Kiểm tra 1 tiết môn: Hình học 7 – tuần 9

doc 16 trang Người đăng minhphuc19 Lượt xem 653Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết môn: Hình học 7 – tuần 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết môn: Hình học 7 – tuần 9
MA TRẬN –HH7 – CHƯƠNG 1 – 2013 - 2014	
 CẤP ĐỘ
CHỦ ĐỀ
NHẬN BIẾT
THƠNG HIỂU
VẬN DỤNG
CỘNG
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1/ Hai đường thẳng vuơng gĩc
Nhận biết được hai đường thẳng vuơng gĩc 
Số câu
C1
1
Số điểm
Tỉ lệ 
0,5đ
5%
0,5đ
5%
2/ Tiên đề Ơclit 
Nhận biết được tiên đề Ơ clit
Số câu
C3
1
Số điểm
Tỉ lệ 
0,5đ
5%
0,5đ
5%
3/ Tính chất của hai đường thẳng song song
Nhận biết được định nghĩa hai đường thẳng song 
Vân dụng được tính chất của hai đường thẳng song song để tính số đo gĩc
Số câu
C2
B2
2
Số điểm
Tỉ lệ 
0,5đ
5%
3đ
30%
3,5đ
35%
4/ Từ vuơng gĩc đến song song Định lí
Nhận biết được 3 định lý từ vuơng gĩc đến song song 
Hiểu được 3 định lý Từ vuơng gĩc đến song song và viết được GT và KL của định lí bằng kí hiệu .
Dùng tính chất 3 để C/m 2 đt song song. Hoặc tính số đo 1 gĩc.
Số câu
C4
C5,6
B1
B3
5
Số điểm
Tỉ lệ 
0,5đ
5%
1đ
10%
2đ
20%
2đ
20%
5,5đ
55%
Tổng số câu
4
2
1
1
1
9
TS điểm
Tỉ lệ 
2đ 20%
3đ 30%
3đ 30%
2đ 20%
10đ 
100%
KIỂM TRA 1 TIẾT- Năm học 2013 – 2014
Môn: HÌNH HỌC 7 – TUẦN 9
Trường:..
Lớp:.
Họ và tên:
ĐTN:
ĐTL:
Tổng:
ĐỀ j
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Khoanh trịn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Hai đường thẳng vuơng gĩc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các gĩc tạo thành cĩ: 
 	 A. 4 gĩc nhọn 	B. 1 gĩc 900 	 C. 2 gĩc 600 	 	 D. 3 tù 
Câu 2: Cho hình vẽ sau, biết , khi đĩ :
A. B. 
C. D. 
Câu 3: Qua điểm A ở ngồi đường thẳng a, cĩ : 
A. Vơ số đường thẳng song song với a.	 	 B. Một và chỉ một đường thẳng song song với a.
C. Cĩ ít nhất một đường thẳng song song với a.	 D. Hai đường thẳng song song với a.
Câu 4: Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt. Biết a c và b c, suy ra:
	A. a // b	B. a b	C. a trùng với b	D. a và b cắt nhau.
Câu 5: Định lí: “Hai gĩc đối đỉnh thì bằng nhau’’ , giả thiết của định lí là :
A. a cắt b tại O B. và là hai gĩc đối đỉnh
C. = D. và là hai gĩc kề bù 
Câu 6: Cho hình vẽ sau biết , và = 1100. Vậy số đo của là :
A. 600 B. 700 
C. 800 D. 900 
....................... @&.......................
II/ TỰ LUẬN (7 điểm) - ĐỀ j
Bài 1: (2.0 điểm) Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của định lí sau : 
 Một đường thẳng vuơng gĩc với một trong hai đường thẳng song song thì nĩ cũng vuơng gĩc với đường thẳng kia.
Bài 2: (3.0 điểm) Cho hình vẽ, biết a // b; = 600 ; = 900 . 
Tính số đo của góc và ?
Bài 3: (2.0 điểm) 
Cho hình vẽ ,biết c // d. Biết =1450 và = 1400 
Tính số đo của ?
....................... @&.......................
ĐÁP ÁN - ĐỀ j
TRẮC NGHIỆM : 
Mỗi câu đúng 0,5đ 
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Đáp án
B
D
B
A
B
B
II. TỰ LUẬN: 
Bài
Các ý trong câu
Yếu
Đạt
Tốt
1
Vẽ hình đúng
Làm được mức trước 
Viết đúng GT 
Làm được mức trước 
Viết đúng KL
Điểm
1đ
1,5đ
2đ
2 
Tính được gĩc B
KQ : 900
Tính được gĩc C1
KQ : 1200
Điểm
1,5đ 
3đ 
3
Kẻ đt a qua E và // c
Làm được mức trước
Tính gĩc E1,E2
KQ : Gĩc E1 = 350
Gĩc E2 : 400
Làm được mức trước
Tính gĩc E
KQ : Gĩc E = 750
Điểm
0,5 đ
1,5đ
2đ
KIỂM TRA 1 TIẾT- Năm học 2013 – 2014
Môn: HÌNH HỌC 7 – TUẦN 9
Trường:..
Lớp:.
Họ và tên:
ĐTN:
ĐTL:
Tổng:
ĐỀ k 
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Khoanh trịn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Đường thẳng AB vuơng gĩc đường thẳng CD được kí hiệu là :
A. B. C. D. AB // CD
Câu 2: Cho hình vẽ sau, biết , khi đĩ :
A. B. 
C. D. 
Câu 3: Cho điểm O nằm ngoài đường thẳng d:
	A. Có vô số đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng d.
	B. Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng d.
	C. Có ít nhất một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
	D. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua O và song song với đường thẳng d.
Câu 4: Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt. Nếu a b và b // c thì : 
 	A. a c 	B. a cắt b 	C. a // c . 	D. a khơng vuơng gĩc với c
Câu 5: Định lí: “Hai gĩc đối đỉnh thì bằng nhau’’ , kết luận của định lí là :
A. a cắt b tại O B. và là hai gĩc đối đỉnh
C. = D. và là hai gĩc kề bù 
Câu 6: Cho hình vẽ sau biết a // b, và = 600. 
Vậy số đo của là :
A. 600 B. 800 
C. 900 D. 1200 
....................... @&.......................
II/ TỰ LUẬN (7 điểm) - ĐỀ k 
Bài 1: (2.0 điểm) Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của định lí sau : 
 Một đường thẳng vuơng gĩc với một trong hai đường thẳng song song thì nĩ cũng vuơng gĩc với đường thẳng kia.
Bài 2: (3.0 điểm) Cho hình vẽ bên, biết Â1 = 750;
= 900; = 900 
a/ Chứng minh rằng: a // b.
	b/ Tính số đo của ?
O
a
b
?
400
1350
Bài 3: (2.0 điểm) Cho hình vẽ ,biết a // b. 
= 400; = 1350; 
 Tính số đo của ?
....................... @&.......................
ĐÁP ÁN - ĐỀ k
I.TRẮC NGHIỆM : 
Mỗi câu đúng 0,5đ 
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Đáp án
A
B
D
A
C
C
II. TỰ LUẬN: 
Bài
Các ý trong câu
Yếu
Đạt
Tốt
1
Vẽ hình đúng
Làm được mức trước 
Viết đúng GT 
Làm được mức trước 
Viết đúng KL
Điểm
1đ
1,5đ
2đ
2 
Cm: a//b
Tính được gĩc B2
KQ : 1050
Điểm
1,5đ 
3đ 
3
Kẻ đt a qua O và // a
Làm được mức trước
Tính gĩc O1,O2
KQ : Gĩc O1 = 400
Gĩc O2 = 450
Làm được mức trước
Tính gĩc O
KQ : Gĩc O = 850
Điểm
0,5 đ
1,5đ
2đ
KIỂM TRA 1 TIẾT- Năm học 2013 – 2014
Môn: HÌNH HỌC 7 – TUẦN 9
Trường:..
Lớp:.
Họ và tên:
ĐTN:
ĐTL:
Tổng:
ĐỀ l 
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Khoanh trịn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Nếu hai đường thẳng :
	A. Cắt nhau thì vuông góc với nhau. 	B. Cắt nhau thì tạo thành 4 góc vuông.
	C. Vuông góc với nhau thì cắt nhau. 	D. Cắt nhau thì tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh.
Câu 2: Cho hình vẽ sau, biết = 1200, khi đĩ :
A. = 600 B. = 1200 
C. = 700 D. = 1100
Câu 3: Qua điểm , vẽ được bao nhiêu đường thẳng a’ song song với đường thẳng a? 
A. 0 	 B. 1 C. 2 D. 3 
Câu 4: Cho 3 đường thẳng a , b , c phân biệt . Biết a c và b c , suy ra 
 	A . a trùng với b 	B. a và b cắt nhau C. a // b D . a b 
Câu 5: Định lí: “Nếu Om và On là hai tia phân giác của hai gĩc kề bù là một gĩc vuơng’’ , 
kết luận của định lí là :
A. = 900 B. và kề bù
C. = 900 D. Om là tia phân giác của 
Câu 6: Cho hình vẽ sau biết , và = 500. Vậy số đo của là :
A. 400 B. 250 
C. 500 D. 1400 
....................... @&.......................
II/ TỰ LUẬN (7 điểm) - ĐỀ l 
Bài 1: (2.0 điểm) Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của định lí sau : 
 Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau. 
Bài 2: (3.0 điểm)	Cho hình vẽ: 
Biết a // b, = 700, = 900. 
Tính số đo của và ?
A
B
45
°
30
°
O
a
b
750
Bài 3: (2.0điểm) Cho hình vẽ sau: 
 Biết = 300 ; = 450; = 750.
 Chứng minh rằng : a//b
....................... @&.......................
ĐÁP ÁN - ĐỀ l 
I.TRẮC NGHIỆM : 
Mỗi câu đúng 0,5đ 
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Đáp án
C
A
B
C
A
C
II. TỰ LUẬN: 
Bài
Các ý trong câu
Yếu
Đạt
Tốt
1
Vẽ hình đúng
Làm được mức trước 
Viết đúng GT 
Làm được mức trước 
Viết đúng KL
Điểm
1đ
1,5đ
2đ
2 
Tính được gĩc B1
KQ: Gĩc B1=1100
Tính được gĩc D1
KQ : 900
Điểm
1,5đ 
3đ 
3
Kẻ đt a qua O và // a
Làm được mức trước
Tính gĩc O1
KQ : Gĩc O1 = 300
Làm được mức trước
Tính gĩc O2 
=> a//b
KQ : Gĩc O2= 450
Điểm
0,5 đ
1,5đ
2đ
KIỂM TRA 1 TIẾT- Năm học 2013 – 2014
Môn: HÌNH HỌC 7 – TUẦN 9
Trường:..
Lớp:.
Họ và tên:
ĐTN:
ĐTL:
Tổng:
ĐỀ m 
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Khoanh trịn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Hai đường thẳng vuơng gĩc là hai đường thẳng : 
 	A. Trùng nhau.	 	B. Song song	 
C. Tạo thành 4 gĩc nhọn. 	D. Cắt nhau tạo thành 4 gĩc vuơng.
Câu 2: Cho hình vẽ sau, biết , khi đĩ :
A. B. 
C. D. 
Câu 3: Phát biểu nào sau đây diễn đạt không đúng nội dung tiên đề Ơ-Clit :
A. Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.
B. Có vô số đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
C. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.
D. Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với a là đường thẳng duy nhất.
Câu 4: Cho 3 đường thẳng a , b , c .Biết a // bvà a // c , suy ra :
 	 A . b // c 	B . b cắt c C . b c D. b và c phân biệt 
Câu 5: Định lí: “Nếu một đường thẳng vuơng gĩc với một trong hai đường thẳng song song thì nĩ vuơng gĩc với đường thẳng kia’’ , giả thiết của định lí là :
A. 	 B. , a // b
C. a // b, D. , 
Câu 6: Cho hình vẽ sau biết , và = 1000. Vậy số đo của là :
A. 1400 B. 1200 
C. 1000 D. 800 
....................... @&.......................
II/ TỰ LUẬN (7 điểm) - ĐỀ m 
 Bài 1 :(2 điểm) Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của định lí sau : 
 Hai đường thẳng phân biệt cùng vuơng gĩc với một đường thẳng thứ 3 thì chúng song song với nhau. 
 Bài 2 : (3 điểm) 
Cho hình vẽ . Biết ;;;
1) Vì sao m // n ?
	2) Tính số đo của 
Bài 3 :(2 điểm) Cho hình vẽ. Biết :
Chứng minh: xx’ // yy’.
....................... @&.......................
ĐÁP ÁN - ĐỀ m
I.TRẮC NGHIỆM : 
Mỗi câu đúng 0,5đ 
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Đáp án
D
C
C
A
C
D
II. TỰ LUẬN: 
Bài
Các ý trong câu
Yếu
Đạt
Tốt
1
Vẽ hình đúng
Làm được mức trước 
Viết đúng GT 
Làm được mức trước 
Viết đúng KL
Điểm
1đ
1,5đ
2đ
2 
Cm: m//m
Tính được gĩc B
KQ : 600
Điểm
1,5đ 
3đ 
3
Kẻ đt a qua O và // xx’
Làm được mức trước
Tính gĩc O1
KQ : Gĩc O1 = 300
Làm được mức trước
Tính gĩc O2 
=> a//b
KQ : Gĩc O2= 700
Điểm
0,5 đ
1,5đ
2đ
KIỂM TRA 1 TIẾT- Năm học 2013 – 2014
Môn: HÌNH HỌC 7 – TUẦN 9
Trường:..
Lớp:.
Họ và tên:
ĐTN:
ĐTL:
Tổng:
ĐỀ n
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 
Khoanh trịn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Hai đường thẳng vuơng gĩc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các gĩc tạo thành cĩ: 
 	 A. 4 gĩc nhọn 	B. 1 gĩc 900 	 C. 2 gĩc 600 	 	 D. 3 tù 
Câu 2: Cho hình vẽ sau, biết , khi đĩ :
A. B. 
C. D. 
Câu 3: Qua điểm , vẽ được bao nhiêu đường thẳng a’ song song với đường thẳng a? 
A. 0 	 B. 1 C. 2 D. 3 
Câu 4: Cho 3 đường thẳng a , b , c phân biệt . Biết a c và b c , suy ra 
 	A . a trùng với b 	B. a và b cắt nhau C. a // b D . a b 
Câu 5: Định lí: “Hai gĩc đối đỉnh thì bằng nhau’’ , kết luận của định lí là :
A. = B. và là hai gĩc đối đỉnh
C. a cắt b tại O D. và là hai gĩc kề bù 
Câu 6: Cho hình vẽ sau biết , và = 1100. Vậy số đo của là :
A. 600 B. 900 
C. 800 D. 700
....................... @&.......................
II/ TỰ LUẬN (7 điểm) - ĐỀ n
Bài 1: (2.0 điểm) Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của định lí sau : 
50
0
C
1
D
B
A
 Một đường thẳng vuơng gĩc với một trong hai đường thẳng song song thì nĩ cũng vuơng gĩc với đường thẳng kia.
Bài 2: (3.0 điểm) Cho hình vẽ, biết a // b; = 500 ; = 900 . 
Tính số đo của góc và ?
?
c
d
H
E
M
125
°
110
°
Bài 3: (2.0 điểm) 
Cho hình vẽ ,biết c // d. Biết =1100 và = 1250 
Tính số đo của ?
....................... @&.......................
ĐÁP ÁN - ĐỀ n
TRẮC NGHIỆM : 
Mỗi câu đúng 0,5đ 
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Đáp án
B
C
B
C
A
D
II. TỰ LUẬN: 
Bài
Các ý trong câu
Yếu
Đạt
Tốt
1
Vẽ hình đúng
Làm được mức trước 
Viết đúng GT 
Làm được mức trước 
Viết đúng KL
Điểm
1đ
1,5đ
2đ
2 
Tính được gĩc B
KQ : 900
Tính được gĩc C1
KQ : 1300
Điểm
1,5đ 
3đ 
3
Kẻ đt a qua E và // c
Làm được mức trước
Tính gĩc E1,E2
KQ : Gĩc E1 = 700
Gĩc E2 : 550
Làm được mức trước
Tính gĩc E
KQ : Gĩc E = 1250
Điểm
0,5 đ
1,5đ
2đ

Tài liệu đính kèm:

  • doc06 De thi HH7 C1 Matran dap an.doc