Đề kiểm tra cuối học kỳ I (năm 2015 - 2016) môn Công nghệ 7

doc 4 trang Người đăng haibmt Lượt xem 1132Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kỳ I (năm 2015 - 2016) môn Công nghệ 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra cuối học kỳ I (năm 2015 - 2016) môn Công nghệ 7
SỞ GD&ĐT ...........
TRƯỜNG .......
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I (2015-2016)
Môn Công nghệ 7
Thời gian làm bài: 45 phút; 
Mã đề thi 132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
 ĐỀ:
C©u 1: Vì sao phải tưới, tiêu nước? Nêu các phương pháp tưới nước?
C©u 2: Sö dông thuèc trõ s©u ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng, con ng­êi vµ sinh vËt kh¸c nh­ thÕ nµo?
C©u 3: H·y nªu t¸c h¹i cña s©u, bÖnh ? Nêu nguyªn t¾c phßng trõ s©u, bÖnh h¹i? 
C©u 4: 
- Muèn cã gièng c©y trång tèt cÇn ®¹t nh÷ng tiªu chÝ g×?
- ThÕ nµo lµ t¹o gièng b»ng ph­¬ng ph¸p chän läc?
BÀI LÀM
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT KIÊN HẢI
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I (2015-2016)
Môn Công nghệ 7
Thời gian làm bài: 45 phút; 
Mã đề thi 243
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
ĐỀ:
C©u 1: - Muèn cã gièng c©y trång tèt cÇn ®¹t nh÷ng tiªu chÝ g×?
- ThÕ nµo lµ t¹o gièng b»ng ph­¬ng ph¸p chän läc?
C©u 2: H·y nªu t¸c h¹i cña s©u, bÖnh ? Nêu nguyªn t¾c phßng trõ s©u, bÖnh h¹i? 
C©u 3: Sö dông thuèc trõ s©u ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng, con ng­êi vµ sinh vËt kh¸c nh­ thÕ nµo?
C©u 4: Vì sao phải tưới, tiêu nước? Nêu các phương pháp tưới nước?
BÀI LÀM
ĐỀ KIỂM TRA HKI - Năm học 2015 – 2016
MÔN : CÔNG NGHỆ 7.
Ma trận 
 Møc ®é
 Chñ ®Ò
NhËn biÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông
Tæng
TL
TL
TL
1. Ph©n Bãn
1
1
2. Gièng c©y trång
2
2
3. Phßng trõ s©u bÖnh h¹i
2
2
4. Kü thuËt gieo trång
2
2,5
 Tæng
3
3
4
10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hướng dẫn chấm : Kiểm tra học kì I
Môn : Công nghệ 7 ( 2015 – 2016 ) 
ĐỀ 132
C©u 1 (2Đ): - Cây trồng rất cần nước vì vậy phải tưới nước thường xuyên, tuy nhiên bị ngập úng lâu ngày cây sẽ chết nên phải tiêu nước kịp thời. 
 - Các biện pháp tưới nước: + Tưới ngập: tưới nước ngập tràn mặt ruộng. + Tưới theo hàng, tưới vào gốc cây. + Tưới thấm: cho nước vào rãnh, nước thấm đều vào luống. + Tưới phun mưa: nước được tưới thành những hạt nhỏ như mưa bằng hệ thống vòi phun.
C©u 2(2Đ): Sö dông c¸c lo¹i thuèc ho¸ häc ®Ó trõ s©u bÖnh, biÖn ph¸p nµy cã t¸c dông diÖt s©u bÖnh nhanh, Ýt tèn c«ng, nh­ng dÔ g©y ®éc cho ng­êi, vËt nu«i, lµm « nhiÔm m«i tr­êng ®Êt, n­íc vµ kh«ng khÝ, giÕt c¸c sinh vËt kh¸c ë ruéng.
C©u 3(3Đ): - T¸c h¹i cña s©u bÖnh 
 S©u bÖnh cã ¶nh xÊu ®Õn ®êi sèng c©y trång. Khi bÞ s©u, bÖnh ph¸ h¹i c©y trång sinh tr­ëng, ph¸t triÓn kÐm, n¨ng xuÊt vµ chÊt l­îng n«ng s¶n gi¶m thËm chÝ kh«ng cho thu ho¹ch.
- Nguyªn t¾c phßng trõ s©u bÖnh h¹i.
+ Phßng lµ chÝnh
+ Trõ sím, trõ kÞp thêi, nhanh chãng vµ triÖt ®Î.
+ Sö dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p phßng trõ .
C©u 4 (3Đ): 
* Tiªu chÝ cña gièng c©y trång tèt 
+ Sinh tr­ëng tèt trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Êt ®ai vµ tr×nh ®é canh t¸c cña ®Þa ph­¬ng.
+ Cã n¨ng suÊt caovà ổn định
+ Cã chÊt l­îng tèt 
+ Chèng chÞu ®­îc s©u bÖnh.
* T¹o gièng b»ng ph­¬ng ph¸p chän läc .
+ Tõ nguån gièng khëi ®Çu chän c¸c c©y cã ®Æc tÝnh tèt thu lÊy h¹t.
+ Gieo h¹t c¸c c©y ®­îc chän vµ so s¸nh víi gièng khëi ®Çu vµ gièng ®Þa ph­¬ng. 
NÕu ®¹t ®­îc tiªu chÝ trªn th× cho nh©n gièng s¶n xuÊt ®¹i trµ.
1 ®iÓm
0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm
0,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm
1.5 ®iÓm
1,5 ®iÓm
0,75 ®iÓm 
0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm
0,5 ®iÓm
1 ®iÓm
Hướng dẫn chấm : Kiểm tra học kì I
Môn : Công nghệ 7 ( 2015 – 2016 ) 
ĐỀ 243
C©u 4 (3Đ): 
* Tiªu chÝ cña gièng c©y trång tèt 
+ Sinh tr­ëng tèt trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Êt ®ai vµ tr×nh ®é canh t¸c cña ®Þa ph­¬ng.
+ Cã n¨ng suÊt caovà ổn định
+ Cã chÊt l­îng tèt 
+ Chèng chÞu ®­îc s©u bÖnh.
* T¹o gièng b»ng ph­¬ng ph¸p chän läc .
+ Tõ nguån gièng khëi ®Çu chän c¸c c©y cã ®Æc tÝnh tèt thu lÊy h¹t.
+ Gieo h¹t c¸c c©y ®­îc chän vµ so s¸nh víi gièng khëi ®Çu vµ gièng ®Þa ph­¬ng. 
NÕu ®¹t ®­îc tiªu chÝ trªn th× cho nh©n gièng s¶n xuÊt ®¹i trµ.
C©u 3(3Đ): - T¸c h¹i cña s©u bÖnh 
 S©u bÖnh cã ¶nh xÊu ®Õn ®êi sèng c©y trång. Khi bÞ s©u, bÖnh ph¸ h¹i c©y trång sinh tr­ëng, ph¸t triÓn kÐm, n¨ng xuÊt vµ chÊt l­îng n«ng s¶n gi¶m thËm chÝ kh«ng cho thu ho¹ch.
- Nguyªn t¾c phßng trõ s©u bÖnh h¹i.
+ Phßng lµ chÝnh
+ Trõ sím, trõ kÞp thêi, nhanh chãng vµ triÖt ®Î.
+ Sö dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p phßng trõ .
C©u 2(2Đ): Sö dông c¸c lo¹i thuèc ho¸ häc ®Ó trõ s©u bÖnh, biÖn ph¸p nµy cã t¸c dông diÖt s©u bÖnh nhanh, Ýt tèn c«ng, nh­ng dÔ g©y ®éc cho ng­êi, vËt nu«i, lµm « nhiÔm m«i tr­êng ®Êt, n­íc vµ kh«ng khÝ, giÕt c¸c sinh vËt kh¸c ë ruéng.
C©u 1 (2Đ): - Cây trồng rất cần nước vì vậy phải tưới nước thường xuyên, tuy nhiên bị ngập úng lâu ngày cây sẽ chết nên phải tiêu nước kịp thời. 
 - Các biện pháp tưới nước: + Tưới ngập: tưới nước ngập tràn mặt ruộng. + Tưới theo hàng, tưới vào gốc cây. + Tưới thấm: cho nước vào rãnh, nước thấm đều vào luống. + Tưới phun mưa: nước được tưới thành những hạt nhỏ như mưa bằng hệ thống vòi phun.
0,75 ®iÓm 
0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm
0,5 ®iÓm
1 ®iÓm
1.5 ®iÓm
1,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm 
1 ®iÓm
0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm
0,25 ®iÓm

Tài liệu đính kèm:

  • docTHI HK1 Cong nghe 7 2015- 2016.doc