Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Sở GD & ĐT quận Ngũ Hành Sơn

docx 6 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 20/11/2023 Lượt xem 203Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Sở GD & ĐT quận Ngũ Hành Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn Lớp 7 - Năm học 2016-2017 - Sở GD & ĐT quận Ngũ Hành Sơn
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUÂN NGŨ HÀNH SƠN
Trường THCS:
Họ và Tên:
Lớp.
ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KÌ II
MOÂN: Ngöõ Vaên 7
Năm học : 2016-2017
Thôøi gian: 90 phuùt (khoâng keå phaùt ñeà)
I/ PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM: (3ñ)
 Ñoïc kó ñoaïn trích sau vaø traû lôøi caâu hoûi töø 1 ñeán 6 baèng caùch khoanh troøn vaøo chöõ caùi ôû caâu traû lôøi ñuùng nhaát.
 “ Daân ta coù moät loøng yeâu nöôùc noàng naøn. Ñoù laø truyeàn thoáng quyù baùu cuûa ta. Töø xöa nay, moãi khi toå quoác bò xaâm laêng thì tinh thaàn aáy laïi caøng soâi noåi, noù keát thaønh moät laøn soùng voâ cuøng maïnh meõ, to lôùn, noù löôùt qua moïi söï nguy hieåm, khoù khaên, noù nhaán chìm taát caû luõ baùn nöôùc vaø luõ cöôùp nöôùc”
 1/ Ñoaïn vaên treân ñöôïc trích töø vaên baûn naøo? Taùc giaû laø ai?
Ñöùc tính giaûn dò cuûa Baùc Hoà _ Phaïm Vaên Ñoàng
Tinh thaàn yeâu nöôùc cuûa nhaân daân ta _ Hoà Chí Minh
Söï giaøu ñeïp cuûa tieáng Vieät _ Ñaëng Thai Mai
YÙ nghóa vaên chöông _ Hoaøi Thanh
 2/ Ñoaïn trích treân ñöôïc vieát theo phöông thöùc bieåu ñaït naøo?
	A. Töï söï	B. Mieâu taû	C. Nghò luaän	D. Bieåu caûm
 3/ Ñieàn vaøo choã troáng caùc cuïm ñoäng töø dieãn taû söùc maïnh cuûa tình yeâu nöôùc trong ñoaïn trích treân.
	A.
	B.
	C.
 4/ Caâu ruùt goïn: “ Coù khi ñöôïc tröng baøy trong tuû kính, trong bình pha leâ roõ raøng deã thaáy” ñaõ löôïc boû thaønh phaàn naøo?
	A. Chuû ngöõ	B. Vò ngöõ	C. Traïng ngöõ	D. Caû chuû ngöõ vaø vò ngöõ
 5/ Xaùc ñònh vò trí cuûa traïng ngöõ trong caâu: “ Ngöôøi Vieät Nam ngaøy nay coù lí do ñaày ñuû vaø vöõng chaéc ñeå töï haøo vôùi tieáng noùi cuûa mình”
	A. ÔÛ ñaàu caâu	B. ÔÛ giöõa caâu	C. ÔÛ cuoái caâu
 6/ Trong caùc caâu döôùi ñaây, caâu naøo laø caâu ñaëc bieät?
	A. Trôøi möa taàm taõ	B. Gaàn moät giôø ñeâm
	C. Söùc ngöôøi khoù loøng ñòch noåi vôùi söùc trôøi	D. Quan ngoài uy nghi cheãm cheän
 7/ Caâu ñaëc bieät ôû caâu 6 ñöôïc duøng ñeå laøm gì?
Neâu leân thôøi gian, nôi choán dieãn ra söï vieäc
Lieät keâ, thoâng baùo söï toàn taïi cuûa söï vaät
Boäc loä caûm xuùc
Goïi- ñaùp
 8/ Daáu chaám löûng trong caâu: “ AÊn noùi thì leøm beøm leøm beøm” ñöôïc duøng ñeå laøm gì?
Toû yù coøn nhieàu söï vaät, söï vieäc chöa lieät keâ heát
Theå hieän choã lôøi noùi boû dôû hay ngaäp ngöøng ngaét quaõng
Laøm giaûn nhòp ñieäu caâu vaên chuaån bò söï xuaát hieän töø ngöõ môùi
Ñaùnh daáu ranh giôùi giöõa caùc veá trong caâu
 9/ Löu thuûy, kim tieàn, xuaân phong , long hoå laø:
	A. Boán nhaïc cuï duøng ñeå ca Hueá	B. Boán laøn ñieäu daân ca Hueá
	C. Boán nhaïc khuùc môû ñaàu ñeâm ca Hueá	D. Boán ñoäng taùc cuûa ngöôøi nhaïc coâng
 10/ Trong caâu vaên: “ Nhaïc coâng duøng caùc ngoùn ñaøn trau chuoát nhö ngoùn nhaán, moå, vaû, ngoùn baám, chôùp, buùng, ngoùn phi, ngoùn raõi” taùc giaû duøng bieän phaùp ngheä thuaät gì?
	A. So saùnh	B. Aån duï	C. Ñieäp ngöõ	D. Lieät keâ
 11/ Em haõy bieán ñoåi caâu chuû ñoäng sau thaønh caâu bò ñoäng.
Ngöôøi ta laøm taát caû caùnh cöûa chuøa baèng goã lim
 12/ Caâu tuïc ngöõ naøo sau ñaây coù noäi dung noùi veà lao ñoäng saûn xuaát?
Raùng môõ gaø coù nhaø thì giöõ
Thaùng baûy kieán boø chæ lo laïi luït
Nhaát nöôùc, nhì phaân, tam caàn, töù gioáng
Ñeâm thaùng naêm chöa naèm ñaõ saùng
 II/ PHAÀN TÖÏ LUAÄN: (7ñ)
 	Caâu 13: Theo nội dung bài viết của giáo sư Đặng Thai Mai, tiếng Việt ta giàu đẹp về những phương diện nào?
	Caâu 14: Haõy chöùng minh raèng: “ Baûo veä moâi tröôøng laø baûo veä chính cuoäc soáng cuûa chuùng ta.”
Bài làm:
Câu 13: Sự giàu có và khả năng phong phú của tiếng Việt được thể hiện ở những phương diện:
- Tiếng Việt có hệ thống nguyên âm phụ âm phong phú, giàu thanh điệu (6 thanh).
- Uyển chuyển, cân đối, nhịp nhàng về mặt cú pháp.
- Từ vựng dồi dào giá trị thơ, nhạc, hoạ.
- Có khả năng dồi dào về cấu tạo từ ngữ và hình thức diễn đạt.
- Có sự phát triển qua các thời kì lịch sử về cả hai mặt từ vựng và ngữ pháp. Có khả năng thích ứng với sự phát triển liên tục của thời đại và cuộc sống.
 Câu 14:Haõy chöùng minh raèng: “ Baûo veä moâi tröôøng laø baûo veä chính cuoäc soáng cuûa chuùng ta.”
Bài mẫu
“Rừng vàng biển bạc” là câu tục ngữ mà cha ông ta dùng để ca ngợi sự giàu có của thiên nhiên. Rừng có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Bởi vậy bảo vệ rừng chính là chúng ta đang bảo vệ, giữ gìn lấy cuộc sống của mình.
Rừng ở đây được hiểu là một quần thể cây cối sinh sống, nảy nở trên một vùng đất rộng lớn, cao hơn so với đồng bằng. Rừng được trồng nhiều loại cây, có thể cây lấy gỗ hoặc cây che bóng mát. Ở Việt Nam, diện tích đồi núi chiếm ¾ so với mặt bằng chung, vì vậy có thể nói nước ta rất đa dạng và phong phú về nguồn tài nguyên rừng.
Rừng vẫn được xem là nguồn tài nguyên thiên nhiên lưu trữ một lượng gỗ lớn của đất nước cũng như giúp ngăn ngừa các hiện tượng của tự nhiên như thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, cát lấn.
Hằng ngày chúng ta hít vào khí O2 và thải ra khí CO2. Và nơi cung cấp khí O2 chính là cây xanh. Cây xanh giúp lọc khí bẩn, điều hòa môi trường, mang lại sự trong lành cho con người. Bởi vậy mới có câu nói “Rừng là lá phổi xanh của nhân loại”. Đúng vậy khu rừng có màu xanh để điểu hòa, thanh lọc không khí độc hại, giúp đảm bảo sức khỏe của con người không bị suy giảm.
Rừng được tạo nên từ cây, hàng nghìn, hàng vạn cây mọc san sát nhau. Lượng khí O2 mà rừng cung cấp hằng năm nhiều khi chưa đủ cho loài người. Tuy nhiên khi rừng vẫn được bảo vệ thì cuộc sống con người vẫn được bảo vệ.
Thực trạng thiên tai hằng năm diễn ra ở nước ta rất nhiều như bão lũ, sạt lở đất, cát lấn. Nếu không có hệ thống rừng phòng hộ, rừng ngập mặn được chăm sóc hằng năm thì liệu rằng con số thiệt hại do thiên tai mang đến không dừng lại ở mức đã thống kê. Nhờ có rừng mà ngăn chặn được dòng nước lũ, ngăn chặn cát xâm chiếm đồng bằng. Có thể nói rừng chính là bùa hộ mệnh, giúp cho đời sống con người luôn được bình an.
Hằng năm, lượng gỗ mà rừng cung cấp không đếm hết. Sản lượng gỗ quý ngày càng gia tăng, giúp tạo ra nhiều sản phẩm mỹ nghệ, điêu khắc tinh xảo, tuyệt đẹp. Hơn hết rừng còn là nơi trú ngụ, sinh sống của các loài động vật hoang dã. Chúng xem rừng chính là ngôi nhà bình yên nhất,
Rừng có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống mỗi người nhưng hiện nay tình trạng rừng xuống cấp, cháy rừng, đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng đang diễn ra ngày càng trầm trọng. Chính những hành động này đã dẫn đến việc rừng bị suy thoái. Có thể rất nhiều người không lường trước được hậu quả nặng nề khi phá rừng bừa bãi như vậy.
Trái đất đang ngày càng nóng lên, băng tan ra, cát tặc xâm lấn đã gây ra bao nhiêu bất an cho con người. Nếu như ý thức của người dân về bảo vệ rừng không được nâng cao thì chắc chắn sẽ còn nhiều thiệt hại lớn hơn nữa.
Vào mùa khô, tình trạng cháy rừng diễn ra tràn lan khiến cho tài nguyên gỗ bị mất đi rất nhiều, dẫn đến hiện tượng xói mòn đất, phủ xanh đồi trọc đang dần bị mất đi. Bởi vậy ý thức của mỗi người về bảo vệ rừng cần thiết phải được nâng cao. Đó cũng chính là trách nhiệm của chúng ta, để bảo vệ chính chúng ta.
Như vậy, bảo vệ rừng, xây dựng và phát rừng hiện nay đang là một bài toán cấp bách cho các cơ quan chức năng cũng như của người dân đang rất nan giải. Mỗi người cần thiết phải xây dựng cho mình ý thức bảo vệ rừng, cũng như là đang bảo vệ chính cuộc sống của mình
“Rừng vàng biển bạc” là câu tục ngữ mà cha ông ta dùng để ca ngợi sự giàu có của thiên nhiên. Rừng có vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Bởi vậy bảo vệ rừng chính là chúng ta đang bảo vệ, giữ gìn lấy cuộc sống của mình.
ÑAÙP AÙN VAØ BIEÅU ÑIEÅM
I/ PHAÀN TRAÉC NGHIEÄM:
 Moãi caâu ñuùng 0,25 ñieåm. Toång: 3 ñieåm
CAÂU
1
2
4
5
6
ÑAÙP AÙN
B
C
A
C
B
CAÂU
7
8
9
10
12
ÑAÙP AÙN
A
B
C
D
C
 Caâu 3: 
	A. noù keát thaønh laøn soùng noù keát thaønh moät laøn soùng voâ cuøng maïnh meõ, to lôùn 
	B. noù löôùt qua moïi söï nguy hieåm, khoù khaên
	C. noù nhaán chìm taát caû luõ baùn nöôùc vaø luõ cöôùp nöôùc
 Caâu 11: B. Taát caû caùnh cöûa chuøa ñöôïc ngöôøi ta laøm baèng goã lim
II/ PHAÀN TÖÏ LUAÄN: (7ñ)
 Caâu 13: Tieáng Vieät giaøu heä thoáng nguyeân aâm, phuï aâm, thanh ñieäu, töø vöïng, ngöõ phaùp (1ñ)
 Caâu 14: 
 DAØN YÙ
 	I/ MÔÛ BAØI: ( 0,5ñ)
	Neâu vai troø, taàm quan troïng cuûa vieäc baûo veä moâi tröôøng ñoái vôùi cuoäcsoáng chuùng ta: “ Baûo veä moâi tröôøng laø baûo veä chính cuoäc soáng cuûa chuùng ta.”
	II/ THAÂN BAØI: ( 4ñ)
 Duøng lí leõ, daãn chöùng chöùng minh:
Lôïi ích cuûa moâi tröôøng ñoái vôùi cuoäc soáng chuùng ta (Daãn chöùng)
Taùc haïi cuûa söï oâ nhieãm moâi tröôøng ñoái vôùi cuoäc soáng con ngöôøi (Daãn chöùng)
Caùch baûo veä moâi tröôøng
	III/ KEÁT BAØI: ( 0,5ñ)
	- Khaúng ñònh taàm quan troïng cuûa moâi tröôøng.
	- Traùch nhieäm cuûa chuùng ta.
* Hình thöùc: 1ñieåm.
	-Trình baøy saïch ñeïp
	- Duøng töø, ñaët caâu, dieãn ñaït hôïp lí
	- Khoâng sai loãi chính taû. ( Sai 4 loãi tröø 0,25 ñieåm. Tröø khoâng quaù 1 ñieåm)
**********************

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_ngu_van_lop_7_nam_hoc_2016_2017_so.docx