5 Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2007-2008 môn: Toán

doc 6 trang Người đăng khoa-nguyen Lượt xem 2005Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "5 Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2007-2008 môn: Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5 Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2007-2008 môn: Toán
Đề thi thử 01
------------------
Kì thi tuyển sinh vào lớp 10-THPT năm học 2007-2008
 Môn: Toán
 (Thời gian 120 phút, không kể giao đề)
	-----------------------------------------------------------
 Trong mỗi ý sau đây có 4 phương án trả lời là A,B,C,D; trong đó chỉ có 1 phương án đúng.Em hãy viết vào bài làm phương án đúng đó(chỉ cần viết đúng chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng).
Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình là:
A.	B.	C.	B. Phương án khác
Câu 2: Phương trình nào sau đây có hai nghiệm là -1 và 3?
A. x2+3x+2=0	B. x2-2x-3=0	C.x2+2x-3=0 	D.x2+3x-4=0
Câu 3: Một hình trụ có độ dài đường sinh là 15 và đường kính đáy là 20 sẽ có diện tích toàn phần là:
A.500	B.300	C. 500	D.1500	E.1400.
Câu4: Một tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là AB=5 và AC=12, thì độ dài hình chiếu AC xuống cạnh huyền là:
A. 	B. 	C. 13	D. 
Câu 5.(2.5điểm):
Cho biểu thức P=
Rút gọn P.
Tìm giá trị của x để P=-1.
Tìm m để với mọi giá trị x>2007 ta có mP(-3)>x+1.
Câu 6.(2điểm).
	Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 600 sản phẩm trong một thời gian nhất định.Do áp dụng kĩ thuật mới nên tổ I vượt mức 18% và tổ II đã vượt mức 21%.Vì vậy trong thời gian quy định họ đã hoàn thành vượt mức 120 sản phẩm.Hỏi số sản phẩm được giao của mỗi tổ theo kế hoạch ?
Câu 7.(3.5điểm).
	Cho đường tròn (0), đường kính AB cố định, điểm I nằm giữa A và O sao cho .kẻ dây MN vuông góc với AB tại I.Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN sao cho C không trùng với M,N và B. Nối AC cắt MN tại E.
Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp được.
Chứng minh và .
Hãy xác định vị trí của C sao cho khoảng cách từ N đến tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME nhỏ nhất.
Câu 8. (0,75điểm)
	Cho hai số dương a,b. Chứng minh rằng :.
	----------------------------------Hết-------------------------------------
Đề thi thử 02
------------------
Kì thi tuyển sinh vào lớp 10-THPT năm học 2007-2008
 Môn: Toán
 (Thời gian 120 phút, không kể giao đề)
	-----------------------------------------------------------
 Trong mỗi ý sau đây có 4 phương án trả lời là A,B,C,D; trong đó chỉ có 1 phương án đúng.Em hãy viết vào bài làm phương án đúng đó(chỉ cần viết đúng chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng).
Câu 1:Điểm cố định mà hàm số y=(m-2)x+m-5 luôn đi qua là:
A. M(-1;-3)	 B. . M(-1;3) C. M(1;3)	D. M(1;-3)	 E. M(-1,3;0)
Câu 2:Hàm số nghịch biến khi:
A. 	B. 	C. -1<m<1	D. -1
Câu 3:Trong mặt phẳng, tập hợp tất cả những điểm M nhìn đoạn AB cố định dưới một góc 450 là:
A. 1 đường tròn	B. 2 cung tròn đối xứng nhau qua AB
C. 1 cung tròn	D. 2 cung chứa góc 450 dựng qua AB 
và hai cung đó đối xứng nhau.
Câu 4:Một hình nón có độ dài đường cao là 12 và đường kính đáy là 10 sẽ có diện tích toàn phần là:
	A. 90	B. 90	C. 85	D. 230	D. 10.
Câu 5:Cho biểu thức Q=
Rút gọn Q.
Tính Q biết: 
Tìm các giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên dương?
Câu 6: a) Tìm m, n để các giao điểm của đường thẳng y=3x-2 và Parabol y=x2 thuộc đường thẳng (d) có phương trình y=mx+n.
	 b) Cho hệ phương trình: 
	xác định a để hệ có nghiệm (x;y) thỏa mãn (x>0; y>0).
Câu 7: a) Cho phương trình (m+2)x2-2(m-1)x+m-2=0.
Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dấu.Khi đó hai nghiệm mang dấu gì?
 b) Giải phương trình: 
Câu 8:Cho đoạn thẳng AB, điểm C nằm giữa A và B. Vẽ về một phía của AB các nửa đường tròn có đường kính theo thứ tự là AB, AC, BC, đường vuông góc với AB tại C cắt nửa đường tròn lớn tại D; DA và BD cắt các nửa đường tròn đường kính AC và CB thứ tự tại M, N.
Tứ giác DMCN là hình gì?Tại sao.
Chứng minh: DM.DA= DN.DB.
Chứng minh rằng: MN là tiếp tuyến chung của các đường tròn đường kính AC và CB.
Điểm C ở vị trí nào trên AB thì MN có độ dài cực đại.
-----------------------------------------Hết-------------------------------------
Đề thi thử 03
------------------
Kì thi tuyển sinh vào lớp 10-THPT năm học 2007-2008
 Môn: Toán
 (Thời gian 120 phút, không kể giao đề)
	-----------------------------------------------------------
 Trong mỗi ý sau đây có 4 phương án trả lời là A,B,C,D; trong đó chỉ có 1 phương án đúng.Em hãy viết vào bài làm phương án đúng đó(chỉ cần viết đúng chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng).
Câu 1:Một hình nón có chiều cao 12cm, đường kính đáy là 18 cm.Diện tích xung quanh của hình nón là;
	A. 523.9cm2	B. 423.9 cm2	C.432.9 cm2	D.532.9 cm2
Câu 2:Lấy trên đường tròn (0;R) ba điểm A,B,C sao cho dây cung BC=, AC=R.Biết tia OC nằm giữa hai tia CA,CB.
	Số đo của góc là:
	A. 600	B.900	C. 450	D. Một kết quả khác
Câu 3:Cho A(4;0) và B(5;7) Khi đó độ dài AB là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4 (1,5 điểm): Cho hệ phương trình 
Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất.
Tìm m để hệ có nghiệm (x ;y) nguyên.
Câu 5(1,5 điểm) : Cho biểu thức 
Rút gọn B.
Tính khi .
Câu 6(2 điểm):
Một ca nô chạy xuôi dòng từ bến A đến bến B rồi lại chạy ngược dòng từ bến B về bến A mất tất cả 4 giờ.Tính vận tốc của ca nô khi nước yên lặng, biết rằng quãng đường sông AB dài 30km và vận tốc của dòng nước là 4km/h.
Câu 7(3 điểm :Cho nửa đường tròn đường kính COD = 2R.Dựng Cx, Dy vuông góc với CD.Từ điểm E bất kì trên nửa đường tròn, dựng tiếp tuyến với đường tròn cắt Cx tại P, cắt Dy tại Q.
Chứng minh tam giác POQ vuông ; tam giác POQ và tam giác CED đồng dạng.
Tính CP và DQ theo R.
Khi PC=R/2, hãy chứng minh rằng tỷ số diện tích D POQ và D CED bằng 25/16.
Tính thể tích hình giới hạn bởi nửa đường tròn và hình thang vuông CPQD khi chúng cùng quay theo một chiều vòng quanh CD.
Câu 8 (1 điểm) : Cho phương trình có hai nghiệm là x1 ;x2.Không giải phương trình trên, hãy tính giá trị của biểu thức : 
	--------------------------------*Hết*-------------------------------------
Đề chính thức
Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc
Kì thi tuyển sinh vào lớp 10- THPT
Năm học 2007- 2008
Môn thi : Toán
Thời gian làm bài : 120 phút,không kể thời gian giao đề
I. Phần trắc nghiệm khách quan : Trong 4 câu dưới đây, mỗi câu có 4 lựa chọn trong đó chỉ có duy nhất một lựa chọn đúng, em hãy viết vào bài làm chữ cái A,B,C hoặc D đứng trướng lựa chọn mà em cho là đúng.
Câu 1 : Nếu x thoả mãn điều kiện thì x nhận giá trị bằng :
	A. 1	B. -1	C. 17	D. 2
Câu 2 : Hàm số y= (m-1)x+3 là hàm số bậc nhất khi :
	A. 	B. 	C. m= 1	D. 
Câu 3 : Phương trình 3x2 +x-4=0 có một nghiệm x bằng :
	A. 	B. -1	C. 	D. 1
Câu 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB= 3cm, AC=2cm,Người ta quay tam giác ABC quanh cạnh AB được mọt hình nón. Khi đó thể tích hình nón bằng :
	A. 	B. 	C. 	D. 
II. Phần tự luận :
Câu 5 : Cho phương trình bậc hai : x2 -2(m+1)x+m2+m-1=0 (1)
Giải phương trình (1) với m= -2
Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn điều kiện x12+x22=18
Câu 6 : Tính chu vi của một tam giác vuông.Biết cạnh huyền có độ dài là 5cm và có diện tích bằng 6cm2.
Câu 7 : Cho tam giác ABC nhọ nội tiếp đường tròn (O ; R). Từ A,B,C lần lượt kẻ các đường cao tương ứng AD,BE,CF xuống các cạnh BC, CA, AB (DBC, EAC, FAB).
Chứng minh rằng tứ giác BCEF nội tiếp một đường tròn
Chứng minh : AE.AC= AF. AB
Tinh sdiện tích của tam giác ABC, biết R= 2cm và chu vi của tam giác DEF bằng 10cm.
Câu 8 : Cho x,y,z là các số thực dương và tích xyz=1. Chứng minh rằng:
Đề chính thức
Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc
Kì thi tuyển sinh vào lớp 10- THPT
Năm học 2008- 2009
Môn thi : Toán
Thời gian làm bài : 120 phút,không kể thời gian giao đề
I. Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm): 
Trong 4 câu dưới đây, mỗi câu có 4 lựa chọn trong đó chỉ có duy nhất một lựa chọn đúng, em hãy viết vào bài làm chữ cái A,B,C hoặc D đứng trướng lựa chọn mà em cho là đúng.
Câu 1 : Điều kiện xác định của biểu thức P(x)= là :
	A. 	B. 	C. 	D. x>-10
Câu 2 : Biết rằng hàm số y = (2a-1)x+1 ngịch biến trên tập R. Khi đó :
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3 : Phương trình x2+x-1=0 có :
	A. Hai nghiệm phân biệt đều dương	B. Hai nghiệm phân biệt đều âm
	C. Hai nghiệm trái dấu 	D. Hai nghiệm bằng nhau.
Câu 4 : Kết quả của biểu thức M= là :
	A. 3	B. 7	C. 	D. 10
 Câu 5 : Trong hình vẽ bên có : ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn tâm O, số đo góc BAC bằng 1200. Khi đó số đo góc ACO bằng :
	A. 1200	B. 600	C. 450	D. 300	
Câu 6 : Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 6cm cố định. Quay nửa hình tròn đó quanh AB thì được hình cầu có thể tích bằng :
	A. 	B. 	C. 	D. 
B. Phần tự luận (7 điểm).
Câu 7. Cho phương trình bậc hai : x2+(m-1)x-(m2-1)=0 (1)
Giải phương trình (1) với m=-1.
Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt a,b thoả mãn a= -2b.
Câu 8. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 2 giờ 6 phút đầy bể. Nếu để vòi chảy một mình cho đầy bể thì vòi I cần ít hơn vòi II là 4 giờ. Hỏi mỗi vòi chảy một mình trong bao giờ thì đầy bể ?
Câu 9.Cho ABC không cân có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O. Hai đường cao AI và BE cắt nhau tại H.
Chứng minh tứ giác HECI nội tiếp và 
Chứng minh EI vuông góc với OC.
Cho và CH = 5 cm. Tính độ dài đoạn thẳng AO.
Câu 10. Cho x,y,z và x+y+z=. 
 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P= x2+y2+z2.

Tài liệu đính kèm:

  • docthi thu 10-THPT.doc