Kiểm tra tiết 16 chương 1 - Hình 7

doc 8 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 627Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra tiết 16 chương 1 - Hình 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra tiết 16 chương 1 - Hình 7
Đề 1
Điểm
 Lời phê của thầy giáo:
Đề A
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
 Bài 1: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước phương án chọn đúng. 
Câu 1: Ba đường thẳng a, b, c cùng đi qua điểm O khi đó ta có:
Ba cặp góc đối đỉnh 
Bốn cặp góc đối đỉnh 
C. Năm cặp góc đối đỉnh 
D. Sáu cặp góc đối đỉnh
Câu 2: Hai góc đối đỉnh thì
	A. Bằng nhau B. Bù nhau C. Kề bù 	 D. Phụ nhau 
Câu 3: Góc tạo bỡi hai tia phân giác của hai góc kề bù là:
 A. Góc tù 	 	B. Góc bẹt
 C. Góc vuông 	 	 D. phụ nhau
Câu 4: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b tạo nên cặp góc so le trong thì chúng
 A. Bằng nhau 	B. Bù nhau 
 C. Phụ nhau 	D. Không kết luận được gì
Câu 5: Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b, đường thẳng b lại vuông góc với đường thẳng c thì
 A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c
 B. Đường thẳng a cắt đường thẳng c 
 C. Đường thẳng a song song với đường thẳng c 
 D. Đường thẳng a thẳng góc với đường thẳng c
Câu 6: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b có 1 cặp góc đồng vị bằng nhau thì 2 đường thẳng a và b:
	A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b
 B. Đường thẳng a cắt đường thẳng b 
 C. Đường thẳng a song song với đường thẳng b 
 D. Đường thẳng a trùng với đường thẳng b 
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
 Bài 1: (1,5 điểm) Vẽ hình theo trình tự sau:
 a) Góc xOy có số đo 600 , Điểm A nằm trong góc xOy
 b) Đường thẳng m đi qua A và vuông góc với Ox
 c) Đường thẳng n đi qua A và song song với Oy
 Bài 2: (2 điểm) Phát biểu định lí, viết GT, KL được diễn tả bởi hình vẽ sau:
 a A
 b B
Bài 3: (3,5 điểm)Cho hình vẽ, biết Ax// By, xÂB = 1200, Bz = 1200. 
 Tính số đo Ay? A x 
Các cặp đường thẳng nào song song với nhau ? vì sao? 
 y B
 z C
Đề B
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
 Bài 1: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước phương án chọn đúng. 
Câu 1: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b tạo nên cặp góc so le trong thì chúng
 A. Bằng nhau 	B. Bù nhau 
 C. Phụ nhau 	D. Không kết luận được gì
Câu 2: Ba đường thẳng a, b, c cùng đi qua điểm O khi đó ta có:
Ba cặp góc đối đỉnh 
Bốn cặp góc đối đỉnh 
C. Năm cặp góc đối đỉnh 
D. Sáu cặp góc đối đỉnh
Câu 3: Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b, đường thẳng b lại vuông góc với đường thẳng c thì
 A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c
 B. Đường thẳng a cắt đường thẳng c 
 C. Đường thẳng a song song với đường thẳng c 
 D. Đường thẳng a thẳng góc với đường thẳng c
Câu 4: Hai góc đối đỉnh thì
	A. Bằng nhau 	B. Bù nhau 
 C. Kề bù 	 	 	D. Phụ nhau 
Câu 5: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b có 1 cặp góc đồng vị bằng nhau thì 2 đường thẳng a và b:
	A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b
 B. Đường thẳng a song song với đường thẳng b 
 C. Đường thẳng a trùng với đường thẳng b 
 	 D. Đường thẳng a cắt đường thẳng b 
Câu 6: Góc tạo bỡi hai tia phân giác của hai góc kề bù là:
 A. Góc tù 	 	B. Góc bẹt
 C. Góc vuông 	 	 D. phụ nhau
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
 Bài 1: (1,5 điểm) Vẽ hình theo trình tự sau:
 a) Góc xOy có số đo 600 , Điểm A nằm trong góc xOy
 b) Đường thẳng m đi qua A và vuông góc với Ox
 c) Đường thẳng n đi qua A và song song với Oy
 Bài 2: (2 điểm) Phát biểu định lí, viết GT, KL được diễn tả bởi hình vẽ sau:
 a A c
 1
 1
	 b B
Bài 3: (3,5 điểm)Cho hình vẽ, biết Ax// By, xÂB = 1200, Bz = 1200. 
 Tính số đo Ay? A x 
Các cặp đường thẳng nào song song với nhau ? vì sao? 
 y B
 z C
 ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM 
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
 Bài 1: (3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Câu 
1
2
3
4
5
6
Đáp an đề A
D
A
C
A
C
D
Đáp án đề B
A
D
C
A
D
C
II. TỰ LUẬN: (7 điểm) y
 Bài 1: (1,5 điểm)
 Mỗi bước vẽ đúng và chính xác (0,5đ) 
 A
 600
O n m x 
 Bài 2: (2 điểm)
 	Phát biểu đúng định lí được 1 đ,
Định lí: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song nhau.
	Viết đúng GT, KL được 1 đ:
	GT c cắt a tại A và cát b tại và B A c 
 a 1 
 	KL a // b 1  
 b B 
 Bài 3: (3,5 điểm)
 Viết đúng GT, KL được 0,5 đ:
 a)vì Ax//By nên: ( 0,5đ)
 Ay = xÂB = 1200 (slt) (1đ) 
 b) Ax//Cz vì có cặp góc so le trong bằng nhau xÂB = Bz = 1200. (0,5đ)
 By//Cz vì cùng song song với Ax. (1đ)
Đề 2
Họ và tên:.	ĐỀ KIỂM TRA 45’
Lớp 7A	MÔN: Hình học 7 	
Điểm
 Lời phê của thầy giáo:
Đề A
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
 Bài 1: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước phương án chọn đúng. 
Câu 1: Bôn đường thẳng a, b,c, d cùng đi qua điểm O khi đó ta có:
Năm cặp góc đối đỉnh 
Sáu cặp góc đối đỉnh 
C. Bảy cặp góc đối đỉnh 
D. Tám cặp góc đối đỉnh
Câu 2: Hai góc kề bù thì
	A. Bằng nhau 	B. Tổng số đo bằng 900 
 C. Tổng số đo bằng 1800 	 	D. Tổng số đo bằng 1200 
Câu 3: Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là:
 A. Góc vuông	 	B. Góc bẹt
 C. Góc tù	 	D. phụ nhau
Câu 4: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b tạo nên cặp góc đồng vị thì chúng
 A. Bù nhau	B. Bằng nhau 
 C. Phụ nhau 	D. Góc này lớn hơn góc kia
Câu 5: Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b, đường thẳng c lại vuông góc với đường thẳng b thì
 A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c
 B. Đường thẳng a cắt đường thẳng c 
 C. Đường thẳng a song song với đường thẳng c 
 D. Đường thẳng a trùng với đường thẳng c
Câu 6: Nếu đường thẳng c song song với đường thẳng b và đường thẳng b song song với đường thẳng a thì:
	A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b
 B. Đường thẳng a song song với đường thẳng b 
 C. Đường thẳng a cắt đường thẳng b 
 D. Đường thẳng a trùng với đường thẳng b 
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
 Bài 1: (1,5 điểm) Vẽ hình theo trình tự sau:
 a) Góc xOy có số đo 300 , Điểm A nằm ngoài góc xOy
 b) Đường thẳng m đi qua A và song song với Ox
 c) Đường thẳng n đi qua A và vuông góc với Oy
 Bài 2: (2 điểm) Phát biểu định lí, viết GT, KL được diễn tả bởi hình vẽ sau:
Bài 3: (3,5 điểm)Cho hình vẽ, biết a// b, = = 1200. 
 Tính số đo ; ; ; ? 
Các cặp đường thẳng nào song song với nhau ? vì sao? 
Họ và tên:.	ĐỀ KIỂM TRA 45’
Lớp 7A	MÔN: Hình học 7 	
Điểm
 Lời phê của thầy giáo:
Đề B
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
 Bài 1: (3 điểm) Hãy khoanh tròn vào một chữ cái A hoặc B, C, D đứng trước phương án chọn đúng. 
Câu 1: Nếu đường thẳng c song song với đường thẳng b và đường thẳng b song song với đường thẳng a thì:
	A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b
 B. Đường thẳng a song song với đường thẳng b 
 C. Đường thẳng a cắt đường thẳng b 
 D. Đường thẳng a trùng với đường thẳng b 
Câu 2: Bôn đường thẳng a, b,c, d cùng đi qua điểm O khi đó ta có:
Năm cặp góc đối đỉnh 
Sáu cặp góc đối đỉnh 
C. Bảy cặp góc đối đỉnh 
D. Tám cặp góc đối đỉnh
Câu 3: Nếu đường thẳng a song song với đường thẳng b, đường thẳng c lại vuông góc với đường thẳng b thì
 A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c
 B. Đường thẳng a cắt đường thẳng c 
 C. Đường thẳng a song song với đường thẳng c 
 D. Đường thẳng a trùng với đường thẳng c
Câu 4: Hai góc kề bù thì
	A. Bằng nhau 	B. Tổng số đo bằng 900 
 C. Tổng số đo bằng 1800 	 	D. Tổng số đo bằng 1200 
Câu 5: Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b tạo nên cặp góc đồng vị thì chúng
 A. Bù nhau	B. Bằng nhau 
 C. Phụ nhau 	D. Góc này lớn hơn góc kia
Câu 6: Góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù là:
 A. Góc vuông	 	B. Góc bẹt
 C. Góc tù	 	D. phụ nhau
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
 Bài 1: (1,5 điểm) Vẽ hình theo trình tự sau:
 a) Góc xOy có số đo 300 , Điểm A nằm ngoài góc xOy
 b) Đường thẳng m đi qua A và song song với Ox
 c) Đường thẳng n đi qua A và vuông góc với Oy
 Bài 2: (2 điểm) Phát biểu định lí, viết GT, KL được diễn tả bởi hình vẽ sau:
Bài 3: (3,5 điểm)Cho hình vẽ, biết a// b, = = 1200. 
 Tính số đo ; ; ; ? 
Các cặp đường thẳng nào song song với nhau ? vì sao? 
C. ĐÁP ÁN & BIỂU ĐIỂM 
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
 Bài 1: (3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Câu 
1
2
3
4
5
6
Đáp an đề A
D
C
A
B
A
B
Đáp án đề B
B
D
A
C
B
A
II. TỰ LUẬN: (7 điểm) 
 Bài 1: (1,5 điểm)
 Mỗi bước vẽ đúng và chính xác (0,5đ) 
 Bài 2: (2 điểm)
 	Phát biểu đúng định lí được 1 đ,
Định lí: Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b mà trong các góc tạo thành có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song nhau.
	Viết đúng GT, KL được 1 đ:
	GT c cắt a tại A và cắt b tại và B 
 	KL a // b 
 Bài 3: (3,5 điểm)
 Viết đúng GT, KL được 0,5 đ:
 a)vì a//b nên: 
 = = 1200 (đồng vị) (0.5đ) 
= = 1200 (đồng vị) (0.5đ) 
	Ta có = 1800 – 1200 = 600 (Vì và kề bù)	(0.25đ)
Mà = = 600 (đồng vị) 	 (0.5đ)
 = = 600 (đồng vị) 	 (0.5đ) 
 b) c//d vì có cặp góc đồng vị bằng nhau= = 1200 	 (0,5đ)
 a//b (gt). 	(0.25đ) 	

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_tiet_16_chuong_1_hinh_7.doc