Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Toán Lớp 7 - Mã đề 492 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS An Ninh

doc 2 trang Người đăng duyenlinhkn2 Ngày đăng 21/12/2023 Lượt xem 82Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Toán Lớp 7 - Mã đề 492 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS An Ninh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng học kỳ II môn Toán Lớp 7 - Mã đề 492 - Năm học 2016-2017 - Trường THCS An Ninh
PHÒNG GD & ĐT BÌNH LỤC
TRƯỜNG THCS AN NINH
( Đề có 2 trang )
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TOÁN – 7 
Thời gian làm bài : 90 Phút 
Mã đề 492
Họ tên :............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Trong các số sau số nào là nghiệm thực của đa thức : P(x) = x2 –x - 6
	A. -6	B. -2	C. 0	D. 1
Câu 2: Cho hai đa thức P(x) = -x3 + 2x2 + x - 1và Q(x) = x3 - x2 – x + 2. Nghiệm của đa thức P(x) + Q(x) là :
	A. 0	B. -1	C. Vô nghiệm	D. 1
Câu 3: Cho tam giác nhọn ABC, =50o các đường cao AD, BE gặp nhau tại K. 
	A. < < 	B. =	C. = 120o	D. = 40o
Câu 4: Tâm đường trong ngoại tiếp của một tam giác là điểm cắt nhau của
	A. Ba đường phân giác của các góc	B. Ba đường trung tuyến
	C. Ba đường trung trực của các cạnh	D. Ba đường cao
Câu 5: Bậc của đơn thức (a là hằng số)
	A. 8	B. 10	C. 14	D. 12
Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 5cm, AC = 8cm. Độ dài cạnh BC là:
	A. 	B. 10cm	C. 12cm	D. 
Câu 7: Cho các đa thức ;. 
Tìm đa thức C biết C + B = A 
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Tính. Kết quả nào sau đây đúng?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Kết quả của phép tính 2x3 + (-3x3) + là :
	A. -	B. -	C. 	D. 
Câu 10: Đơn thức đồng dạng với:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 50 học sinh, ta có số liệu sau :
Thời gian (phút) x	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Tần số n	1	3	4	7	8	9	8	5	3	2 N=50
Số trung bình cộng ?
	A. 7,12
	B. Mức thu nhập
	C. : trăm ngàn đồng
	D. 7,20
	E. 7,68
	F. Mức thu nhập bình quân của mỗi hộ gia đình
	G. 7,32
	H. Số hộ 
Câu 12: Cho tam giác ABC có AB = AC = 10cm, BC = 12cm. Vẽ trung tuyến AM của tam giác. Độ dài trung tuyến AM là:
	A. cm	B. cm	C. 8cm	D. 6cm
Câu 13: Cho bảng tần số dưới đây. Số trung bình cộng là:
Giá trị (x)	Tần số (n)	Các tích (x.n)	
3	100	
4	100	
5	70	
6	30	
	N = 300	
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Tổng ba đơn thức 23x2yz; 2x2yz và -5x2yz là một đơn thức có bậc là:
	A. 10	B. 8	C. 6	D. 4
Câu 15: Cho tam giác đều ABC độ dài cạnh là 6cm. Kẻ AI vuông góc với BC. Độ dài cạnh AI là:
	A. 	B. 	C. 	D. 3cm
Câu 16: Cho tam giác ABC có =50o ; = 60o. Câu nào sau đây đúng?
	A. BC > AC > AB	B. AC > BC > AB	C. AB > BC > AC	D. AB > AC > BC
Câu 17: Cho đa thức P(x) = x3 – 4x2 + 5 – x3 + x2 + 5x – 1. 
Tìm đa thức Q(x) biết P(x) + Q(x) = x3 + x2 + x - 1
Câu 18: 
Cho tam giác ABC cân tại A (A < 900), kẻ BK vuông góc với AC (K AC), Kẻ CF vuông góc với AB (F AB). Gọi I là trực tâm của tam giác ABC.
a) Chứng minh: 
b) Cho cạnh BF = 3 cm, FC = 4cm, hãy tính cạnh BC
Câu 19: 
Cho các đa thức sau: P(x) = x3 – 2x + 1 
 Q(x) = 2x2 - 2x3 + x – 5
 Tìm bậc của đa thức: P(x) + Q(x). 
------ HẾT ------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_hoc_ky_ii_mon_toan_lop_7_ma_de_492_na.doc
  • docPhieu soi dap an.doc