Toán - Tiết 70: Phân số bằng nhau

doc 3 trang Người đăng nguyenlan45 Lượt xem 894Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán - Tiết 70: Phân số bằng nhau", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán - Tiết 70: Phân số bằng nhau
Ngaøy soaïn : 
Tieát: 70	 §2 .PHAÂN SOÁ BAÈNG NHAU 
I.MUÏC TIEÂU:
Kieán thöùc: Hoïc sinh nhaän bieát theá naøo laø hai phaân soá baèng nhau.
Kyõ naêng : Hoïc sinh nhaän daïng ñöôïc caùc phaân soá baèng nhau vaø khoâng baèng nhau, laäp ñöôïc caùc phaân soá baèng nhau töø moät ñaúng thöùc tích.
Thaùi ñoä: Giaùo duïc hs tính linh hoaït chính xaùc.
 II.CHUAÅN BÒ: 
GV : Baûng phuï ïghi caâu hoûi kieåm tra , baøi taäp , phieáu hoïc taäp
HS: hoaøn thaønh baøi cuõ ñaõ daën.
 III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC: 
1/ OÅn ñònh tình hình lôùp: (1ph) 
 2/ Kieåm tra baøi cuõ :(6ph)
+ Caùc caùch vieát sau caùch vieát naøo laø phaân soá ? Vì sao?
 3/ Baøi môùi : 
Hoaït ñoäng cuûa troø
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Noäi dung
-Laàn 1 laáy ñi hình chöõ nhaät
-Laàn 2 laáy ñi hình chöõ nhaät 
-HS: =
-Hai phaân soá treân baèng nhau vì cuøng bieåu dieãn treân cuøng 1 hình chöõ nhaät
-HS: coù 1.6 = 3.2
.
-HS: Giaû söû laáy: Coù 2.10 = 5.4
coù 1.83.4
- HS: phaân soá neáu ad = bc
- HS ñoïc ñònh nghóa SGK. 
Hoaït Ñoäng 1:Ñònh nghóa 
- GV ñöa baûng phuï hình veõ coù 1 hình chöõ nhaät chia laøm 2 caùch .
-Laàn 1: 
-Laàn 2: 
 (Phaàn toâ ñaäm laø phaàn laáy ñi)
 Hoûi moãi laàn ñaõ laáy ñi bao nhieâu phaàn caùi hình?
 Nhaän xeùt gì veà 2 phaân soá treân? Vì sao?. 
-GV: ÔÛ lôùp 5 ta ñaõ hoïc hai phaân soá baèng nhau. Nhöng vôùi caùc phaân soá coù töû vaø maãu laø caùc soá nguyeân.Ví duï vaø laøm theá naøo ñeå bieát ñöôïc 2 phaân soá naøy coù baèng nhau hay khoâng?Ñoù laø noäi dung baøi hoâm nay. Sau ñoù, GV ghi ñeà baøi.
-Trôû laïi ví duï =em haõy phaùt hieän coù caùc tích naøo baèng nhau?.
-Haõy laáy ví duï khaùc veà 2 phaân soá baèng nhau ,khoâng baèng nhau vaø kieåm tra nhaän xeùt naøy.
Moät caùch toång quaùt khi naøo?.
 Ñieàu naøy vaãn ñuùng vôùi caùc phaân soá coù töû, maãu laø caùc soá nguyeân.
- GV yeâu caàu HS ñònh nghóa SGK.
1.Phaân soá baèng nhau:
a)Nhaän xeùt :
 Coù 2.10 = 5.4
 coù 1.83.4
b) Ñònh nghóa:
 neáu ad = bc
c)Ví duï:
= vì –3.(-8) = 4.6
-HS hoaït ñoäng theo nhoùm.
?1 HS laøm döïa vaøo ñònh nghóa
 ?2 Caùc phaân soá khoâng baèng nhau vì daáu cuûa 2 tích khaùc nhau.
 neân x. 3= - 2.6 
Hai ñoäi tröôûng HS thaønh laäp ñoäi.
HS: Hai ñoäi tham gia troø chôi, moãi ñoäi 3 ngöôøi (coù theâ laáy moät ñoäi nam, moät ñoäi nöõ hoaëc laáy ñoäi theo toå, treân tinh thaàn xung phong).
Keát quaû: 
HS töï ñoïc baøi 10 roài laøm töông töï .
Cho HS leân baûng laømví duï .
Cho HS laøm ?1 
Cho HS laøm ?2
Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá
-GV goïi HS leân baûng laøm baøi taäp.
Caû lôùp nhaän xeùt .
-Troø chôi: GV cöû 2 ñoäi tröôûng.
 Noäi dung: Tìm caùc caëp phaân soá baèng nhau trong caùc phaân soá sau:
Luaät chôi: 2 ñoäi moãi ñoäi 3 ngöôøi. Moãi ñoäi 1vieân phaán chuyeàn tay nhau vieát laàn löôït töø ngöôøi naøy sang ngöôøi khaùc. Ñoäi naøo laøm nhanh hôn vaø ñuùng laø thaéng.
Baøi taäp: Thöû trí thoâng minh
 Töø ñaúng thöùc: 2. (-6) = (-4)..3 haõy laäp caùc caëp phaân soá baèng nhau.
 GV gôïi yù HS töï nghieân cöùu baøi 10 
2. Caùc ví duï:
1.Tìm xZ bieát : 
2.Tìm 5 phaân soá baèng phaân soá 
 IV.Dăn dò
 V.Ruùt kinh nghieäm, boå sung: 

Tài liệu đính kèm:

  • docgia0_an_toan_6.doc