Thuột; 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3).
- Họp BCH Công đoàn mở rộng tháng 3 theo định kỳ, thống nhất  kế hoạch, nội dung hoạt động tháng 3/2013.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục theo kế hoạch.
- Động viên ĐVCĐ hưởng ứng đợt thi đua do Đoàn thanh niên phát động chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.
- Tham gia thi đấu bóng chuyền nữ do Đoàn xã Eakly tổ chức.
- Tổ chức kỷ niệm 8/3.
- Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Công đoàn Ngành phát động 
- Xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn tháng 4/2013.
Tháng 4/2013
* Chủ điểm:  Chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền nam, thống nhất đất nước 30/4.
- Họp BCH định kỳ, thống nhất kế hoạch hoạt động tháng 4/2013.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục theo kế hoạch.
- Tổ  chức kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5.
- Phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5 và cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
- Xây dựng kế hoạch hoạt động cho tháng 5 năm 2013.
Tháng 5/2013
* Chủ điểm: Kỷ niệm ngày QTLĐ 1/5 và kỷ niệm lần thứ 123 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5).
- Họp BCH Công đoàn mở rộng thống nhất kế hoạch hoạt động tháng 5.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục theo kế hoạch .
- Động viên giáo viên tổ chức tốt ôn tập cuối năm cho học sinh, kiểm tra, ra đề, chấm bài đảm bảo chính xác đúng theo phân phối chương trình do Bộ giáo dục quy định.
- Hoàn tất hồ sơ năm học của học sinh.
- Phát động thi đua chào mừng ngày 19/5.
- Cùng với BGH tổ chức cho CB, GV và NV học tập quy chế thi một cách đầy đủ nghiêm túc, tổ chức kiểm tra quy chế thi đột xuất một số đoàn viên.
- Bình xét các danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể.
- Tổng kết công tác tổ CĐ, CĐ cơ sở năm học 2012-2013.
- Tổng kết năm học 2012- 2013.
- Hoàn thiện hồ sơ thi đua nộp Phòng GD&ĐT và Công đoàn ngành.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động cho tháng 6 và 7 năm 2013.
Tháng 6/2013
- Họp BCH định kỳ, thống nhất kế hoạch hoạt động tháng 6/2013.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục theo kế hoạch.
- Tổ chức tặng quà Tết thiếu nhi 1/6 cho con cán bộ, giáo viên, nhân viên chức trong Nhà trường.
- Động viên ĐVCĐ tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT đầy đủ theo sự phân công của Sở. Thực hiện mùa thi an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế.
- Cùng với BGH động viên ĐVCĐ thực hiện nghỉ phép hè đúng quy định.
- Cùng với BGH tổ chức tuyển học sinh vào lớp 6 năm học 2013 – 2014.
Tháng 7/2013
- Họp BCH định kỳ, thống nhất kế hoạch hoạt động tháng 7/2013.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục theo kế hoạch.
- Tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho thương, bệnh binh là cha mẹ ĐVCĐ và các gia đình chính sách trong trường nhân ngày 27/7.
- Phối hợp với chuyên môn, tổ chức cho đoàn viên đi tham quan học tập kinh nghiệm của một số đơn vị bạn, tạo không khí phấn khởi để nâng cao hiệu quả công tác (Dự kiến tổ chức cho đoàn viên đi tham quan học tập tại một số trường của tỉnh bạn).
- Động viên cán bộ giáo viên trả phép đúng hạn.
Trên đây là kế hoạch công tác của UBKT Công Đoàn trường THCS Eakly năm học 2012-2013. Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung công việc quan trọng đột xuất, UBKT sẽ điều chỉnh, bổ sung kịp thời.                                                                           
Nơi nhận:                                                                              T/M. UBKT CÔNG ĐOÀN
- Công đoàn ngành;                                                                              Trưởng ban
- BCH Công Đoàn
- Chi bộ;
- Các tổ CĐ;
- Ban giám hiệu;
- Lưu CĐCS.                                                                 
DUYỆT CỦA CHI BỘ
           Bí thư                                                                 
   Nguyễn Viết Linh

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_thu_hoach_ANQP.doc