Đề cương ôn tập học kì I Vật lí lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Hồ Bá Lệ

doc 2 trang Người đăng dothuong Ngày đăng 25/01/2021 Lượt xem 17Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập học kì I Vật lí lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Hồ Bá Lệ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn tập học kì I Vật lí lớp 8 - Năm học 2016-2017 - Hồ Bá Lệ
ĐỀ CƯƠNG MÔN VẬT LÝ 8 - KỲ I
	Phạm vi ôn tập: Từ bài 1 đến bài 14.
I. LÝ THUYẾT
Kiến thức cần nhớ:
1. C«ng thøc tÝnh vËn tèc : Víi - v : vËn tèc (m/s) 
 - s : qu·ng ®­êng ®i (m)
 - t : thêi gian ®i hÕt qu·ng ®­êng (s) 
2. C«ng thøc tÝnh vËn tèc trung b×nh : 
3. C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt: Víi - p : ¸p suÊt (N/m2) 
 - f : ¸p lùc (N)
 - s : diÖn tÝch bÞ Ðp (m2) 
4. C«ng thøc tÝnh ¸p suÊt chÊt láng : p = d.h 
	Víi 	 - p : ¸p suÊt (N/m2) 
	 	- d : träng l­îng riªng (N/m3)
	- h : ®é s©u cña chÊt láng (m) 
5. C«ng thøc b×nh th«ng nhau: 
	Víi - F: lùc t¸c dông lªn tiÕt diÖn nh¸nh 1(N)
 - f: lùc t¸c dông lªn tiÕt diÖn nh¸nh 2(N)
 - S : tiÕt diÖn nh¸nh 1 (m2)
 - s : tiÕt diÖn nh¸nh 2 (m2)
6. C«ng thøc tÝnh träng lùc : P = 10.m Víi - P : lµ träng lùc (N)
 - m : lµ khèi l­îng (kg)
7. C«ng thøc tÝnh khèi l­îng riªng : 
 Víi - D : khèi l­îng riªng (kg/m3)
 - v : lµ thÓ tÝch (m3)
8. C«ng thøc tÝnh träng l­îng riªng : d = 10 D 
Víi d : lµ träng l­îng riªng ( N/m3)
9, C«ng thøc vÒ lùc ®Èy Acsimet : FA = d.V víi : - FA : Lùc ®Èy Acimet (N)
 - d : Träng l­îng riªng (N/m3)
 - V : ThÓ tÝch vËt chiÕm chç (m3)
10, C«ng thøc tÝnh c«ng c¬ häc A = F.s 
	 víi: - A : C«ng c¬ häc (J)
 - F : Lùc t¸c dông vµo vËt (N)
 -s: Qu·ng ®­êng vËt dÞch chuyÓn(m)
1. Cho ví dụ về vật chuyển động so với vật này nhưng lại đứng yên so với vật khác. Chỉ rõ vật làm mốc, vật đứng yên, vật chuyển động?
2. Nắm công thức tính vận tốc, vận tốc trung bình? Nắm công thức tính áp suất, công thức tính áp suất chất lỏng, công thức máy nến thủy lực(máy ép chất lỏng), Công thức tính lực đẩy Acsimet và công thức tính công?(tất cả các cần nắm được đơn vị của chúng)
3. Thế nào là chuyển động đều? chuyển động không đều? cho ví dụ?
4. Biết biểu diễn lực.
5. Thế nào là lực ma sát trượt, lăn và nghỉ? cho ví dụ?
6. Thế nào là hai lực cân bằng?
7. Thế nào là quán tính?
8. Lực ma sát có lợi và có hại như thế nào? cho ví dụ?
9. Thế nào là áp lực? Cho ví dụ? 
10. Chất lỏng gây ra áp suất theo những phương nào? Trong bình thông nhau chứa cùng 1 chất lỏng đứng yên thì mực chất lỏng ở 2 nhánh như thế nào?
11. Nêu điều kiện vật nổi, vật chìm và vật lơ lửng? 
12. Khi nào có công cơ học? cho ví dụ?
II. BÀI TẬP.
Bài 1. Biết đổi đơn vị vận tốc.(1km/h = 0,28m/s, 1m/s = 3,6km/h)
áp dụng:
a, ? km/h = 5 m/s b, 12 m/s = ? km/h c, 48 km/h = ? m/s
d, 150 cm/s = ? m/s = ? km/h e, 62 km/h = ? m/s = ? cm/s
Bài 2. C6/10 SGK; C5/13 SGK; C2 - C3/16 SGK; C5/27 SGK; C7/39 SGK; C7/34 SGK; C5-C6/48 SGK. 
Bài 3. 3.3; 4.5; 4.6; 5.5; 5.6; 7.5; 7.6; 8.4; 9.3; 10.3; 10.4; 10.9; SBT.
Bµi 4: Mét vËt lµm b»ng kim lo¹i, nÕu bá vµo b×nh n­íc cã v¹ch chia thÓ tÝch th× lµm cho n­íc trong b×nh d©ng lªn thªm 150 cm3. NÕu treo vËt vµo mét lùc kÕ th× lùc kÕ chØ 10,8 N. 
 a, TÝnh lùc ®Êy Acsimet t¸c dông lªn vËt .
 b, X¸c ®Þnh khèi l­îng riªng cña chÊt lµm lªn vËt .
Bµi 5: Treo mét vËt nhá vµo mét lùc kÕ vµ ®Æt chóng trong kh«ng khÝ thÊy lùc kÕ chØ 18N. VÉn treo vËt vµo lùc kÕ nh­ng nhóng vËt ch×m hoµn toµn vµo trong n­íc thÊy lùc kÕ chØ 10N. TÝnh thÓ tÝch cña vËt vµ träng l­îng riªng c¶ nã.
Bµi 6: Mét vËt cã khèi l­îng 598,5 g lµm b»ng chÊt cã khèi l­îng riªng 10,5 g/cm3 chóng ®­îc nhóng hoµn toµn vµo trong n­íc. T×m lùc ®Èy Acsimet t¸c dông lª vËt.
Bµi 7: Mét côc n­íc ®¸ cã thÓ tÝch 360 cm3 næi trªn mÆt n­íc. 
a, TÝnh thÓ tÝch cña phÇn côc ®¸ nh« ra khái mÆt n­íc, biÕt khèi l­îng riªng cña n­íc ®¸ lµ 0,92 g/cm3 
Bµi 8: Mét v©t cã khèi l­îng 0,75 kg vµ khèi l­îng riªng 10,5 g/cm3 ®­îc th¶ vµo mét chËu n­íc. VËt bÞ ch×m xuèng ®¸y hay næi trªn mÆt n­íc? t¹i sao? T×m lùc ®Èy Acsimet t¸c dông lªn vËt.
Chư Ty, ngày 01/12/2016
 GVBM
	Hồ Bá Lệ
Chúc các em ôn tập tốt và thi đạt kết quả cao!

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_Cuong_On_Tap_HKI_Ly_8_20162017.doc