Toán học - Tọa độ điểm phương trình mặt phẳng

docx 7 trang Người đăng minhhieu30 Lượt xem 565Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Toán học - Tọa độ điểm phương trình mặt phẳng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán học - Tọa độ điểm phương trình mặt phẳng
TỌA ĐỘ ĐIỂM PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
Câu 1:Trong không gian Oxyz cho ba vecto . Tọa độ của vecto là: 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2:Trong không gian Oxyz cho tam gíac ABC biết Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3:Trong không gian Oxyz cho tam giác ABC có . Diện tích tam giác ABC bằng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 4:Trong không gian Oxyz cho bốn điểm diện tích tứ giác ABCD bằng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5:Trong không gian Oxyz cho ba điểm Để ba điểm A, B, C thẳng hàng thì giá trị của 5x+y bằng : 
A. 36	B. 40	C. 42	D. 41
Câu 6:Trong không gian Oxyz cho Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7:Trong không gian Oxyz cho tứ diện ABCD biết . Tính thể tích tứ diện ABCD 
A. 3	B. 2	C. 5	D. 6
Câu 8:Trong không gian Oxyz cho . Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9:Trong không gian Oxyz cho điểm M(2;-5;7) . Tìm điểm đối xứng của M qua mặt phẳng (Oxy) 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10:Trong không gian Oxyz cho tứ diện Độ dài đường cao AH của tứ diện ABCD là 
A. 5	B. 6	C. 7	D. 9
Câu 1:Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2;4;1), B(–1;1;3) và mặt phẳng (P): .Viết phương trình mặt phẳng (Q)đi qua hai điểm A,Bvà vuơng gĩc với mặt phẳng (P).
A. 	B. C. 	D. 
Câu 2: Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm và song song với đường thẳng 
A. 	B. C. 	D. 
Câu 3: Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz, cho 2 đường thẳng và cĩ phương trình: , . Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa d và .
A. 	B. C. x + y – 5z +10 = 0	 	 D. 
Câu 4: Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm I(1;-3;2) Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với giá của véc tơ , vuơng gĩc với mặt phẳng đồng thời cách điểm I một đoạn bằng 4 .
A. (P): hoặc (P): .	
B. (P): hoặc (P): .	
C. (P): hoặc (P): .	
D. (P): hoặc (P): .
Câu 5: Trong khơng gian với hệ tọa đợ Oxyz, cho điểm M(1; –1; 1) và hai đường thẳng và . Chứng minh rằng điểm cùng nằm trên mợt mặt phẳng. Viết phương trình mặt phẳng đó.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) qua O, vuơng gĩc với mặt phẳng (Q): và cách điểm M(1; 2; –1) một khoảng bằng .
A. ,	B. ,	
C. ,	D. ,
Câu 7:Trong khơng gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng D:và điểm M(0; –2;0). Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M, song song với đường thẳng D, đồng thời khoảng cách d giữa đường thẳng D và mặt phẳng (P) bằng 4.
A. ,	B. ,	
C. ,	D. ,
Câu 8:Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng và điểm.Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d sao cho khoảng cách từ điểmAđến mặt phẳng (P) bằng 3.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9: Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz, cho các điểm . Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và B, đồng thời khoảng cách từ I đến (P) bằng .
A. ’	B. ’	
C. ’	D. ’
Câu 10: Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với , , , . Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B sao cho khoảng cách từ C đến (P) bằng khoảng cách từ D đến (P).
A. 	B. 	
C. 	D. 	
Câu 11: Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz, cho . Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B sao cho khoảng cách từ C đến (P) bằng khoảng cách từ D đến (P). 
	A. hoặc 	
	B. hoặc 	
	C. hoặc 	
	D. hoặc 
Câu 12: Trong khơng gian với hệ trục tọa độ , cho các điểm ,, . Viết phương trình mặt phẳng đi qua và gốc tọa độ sao cho khoảng cách từ đến bằng khoảng cách từ đến .
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 13: Trong khơng gian với hệ trục tọa độ , cho các điểm Với . Viết phương trình mặt phẳng đi qua và gốc tọa độ sao cho khoảng cách từ đến bằng khoảng cách từ đến .
	A. ĐS: hoặc .	
	B. ĐS: hoặc .	
	C. ĐS: hoặc .	
	D. ĐS: hoặc .
Câu 14: Trong khơng gian với hệ trục tọa độ , cho ba điểm , , và mặt phẳng (P): . Viết phương trình mặt phẳng đi qua A, vuơng gĩc với mặt phẳng (P), cắt đường thẳng BC tại I sao cho . 
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 15: Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng lần lượt cĩ phương trình .Viết phương trình mặt phẳng cách đều hai đường thẳng .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 16: Trong khơng gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng lần lượt cĩ phương trình , . Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với và , sao cho khoảng cách từ đến (P) gấp hai lần khoảng cách từ đến (P).
A. 	
B. 	
C. 	
D. 	
Câu 51: Trong khơng gian Oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M(-2;3;1) và vuơng gĩc với đường thẳng đi qua hai điểm A(3;1;-2), B(4;-3;1) 
A.	 	B. C. D. 
Câu 52: Trong khơng gian Oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm và song song với mặt phẳng (Q): 
A. B. C. 	D. 
Câu 53: Trong khơng gian Oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm và vuơng gĩc với đường thẳng : 
A. 	 B. 	 C. 	D. 
Câu 54: Trong khơng gian Oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm và vuơng gĩc với hai mặt phẳng (Q): x-3y+2z-1=0; (R): 2x+y-z-1=0
A. 	B. 	 C. 	D. 
Câu 55: Trong khơng gian Oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm 
A.	 B. 	C. 	D. 	
Câu 56: Trong khơng gian Oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua 2 điểm 
và vuơng gĩc với mặt phẳng (Q): 
A. 	 	B. 	C. 	D. 
Câu 57: Trong khơng gian Oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm 
vuơng gĩc với mặt phẳng (Q): và song song với đường thẳng d: 
A. 	B. C. 	D. 
Câu 58: Trong khơng gian Oxyz viết phương trình mặt phẳng (P)chứa hai đường thẳng cắt nhau d: và d: 
A. B. 	C. 	D. 
Câu 59:Trong khơng gian Oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng song song với nhau d: và d’: 
A. 	B. Khơng tồn tại mp(P) C. 	D. 
Câu 60:Trong khơng gian Oxyz viết phương trình mặt phẳng trung trực (P) của đoạn AB biết 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 61:Trong khơng gian Oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d: và đi qua điểm 
 A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 62: Trong khơng gian oxyz cho hai đường thẳng d:, Viết phương trình mp (P) chứa d và song song với 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 63: Trong khơng gian oxyz cho đường thẳng d: và mặt phẳng . Viết phương trình mp (P) chứa d và vuơng gĩc với mp (Q)
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 64: Trong khơng gian oxyz cho mặt phẳng: (Q): x - 2y + 2z - 3 = 0 và điểmA(3; 1; 1).Viết phương trình mặt phẳng (P) song song mp (Q) và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng 2. 
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 65: Trong khơng gian Oxyz cho đường thẳngd:và điểm A(3;1;1).Viết pt mp (P) chứa d và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng 
A. 	B. 	
C. 	D. 
Câu 66: Trong khơng gian oxyz cho đường thẳng d: và điểm A(1;2;3).Viết phương trình mp (P) chứa d sao cho khoảng cách từ A đến (P) là lớn nhất .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 67: Trong khơng gian Oxyz, cho A(1;-2;3) và . Viết phương trình mp (P) chứa d và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng 3
A. 	B. 
C. 	D. 

Tài liệu đính kèm:

  • docxTRAC NGHIEM OXYZ.docx