Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 – Hình 7

doc 3 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 1313Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 – Hình 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 – Hình 7
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 1
Bài 1: ( 3 đ) So sánh các cạnh của tam giác MNP, biết:
M = 65o ; N = 70o.
Bài 2: ( 7 đ) Cho ABC vuông tại A, đường cao AH. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC ở E.
So sánh AE và DE.
Chứng minh tia AD là phân giác của góc HAC.
Vẽ DK vuông góc với AC tại K. Chứng minh rằng AK = AH.
Chứng minh rằng AB + AC < BC + AH.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 2
Bài 1 : Cho ABC vuông tại B và = 570. So sánh các cạnh của tam giác.
Bài 2 : Cho ABC vuông tại A ; BM là đường phân giác. Vẽ MH ^ BC, MH cắt AB tại E. Chứng minh :
a) ABM = HBM
b) So sánh: AM và CM . 
c) BM ^ EC .
Bài 3: Cho ABC có AB < AC. Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh rằng : 	
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 3
Bài 1 Cho tam giác ABC có góc A = 100°; góc B bằng 3 lần góc C. So sánh 3 cạnh của tam giác.
Bài 2 
Cho tam giác ABC có Â = 90o. Tia phân giác của góc ABC 
cắt AC tại E. Qua E kẻ EH ^ BC .	
 1) Chứng minh DABE = DHBE 
 2) Chứng minh EA < EC 
Bài 3 :Cho tam giác ABC có AB < AC, vẽ trung tuyến AD. Trên tia đối DA lấy điểm E sao cho DA = DE. Chứng minh rằng :
a) Tam giác ABD bằng tam giác ECD.
b) EC < AC.
c) Góc DAB > góc DAC.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 4
Bài 1 : Cho ABC, có chu vi là 24cm và ba cạnh AB; AC; BC tỉ lệ với 3; 5; 4
a) So sánh ba góc của ABC ( 2 đ)
b) ABC là tam giác gì ? Tại sao ? ( 2đ)
c) Gọi M là một điểm nằm trong ABC . 
 Chứng minh MB + MC < AB + AC. (1đ).
Bài 2 : Cho ABC cân tại A. Gọi M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm D sao cho DM = BM
a) Chứng minh BMC = DMA. Suy ra AD // BC.
b) Chứng ACD là tam giác cân.
c) Trên tia đối của tia CA lấy điểm E sao cho CA = CE. Chứng minh DC đi qua trung điểm I của BE. 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH7
Đề 5
Bài 1: Cho ∆ABC có góc A bằng 100˚ và góc B gấp 3 lần góc C.
a) So sánh 3 cạnh của ∆ABC.
b) Vẽ AH vuông góc với BC tại H. So sánh HB và HC
Bài 2: Cho ∆ABC vuông tại A. Vẽ phân giác BM (M thuộc AC). Từ M vẽ MH vuông góc với BC tại H.
a) Chứng minh: ∆ABM = ∆HBM
b) Tia HM cắt BA tại E. So snh MC v ME
c) Gọi O là trung điểm của EC. Chứng minh 3 điểm B; M; O thẳng hàng.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 6
Bài 1 : ( 2đ) Cho tam giác ABC cân tại A có số đo góc A bằng 400.
a) Tính số đo các góc còn lại của tam giác ABC?
b) So sánh độ dài các cạnh của tam giác ABC?
Bài 2: (3đ) ChoABC cân tại B có tù.
a/ So sánh độ dài 2 cạnh AC và AB?
b/ Biết số đo góc A bằng 250. Tính số đo góc C và góc B? 
Bài 3 : (5 đ) Cho tam giác nhọn ABC (AB < AC), đường cao AH. Trên HC lấy điểm M sao cho BH = HM.
a/ Chứng minh rằng AHB=AHM. Từ đó suy ra ABM cân tại A ?
b/ Biết rằng AH = 3 cm; AC = 5cm. Tính độ dài cạnh HC ?
c/ Trên cạnh AB lấy điểm E, trên cạnh AC lấy điểm F sao cho AE = AF. Chứng tỏ EF // BC ?
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 7
Bài 1: (2 đ)
Cho tam giác ABC có Â = 100°; . So sánh 3 cạnh của tam giác.
Bài 2: (4 đ)
Cho tam giác ABC có Â = 90o. Tia phân giác của góc ABC 
cắt AC tại E. Qua E kẻ EH ^ BC .	
a) Chứng minh DABE = DHBE 
b) Chứng minh EA < EC 
Bài 3: (4 đ)
Cho tam giác ABC có AB < AC, vẽ trung tuyến AD. Trên tia 
đối DA lấy điểm E sao cho DA = DE. Chứng minh rằng :
a) DABD = DECD.
b) EC < AC.
c) Góc DAB > góc DAC.
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 8
Bài 1: (5đ). Cho ABC, AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm.
So sánh ba góc của ABC (2đ)
ABC là tam giác gì? Vì sao? (2đ)
Vẽ đường cao AH, lấy điểm M trên AH, so sánh
MB và MC .
Bài 2: (5đ ) Cho D ABC vuông tại A ; phân giác BD. Kẻ DE ^ BC (E thuộc BC). Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh :
a) ABD = EBD
b) BD là đường trung trực của AE
c) DF = DC
d) AD < DC
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 9
Bài 1: ( 3 đ) Cho tam giác ABC (AB > AC). Gọi AD là phân giác của góc A . Trên tia AB lấy điểm M sao cho 
AM = AC. Chứng minh: 
a) ADM = ADC . b ) 
Bài 2: (6 đ) Cho tam giác DEF có Ê = 900, tia phân giác DH. Qua H kẻ HI vuông góc với DF. Chứng minh:
a) DHE = DHI
b) DH là đường trung trực của EI .
c) EH < HF .
d) Gọi K là giao điểm của DE và IH.Chứng minh DHKF 
Bài 3: (1đ) Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. 
 Chứng minh: AB + AC > 2AM .
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 3 – HÌNH 7
Đề 10
Câu 1:Cho DABC cân tại A; AB = 10 cm, BC = 12 cm, 
 M là trung điểm của BC.
a) Chứng minh DABM là tam giác vuông, tính AM.
b) So sánh các góc của DABM.
Câu 2: Cho DABC vuông tại A, D là trung điểm của AC. 
Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho AB = AE.
a) Cho , So sánh 2 cạnh AB và AC.
b) Chứng minh DABD = DAED.
c) Trung tuyến AF của DABC cắt BD tại G; trung tuyến AK của DAEC cắt ED tại H. Chứng minh: DGDH là tam giác cân.

Tài liệu đính kèm:

  • doc10 De KT Chuong III HH 7doc.doc